Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội

108 403 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:53

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC *** VŨ THỊ TÀI NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG LỰC LƯỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. ĐẶNG BÁ LÃM Hà Nội - 2009 1. 2. MỤC LỤC 1 1. MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 6. Giả thuyết khoa học 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG LỰC LƢỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ 5 1.1. Các khái niệm cơ bản 5 1.1.1. Giảng viên, giảng viên trẻ 5 1.1.2. Công tác tuyển chọn 14 1.1.3. Công tác tổ chức bồi dưỡng 16 1.1.4. Chất lượng, chất lượng bồi dưỡng 18 1.2. Vai trò giảng viên và giảng viên đại học mở 21 1.2.1. Cách tổ chức đại học mở 21 1.2.2. Vai trò giảng viên và giảng viên đại học mở 23 1.2.3. Tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên của trường đại học mở 29 1.2.4. Chất lượng giảng viên, chất lượng công tác bồi dưỡng giảng viên 30 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 37 2.1. Giới thiệu về Viện Đại học Mở Hà Nội 37 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 37 2.1.2. Tổ chức - bộ máy 37 2 2.1.3. Mục tiêu đào tạo 40 2.2. Đội ngũ giảng viên và lực lượng giảng viên trẻ Viện Đại học Mở Hà Nội 40 2.2.1. Số lượng giảng viên 40 2.2.2. Chất lượng giảng viên 43 2.2.3. Chất lượng bồi dưỡng giảng viên 48 2.2.4. Cơ cấu giảng viên 49 2.2.5. Lực lượng giảng viên trẻ 57 2.3. Công tác tuyển chọn giảng viên ở Viện Đại học Mở Hà Nội 60 2.3.1. Nguồn tuyển chọn 60 2.3.2. Tiêu chuẩn tuyển chọn 62 2.3.3. Quy trình tuyển chọn 62 2.4. Tổ chức công tác bồi dưỡng giảng viên trẻ ở Viện Đại học Mở Hà Nội 63 2.5. Đánh giá chung về công tác tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên ở Viện Đại học Mở Hà Nội 65 2.5.1. Đánh giá về chất lượng đội ngũ giảng viên 65 2.5.2. Đánh giá về chất lượng công tác tuyển chọn giảng viên 67 2.5.3. Đánh giá về chất lượng công tác bồi dưỡng giảng viên 68 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG LỰC LƢỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ Ở VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 74 3.1. Định hướng phát triển Viện và xây dựng đội ngũ giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội 74 3.2. Các biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ ở Viện Đại học Mở Hà Nội 75 3.2.1. Xây dựng kế hoạch tổng thể phát triển đội ngũ giảng viên, lực lượng giảng viên trẻ 75 3.2.2. Xây dựng và thực hiện tốt quy trình tuyển chọn giảng viên trẻ 78 3.2.3. Xây dựng và thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng giảng viên trẻ 81 3.2.4. Nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo lại kết hợp với tự bồi dưỡng, 84 3 tự rèn luyện của lực lượng giảng viên trẻ 3.2.5. Phát huy vai trò của các cấp uỷ, các phòng ban chức năng trong việc xây dựng lực lượng giảng viên trẻ 86 3.2.6. Nâng cao trách nhiệm và tính chủ động của các Khoa, Trung tâm 87 3.2.7. Xây dựng môi trường xã hội thuận lợi để phát huy năng lực sáng tạo của lực lượng giảng viên trẻ. Có những chính sách quản lý, sử dụng, đãi ngộ phù hợp 89 3.2.8. Thăm dò về tính cần thiết và khả thi của các biện pháp 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 94 1. Kết luận 94 2. Khuyến nghị 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 98 PHỤ LỤC 4 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBQL Cán bộ quản lý CN Công nghệ CNH Công nghiệp hoá CNSH Công nghệ sinh học CNXH Chủ nghĩa xã hội ĐH Đại học ĐNGV Đội ngũ giảng viên ĐT-TT Điện tử thông tin GVTG Giảng viên thỉnh giảng GD&ĐT Giáo dục và đào tạo GS Giáo sư GV Giảng viên GVCH Giảng viên cơ hữu HĐH Hiện đại hoá HSSV Học sinh sinh viên KD Kinh doanh NCKH Nghiên cứu khoa học PGS Phó giáo sư SL Số lượng SV Sinh viên TBCN Tư bản chủ nghĩa THS Thạc sỹ TS Tiến sỹ TSỐ Tổng số TT Trung tâm XHCN Xã hội chủ nghiã 5 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước vào thế kỷ 21, Việt Nam chúng ta bước sang một giai đoạn mới trong sự nghiệp phát triển đất nước. Bên cạnh những thành tựu đã đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, giáo dục,… chúng ta còn có nhiều hạn chế cần phải khắc phục. Hướng tới tương lai, muốn đưa đất nước vượt qua thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đòi hỏi chúng ta phải phát triển toàn diện các lĩnh vực. Giáo dục hướng tới tương lai vì giáo dục cũng là phát triển. Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Những mục tiêu giáo dục hôm nay không chỉ xuất phát từ hoàn cảnh hiện tại mà còn là những yêu cầu tương lai đối với năng lực và hành động của thế hệ đang trưởng thành. Nhận thức được tầm quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển của đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã xác định “Giáo dục và đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”, “Đầu tư cho giáo dục cũng là đầu tư cho phát triển”. Để thực hiện được mục tiêu giáo dục, vai trò của nguồn lực trong giáo dục là rất quan trọng. Đào tạo tốt và sử dụng hợp lý, đúng chỗ các nhà khoa học, đội ngũ giáo viên là những đảm bảo chắc chắn việc thực hiện thành công mục tiêu giáo dục. Đã lưu truyền một tư tưởng được coi là chân lý rằng : “Đầu tư cho người đàn ông, ta được người chồng tốt. Đầu tư cho người phụ nữ, ta được một gia đình tốt. Đầu tư cho người thầy giáo, ta được một thế hệ tốt”. Ở bậc giáo dục đại học, với nhiệm vụ đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng nhu cầu của xã hội, giảng viên là lực lượng chủ yếu, trực tiếp thực hiện các chương trình đào tạo, quyết định chất lượng đào tạo, hoàn thành 6 nhiệm vụ chính trị của mỗi nhà trường. Giảng viên trẻ là lực lượng kế tục truyền thống của nhà trường, đảm bảo cho sự phát triển không ngừng của nhà trường. Xây dựng lực lượng giảng viên trẻ là đảm bảo cho khả năng luôn hoàn thành nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của nhà trường trong tương lai. Để đào tạo một giảng viên từ khi tốt nghiệp đại học đến khi độc lập trong nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học cần từ 8 đến 10 năm. Việc tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ là hết sức quan trọng. Ra đời chưa lâu(1993), Viện Đại học Mở Hà Nội là một trong những trường Đại học Mở công lập đầu tiên ở nước ta. Đội ngũ giảng viên phần lớn là những giảng viên thỉnh giảng. Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Viện còn nhiều hạn chế trong việc đáp ứng nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. Do đó việc xây dựng được một đội ngũ giảng viên cơ hữu trong toàn Viện đáp ứng được nhu cầu và nhiệm vụ đào tạo là rất cần thiết. Tuy nhiên, cho đến những năm gần đây, việc tuyển chọn và bồi dưỡng giảng viên trẻ ở các Khoa trong Viện chưa thống nhất với nhau, hơn nữa quy trình tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển lực lượng giảng viên trẻ chưa được nghiên cứu, đánh giá và phổ biến để sử dụng một cách thống nhất trong toàn Viện. Chính vì vậy, việc tìm ra các biện pháp cải tiến công tác tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở là một nhiệm vụ cấp thiết đối với nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Với những lý do đó, tôi chọn đề tài “Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội” làm luận văn thạc sĩ của mình. 2. Mục đích nghiên cứu Xác định những biện pháp để nâng cao chất lượng tuyển chọn và tổ chức bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ từ khi tốt nghiệp đại học đến khi đảm nhận độc lập nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu trong nhà trường. 3. Phạm vi nghiên cứu 7 Công tác tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên ở các Khoa, Trung tâm thuộc Viện Đại học Mở Hà Nội. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài. - Khảo sát thực trạng việc tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên của Viện Đại học Mở Hà Nội. - Đề xuất các biện pháp cải tiến công tác tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ của Viện Đại học Mở Hà Nội. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đó. 5. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 5.1. Khách thể nghiên cứu: Đội ngũ giảng viên của Viện Đại học Mở Hà Nội. 5.2. Đối tượng nghiên cứu: Công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ của Viện Đại học Mở Hà Nội. 6. Giả thuyết khoa học Đội ngũ giảng viên của Viện Đại học Mở Hà Nội hiện tại còn thiếu về số lượng và hạn chế về chất lượng. Đề xuất được hệ thống các biện pháp cải tiến công tác tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ sẽ giúp xây dựng được đội ngũ giảng viên cơ hữu có chất lượng cao đáp ứng được nhiệm vụ đào tạo của nhà trường. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phối hợp nhiều phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của khoa học giáo dục như: - Phương pháp phân tích các tài liệu lý luận và thực tiễn. - Phương pháp chuyên gia để tham khảo ý kiến của các nhà quản lý, các giảng viên lâu năm, và các chuyên gia về giáo dục học. 8 - Phương pháp điều ra bằng phiếu hỏi ý kiến và phỏng vấn toạ đàm. - Sử dụng phần mềm thống kê (SPSS) để xử lý số liệu. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục nội dung luận văn được trình bày trong 3 chương. Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ của trường đại học mở Chƣơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội Chƣơng 3: Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng lực lượng giảng viên trẻ của Viện Đại học Mở Hà Nội 9 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG LỰC LƢỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC MỞ 1.1. Các khái niệm cơ bản 1.1.1. Giảng viên, giảng viên trẻ 1.1.1.1. Giảng viên Định nghĩa giảng viên được tiếp cận ở nhiều góc độ khác nhau. Theo Luật Giáo dục được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 thì "Nhà giáo là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, cơ sở giáo dục khác. Nhà giáo giảng dạy ở cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp gọi là giáo viên, ở cơ sở giáo dục Đại học gọi là giảng viên" [20]. Ở góc độ vai trò, nhiệm vụ, giảng viên cũng có thể được hiểu là người trực tiếp tham gia vào hệ thống giáo dục Đại học với vai trò truyền đạt và hướng dẫn. Nếu nhìn từ một góc độ khác, cụ thể, dễ hiểu và phổ biến hơn, thì trong các trường ĐH, "giảng viên là những người làm công tác giảng dạy (lý thuyết và thực hành) được hiệu trưởng công nhận chức vụ và phân công công tác giảng dạy hoặc những cán bộ khoa học kỹ thuật làm việc trong hay ngoài trường, tham gia giảng dạy theo chế độ kiêm nhiệm "[21]. Nhìn từ góc độ công chức nhà nước, đối với các trường công lập, giảng viên là viên chức chuyên môn đảm nhiệm việc giảng dạy và đào tạo ở bậc đại học, cao đẳng thuộc một chuyên ngành đào tạo của trường đại học và cao đẳng [22]. Vậy giảng viên là nhà giáo ở các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học. Theo Điều 70 – Luật Giáo dục năm 2005, nhà giáo (giảng viên) phải có những tiêu chuẩn sau đây: [...]... thích ứng cao nhằm đào tạo, cung cấp cho xã hội đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có phẩm chất, trình độ vững vàng và có tay nghề cao Giảng viên đại học mở là những cán bộ làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các khoa, trung tâm của nhà trường Giống như giảng viên của các trường đại học khác, người giảng viên đại học mở cũng có những vai trò quan trọng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng... thực hiện các nhiệm vụ khác của nhà trường Bên cạnh đó, do đặc thù đào tạo của các trường đại học mở, nên các giảng viên còn có những đặc thù riêng trong công tác Ví dụ, cụ thể hoá nhiệm vụ và quyền hạn của giảng viên Viện Đại học Mở Hà Nội, điều 4 Điều lệ công tác Viện Đại học Mở Hà Nội có ghi: (1) Giảng dạy theo mục tiêu, nội dung, chương trình quy định; hướng dẫn học viên làm đồ án, luận văn luận án,... Bồi dưỡng là một bộ phận quan trọng của công tác Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức Cùng với các bộ phận khác, tổ chức bồi dưỡng phải đóng góp vào mục tiêu chung của công tác Quản trị nguồn nhân lực trong tổ chức là đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng và chất lượng cho tổ chức, đồng thời tạo dựng và duy trì tinh thần gắn bó, động lực làm việc cho người lao động trong tổ chức, nâng. .. thức và nghiên cứu khoa học Phải đến tận những năm gần đây (từ năm 2000) khi các vị trí về hành chính hầu như đã ổn định thì việc tuyển mộ và bồi dưỡng giảng viên cơ hữu chỉ làm công tác chuyên môn mới được đặt ra như một vấn đề cấp bách và được sự quan tâm đúng đắn của lãnh đạo nhà trường cũng như ban chủ nhiệm các khoa 1.2.4 Chất lượng giảng viên, chất lượng công tác bồi dưỡng giảng viên Chất lượng giảng. .. trong quan hệ với học sinh, nhất là đối với học sinh đã trưởng thành và cha mẹ học sinh Trong các trường Đại học, giảng viên là bộ phận quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Đó là lực lượng lao động trực tiếp tham gia vào quá trình đào tạo Chất lượng giảng dạy của giảng viên là một trong những nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng của sinh viên ra trường qua những kiến thức và kỹ năng về... nghiệp vụ cao là điều kiện quan trọng trong nâng cao chất lượng giảng dạy ở các trường đại học Có thể nói, ở một trường đại học bất kỳ hay trường đại học mở, đội ngũ giảng viên là nhân tố quyết định chất lượng đào tạo, họ là người trực tiếp thực hiện và quyết định việc đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 31 trong nhà trường Vì vậy, người giảng viên có vai trò quan trọng đặc biệt Trong nhà trường,... sự giảng viên theo quy định hiện hành - Có ít nhất hai chứng chỉ bồi dưỡng sau đại học: chương trình chính trị, triết học nâng cao cho nghiên cứu sinh và cao học và chứng chỉ những vấn đề cơ bản về tâm lý học và lý luận dạy học ở bậc đại học - Sử dụng được một ngoại ngữ trong chuyên môn ở trình độ B Giảng viên chính là viên chức chuyên môn đảm nhiệm vai trò chủ chốt trong giảng dạy và đào tạo bậc đại. .. động lực, khơi dậy tính tích cực, sáng tạo trong hoạt động giáo dục - đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường 1.1.2 Công tác tuyển chọn Công tác tuyển chọn bao gồm 2 hoạt động chủ yếu là tuyển mộ và lựa chọn Mục đích của việc tuyển mộ là tạo ra một nhóm đủ lớn các ứng viên từ đó tổ chức có thể lựa chọn những thành viên có kỹ năng cần thiết Trước hết, phải mô tả công việc và vị trí công tác, có... trực tiếp vào quá trình giáo dục đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, bồi dưỡng và phát triển nhân tài cho đất nước Như vậy, giảng viên đại học phải là lực lượng trí thức tinh hoa trong nguồn nhân lực của đất nước, đóng vai trò là “máy cái” để sản sinh ra nguồn nhân lực chất lượng cao cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Đội ngũ giảng viên hùng hậu về số lượng và có trình... chuyên môn công việc và khả năng làm việc Xét theo cách tiếp cận chất lượng bồi dưỡng 24 là mức độ đạt mục tiêu bồi dưỡng, trong giáo dục cần phải cân đối giữa khả năng được trang bị theo môn học và khả năng dạy học của người giảng viên nghĩa là phải quan tâm đến cả nội dung và phương pháp Một trong những chức năng chính của công tác đào tạo, bồi dưỡng giảng viên, dù là đào tạo ban đầu hay bồi dưỡng thường . các biện pháp cải tiến công tác tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ của Viện Đại học Mở Hà Nội. Thăm dò tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp. lượng giảng viên trẻ của trường đại học mở Chƣơng 2: Thực trạng công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên tại Viện Đại học Mở Hà Nội Chƣơng 3: Các biện pháp cơ bản nhằm nâng cao. CHẤT LƢỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƢỠNG LỰC LƢỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ Ở VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 74 3.1. Định hướng phát triển Viện và xây dựng đội ngũ giảng viên Viện Đại học Mở Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội, Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội, Những biện pháp cải tiến công tác tổ chức tuyển chọn và bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng lực lượng giảng viên trẻ tại Viện Đại học Mở Hà Nội, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG LỰC LƯỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TẠI VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN CHỌN VÀ BỒI DƯỠNG LỰC LƯỢNG GIẢNG VIÊN TRẺ Ở VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm