Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long

121 888 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:49

đại học quốc gia hà nội khoa s- phạm lê thị h-ơng mai Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại tr-ờng trung học kinh tế kỹ thuật bắc thăng long luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục Chuyên ngành : Quản lý giáo dục Mã số : 60 14 05 Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Tiến Đạt Hà Nội - 2008 LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tác giả luận văn xin trân trọng cảm ơn Hội đồng khoa học, Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm và các Thầy giáo, Cô giáo Khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp giảng dạy trong quá trình học tập và nghiên cứu luận văn. Đặc biệt tác giả xin được trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS. TS. Nguyễn Tiến Đạt - người trực tiếp hướng dẫn, đã tận tình chỉ dẫn cho tác giả về kiến thức cũng như phương pháp nghiên cứu khoa học trong suốt thời gian nghiên cứu luận văn. Tác giả xin chân thành cám ơn: Ban lãnh đạo, các Phòng ban, Khoa, Tổ chuyên môn, các cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THKT-KT BTL, cùng gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp đã động viên, giúp đỡ, cung cấp tài liệu, số liệu, tham gia đóng góp ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho tác giả trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn này. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tác giả kính mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy giáo, cô giáo và bạn bè đồng nghiệp. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2008 Tác giả luận văn LÊ THỊ HƢƠNG MAI NHỮNG CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGD&ĐT : Bộ Giáo dục và Đào tạo CN&DD : Công nghiệp và dân dụng CSVC : Cơ sở vật chất GD & ĐT : Giáo dục và Đào tạo KT,ĐG : Kiểm tra, đánh giá PPDH : Phương pháp dạy học QTDH : Quá trình dạy học QTGD : Quá trình giáo dục QLGD : Quản lý giáo dục TNKQ : Trắc nghiệm khách quan TNTL : Trắc nghiệm tự luận TCCN : Trung cấp chuyên nghiệp THPT : Trung học phổ thông THKT-KT BTL : Trường Trung học Kinh tế- Kỹ thuật Bắc Thăng Long MỤC LỤC Trang Mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 4 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài 4 7. ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 8. Phương pháp nghiên cứu 4 9. Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.2. Một số khái niệm cơ bản 1.2.1. Quản lý 6 8 8 1.2.2. Chức năng quản lý 9 1.2.3. Quản lý giáo dục 1.2.4. Quản lý nhà trường 1.2.5. Quản lý quá trình dạy học 11 12 15 1.3. Quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp 1.3.1. Đặc điểm của hoạt động dạy học nói chung ở các trường trung cấp chuyên nghiệp 17 17 1.3.2. Đặc điểm của hoạt động dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng 18 1.3.3. Hoạt động dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng 20 ở các trường trung cấp chuyên nghiệp 1.3.4. Quản lý quá trình dạy học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh ở các trường trung cấp chuyên nghiệp 23 1.3.5. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng ở các trường trung cấp chuyên nghiệp 28 1.3.6. Quản lý hoạt động học của học sinh 29 1.3.7. Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị thiết yếu cho việc dạy học ngoại ngữ 30 Tiểu kết chương 1 31 Chƣơng 2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trƣờng Trung học kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 32 2.1. Vài nét về trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 2.1.2. Vài nét cơ bản về đội ngũ giáo viên giảng dạy bộ môn tiếng Anh ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.1.3. Đặc điểm của việc dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 32 35 36 37 2.2. Thực trạng quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.2.1. Quản lý mục tiêu môn học 2.2.2. Quản lý chương trình, nội dung giảng dạy 2.2.3. Quản lý hình thức tổ chức dạy học 2.2.4. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn tiếng Anh của học sinh 2.2.5. Quản lý hoạt động dạy tiếng Anh 2.2.6. Quản lý hoạt động học tập tiếng Anh của học sinh 2.6.7. Thực trạng về quản lý cơ sở vật chất cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập môn tiếng Anh 39 39 40 44 47 47 53 58 2.3. Nhận xét chung 2.3.1. Những ưu điểm và những thuận lợi trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.3.2. Những khó khăn và hạn chế ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Tiểu kết chương 2 59 59 60 61 Chƣơng 3. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Ânh tại trƣờng Trung học kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 62 3. 1. Nguyên tắc để xây dựng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính thiết thực khả thi 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả 3.1.3 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 62 62 62 63 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 3.2.1. Biện pháp thứ 1: Đổi mới nhận thức tầm quan trọng của việc dạy học và quản lý dạy học tiếng Anh 3.2.2. Biện pháp thứ 2: Đổi mới mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học tiếng Anh 3.2.3. Biện pháp thứ 3: Tăng cường công tác quản lý hoạt động dạy học của giáo viên tiếng Anh 3.2.4. Biện pháp thứ 4: Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 3.2.5. Biện pháp thứ 5: Đổi mới quản lý kiểm tra, đánh giá kết quả học tập tiếng Anh của học sinh 3.2.6. Biện pháp thứ 6: Bồi dưỡng năng lực chuyên môn và năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên tiếng Anh 3.2.7. Biện pháp thứ 7: Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tiếng Anh 63 63 65 67 69 74 76 79 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 80 3.4. Kiểm chứng tính cần thiết, khả thi của các biện pháp 83 Tiểu kết chương 3 85 Kết luận và khuyến nghị 86 1. Kết luận 86 2. Khuyến nghị 87 Tài liệu tham khảo 88 Phụ lục 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Nhân loại đã bước vào thế kỷ XXI, thế kỷ của sự bùng nổ thông tin, của khoa học công nghệ và hợp tác phát triển. Bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động tới tất cả các lĩnh vực, làm biến đổi nhanh chóng và sâu sắc đời sống tinh thần của xã hội, đòi hỏi người công dân phải có trình độ học vấn cao, năng động, sáng tạo, có thái độ tích cực và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Trong bối cảnh đó, giáo dục và đào tạo giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Giáo dục phải vừa đảm bảo nhiệm vụ đào tạo người công dân tốt cho đất nước, vừa đảm bảo đào tạo người thành viên tốt cho cộng đồng nhân loại. Chính vì vậy Nghị quyết hội nghị lần thứ hai BCHTƯĐảng khóa VIII đã chỉ rõ: “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh giáo dục - đào tạo, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững”. Muốn thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thắng lợi trước hết phải chú trọng đến phát triển nguồn nhân lực. Trước những yêu cầu đổi mới của nền kinh tế, xã hội của đất nước trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hóa, ngoại ngữ trở thành một công cụ, phương tiện vô cùng quan trọng không thể thiếu được đối với mỗi công dân và càng không thể thiếu được với những người lao động kỹ thuật chuyên nghiệp. Chúng ta cần ngoại ngữ để tự chủ trong giao tiếp, kinh doanh, sản xuất. Chính vì vậy, yêu cầu tất yếu đặt ra cho ngành giáo dục, đặc biệt các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp là phải đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, có khả năng tiếp thu tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, sử dụng thành thạo ngoại ngữ để học tập, nghiên cứu và làm việc. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020 ghi rõ: “…Triển khai việc dạy và học ngoại ngữ trong hệ 2 thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2006-2015…”, “…yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những đòi hỏi bức xúc phải đổi mới căn bản quá trình dạy và học ngoại ngữ cho thế hệ trẻ…”. Ngoại ngữ đã trở thành nhu cầu ngày càng phát triển cùng với sự phát triển đi lên của toàn xã hội. Đó là lý do môn ngoại ngữ được đưa vào chương trình đào tạo của tất cả các cấp học từ bậc tiểu học đến bậc đại học. Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là trường trung cấp chuyên nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, được thành lập theo quyết định số 1527/QĐ-UB ngày 08 tháng 03 năm 2002 của UBND Thành phố Hà Nội, với sự tài trợ cơ sở vật chất của Công ty Khu Công nghiệp Thăng Long. Mặc dù mới thành lập nhưng trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long là một trong những trường trung cấp chuyên nghiệp có tốc độ phát triển nhanh chóng nhất trong số các trường Trung cấp chuyên nghiệp tại Hà Nội. Mục tiêu của nhà trường là đào tạo lao động kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn vững vàng với kỹ năng thực hành trên thực tế thành thạo đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công việc, năng động thích ứng nhanh với thị trường lao động. Nhận thức rõ bối cảnh hội nhập và xu thế phát triển của thời đại ngày nay, lực lượng lao động mới sẽ không chỉ giới hạn quá trình tìm kiếm việc làm trong khuôn khổ một cơ quan nhà nước, một địa phương, một quốc gia, mà sẵn sàng tìm kiếm việc làm trong các công ty nước ngoài, hoặc qua các quốc gia khác, các khu vực địa lý khác, … nơi có thể tạo cho họ một điều kiện làm việc tốt hơn, những nguồn thu nhập cao hơn. Tuy nhiên, để có thể tìm việc làm ở những vùng đất mới, những người lao động kỹ thuật chuyên nghiệp không những chỉ cần năng lực chuyên môn tốt, mà còn phải thành thạo ít nhất một ngoại ngữ. Chính vì vậy, từ khóa học đầu tiên của nhà trường môn tiếng Anh đã được chú trọng và là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo. 3 Thực tế hoạt động dạy học tiếng Anh đặc biệt được quan tâm ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, song kết quả vẫn chưa khả quan. Việc dạy học ngoại ngữ chưa được coi trọng đúng mức, môn tiếng Anh thường bị coi là môn phụ, một số học sinh học tiếng Anh mang tính đối phó chưa tự giác. Do vậy, kết quả học tập ngoại ngữ còn nhiều hạn chế, chỉ một số học sinh, sau khi ra trường có khả năng giao tiếp, đọc hiểu được tài liệu sách báo khoa học của ngành mình. Nguyên nhân quan trọng là từ hai phía người dạy và người học. Đặc biệt là học sinh, họ chưa hiểu được tầm quan của ngoại ngữ đối với nghề nghiệp, công việc của họ sau này. Xuất phát từ tình hình thực tế trên, tôi chọn đề tài: “Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long”, nhằm phân tích rõ thực trạng, đề xuất một số biện pháp quản lý thích hợp đối với hoạt động dạy học môn tiếng Anh của nhà trường, nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh đáp ứng nhu cầu xã hội và phát triển của đất nước. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực trạng công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, đề xuất một số biện pháp quản lý thích hợp, khả thi, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh ở trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. [...]... cứu - Nghiên cứu cơ sở lý luận của đề tài: Quản lý, quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ - Nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và các hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 5 Giả thuyết khoa học. .. đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 7 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7.1 Ý nghĩa khoa học Nghiên cứu lý luận về quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 7.2 Ý nghĩa thực tiễn Thông qua việc tổng kết kinh nghiệm thực tiễn,... Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Chƣơng 3: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ 1.1 Lịch sử vấn đề nghiên cứu Hoạt động quản lý đã mang lại những lợi ích to lớn trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống và làm cho xã hội ngày càng phát triển Từ xa xưa đã có nhiều nhà khoa học. .. Giả thuyết khoa học Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long qua hơn 6 năm thành lập (3/ 2002 đến nay) công tác quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh đã đạt được những kết quả nhất định, song vẫn còn nhiều hạn chế Nếu có các biện pháp quản lý hoạt động dạy học một cách hợp lý, khả thi, phù hợp với đặc điểm của trường sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh 6 Giới hạn phạm... trong quản lý hoạt động dạy học của trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long sẽ phát hiện được nguyên nhân liên quan đến chất lượng dạy học chưa cao, từ đó đề xuất những biện pháp quản lý phù hợp với thực tế của trường 4 8 Phƣơng pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm các phương pháp nghiên cứu lý luận - Đọc và khái quát các tài liệu lý luận phục vụ cho vấn đề nghiên cứu của đề tài - Nghiên cứu các văn... tạo + Quản lý chất lượng dạy học + Quản lý hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh + Quản lý các hoạt động giáo dục ngoài lớp, ngoài nhà trường 17 + Quản lý kiểm tra, đánh giá Như vậy, quản lý việc thực hiện phương pháp giảng dạy cũng là một nội dung quản lý quan trọng trước yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay Để đưa ra được các biện pháp quản lý hiệu quả cho hoạt động. .. nghiên cứu - Tham khảo các bài giảng của các giáo sư, tiến sĩ về quản lý giáo dục 8.2 Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp điều tra viết: Xây dựng các mẫu phiếu điều tra nhằm thu thập thông tin về vấn đề được nghiên cứu - Phương pháp phỏng vấn, quan sát sư phạm hoạt động dạy học môn tiếng Anh của giáo viên và học sinh trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long - Phương pháp chuyên... đó - Tác động của chủ thể bên trong nhà trường là những hoạt động quản lý giáo viên, quản lý học sinh, quản lý quá trình dạy học, quản lý cơ sở trang thiết bị trường học, quản lý tài chính trường học, quản lý mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng Là một thiết chế đặc biệt của xã hội nên nhà trường cùng với công tác quản lý là vô cùng quan trọng, bao gồm sự quản l‎ các tác ý động qua lại giữa trường. .. đề mà các nhà trường cũng như các cơ sở đào tạo cần đặc biệt quan tâm Việc quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở trường THKTKTBTL vẫn còn hạn chế, kết quả học tập của học sinh chưa cao Vì vậy để nâng cao kết quả học tập môn tiếng Anh cần nghiên cứu tìm kiếm những biện pháp tăng cường quản lý tốt hoạt động giảng dạy và học tập môn tiếng Anh của nhà trường để nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng nhu... công của hoạt động giáo dục Do vậy việc quản lý hoạt động giáo dục là một vấn đề quan trọng mà xã hội nào cũng quan tâm Trong nhà trường, việc quản lý giảng dạy của giáo viên và quản lý học tập của học sinh luôn được ưu tiên hàng đầu Mỗi môn học có những nét đặc thù riêng của môn học đó, người quản lý cần có những hiểu biết rõ về môn học đó mới có các biện pháp quản lý dạy học môn đó tốt được Môn ngoại . môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. - Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long. . lý luận về quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long Chƣơng 3: Các biện pháp quản. trong quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long 2.3.2. Những khó khăn và hạn chế ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh tại trường Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh tại trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Bắc Thăng Long, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NGOẠI NGỮ, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC KINH TẾ - KỸ THUẬT BẮC THĂNG LONG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm