Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông nhằm tăng cường chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay

100 336 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:56

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ====================== LÊ VĂN HUẤN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG NHẰM TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2008 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ====================== LÊ VĂN HUẤN CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG NHẰM TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 601405 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Bá Lãm HÀ NỘI - 2008 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Sư phạm, Khoa Sau đại học - Đại học Quốc Gia Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành chương trình cao học. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn PGS.TS.Đặng Bá Lãm, người đã tận tình không quản thời gian hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo Thành uỷ, Phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường THCS trong thành phố Hà Đông đã cung cấp các số liệu rất quí báu và động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi. Xin cảm ơn các đồng nghiệp và những người thân yêu trong gia đình đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp và những người quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin chân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2008 TÁC GIẢ Lê Văn Huấn NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN CĐ : Cao đẳng CB : Cán bộ CBQL : Cán bộ quản lý CNH-HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá CNXH : Chủ nghĩa xã hội CSVC : Cơ sở vật chất DCH NT : Dân chủ hoá nhà trường ĐDDH : Đồ dùng dạy học ĐH : Đại học ĐT, BD : Đào tạo, bồi dưỡng GD : Giáo dục GD&ĐT : Giáo dục & Đào tạo GS : Giáo sư GV : Giáo viên HĐND TP : Hội đồng nhân dân Thành phố HS : Học sinh KTTH-HN : Kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp LLCT : Lý luận chính trị QLNN : Quản lý Nhà nước TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam Th.sỹ : Thạc sỹ THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TS : Tiến sỹ TSGV : Tổng số giáo viên UBND TP : Uỷ ban nhân dân Thành phố XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5. Giả thuyết khoa học 4 6. Phạm vi nghiên cứu 5 7. Phương pháp nghiên cứu 5 8. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 6 1.1. Một số khái niệm cơ bản 6 1.1.1. Quản lý 6 1.1.2. Quản lý giáo dục 8 1.1.3. Các chức năng quản lý 9 1.1.4. Giáo viên trung học cơ sở 10 1.1.5. Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 10 1.1.6. Công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 12 1.1.7. Chất lượng 15 1.1.8. Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 17 1.2. Một số vấn đề lý luận về công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 20 1.2.1. Quản lý nguồn nhân lực 20 1.2.2. Nội dung chủ yếu của công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 22 Kết luận chương 1 33 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG 34 2.1. Khái quát đặc điểm tình hình thành phố Hà Đông 34 2.1.1. Lịch sử, đặc điểm, chức năng nhiệm vụ của Thành phố 34 2.1.2. Cơ cấu tổ chức Thành phố 36 2.1.3. Hệ thống giáo dục Thành phố 36 2.1.4. Cơ sở vật chất ngành giáo dục Thành phố 36 2.2. Thực trạng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 37 2.2.1. Số lượng 37 2.2.2. Chất lượng 39 2.2.3. Hiệu quả hoạt động 43 2.3. Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 44 2.3.1. Công tác qui hoạch đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 44 2.3.2. Công tác tuyển dụng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 46 2.3.3. Công tác sử dụng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 48 2.3.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 49 2.3.5. Công tác đánh giá, đề bạt, sa thải đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 53 Kết luận chương 2 55 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HI ỆN NAY 56 3.1. Một số nguyên tắc xây dựng biện pháp quản lý nhằm tăng cường chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 56 3.1.1. Nguyên tắc đồng bộ và thống nhất 56 3.1.2. Nguyên tắc kế thừa 57 3.1.3. Nguyên tắc phù hợp với thực tiễn địa phương và đội ngũ giáo viên 57 3.1.4. Nguyên tắc khả thi 57 3.1.5. Nguyên tắc có tính hiệu quả 58 3.2. Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 58 3.2.1. Nhóm biện pháp thứ nhất: Xây dựng qui hoạch đội ngũ giáo viên 58 3.2.2. Nhóm biện pháp thứ hai: Tuyển dụng đội ngũ giáo viên 59 3.2.3. Nhóm biện pháp thứ ba: Sử dụng đội ngũ giáo viên 62 3.2.4. Nhóm biện pháp thứ tư: Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 66 3.2.5. Nhóm biện pháp thứ năm: Đánh giá, đề bạt, sa thải đội ngũ giáo viên 70 3.3. Thăm dò tính cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của các biện pháp 75 Kết luận chương 3 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 1. Kết luận 78 2. Khuyến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Giáo dục được coi là điều kiện tiên quyết của sự phát triển. Có thể khẳng định rằng không có giáo dục thì không có bất cứ sự phát triển nào đối với con người. Chính nhờ có giáo dục các di sản tinh thần của thế hệ trước được truyền lại cho thế hệ sau, các di sản này được tích luỹ ngày càng phong phú làm cho xã hội ngày càng tiến bộ. Con người sau nhu cầu sinh học, còn có nhu cầu nhận thức, nhu cầu giao lưu, nhu cầu cải tạo thực tiễn, nhu cầu phát triển… giáo dục sẽ là phương tiện giúp con người thực hiện được các nhu cầu đó. Trong phạm vi quốc gia cũng như địa phương, giáo dục là nền tảng văn hoá, đồng thời là mục tiêu và là động lực của kinh tế. Giáo dục là thành phần rất quan trọng tạo nên kết cấu hạ tầng của đời sống xã hội. Giáo dục hình thành, phát triển nhân cách mỗi con người và bản sắc dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước và địa phương. Sản phẩm của giáo dục nhất là giáo dục phổ thông là gián tiếp, không cho lợi trực tiếp ngay, là di sản vô hình, nhưng đều nhận ra được sự hiện hữu của giáo dục trong bất cứ những gì con người sáng tạo ra thông qua hàm lượng trí tuệ của sản phẩm đó. Giáo dục được coi là sự nghiệp của Đảng, của Nhà nước. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đánh dấu bước ngoặt trọng đại đưa cách mạng nước ta bước sang thời kỳ mới. Đại hội quyết định đẩy mạnh CNH- HĐH đất nước, phấn đấu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp. Thực hiện nghị quyết Đại hội, ngày 16/12/1996 Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII đã họp chuyên bàn về giáo dục và ra hai nghị quyết “Về định hướng chiến lược phát triển Giáo dục - Đào tạo và Về định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong thời kỳ CNH-HĐH”. Đại hội Đảng IX, X tiếp tục khẳng định “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH, là điều kiện để phát huy 2 nguồn lực con người– yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Bậc phổ thông nói riêng trong hệ thống giáo dục Việt Nam nói chung, đội ngũ giáo viên có vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng giáo dục và đào tạo, là nhân tố trực tiếp truyền tải tri thức nhân loại và nhân cách sống tới từng học sinh, giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kĩ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên tiếp thu những khoa học công nghệ tiên tiến của nhân loại hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó việc đổi mới quản lý đội ngũ giáo viên phổ thông nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu xã hội, theo kịp sự phát triển của thế giới là một yêu cầu rất bức thiết hiện nay, Chỉ thị 40 CT/TW của Ban chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chuẩn hoá, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề nhà giáo, thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hướng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước”. Tương xứng với yêu cầu đó giáo viên và các nhà quản lý giáo dục phải là những người có tâm, có tầm và có tài để giáo dục phát triển đúng hướng và có hiệu quả. Điểm lại trong hơn 20 năm đổi mới, giáo dục đã đạt được những thành tựu đáng kể, tạo ra một xã hội học tập, phục vụ đắc lực cho đường lối đổi mới kinh tế-xã hội của Đảng đề ra. Đảng và Nhà nước luôn coi “Giáo dục là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển”, tạo mọi điều kiện để “Mọi người dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hoàn cảnh kinh tế đều bình đẳng về cơ hội học tập". Tuy nhiên xét một cách tổng thể thì giáo dục của chúng ta còn 3 bộc lộ nhiều yếu kém, tụt hậu xa so với các nước phát triển. Các địa phương trong đó có thành phố Hà Đông còn khó khăn, lúng túng trong việc chỉ đạo công tác giáo dục. Đội ngũ giáo viên THCS còn nhiều bất cập, hiệu quả hoạt động chưa cao, số giáo viên chưa đạt chuẩn còn đáng kể và trình độ còn chưa đáp ứng được yêu cầu, hạn chế trong việc tiếp thu, cập nhật kiến thức mới, nhiều giáo viên còn chưa tâm huyết với nghề, phương pháp dạy học còn lạc hậu, không chịu đổi mới theo xu hướng phát triển xã hội, chưa có tầm nhìn trong giáo dục, người dạy vẫn chỉ “dạy những gì thầy có, chứ chưa dạy cái học sinh cần”, nhiều học sinh giỏi chỉ dừng ở mức "Thợ học" mà chưa ứng dụng được vào thực tiễn, đây là rào cản lớn trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo ở bậc phổ thông. Để khắc phục những yếu kém đó đòi hỏi chúng ta phải chấn hưng lại giáo dục, xác định "Thắng trong cuộc đua giáo dục, sẽ thắng trong cuộc đua kinh tế", muốn thắng trong cuộc đua giáo dục thì phải có sự hiểu biết tầm chiến lược, biết được thực trạng giáo dục đang diễn ra như thế nào và có giải pháp để nâng cao chất lượng đáp ứng được yêu cầu hiện nay của xã hội. Từ góc độ giáo dục học, kinh tế học và những kiến thức đã học trong chương trình Cao học quản lý giáo dục tại Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, kết hợp với nhận thức bản thân tôi khẳng định giáo dục có vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực, nhất là trong sự phát triển xã hội, tạo ra nguồn lực sạch góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững. Ở một địa phương như thành phố Hà Đông nếu có biện pháp quản lý tốt, biết phát huy nhân tố con người trong sự nghiệp giáo dục để mọi giáo viên biết lấy hiệu quả hoạt động làm trọng, dốc bầu tâm huyết, đem hết khả năng vào việc truyền đạt kiến thức cho học sinh thì giáo dục sẽ đóng góp rất lớn cho Thành phố, tạo ra những lớp người có trình độ, có văn hoá, đem lại sự văn minh đô thị, tạo lực để phát triển kinh tế-xã hội. Trong hoạt động giáo dục của Thành phố thì giáo dục THCS chiếm vị trí hết sức quan trọng, trang bị nhân cách sống cơ bản, trình độ học vấn phổ thông cơ sở cho học sinh và có hiểu biết ban đầu về kĩ thuật [...]... lý luận cơ bản liên quan đến công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở - Phân tích thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông - Đề xuất biện pháp quản lý nhằm tăng cường chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 5 Giả thuyết khoa học Hiện nay hoạt động của đội ngũ giáo viên THCS ở thành phố Hà. .. viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông, đề xuất biện pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Khách thể: Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay Đối tượng: Quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông hiện nay 4 Nhiệm vụ nghiên... Chƣơng 2: Thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông 5 Chƣơng 3: Biện pháp quản lý nhằm tăng cường chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở tại thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay 6 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ 1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1 Quản lý Trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã... học lên Nhân tố cơ bản quyết định mọi thành quả giáo dục THCS chính là đội ngũ giáo viên Vì vậy tôi chọn đề tài Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông nhằm tăng cường chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay , làm luận văn tốt nghiệp cuối khoá 2 Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành. .. vật chất và tinh thần trong khuôn khổ qui định của pháp luât, thể chế xã hội Đội ngũ giáo viên THCS nếu chỉ quan tâm đến đặc điểm của ngành thì bao gồm: Những giáo viên trực tiếp giảng dạy, cán bộ quản lý của phòng giáo dục, những cán bộ quản lý nhà trường bậc Trung học cơ sở 1.1.6 Công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở 1.1.6.1 Khái niệm Hiện nay chưa có định nghĩa cụ thể nào về quản lý đội. .. một cơ sở đào tạo với toàn bộ tổ chức bộ máy, sản phẩm của nó chứ không chỉ tới riêng sản phẩm của giáo dục là con người được giáo dục Theo cách hiểu này, sản phẩm của giáo dục chỉ có chất lượng khi toàn bộ tổ chức của cơ sở đào tạo có chất lượng 1.1.8.2 Chất lượng đội ngũ giáo viên Trung học cơ sở Chất lượng đội ngũ giáo viên THCS được đánh giá qua các tiêu chí sau: - Tỷ lệ giáo viên/ học sinh - Cơ. .. về quản lý đội ngũ giáo viên THCS nói riêng và đội ngũ giáo viên nói chung, tuy nhiên qua nghiên cứu ta có thể hiểu qua một số khái niệm như sau: Quản lý giáo viên là một trong những nội dung hoạt động quản lý, điều hành của nhà trường và là một trong các giải pháp quan trọng để xây dựng nhà trường Quản lý giáo viên là quản lý trí thức, nhà quản lý phải nắm bắt được các đặc thù của đội ngũ trí thức là... tục học lên 11 1.1.5 Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở Có nhiều cách hiểu về đội ngũ khác nhau, ngày nay khái niệm về đội ngũ dùng cho các tổ chức xã hội rộng rãi hơn như đội ngũ cán bộ công chức, đội ngũ trí thức, đội ngũ văn nghệ sỹ, đội ngũ những người tình nguyện đều xuất phát từ cách hiểu thuật ngữ trong quân sự về đội ngũ “Đó là một tổ chức gồm nhiều người, tập hợp thành một lực lượng Theo lý. .. quản lý tốt đội ngũ giáo viên THCS là rất cần thiết Trong đề án của Chính phủ về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005-2010 đã chỉ rõ: “Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo đủ số lượng và cân đối về cơ cấu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho đội ngũ nhà... sự quản lý của cấp trên còn thiếu thích hợp Nếu đề xuất và áp dụng biện pháp quản lý tăng cường chất lượng hoạt động của đội ngũ giáo viên được cụ thể hoá qua các khâu từ việc kế hoạch, tổ chức… đến kiểm tra thì chất lượng hoạt động của đội ngũ giáo viên ở thành phố Hà Đông sẽ hiệu quả hơn, đóng góp lớn hơn cho sự phát triển kinh tế - xã hội toàn Thành phố 6 Phạm vi nghiên cứu Luận văn chỉ tập trung . giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông, đề xuất biện pháp nhằm tăng cường chất lượng công tác quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay. . cứu Khách thể: Đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay. Đối tượng: Quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông hiện nay. 4. Nhiệm vụ. pháp quản lý nhằm tăng cường chất lượng dạy học của đội ngũ giáo viên trung học cơ sở ở thành phố Hà Đông trong giai đoạn hiện nay. 5. Giả thuyết khoa học Hiện nay hoạt động của đội ngũ giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông nhằm tăng cường chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay, Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông nhằm tăng cường chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay, Các biện pháp quản lý đội ngũ giáo viên trung học cơ sở thành phố Hà Đông nhằm tăng cường chất lượng dạy học trong giai đoạn hiện nay, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ, Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG, Chƣơng3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ NHẰM TĂNG CƢỜNG CHẤT LƢỢNG DẠY HỌC CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm