Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020

129 387 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:03

 TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ MINH CHIẾN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2013  TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC VŨ MINH CHIẾN BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Bá Dƣơng HÀ NỘI - 2013 i LỜI CẢM ƠN              -            -       tôi n    khôn   Hưng Yên, tháng 11 năm 2013  Vũ Minh Chiến ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN   CBQL  CNH-   CSVC    GV Giáo viên  HS  KT--  PCGD  PCGDTH--   THCS    TT GDTX  TTKTTH- UBND   iii MỤC LỤC Trang  i  ii  iii  v MỞ ĐẦU 1 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƢỜNG TIỂU HỌC 8  8  11  11  11  lý 20  22 1.3.  t 24  24  26   t 36   36 -  36  37 1.4.4.   37    1 38 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CBQL VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN 39 2.1. -2013 39 -  39  40 iv  52  -2013 63  -2013 63   67   69   69  -2013 70     73 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020 74 3.1.   74   74 3.1.2.  CBQL t-2020 76   77 3.2.1.    78                79  v  84 3.2.4.   91 3.2.5.     98  CBQL   103 3.2.7. 105  pháp 106     3 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1.    2.   109 109 110 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112 PHỤ LỤC 114 vi DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG TRONG LUẬN VĂN I. SƠ ĐỒ:   14   16 II. BẢNG   26  t - - 2013 42  -          -  2012 - 2013 43  ti -2013 44   - u  45              thành  46  t  2013 47    t 49   50  t -2013 52  t 53   t  55             vii Thi 56    59             n Thi 60     61        t       2008 - 2013 64             - 2013) 65    89  t  90              107 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Về lí luận  Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém  t         - -  Tăng cường công tác dự báo và kế hoạch hóa sự phát triển giáo dục. Đưa giáo dục vào quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và từng địa phương. Có chính sách điều tiết quy mô và cơ cấu đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục tình trạng mất cân đối hiện nay, gắn đào tạo với sử dụng.           [...]... huyện trong giai đoạn 2013-2 020 và những năm tiếp theo là hết sức cần thiết Từ những cơ sở lí luận và thực tiễn nêu trên, tôi chọn đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trƣờng tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hƣng Yên giai đoạn 2013- 2020 để nghiên cứu với mong muốn đề xuất các biện pháp để phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 đáp ứng... Công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Ấn Thi, tỉnh Hưng Yên 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học ở huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên (giai đoạn 2013 - 2020) 4 5 Vấn đề nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu vấn đề: - Cơ sở lý luận và thực trạng phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học, trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao... chất lượng đội ngũ CBQL các trường tiểu học - Các biện pháp thực hiện công tác phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đến 2020 6 Giả thuyết khoa học Hiện nay, chất lượng, cơ cấu đội ngũ CBQL trường tiểu học ở huyện Ân Thi trước yêu cầu của đổi mới giáo dục còn có một số hạn chế và bất cập Nếu đề xuất được các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học phù... các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng đối với ngành giáo dục - đào tạo huyện nhà Vấn đề nghiên cứu phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học của huyện Ân Thi sẽ là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch để phát triển, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lí, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng cán bộ quản lí về chuyên môn, nghiệp vụ quản lí giáo dục và lí luận... phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 9.2.6 Phương pháp khảo nghiệm Kiểm chứng mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp đề xuất để thực hiện phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 9.3 Phương pháp thống kê toán học Dùng phương pháp thống kê toán học để tổng hợp, phân tích, xử lí các số liệu,... cầu phát triển giáo dục tiểu học của huyện 3 Trong thời gian tới, quy mô phát triển giáo dục tiểu học của huyện có thể có nhiều thay đổi Đội ngũ cán bộ quản lí của huyện đang có những biến động, vì vậy việc phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên đảm bảo đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, có cơ cấu hợp lí, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học của huyện. .. thực trạng đội ngũ CBQL và công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học của huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên; lí giải nguyên nhân và phương hướng khắc phục những hạn chế, yếu kém - Định hướng và đề xuất những biện pháp thực hiện phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường tiểu học huyện Ân Thi giai đoạn 2013-2 020 Khảo nghiệm về mức độ cần thiết và khả thi của các biện pháp 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên... tỉnh Hưng Yên Chƣơng 3: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 7 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƢỜNG TIỂU HỌC 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Quản lý là một hoạt động mang tính lịch sử xã hội, nhờ có hoạt động quản lý mà xã hội loài người không ngừng vận động và phát triển C.MácĂnghen trong... huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 6 9.2.5 Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo và chuyên viên Ban Tổ chức Huyện uỷ, phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên về công tác phát triển đội ngũ CBQL trường tiểu học của huyện trong giai đoạn hiện tại, từ đó đề xuất các biện pháp phát triển đội. .. đó đề xuất các biện pháp cần thiết và khả thi nhằm thực hiện có hiệu quả việc phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học huyện Ân Thi giai đoạn 2013-2 020 9.2.3 Phương pháp chuyên gia Tham khảo ý kiến của một số chuyên gia về lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục bậc tiểu học để đánh giá đúng thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường tiểu học huyện Ân Thi từ đó đề xuất các biện pháp cần . BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2 020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ.           Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013-2 020 ”    -  -. 70     73 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƢNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2 020 74 3.1.  
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lí các trường tiểu học huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2013- 2020, CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TIỂU HỌC, CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN, CHƯƠNG 3 : BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN ÂN THI, TỈNH HƯNG YÊN GIAI ĐOẠN 2013-2020, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm