Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam

115 421 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:58

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NGUYỄN VĂN TUYẾT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HỆ ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 HÀ NỘI, 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI ĐẠI HỌC GIÁO DỤC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH DẠY HỌC HỆ ĐẠI HỌC TẠI HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM ĐỀ CƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành : QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số : 60 14 05 Học viên : Nguyễn Văn Tuyết Cao học quản lí giáo dục khoá 7 Cán bộ hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Võ Kỳ Anh HÀ NỘI, 2010 1 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ VÀ CÁC BẢNG TRONG LUẬN VĂN Tên sơ đồ/bảng/biểu đồ Trang Sơ đồ 1.1 Cấu trúc của quá trình dạy học 20 Sơ đồ 2.2 Bộ máy tổ chức quản lý tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam 44 Biểu đồ 1.1 Sự phát triển của Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam sau 4 năm 39 Biểu đồ 3.2 Tính cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp đánh giá 86 Bảng 1.1 Sự phát triển của Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam sau 4 năm 39 Bảng 1.2 Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động giảng dạy của giảng viên 45 Bảng 2.3 Kết quả khảo sát thực trạng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm của giảng viên 50 Bảng 2.4 Kết quả khảo sát thực trạng hoạt động học tập của sinh viên 52 Bảng 2.5 Thực trạng QL việc lập kế hoạch và thực hiện chƣơng trình giảng dạy của GV 54 Bảng 2.6 Thực trạng quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của giảng viên 57 Bảng 2.7 Thực trạng quản lý giờ lên lớp của GV 59 Bảng 2.8 Thực trạng quản lý viêc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV 61 Bảng 2.9 Thƣc trạng quản lý hồ sơ chuyên môn của GV 63 Bảng 2.10 Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên 64 Bảng 2.11 Thực trạng quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học 67 3.12 Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp 83 2 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ 1. CBQL Cán bộ quản lý 2. CBQLYT Cán bộ quản lý y tế 3. GV Giảng viên 4. NCKH Nghiên cứu khoa học 5. QL Quản lý 6. SV Sinh viên 7. XHCN Xã hội chủ nghĩa 8. YHCT Y học cổ truyền 9. CNVC Công nhân viên chức 10. CB Cán bộ 11. YHHĐ Y học hiện đại 12. VN Việt Nam 13. YDHCT Y Dƣợc học cổ truyền 14. TG Thế giới 15. CK1,CK2 Chuyên khoa 1, chuyên khoa 2 16. GS.TS Giáo sƣ Tiến sỹ 17. PGS.TS Phó giáo sƣ Tiến sỹ 18. NCKH Nghiên cứu khoa học 19. NXB Nhà xuất bản 20. QLGD Quản lý giáo dục 21. BV Bệnh viện 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài …………………………………………………. 1 2. Mục đích nghiên cứu ……………………………………….……… 2 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu ……………………….….…… 2 4. Giả thuyết khoa học ……………………………………….…… 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu …………………………………………… 3 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu ………………………………… 3 7. Câu hỏi nghiên cứu…….………………………………….……… 3 8. Phƣơng pháp chứng minh luận điểm…………………….………… 3 9. Dự kiến cấu trúc luận văn………………………………………… 4 Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1. Tổng quan vấn đề nghiên cứu…. ……………….……………… 5 1.1.1 Mô hình quản lý giáo dục đại học ở một số quốc gia trên TG . 5 1.1.2 Quản lý giáo dục đại học ở Việt Nam …………………… 7 1.2. Những khái niệm cơ bản của đề tài ………………………. 9 1.2.1. Khái niệm quản lý …………………………………….……… 9 1.2.2. Chức năng của quản lý …………………….……… ……… 11 1.2.3. Khái niệm về quản lý giáo dục……………… …… ……… . 15 1.2.4. Quản lý nhà trƣờng ……………………………… ………… 17 1.2.5. Khái niệm dạy học ………………………………………….… 19 1.2.6. Quản lý hoạt động dạy học …………………………………… 21 1.3. Nội dung quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng đại học ……… 21 1.3.1. Quản lý việc xây dựng chƣơng trình chi tiết ………………… 21 1.3.2.Quản lý, chỉ đạo xây dựng giáo trình, bài giảng……………… 23 4 1.3.3. Quản lý việc bồi dƣỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm cho giảng viên …………………………………………….………… 23 1.3.4. Quản lý việc đổi mới phƣơng pháp dạy học …………… 24 1.3.5. Quản lý hoạt động tự học của sinh viên………………… …. 25 1.3.6. Quản lý tổ chức việc kiểm tra, thi và đánh giá ………………. 25 1.3.7. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên ………………. …. 26 1.3.8. Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học… 27 1.4. Các biện pháp tăng cƣờng quản lý hoạt động dạy học……… 27 1.4.1. Quản lý mục tiêu, nội dung chƣơng trình dạy học …… …. 28 1.4.2. Quản lý phƣơng pháp giảng dạy, học tập ……………………. 28 1.4.3. Quản lý hoạt động kiểm tra đánh giá …………………………. 29 1.4.4. Tăng cƣờng quản lý việc sử dụng, bồi dƣỡng nguồn nhân lực…. 29 1.4.5. Tăng cƣờng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị ……………… 30 1.5. Yêu cầu tăng cƣờng quản lý hoạt động dạy học ở trƣờng đại học 30 1.5.1. Áp dụng hệ thống tín chỉ trong đào tạo ở các trƣờng đại học … 30 1.5.2. Quy định chuẩn về quản lý chất lƣợng trƣờng đại hoc ……… 32 Kết luận chƣơng I……………………………………………………… 38 Chƣơng II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM 2.1. Đặc điểm hoạt động đào tạo ở Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam……………………………………………………………. 40 2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển của Học viện………. …………… 40 2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Học viện Y Dƣơc học cổ truyền Việt Nam……………………………………. ……….………………. 43 2.1.2.1 : Chức năng ………………………………………………… 43 2.1.2.2 : Nhiệm vụ và quyền hạn :…………………………………… 44 5 2.1.2.3 Các đối tƣợng đào tạo tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền VN. 45 2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của Học viện Y Dƣợc học cổ truyềnVN 46 2.2. Thực trạng hoạt động dạy học hệ đại học ở Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam ……………………………… ………………… 46 2.2.1. Thực trạng hoạt động dạy học tại Học viện ……………… 47 2.2.1.1. Thực trạng hoạt động giảng dạy của giảng viên …………… 47 2.2.1.2 Đặc điểm trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm của giảng viên …………………………………………………………… 52 2.2.2. Thực trạng hoạt động học tập của SV ………………… . 54 2.2.3. Thực trạng CSVC trang thiết bị ……………………………… 56 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học ở Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam …………………………………………… 57 2.3.1. Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên ……… 57 2.3.1.1. Quản lý việc lập kế hoạch và thực hiện chƣơng trình giảng dạy của GV ……………………………… ………………………… 57 2.3.1.2. Quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của giảng viên …. 60 2.3.1.3. Quản lý giờ lên lớp của GV …………………………….…… 62 2.3.1.4. Quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV …… 64 2.3.1.5. Quản lý hồ sơ chuyên môn của giảng viên ………………… 66 2.3.2. Quản lý hoạt động học tập của sinh viên …………………… 68 2.3.3. Quản lý CSVC, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học …… 71 2.4. Nhận xét chung chƣơng 2…………………………………… 73 Chƣơng III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TẠI HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VN 3.1. Nhóm biện pháp thứ nhất: Quản lý hoạt động dạy học của GV… 75 3.1.1. Biện pháp 1: Tăng cƣờng quản lý việc xây dựng và thực hiện chƣơng trình chi tiết …………………………………… …………. 75 6 3.1.2. Biện pháp 2: Tăng cƣờng quản lý, bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ cho GV ……………………………………………………………… 76 3.1.3. Biện pháp 3: Quản lý việc biên soạn giáo trình, bài giảng theo từng chuyên ngành…………………………………………………… 78 3.1.4. Biện Pháp 4: Tăng cƣờng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy…………………………………………………………79 3.2. Nhóm biện pháp thứ hai: Tăng cƣờng quản lý hoạt động học tập của SV…………………………………………………………………80 3.2.1. Biện pháp 1: Quản lý học tập của SV thông qua hệ thống đào tạo tín chỉ …………….…………………………………………………… 80 3.2.2. Biện pháp 2: Quản lý hoạt động tự học của SV………………… 81 3.2.3. Biện pháp 3: Tăng cƣờng quản lý việc kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của SV……………………………………………………… …… 82 3.2.4. Biện Pháp 4: Tăng cƣờng đánh giá chất lƣợng SV sau khi tốt nghiệp ………………………………………………………………… 84 3.3. Nhóm biện pháp thứ ba: Các biện pháp hỗ trợ ……………… 85 3.3.1. Biện pháp 1: Tăng cƣờng quản lý cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học…………………………………………………………………… 85 3.3.2. Biện pháp 2: Hỗ trợ về mặt tinh thần và vật chất cho đội ngũ GV ……………………………………………………… 86 3.4. Mối quan hệ giữa các biện pháp……………………………… 87 3.5. Khảo nghiệm tính cấp thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp……………………………………………………………… 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Kết luận……………………………………………….………… 93 2. Khuyến nghị ……………………………………………………… 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………. 97 7 PHỤ LỤC ………………………………………………………… … 99 8 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang là một xu thế phát triển khách quan. Điều đó đặt sự nghiệp hiện đại hoá, công nghiệp hoá của nƣớc ta nói chung, sự nghiệp giáo dục- đào tạo nói riêng trƣớc những thời cơ và thách thức không nhỏ. Mọi Quốc gia, từ những nƣớc phát triển - những nƣớc đang phát triển đến các nƣớc kém phát triển đều nhận thức đƣợc vai trò và vị trí hàng đầu của giáo dục, vì thế việc đổi mới giáo dục là một điều kiện sống còn Sự đổi mới này nếu đúng đắn và phù hợp sẽ đem lại hiệu quả vô cùng to lớn và góp phần vào sự phát triển kinh tế - văn hoá xã hội và khoa học kỹ thuật của mỗi quốc gia trƣớc nhu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Hiện nay, Đảng và Nhà nƣớc ta đặc biệt chú trọng, đề cao, đầu tƣ nhân lực, vật lực cho ngành giáo dục, coi giáo dục là “quốc sách hàng đầu”. Vì vậy việc phát triển nguồn nhân lực tri thức là nhiệm vô cùng quan trọng, là khâu đột phá trong chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội, nó quyết định sự thành công hay thất bại quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nƣớc. Đối với các trƣờng đại học ngành Y, mục tiêu quan trọng là phải tạo ra đƣợc đội ngũ thầy thuốc giỏi để chăm sóc sức khoẻ cho toàn dân, vì vậy việc nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn của SV càng phải đƣợc quan tâm nhiều hơn nữa. Đối với Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ Y tế chuyên sâu về y học cổ truyền trong phạm vi cả nƣớc. Do tuổi đời của Học viện chỉ mới đƣợc 4 năm (tính đến 2009), kinh nghiệm đào tạo đại học còn mới mẻ, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ giảng viên còn thiếu về số lƣợng và yếu về trình độ chuyên môn, trong quá trình thực hiện đào tạo đại học tại Học viện gặp nhiều khó khăn, bỡ ngỡ, năng lực quản lý nói chung và quản lý dạy học đại học nói riêng còn nhiều hạn chế. Là một chuyên viên làm việc tại phòng đào tạo Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam, sau khi học xong chƣơng trình đào tạo cao học quản lý giáo [...]... biện pháp quản lý quá trình d y học tại học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009, đề xuất một số biện pháp quản lý để nâng cao chất lƣợng d y học tại học viện giai đoạn 2010 – 2015 7 Câu hỏi nghiên cứu - Biện pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học tại học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam hiện nay nhƣ thế nào? - Những biện pháp quản lý nào để nâng cao chất lƣợng d y học hệ đại. .. học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam, góp phần nâng cao chất lƣợng d y học tại Học viện trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Biện pháp quản lý quá trình d y học tại học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 3.2 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý quá trình d y học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền. .. số biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng d y học tại học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 6 Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 6.1 Phạm vi đối tượng Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam 6.2 Phạm vi địa bàn Đề tài đƣợc nghiên cứu tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam, một số bệnh viện có SV Học viện thực tập tại. .. duy nhất cho đến nay tại Việt Nam đào tạo chuyên sâu về y học cổ truyền Với kinh nghiệm đào tạo còn khiêm tốn, kinh nghiệm quản lý quá trình d y học cũng chƣa nhiều; Do đó, việc nghiên cứu Biện pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học tại học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam nhằm mục đích nêu lên những vấn đề quản lý quá trình d y học tại Học viện 15 hiện nay đồng thời đƣa ra một số biện pháp quản. .. Chƣơng I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ D Y HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC Chƣơng II : THỰC TRẠNG QUẢN LÝ QUÁ TRÌNH D Y HỌC HIỆN TẠI Ở HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Chƣơng III : ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG D Y HỌC TẠI HỌC VIỆN Y DƢỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM Kết luận và khuyến nghị Danh mục tài liệu tham khảo 11 Chƣơng I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ D Y HỌC Ở CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Tổng... tại khoa sƣ phạm trƣờng Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi mạnh dạn sử dụng kiến thức đã đƣợc học để hoàn thành đề tài Biện pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam , với mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam 2 Mục đích nghiên cứu : Đề tài tiến hành nghiên cứu những biện pháp quản lý quá trình d y học. .. học cổ truyền Việt Nam, đồng thời đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng học tập của SV để sau khi họ ra trƣờng đáp ứng đƣợc y u cầu chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng 9 5 Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Nghiên cứu một số lý luận về quản lý quá trình d y học hệ đại học 5.2 Khảo sát thực tế và phân tích, đánh giá việc quản lý quá trình d y học đại học tại học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. .. cổ truyền Việt Nam 4 Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản lý quá trình d y học hệ đại học của Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam đã dần đi vào nề nếp, ng y càng hoàn thiện cả về cơ cấu và nội dung góp phần nâng cao chất lƣợng d y học cho SV.Việc sắp xếp giảng đƣờng, lịch học của các bộ môn, các khoá học, việc quản lý giờ lên lớp, chất lƣợng d y học của GV cũng dần dần mang tính chuyên nghiệp... ng y càng đƣợc củng cố và hoàn thiện hơn đáp ứng đƣợc y u cầu phục vụ cho việc d y học của GV Bên cạnh những mặt đã làm đƣợc thì Học viện cũng còn một số tồn tại trong viêc quản lý quá trình d y học, vì kinh nghiệm chƣa có nhiều, đội ngũ GV còn y u về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm Do đó, nhiệm vụ của đề tài là nghiên cứu biện pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học hiện nay tại Học viện Y. .. khoa học D y Học Truyền đạt Lĩnh hội Cộng tác Tự điều khiển Điều khiển 1.1Sơ đồ cấu trúc của quá trình d y học 1.2.6 Quản lý hoạt động d y học Quản lý hoạt động d y học là quản lý nhiệm vụ giảng d y của GV GV truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, những giá trị về tƣ tƣởng, phẩm chất đạo đức cho SV Bên cạnh đó, GV còn có nhiệm vụ học tập, bồi dƣỡng, tự bồi dƣỡng để nâng cao trình độ của mình Trong quá trình . pháp quản lý quá trình d y học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam. 6.2 Phạm vi địa bàn Đề tài đƣợc nghiên cứu tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam, một số bệnh viện. nay. 3.2 Đối tượng nghiên cứu Hoạt động quản lý quá trình d y học hệ đại học tại Học viện Y Dƣợc học cổ truyền Việt Nam. 4. Giả thuyết khoa học Hiện nay, công tác quản lý quá trình d y học. cứu một số lý luận về quản lý quá trình d y học hệ đại học. 5.2 Khảo sát thực tế và phân tích, đánh giá việc quản lý quá trình d y học đại học tại học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. 5.3
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, Biện pháp quản lý quá trình dạy học hệ đại học tại Học viện Y dược học Cổ truyền Việt Nam, Chương I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT NAM, CHƯƠNG III: ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TẠI HỌC VIỆN Y DƯỢC HỌC CỔ TRUYỀN VN, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm