Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn

126 610 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 22:02

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NÔNG QUỐC TUẤN PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC TRÍ HÀ NỘI – 2011 2 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin trân trọng cảm ơn trƣờng Đại học Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội cùng các thầy, cô tham gia giảng dạy đã tạo điều kiện và tận tâm truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu hết sức có giá trị cho học viên trong suốt quá trình xây dựng luận văn. Đặc biệt tác giả xin đƣợc bày tỏ sự biết ơn và tôn kính tới Phó giáo sƣ, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trí ngƣời thầy đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình lập đề cƣơng, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, các phòng, khoa chức năng và các đồng nghiệp trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi và chia sẻ những kinh nghiệm quý báu cho tác giả hoàn thành luận văn. Dù đã có nhiều cố gắng nhƣng khả năng có hạn, luận văn chắc chắn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Vì vậy, tác giả rất mong nhận đƣợc sự chỉ dẫn, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học và đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện hơn, góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng và phát triển chƣơng trình đào có chất lƣợng tại trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, tháng 6 năm 2011 TÁC GIẢ Nông Quốc Tuấn 3 DANH MỤC VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CTĐT Chƣơng trình đào tạo Bộ GD & ĐT Giáo dục & Đào tạo Bộ VH,TT&DL Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch GV Giáo viên PTCTĐT Phát triển chƣơng trình đào tạo QL Quản lí QLGD Quản lí giáo dục TCCN Trung cấp chuyên nghiệp 4 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Quy mô học sinh đào tạo chính quy từ năm 2006 đến 2011 48 Bảng 2.2. Thống kê số lƣợng đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và giáo viên 52 Bảng 2.3. Thống kê trình độ đội ngũ giáo viên cơ hữu của theo các ngành đào tạo 53 Bảng 2.4. Thống kê việc ban hành các chƣơng trình đào tạo cho các khoá học từ năm 2007 đến năm 2010 57 Bảng 2.5. Kết quả kiểm tra công tác chuẩn bị giảng dạy của giáo viên qua các kỳ thanh tra giáo dục 62 Bảng 2.6. Kết quả học tập của học sinh 64 Bảng 2.7. Kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh. 65 Bảng 2.8. Kết quả khảo sát về xây dựng thiết kế chƣơng trình đào tạo ở trƣờng TC.VHNT Lạng Sơn 68 Bảng 2.9 Kết quả khảo sát công tác tổ chức chỉ đạo thực hiện chƣơng trình đào tạo ở trƣờng TC.VHNT Lạng Sơn 69 Bảng 2.10 Kết quả khảo sát cơ sở vật chất và các chế độ chính sách để thực hiện CTĐT ở trƣờng TC.VHNT Lạng Sơn 70 Bảng 2.11 Kết quả khảo sát về đánh giá, cải tiến CTĐT ở trƣờng TC.VHNT Lạng Sơn 71 Bảng 2.12 Kết quả khảo sát về CTĐT đối với ngƣời học 72 Bảng 3.1 Kết quả thăm dò về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 99 5 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Mô hình cấu trúc của Nhà trƣờng 11 Sơ đồ 1.2. Các giai đoạn trong mô hình mục tiêu PTC 19 Sơ đồ 1.3. Mô hình hỗn hợp Hybrid PT CTĐT 23 Sơ đồ 1.4. Chu trình thiết kế của một chƣơng trình giáo dục 30 6 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài…………………………………… ……….………… 1 2. Mục đích nghiên cứu………………………………… ……….………. 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu…………………………….……… 3 4. Giả thuyết khoa học……………………………………………….… 4 5. Nhiệm vụ nghiên cứu…………………………………… …….… …… 4 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu……………………………….…….… 4 7. Phƣơng pháp nghiên cứu……………………………………….… …… 4 8. Cấu trúc luận văn……………………………………………….….……. 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP………….……… 6 1.1. Một số khái niệm cơ bản…………………………….… ……….…… 6 1.1.1. Quản lí……………………………………………………….… 6 1.1.2. Quản lí giáo dục và Quản lí nhà trƣờng…………………… …….… 8 1.1.3. Chƣơng trình đào tạo……………………………………….…….…. 13 1.1.4. Phát triển……………………………………… ………… ……… 15 1.1.5. Phát triển chƣơng trình đào tạo………………………… …….….… 16 1.2. Quản lý chƣơng trình đào tạo…………………………….…… … 27 1.2.1. Quản lí việc thiết kế chƣơng trình đào tạo TCCN 27 1.2.2. Quản lý việc thực hiện chƣơng trình đào tạo TCCN 35 1.2.3. Quản lý việc đánh giá, cải tiến chƣơng trình đào tạo 41 Tiểu kết chƣơng 1………………………………………………….… … 43 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN 44 2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng …….………………………………………… ….… 44 2.1.1. Vị trí, chức năng……………………………………………… … 44 7 2.1.2. Nhiệm vụ… ……………………………………………… …… 44 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của trƣờng… …………………………… ……… 45 2.1.4. Hệ thống cơ sở vật chất… ……………………………………… 47 2.1.5. Quy mô và các ngành đào tạo của trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Lạng Sơn 47 2.1.6. Đặc điểm chung và cấu trúc của chƣơng trình đào tạo 49 2.1.7. Các nguồn kinh phí 50 2.1.8. Những điểm mạnh và điểm yếu 51 2.2. Thực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng ……………………………………….…………. 52 2.2.1.Thực trạng quản lý việc thiết kế chƣơng trình đào tạo……… …… 52 2.2.2. Thực trạng quản lý thực thi chƣơng trình đào tạo………………… 58 2.2.3. Đánh giá chƣơng trình đào tạo…………………………….………… 65 2.2.4. Kết quả điều tra đánh giá về thực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng trung cấp văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 67 2.3. Đánh giá chung về thực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn……………………. 74 2.3.1. Những điểm mạnh………………………….……………… …… 74 2.3.2. Những tồn tại, hạn chế……………………….……………………… 75 2.3.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế 77 Tiểu kết chƣơng 2………………………………….………………………. 78 Chƣơng 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN……………………………………………………… 80 3.1. Những nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo 80 3.1.1. Đảm bảo mục tiêu…………………… ……… …………… …… 80 3.1.2. Đảm bảo tính thực tiễn……………………………….……………… 80 3.1.3. Đảm bảo tính khả thi………………………………………………… 81 3.1.4. Tuân thủ quy trình phát triển chƣơng trình đào tạo…………………… 81 3.2. Những biện pháp đề xuất phát triển chƣơng trình đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Lạng Sơn…………………………………. 84 3.2.1. Chỉ đạo thiết kế chƣơng trình đào tạo……………… …………… 84 8 3.2.2. Lập kế hoạch thực thi chƣơng trình đào …………………………… 88 3.2.3. Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực thi kế hoạch đào tạo …… 90 3.2.4. Tổ chức lấy ý kiến khách hàng và ngƣời tốt nghiệp……………… 94 3.2.5. Đánh giá, hoàn thiện nội dung chƣơng trình đào tạo ……….….…… 95 3.3. Thăm dò sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 98 3.3.1. Thăm dò về sự cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 98 3.3.2. Thử nghiệm biện pháp Thanh tra, kiểm tra đánh giá việc thực thi kế hoạch đào 100 Tiểu kết chƣơng 3……………………………… ………………………… 102 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ…………………………………… 103 1. Kết luận……………………………………………………………… … 103 2. Khuyến nghị…………………………………………… ………… …… 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………….……….……. 106 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Một trong những vấn đề đang đƣợc Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân ta quan tâm là làm gì và làm nhƣ thế nào để nâng cao chất lƣợng giáo dục và đào tạo, làm cho giáo dục thực sự trở thành động lực, mục tiêu thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Tại đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đảng ta đã xác định trong cƣơng lĩnh phát chiến triển kinh tế xã hội 2011 - 2020 là: "Con ngƣời là trung tâm của chiến lƣợc phát triển, đồng thời là chủ thể phát triển. Tôn trọng và bảo vệ quyền con ngƣời, gắn quyền con ngƣời với quyền và lợi ích của dân tộc, đất nƣớc và quyền làm chủ của nhân dân. Kết hợp và phát huy đầy đủ vai trò của xã hội, gia đình, nhà trƣờng, từng tập thể lao động, các đoàn thể và cộng đồng dân cƣ trong việc chăm lo xây dựng con ngƣời Việt Nam giàu lòng yêu nƣớc, có ý thức làm chủ, trách nhiệm công dân; có tri thức, sức khoẻ, lao động giỏi; sống có văn hoá, nghĩa tình; có tinh thần quốc tế chân chính. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trƣờng quan trọng, trực tiếp giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Đơn vị sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu phải là môi trƣờng rèn luyện phong cách làm việc có kỷ luật, có kỹ thuật, có năng suất và hiệu quả cao, bồi đắp tình bạn, tình đồng chí, đồng đội, hình thành nhân cách con ngƣời và nền văn hoá Việt Nam". "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nƣớc, xây dựng nền văn hoá và con ngƣời Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tƣ cho giáo dục và đào tạo là đầu tƣ phát triển. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lƣợng theo yêu cầu chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, dân chủ hoá và hội nhập quốc tế, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội 2 học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân đƣợc học tập suốt đời" Để cho chiến lƣợc của Đảng, Nhà nƣớc trở thành hiện thực thì ở đó vai của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đóng một vị trí vô cùng quan trọng trong việc thực thi chiến lƣợc này, trong đó có vai trò của các cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Hiện nay cả nƣớc có trên 500 cơ sở đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, mỗi năm có thêm hàng chục trƣờng đƣợc nâng cấp và thành lập để đào tạo trung cấp chuyên nghiệp. Trong thời gian gần đây việc đào tạo ở nhiều cơ sở giáo dục trung cấp chuyên nghiệp chƣa thật sự nghiêm túc trong công tác quản lý chƣơng trình đào tạo dẫn tới coi nhẹ công tác tuyển sinh, tuyển theo số lƣợng, tuyển học sinh khi chƣa có chƣơng trình đào tạo, cơ sở vật chất không đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngành học và của ngƣời học. Do đó đào tạo ra nhiều học sinh không đạt chuẩn, không đáp ứng yêu cầu xã hội. Đây là vấn đề cấp bách đòi hỏi các cơ sở đào tạo nói chung và đào tạo trung cấp chuyên nghiệp nói riêng phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ và khoa học về quản lý và phát triển chƣơng trình đào tạo các ngành học. Trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn đƣợc thành lập năm 1985, tiền thân là trƣờng sơ cấp, năm 2002 trƣờng đƣợc nâng cấp thành trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật. Hiện nay nhà trƣờng đã đƣợc phép đào tạo 11 ngành, gồm các ngành Nghiệp vụ văn hoá và Nghệ thuật. Trong những năm qua Nhà trƣờng đã tích cực trong việc cải tiến công tác tổ chức và triển khai thực hiện chƣơng trình đào tạo, để đào tạo học sinh theo chuẩn nghề nghiệp. Bƣớc đầu đã có những kết quả nhất định tuy nhiên uy tín, thƣơng hiệu của nhà trƣờng vẫn còn mờ nhạt đối với ngƣời học và các đơn vị sự dụng lao động. Việc đào tạo chƣa thật sự đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội nói chung và của Lạng Sơn nói riêng. Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho ngành văn hoá, thể thao, du lịch, cho xã hội nhà trƣờng phải đổi mới ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực phát triển chƣơng trình đào tạo. [...]... phát triển chƣơng trình đào tạo tại Trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn phù hợp với tình hình phát triển của nhà trƣờng và xã hội 3 Khách thể nghiên cứu và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Phát triển chƣơng trình đào tạo ở Trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn 3 3.2 Đối tượng nghiên cứu Công tác phát triển chƣơng trình đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật. .. chƣơng trình đào tạo và phát triển chƣơng trình đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn - Đề xuất những biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo phù hợp với tình hình thực tế của nhà trƣờng trong giai đoạn hiện nay ) 6 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận và biện pháp phát triển chƣơng trình đào tạo ở Trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. .. Phòng Đào tạo, công việc chính là tổ chức và triển khai thực hiện chƣơng trình đào tạo Với mong muốn góp phần xây dựng trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn tồn tại bền vững và đào tạo có thƣơng hiệu trong bối cảnh hiện nay nên tôi chọn đề tài: Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn để nghiên cứu 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất những biện pháp phát. .. thể hóa bằng các sơ đồ, bảng biểu 8 Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị và tài liệu tham khảo nội dung chủ yếu của luận văn đƣợc trình bày gồm 3 chƣơng Chƣơng 1 Cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2 Thhực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh lạng Sơn Chƣơng 3 Một số biện pháp phát triển. .. dung chƣơng trình đào tạo thì công tác đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn sẽ đạt chuẩn đầu ra và đáp ứng đƣợc yêu cầu của xã hội 5 Nhiệm vụ nghiên cứu - Xác định cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình và quản lý chƣơng trình đào tạo (các khái niệm cơ bản liên quan; qui trình, phƣơng pháp phát triển chƣơng trình ; nội dung, phƣơng pháp quản lý chƣơng trình đào tạo ; ) - Đánh... lý chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Đại học Công nghệ, đại học Quốc gia Hà Nội (Lê Thị Phƣơng Thoa) ; Một số biện pháp quản lý chƣơng trình đào tạo nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo tại trƣờng Cao đẳng Thống kê Tổng cục Thống kê (Nguyễn Thị Phƣơng Hạnh) Tuy nhiên cho đến nay, chƣa có một luận văn nào nghiên cứu về phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn Là một... chƣơng trình đào tạo thƣờng xuyên sao cho phù hợp với nhu cầu của ngƣời học Từ năm 2008 Bộ Giáo dục & Đào tạo có chỉ thị các cơ sở đào tạo phải đào tạo theo nhu cầu xã hội, các trƣờng phải xây dựng và công bố chuẩn đầu ra, đây là những động thái, hành động để các cơ sở đào tạo xem xét, xây dựng và phát triển chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với tình hình thực tế của xã hội Phát triển chƣơng trình đào tạo. .. tiện, cơ sở vật chất, chứng chỉ và văn bằng tốt nghiệp của cơ sở giáo dục và đào tạo " Theo Tyler (1949) chỉ ra rằng: "Chƣơng trình đào tạo về cấu trúc phải có bốn phần cơ bản" (1) Mục tiêu đào tạo (2) Nội dung đào tạo 14 (3) Phƣơng pháp hay quy trình đào tạo (4) Cách đánh giá kết quả đào tạo Theo Wentling (1993) cho rằng: "Chƣơng trình đào tạo là một bản thiết kế tổng thể cho một hoạt động đào tạo Bản... vận động đi xuống Song nếu xem xét cả quá trình vận động với không gian rộng và thời gian dài thì vận động đi lên là khuynh hƣớng chung của mọi sự vật Nhƣ vậy để phát triển quản lý giáo dục nói chung và phát triển chƣơng trình đào tạo nói riêng đều phải thực hiện trên nguyên lý của sự phát triển 1.1.5 Phát triển chương trình đào tạo Phát triển chƣơng trình đào tạo gồm có 4 hoạt động chính sau: - Xác... quy trình đào tạo ở mọi cấp học, bậc học, vì vậy muốn hoàn thành tốt một chƣơng trình đào tạo cần phải có sự quản lý sao cho trong qua strình triển khai nó luôn đi đúng theo mong muốn của ngƣời thiết kế Trên cơ sở chƣơng trình giáo dục chung (chƣơng trình khung) đƣợc quy định bởi các cơ quản lý giáo dục, các tổ chức xây dựng các chƣơng trình chi tiết hay còn gọi là chƣơng trình đào tạo Chƣơng trình đào . TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN 44 2.1. Khái quát sự hình thành và phát triển của trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng. chƣơng trình đào tạo ở Trƣờng trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn. 4 3.2. Đối tượng nghiên cứu Công tác phát triển chƣơng trình đào tạo tại trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh. Cơ sở lý luận về phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp chuyên nghiệp Chƣơng 2. Thhực trạng phát triển chƣơng trình đào tạo ở trƣờng Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật tỉnh lạng Sơn.
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, Phát triển chương trình đào tạo ở trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN, CHƯƠNG 3 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TỈNH LẠNG SƠN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm