Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng

130 1,977 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:52

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ĐÀO THỊ NGÂN Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng) LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quốc Chí Hà nội - 2004 1 MỤC LỤC CHỮ VIẾT TẮT 5 MỞ ĐẦU 6 1. Lý do chọn đề tài 6 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 9 5. Giả thuyết khoa học 9 6. Phạm vi nghiên cứu 9 7. Những luận điểm bảo vệ 9 8. Ý nghĩa khoa học của đề tài 10 9. Phƣơng pháp nghiên cứu 10 10. Cấu trúc của luận văn 11 CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 11 1.1 Hoạt động dạy học 11 1.1.1. Khái niệm về hoạt động dạy học 11 1.1.2. Các yếu tố cơ bản của hoạt động dạy học 15 1.2. Quá trình dạy học 15 1.3. Một số vấn đề về lý luận dạy học Tiểu học 17 1.3.1. Trƣờng Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 17 1.3.1.1. Vị trí của trƣờng Tiểu học 17 1.3.1.2. Mục tiêu và nội dung của giáo dục Tiểu học 18 1.3.2. Hoạt động dạy - học ở trƣờng Tiểu học 19 1.3.2.1. Hoạt động học và đặc điểm của nó 19 1.3.2.2. Hoạt động dạy của giáo viên : 22 1.3.2.3. Mối quan hệ giữa dạy và học trong quá trình dạy học ở bậc Tiểu học 23 1.4. Một số cơ sở lý luận về quản lý trƣờng Tiểu học 25 2 1.4.1. Quản lý là gì ? 25 1.4.2. Quản lý giáo dục và quản lý nhà trƣờng 26 1.4.2.1 Quản lý giáo dục 26 1.4.2.2. Quản lý trƣờng học 28 1.4.3. Các chức năng quản lý giáo dục 30 1.4.4 Bản chất của quá trình quản lý trƣờng học 32 1.5. Quan niệm về chất lƣợng dạy học 34 1.6. Vai trò của ngƣời Hiệu trƣởng trong trƣờng Tiểu học 37 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƢỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THUỶ NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 40 2.1. Vài nét về giáo dục bậc Tiểu học huyện Thuỷ Nguyên 40 2.2. Thực trạng chỉ đạo hoạt động của ngƣời Hiệu trƣởng và chất lƣợng giáo dục của một số trƣờng Tiểu học thuộc huyện Thuỷ Nguyên thành phố Hải Phòng 47 2.2.1 Trƣờng Tiểu học Thuỷ Đƣờng : 47 2.2.1.1 Vài nét về đặc điểm nhà trƣờng : 47 2.2.1.2 Đội ngũ giáo viên : 48 2.2.1.3 Thành tích học tập của học sinh và chất lƣợng giáo dục trƣờng : 52 2.2.1.4 Tình hình cơ sở vật chất phục vụ dạy học 53 2.2.1.5 Thực trạng chỉ đạo hoạt động dạy học của trƣờng Tiểu học Thuỷ Đƣờng 54 2.2.2 Trƣờng Tiểu học Gia Đức huyện Thuỷ Nguyên 61 2.2.2.1 Tình hình chung 61 2.2.2.2 Tình hình giảng dạy và đội ngũ giáo viên trƣờng Tiểu học Gia Đức 62 2.2.2.3 Tình hình học tập và chất lƣợng của học sinh : 64 2.2.2.4 Đội ngũ cán bộ quản lý 66 3 2.2.3 Trƣờng Tiểu học Kỳ Sơn huyện Thuỷ Nguyên 67 2.2.3.1 Tình hình chung 67 2.2.3.2 Tình hình giảng dạy và đội ngũ giáo viên 68 2.2.3.3 Tình hình học tập và chất lƣợng học tập của học sinh 71 2.2.3.4 Đội ngũ cán bộ quản lý 73 CHƢƠNG 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA NGƢỜI HIỆU TRƢỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC (HUYỆN THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG) 69 3.1 Xây dựng và quản lý đội ngũ của ngƣời Hiệu trƣởng trƣờng Tiểu học 77 3.1.1 Chỉ đạo công tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên 77 3.1.1.1 Xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lƣợng, đảm bảo về chất lƣợng, đồng bộ về cơ cấu và loại hình, đủ sức thực hiện mục tiêu và kế hoạch của nhà trƣờng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 77 3.1.1.2 Sắp xếp (phân công lao động giáo viên) sử dụng lao động sƣ phạm trong trƣờng đảm bảo tính khoa học, tính sƣ phạm hợp lý 78 3.1.1.3 Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ sƣ phạm cho giáo viên, khuyến khích tự học, tự bồi dƣỡng 79 3.1.2 Tạo động lực cho đội ngũ giáo viên 81 3.1.2.1 Cải thiện điều kiện lao động 81 3.1.2.2 Các biện pháp kích thích ngƣời dạy 83 3.2 Tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động dạy học 85 3.2.1 Xây dựng nề nếp kỷ cƣơng trong quá trình dạy học 85 3.2.1.1 Giáo dục ý thức thi hành pháp luật và xây dựng quy chế trong quản lý quá trình dạy học 85 3.2.1.2 Chỉ đạo thực hiện kỷ cƣơng, tình thƣơng, trách nhiệm trong dạy học 87 3.2.2. Chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch dạy học : 91 3.2.3 Chỉ đạo việc thực hiện quy chế chuyên môn 92 4 3.2.4 Chỉ đạo, tổ chức tốt hội giảng, phong trào dự giờ thăm lớp 93 3.2.5 Tổ chức, chỉ đạo đổi mới phƣơng pháp dạy học 94 3.2.6 Quản lý hoạt động học của học sinh 98 3.2.7. Chỉ đạo và cải tiến phƣơng pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh . 100 3.2.8. Chỉ đạo, tổ chức các hoạt động hỗ trợ học tập của học sinh 104 3.3 Tăng cƣờng xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 104 3.4 Xây dựng môi trƣờng giáo dục, thống nhất trong giáo dục toàn diện 107 3.4.1 Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên trong nhà trƣờng 107 3.4.2. Xây dựng môi trƣờng sƣ phạm làm cơ sở nâng cao chất lƣợng dạy học 108 3.4.3 Quản lý hoạt động bán trú, học 2 buổi/ngày 110 3.4.4 Phối hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức xã hội địa phƣơng 111 3.4.5 Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục 113 3.5 Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua khen thƣởng 114 3.5.1 Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá quá trình dạy học 114 3.5.2 Công tác thi đua khen thƣởng 116 ĐÁNH GIÁ SỰ CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI 119 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 121 1. Kết luận 121 2. Khuyến nghị 122 TÀI LIỆU THAM KHẢO 124 PHỤ LỤC 127 5 CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành BGH Ban giám hiệu CCB Cựu chiến binh CHXHCN Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNH Công nghiệp hoá CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sở vật chất DS Dân số GDDT Giáo dục - đào tạo HĐH Hiện đại hoá K 1 Khối 1 K 2 Khối 2 K 3 Khối 3 KHHGĐ Kế hoạch hoá gia đình KT - XH Kinh tế - xã hội NCGD Nghiên cứu giáo dục NXB Nhà xuất bản PGD Phòng giáo dục PTCS Phổ thông cơ sở PTGD Phát triển giáo dục QTDH Quá trình dạy học SGK Sách giáo khoa TDTT Thể dục thể thao TH Tiểu học THCS Trung học cơ sở TKB Thời khoá biểu TNCSHCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh TNTP Thiếu niên tiền phong TU Trung ơng UBND Uỷ ban nhân dân 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nền kinh tế nƣớc ta đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục. Một công cuộc đổi mới sâu sắc nền kinh tế xã hội đòi hỏi cần có những con ngƣời có bản lĩnh tự chủ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có năng lực giải quyết các vấn đề do thực tiễn phát triển kinh tế xã hội và cuộc sống đề ra. Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VIII nêu ra : “ Giáo dục đang trở thành một bộ phận đặc biệt của cấu trúc hạ tầng xã hội “, giáo dục là tiền đề quan trọng trong sự phát triển của tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, quốc phòng, an ninh bởi lẽ con ngƣời đƣợc giáo dục tốt và biết tự giáo dục thƣờng xuyên mới có khả năng giải quyết một cách sáng tạo và có hiệu quả tất cả các vấn đề do sự phát triển của xã hội tạo ra. Giáo dục là một bộ phận hữu cơ rất quan trọng trong chiến lƣợc phát triển kinh tế, xã hội và mục tiêu giáo dục đƣợc coi là một trong những mục tiêu quan trọng của sự phát triển. Muốn phát triển giáo dục cần nhiều yếu tố bảo đảm, nhƣng trƣớc hết phải có đội ngũ giáo viên có kiến thức, giỏi về nghiệp vụ sƣ phạm, có phẩm chất đạo đức, tƣ tƣởng chính trị đó chính là nguồn nhân lực quan trọng của ngành giáo dục. Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 2 của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá VIII đã chỉ rõ : “ Giáo dục và đào tạo hiện nay phải có một bƣớc chuyển nhanh chóng về chất lƣợng và hiệu quả đào tạo đáp ứng yêu cầu của đất nƣớc thực hiện nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dƣỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nƣớc phải nâng cao chất 7 lƣợng và bảo đảm số lƣợng giáo viên cho hệ thống giáo dục, tiêu chuẩn hoá và hiện đại hoá các điều kiện dạy và học. “ Quá trình dạy học là một thành tố đặc biệt quan trọng của quá trình giáo dục. Nâng cao chất lƣợng và hiệu quả của quá trình dạy học là một nhiệm vụ vô cùng cấp thiết ở các trƣờng phổ thông. Bởi chất lƣợng và hiệu quả của quá trình dạy và học quyết định chất lƣợng giáo dục, đáp ứng đƣợc nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nƣớc trong thời kỳ đẩy mạnh CNH – HĐH đất nƣớc. Ở nƣớc ta hiện nay, chất lƣợng giáo dục nói chung và chất lƣợng dạy học nói riêng đã có nhiều tiến bộ. Nội dung, phƣơng pháp dạy học đang đƣợc đổi mới, phong trào thi đua học tập đang diễn ra sôi nổi trên khắp cả nƣớc. Các loại hình trƣờng lớp phát triển đa dạng, dân trí từng bƣớc đƣợc nâng cao. Tuy vậy, hệ thống giáo dục - đào tạo của đất nƣớc ta đang ở trong trạng thái bất cập so với yêu cầu phát triển của đất nƣớc nhất là yêu cầu về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH – HĐH đất nƣớc. Công tác quản lý giáo dục vẫn còn có những yếu tố, một số chủ trƣơng về đổi mới giáo dục - đào tạo chƣa đƣợc thực hiện triệt để. Báo cáo tổng kết năm học trong những năm qua của các cấp quản lý giáo dục đều khẳng định mâu thuẫn chủ yếu trong quy trình dạy học hiện nay là mâu thuẫn giữa mục tiêu dạy học với phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học lạc hậu. Điều này ảnh hƣởng không nhỏ tới sự phát triển của giáo dục và đào tạo. Thực tiễn công tác quản lý giáo dục trong trƣờng học trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến, song nhìn chung chất lƣợng, hiệu quả công tác quản lý chƣa cao, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của thực tiễn cuộc sống. Bởi vậy, việc đổi mới công tác quản lý nhà trƣờng mà trọng tâm là đổi mới quản 8 lý hoạt động dạy học trong trƣờng Tiểu học cho phù hợp với điều kiện mới là một vấn đề cấp thiết. Trong nhà trƣờng nói chung và trong trƣờng Tiểu học nói riêng, ngƣời Hiệu trƣởng có vai trò rất quan trọng. Hiệu trƣởng là ngƣời đứng ra chịu trách nhiệm trƣớc Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân để lãnh đạo mọi hoạt động trong nhà trƣờng, làm cho mọi hoạt động trong nhà trƣờng phát triển đồng bộ, đúng hƣớng theo yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng. Ngƣời Hiệu trƣởng cũng là ngƣời trực tiếp làm việc với đội ngũ giáo viên, chỉ đạo sâu, sát nội dung và phƣơng pháp dạy học. Thực tiễn phát triển giáo dục trong những năm qua cho thấy trƣờng Tiểu học nào ngƣời Hiệu trƣởng quản lý chỉ đạo tốt hoạt động dạy học, trƣờng đó chất lƣợng giáo dục về nhiều mặt đƣợc nâng cao. Những Hiệu trƣởng yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, coi việc chỉ đạo hoạt động dạy học là công việc của Hiệu phó phụ trách chuyên môn sẽ dẫn đến tình trạng sa sút về chất lƣợng giáo dục, không phát huy đƣợc khả năng của giáo viên làm giảm lòng tin của nhân dân đối với nhà trƣờng. Chính vì thế, việc chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng Tiểu học là vấn đề cần thiết không chỉ có ý nghĩa lý luận mà còn có ý nghĩa thực tiễn to lớn, và cũng vỡ vậy tỏc giả đó chọn : “ Một số biện phỏp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng Tỉểu học ( Huyện Thuỷ Nguyờn Thành phố Hải Phũng ) ” làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp của mỡnh. 2. Mục đích nghiên cứu Đề ra một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ở các trƣờng Tiểu học huyện Thuỷ Nguyên – thành phố Hải Phòng. 9 3. Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động dạy học. - Tìm hiểu thực trạng quản lý, chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng ở một số trƣờng Tiểu học huyện Thủy Nguyên – thành phố Hải Phòng. - Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu + Khách thể nghiên cứu : Công tác quản lý của ngƣời hiệu trƣởng trƣờng tiểu học. + Đối tƣợng nghiên cứu : Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học ở trƣờng Tiểu học. 5. Giả thuyết khoa học Nếu ngƣời hiệu trƣởng vận dụng sáng tạo, hợp lý một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng Tiểu học. 6. Phạm vi nghiên cứu Do điều kiện thời gian có hạn nên đề tài chỉ tập trung nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học có kết quả ở một số trƣờng tiểu học huyện Thủy Nguyên – Hải Phòng trong những năm học 1999 đến 2004. 7. Những luận điểm bảo vệ - Chỉ đạo tốt hoạt động dạy học là một biện pháp nâng cao chất lƣợng giáo dục ở trƣờng tiểu học. - Việc chỉ đạo hoạt động dạy học xuất phát từ nhu cầu thực tiễn để giải quyết vấn đề giáo dục của các trƣờng tiểu học. [...]... quan hệ của mục tiêu giáo dục Tiểu học nhƣ sơ đồ 1.2 Sơ đồ 1.2 Quan hệ của mục tiêu giáo dục Tiểu học Mục tiêu giáo dục Tiểu học Nội dung giáo dục tiểu học Phƣơng pháp giáo dục tiểu học Nội dung các mặt giáo dục Kiến thức Kỹ năng 1.3.2 Hoạt động dạy - học ở trƣờng Tiểu học 1.3.2.1 Hoạt động học và đặc điểm của nó 19 Thái độ Hoạt động học tập của con ngƣời xuất hiện từ lúc sơ sinh, từ học nhìn, học nghe.. .- Để đảm bảo hiệu quả và tính bền vững của chất lƣợng dạy học cần tăng cƣờng chỉ đạo hoạt động dạy học và các biện pháp bổ trợ khác - Ngƣời hiệu trƣởng chỉ đạo tốt hoạt động dạy học sẽ thúc đẩy phong trào dạy học, nâng cao chất lƣợng giáo dục trong trƣờng tiểu học 8 Ý nghĩa khoa học của đề tài - Về lý luận: Trong thời kỳ đổi mới sự nghiệp giáo dục, thực hiện chƣơng trình tiểu học mới, các biện pháp. .. dạy học Tiểu học 1.3.1 Trƣờng Tiểu học trong hệ thống giáo dục quốc dân 1.3.1.1 Vị trí của trường Tiểu học Vị trí của trƣờng Tiểu học đƣợc xác định trong Điều 2 của Điều lệ trƣờng Tiểu học “ Trƣờng Tiểu học là cơ sở giáo dục của bậc Tiểu học, bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân Trƣờng Tiểu học có tƣ cách pháp nhân và con dấu riêng “ Điều 22 của Luật giáo dục còn ghi rõ “ Giáo dục Tiểu học. .. pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời hiệu trƣởng là một biện pháp phù hợp để nâng cao chất lƣợng giáo dục - Về thực tiễn: Tầm nhìn và hành động trong triển khai các biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời hiệu trƣởng trƣờng tiểu học ở trƣờng Thuỷ Nguyên 9 Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài chúng tôi sử dụng và kết hợp các phƣơng pháp nghiên cứu sau : - Nhóm... Chƣơng 3 : Một số biện phỏp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng nhằm nõng cao chất lƣợng giỏo dục ở trƣờng tiểu học huyện Thuỷ Nguyờn Thành phố Hải Phũng Cuối luận văn là danh mục cỏc tài liệu tham khảo và phụ lục Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Hoạt động dạy học 1.1.1 Khái niệm về hoạt động dạy học Hoạt động dạy học là một trong những hoạt động giao tiếp sƣ phạm mang ý nghĩa xã hội Chủ thể của quá... cách học Hoạt động dạy của giáo viên Tiểu học là hoạt động đƣợc định hƣớng và tuân theo hoạt động học của học sinh Hoạt động học của học sinh là hoạt động lĩnh hội tri thức, kỹ năng, các giá trị, các chuẩn mực nhằm tạo ra sự biến đổi, sự phát triển của chính ngƣời học Do vậy mà hoạt động dạy của giáo viên có đặc điểm là : có đối tƣợng hoạt động nằm ở học sinh, là hoạt động lĩnh hội đối tƣợng học và... tuổi, giáo dục tiểu học, phƣơng pháp giảng dạy môn học ở tiểu học, kiến thức phổ thông về chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội + Ngƣời giáo viên tiểu học phải có kỹ năng sƣ phạm đó là kỹ năng lập kế hoạch dạy học, kỹ năng dạy học, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng lập hồ sơ giáo dục giảng dạy [14 – Tr 8 ] 1.3.2.3 Mối quan hệ giữa dạy và học trong quá trình dạy học ở bậc Tiểu học Hoạt động dạy học là hoạt động. .. - Phƣơng pháp chiếm lĩnh khái niệm của pháp khoa học biến thành học vấn của bản thân Đó là phƣơng pháp : mô tả - giải thích vận dụng 13 14 1.1.2 Các yếu tố cơ bản của hoạt động dạy học Nếu quan sát một hoạt động dạy học ta thấy nó có 3 yếu tố : Nội dung dạy học, hoạt động dạy của thầy giáo, hoạt động của học sinh Không có 3 yếu tố cơ bản này thì hoạt động dạy học không thể xảy ra Nhƣng hoạt động nào... Luật giáo dục là : “ Nhằm giúp học sinh hình thành những cơ sở bàn đầu cho sự phát triển đúng đắn và lâu dài về đạo đức, trí tuệ thể chất thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để học sinh tiếp tục học Trung học cơ sở “ [5 - Tr 30 ] 18 Trong giai đoạn hiện nay, giáo dục Tiểu học cần đạt đƣợc một số mục tiêu cụ thể : Nâng cao chất lƣợng phổ cập giáo dục – Phổ cập giáo dục đúng độ tuổi nâng cao chất lƣợng giáo dục. .. hành động ứng xử của học sinh Hoạt động dạy của giáo viên Tiểu học là công việc đặc trƣng của nghề dạy học, một nghề chuyên biệt mà chỉ có những ai đƣợc đào tạo một cách chuyên biệt ở trƣờng sƣ phạm mới có thể hành nghề theo đúng nghĩa của nó Trình độ “ tay nghề “ của giáo viên Tiểu học đƣợc hình thành nên nhờ một số yếu tố cơ bản nhƣ : - Phẩm chất đạo đức, tƣ tƣởng chính trị, kiến thức + Ngƣời giáo . ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM ĐÀO THỊ NGÂN Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên. 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA NGƢỜI HIỆU TRƢỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC Ở TRƢỜNG TIỂU HỌC (HUYỆN THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG) 69 3.1 Xây dựng và quản lý đội ngũ của. cứu Đề ra một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của ngƣời Hiệu trƣởng nhằm góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ở các trƣờng Tiểu học huyện Thuỷ Nguyên – thành phố Hải Phòng. 9 3.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng, Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng, Một số biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy học của người hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường tiểu học (huyện Thuỷ Nguyên - TP Hải Phòng, Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN, 1 Hoạt động dạy học, Chương 2 THỰC TRẠNG VỀ CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN THUỶ NGUYÊN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, Chương 3. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC (HUYỆN THUỶ NGUYÊN - HẢI PHÒNG ), 1 Xây dựng và quản lý đội ngũ của người Hiệu trưởng trường Tiểu học, 2 Tổ chức và chỉ đạo tốt hoạt động dạy học, 3 Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, 4 Xây dựng môi trường giáo dục, thống nhất trong giáo dục toàn diện, 5 Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua khen thưởng, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm