Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng

113 828 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:43

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THỊ QUỲNH Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Quân Hà nội - 2004 2 NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN CNH – HĐH : Công nghiệp hoá - hiện đại hoá GD - ĐT : Giáo dục - Đào tạo CBGV-CNV : Cán bộ, giáo viên – công nhân viên GV : Giáo viên HS : Học sinh THPT : Trung học phổ thông THCS : Trung học cơ sở BTVH : Bổ túc văn hoá DL : Dân lập TT : Tư thục 3 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 7 1. Lý do chọn đề tài 7 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 8 4. Giả thuyết khoa học 9 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 9 6. Giới hạn nghiên cứu của 9 7. Phương pháp nghiên cứu 10 8. Cấu trúc luận văn 11 Luận văn gồm phần mở đầu, 3 chương và phần két luận, khuyến nghị. 11 CHƢƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÍ DÂN CHỦ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 12 1.1. NHỮNG VÁN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ PHONG CÁCH QUẢN LÍ 12 1.1.1.Hoạt động lao động và lao động quản lí 12 1.1.1.1. Hoạt động lao động 12 1.1.1.2. Lao động quản lí 13 1.1.2. Phong cách lao động và phong cách quản lí 19 1.1.2.1. Phong cách lao động 19 1.1.2.2. Phong cách quản lý 20 1.2. PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 21 4 1 2.1. Quản lý giáo dục và quản lí trƣờng học 21 1.2.2. Ngƣời hiệu trƣởng trƣờng THPT 24 1.2.3. Phong cách quản lý và phong cách lãnh đạo của hiệu trƣởng trƣờng THPT 28 1.3. CÁC LOẠI PHONG CÁCH QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 30 1.3.1. Cơ sở phân loại 30 1.3.2. Các loại phong cách quản lí của hiệu trƣởng 30 1.3.2.1. Cách thứ nhất 31 1.3.2.2. Cách thứ hai 31 1.3.2.3. Cách thứ ba 32 1.3.2.4. Quan điểm của Hồ Chủ Tịch về các loại phong cách quản lí [22 ] 34 1.4. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT. 40 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 42 2.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 42 2.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên của thành phố Hải Phòng 42 2.1.2. Dân số và nguồn nhân lực 42 2.1.3. Các đặc điểm kinh tế - xã hội 44 2.1.4. Giáo dục và đào tạo 44 2.1.5. Đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý 47 2.2. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 48 2.2.1. Quy mô học sinh THPT giai đoạn 1990-2002 48 2.2. CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC THPT 49 2.2.3. Mạng lƣới trƣờng, lớp THPT 49 2.2.4. Đội ngũ giáo viên THPT 50 5 2.2.5.Cơ sở vật chất trƣờng học khối THPT 52 2.3. THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÍ CỦA HIÊU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THPT 53 2.3.1. Phƣơng pháp nghiên cứu thực trạng phong cách quản lý của Hiệu trƣởng trƣờng Trung học phổ thông 53 2.2.3. Kết quả trắc nghiệm 61 2.3.4. Phân tích kết quả trắc nghiệm 62 2.4. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC THPT VÀ PHONG CÁCH QUẢN LÍ CỦA HIỆU TRƢỞNG CÁC TRƢỜNG THPT 65 2.4.1. Mặt mạnh 65 2.4.2. Mặt yếu 65 2.4.3. Nguyên nhân của những yếu kém 67 CHƢƠNG 3 : CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ DÂN CHỦ CỦA HIỆU TRƢỞNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 69 3.1. CÁC NGUYÊN TẮC ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP 69 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 69 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa 70 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thứ bậc 70 3.2. HỆ THỐNG CÁC BIỆN PHÁP 70 3.2.1. Biện pháp tác động đến nhận thức của hiệu trƣởng làm sáng tỏ lí do của sự cần thiết phải có phong cách quản lí dân chủ trong trƣờng học 70 3.2.2. Cung cấp công cụ để các hiệu trƣởng tự đánh giá phong cách quản lí của bản thân 72 3.2.3. Định hƣớng sự rèn luyện của Hiệu trƣởng 79 3.2.4. Tổ chức các hoạt động trong nhà trƣờng theo tinh thần dân chủ hoá 83 3.2.5. Biện pháp về cơ chế, chính sách 85 3.3. ĐÁNH GIÁ Ý NGHĨA VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP 87 6 3.3.1 Phƣơng pháp đánh giá 87 3.3.2. Kết quả đánh giá 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 1- KẾT LUẬN 91 2- KHUYẾN NGHỊ 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 98 7 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Ở bất kì thời đại nào, chế độ xã hội nào, môi trường và lĩnh vực hoạt động nào, con người đều sống và làm việc theo những phương pháp và cách thức cụ thể. Những phương pháp và cách thức này khi được sử dụng thường xuyên, ổn định sẽ là thành phần quan trọng tạo nên phong cách cho cá nhân đó. Mỗi người đều có một phong cách. Hoạt động của họ chịu sự chi phối và thể hiện rõ nét phong cách đó. Lao động quản lí mang tính khoa học và nghệ thuụât cao. Khoa học thể hiện ở những tác động của chủ thể dựa trên kết quả của sự nhận thức khoa học nên tác động có hiệu qủa đến các nhân cách với tính đa dạng và sự phong phú các mối quan hệ của nó. Nghệ thuật thể hiện ở hoạt động cùng và thông qua người khác một cách có hiệu quả, ở việc sử dụng quyền uy của mình đúng nơi, đúng lúc. Thông qua thực tiễn hoạt động quản lí, cùng với các đặc điểm sinh học của mỗi chủ thể, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo của họ được hình thành. Khi phong cách đã định hình, phong cách lại ảnh hưởng đến phương pháp cũng như các hành vi, thói quen trong lao động quản lí, lãnh đạo của chủ thể. Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả lao động của chủ thể quản lí. Xã hội càng văn minh, vai trò của quản lí ngày càng được đề cao. Vai trò của quản lí càng được đề cao thì lao động quản lí càng được tôn trọng và càng phải quan tâm chú ý nhiều hơn đến chất lượng và hiệu quả. Chất lượng và hiệu qủa của lao động quản lí lại bị quy định bởi phong cách quản lí, lãnh đạo của chủ thể. Vì lẽ đó, vấn đề phong cách quản lí, phong cách lãnh đạo là một trong những nội dung được đề cập khá kĩ lưỡng trong các tài liệu về khoa học quản lí. 8 1.2. Chịu sự chế ước của xã hội nên giáo dục nước ta đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ cơ chế quản lý quan liêu bao cấp sang cơ chế quản lý năng động của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế quản lý cũ ảnh hưởng lớn đến phong cách quản lý của cán bộ quản lý giáo dục. Và đương nhiên, phong cách quản lý này sẽ có những thay đổi trong thực tiễn quản lý nhà trường hiện nay. Mức độ thay đổi và phong cách quản lý phổ biến hiện nay của cán bộ quản lý giáo dục là gì? ảnh hưởng của nó đến chất lượng hiệu quả lao động sáng tạo của họ như thế nào? đó là vấn đề lớn cần trả lời thấu đáo trong những nghiên cứu về lí luận cũng như về thực tiễn quản lý giáo dục của nước ta hiện nay. 1.3. Các trường Trung học phổ thông (THPT) thành phố Hải Phòng đã và đang trong quá trình đổi mới toàn diện theo chiến lược phát triển giáo dục của quốc gia và của thành phố. Thành quả của sự đổi mới này chịu ảnh hưởng, chịu tác động trực tiếp của phong cách quản lý của đội ngũ cán bộ quản lý các nhà trường, đặc biệt là đội ngũ các hiệu trưởng. Vì thế, việc nghiên cứu về phong cách quản lý của đội ngũ hiệu trưởng các trường THPT của thành phố nhằm tìm kiếm các biện pháp xây dựng phong cách lãnh đạo dân chủ, khoa học cho đội ngũ này là việc làm có ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn thiết thực. Những phân tích trên đây là lý do để chúng tôi chọn đề tài nghiên cứu có tiêu đề : Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ của hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. 2. Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng phong cách quản lý của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng để đề xuất những biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ của Hiệu trưởng trong các trường học của thành phố. 9 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Lao động quản lý của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Phong cách quản lý của Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hải Phòng. 4. Giả thuyết khoa học Tồn tại nhiều phong cách quản lý của Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hải Phòng. Nếu xác định rõ các yếu tố cấu trúc của phong cách quản lý dân chủ và con đường hình thành nó thì sẽ đề xuất được các biện pháp để xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hải Phòng. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý luận cho việc nghiên cứu phong cách quản lý và các biện pháp hình thành phong cách quản lí dân chủ của Hiệu trưởng trường THPT . 5.2. Tìm hiểu thực trạng phong cách quản lý của Hiệu trưởng trường THPT thành phố Hải Phòng. 5.3. Đề xuất một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ của Hiệu trưởng trong các trường THPT của thành phố Hải Phòng. 6. Giới hạn nghiên cứu 6.1. Phạm vi không gian và thời gian : Các vấn đề về giáo dục Hải Phòng trong thời kỳ đổi mới và trong khoảng thời gian 2002 - 2004. 6.2. Địa bàn nghiên cứu : 10 Nghiên cứu trên 6 trường THPT, trong đó : có 3 trường nội thành, 3 trường ngoại thành. 6.3. Khách thể trắc nghiệm và điều tra : Các trắc nghiệm được thực hiện với tất cả các Hiệu trưởng trường THPT của thành phố. Điều tra được thực hiện với giáo viên của 6 trường triển khai nghiên cứu và tất cả cán bộ quản lý ở phòng phổ thông thuộc Sở Giáo dục và Đào tao Thành phố Hải Phòng. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Sử dụng các phương pháp đọc tài liệu, phân tích tổng hợp tài liệu để xây dựng các khái niệm công cụ và những luận chứng lý luận khác cho vấn đề nghiên cứu. Nguồn tài liệu tập trung vào các mảng vấn đề : - Lý luận về quản lý và quản lý trường học. - Lý luận về phong cách lao động và phong cách lao động quản lý. - Lý luận về nhà trường Trung học phổ thông. 7.2. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp trắc nghiệm : Sử dụng bộ trắc nghiệm phát hiện phong cách quản lý để phát hiện phong cách quản lý của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. - Phương pháp điều tra : Sử dụng bảng hỏi để điều tra trên giáo viên về phong cách quản lý của Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông thành phố Hải Phòng. Phương pháp còn được sử dụng để đánh giá tính khả thi và ý nghĩa của các biện pháp. [...]... trên đều kém - Phong cách quản lý hoàn thành nhiệm vụ chính trị xã hội nhưng không chú ý tới đời sống cán bộ - Phong cách quản lý hoàn thành nhiệm vụ đời sống cán bộ một cách thuần tuý 1.3.2.2 Cách thứ hai Phân loại phong cách quản lý căn cứ vào phương pháp làm việc của người quản lý Với cách phân loại này có ba phong cách quản lý sau : - Phong cách độc đoán (quyền uy hay còn gọi là phong cách mệnh lệnh):... đó có vấn đề phong cách quản lý Trong tư tưởng của Hồ Chí Minh về phong cách quản lý, có thể quy tụ vào một số loại chủ yếu sau : - Phong cách dân chủ - Phong cách quan liêu - Phong cách quản lý khoa học + Phong cách dân chủ : Xuất phát từ tư tưởng lấy dân làm gốc”, đánh giá sức mạnh của nhân dân, phê phán và lên án hành vi đàn áp nhân dân, bóp ghẹt dân chủ của bọn thực dân, quan lại phong kiến, Hồ... Phong cách quản lý của hiệu trưởng là toàn bộ phương pháp, cách thức và một số nguyên tắc tiêu biểu và ổn định mà một cán bộ quản lý thường dùng trong hoạt động quản lý một nhà trường Khi xét nội hàm của phong cách làm việc cũng như phong cách quản lý ta đề cập đến cả người thừa hành và người quản lý, còn phong cách lãnh đạo có liên quan ưu tiên đến người thừa hành khi bản thân họ là chủ thể quản lý. .. một cá nhân hoặc của một nhóm người trong việc làm (lao động) hàng ngày của họ 1.1.2.2 Phong cách quản lý Khái niệm phong cách quản lý được xây dựng thông qua việc phân tích khái niệm phong cách làm việc theo những đặc điểm, nội dung của hoạt động quản lý 20 Từ nội hàm của khái niệm quản lý và quan niệm về lao động quản lý có, thể quan niệm: Phong cách quản lý là toàn bộ phương pháp, cách thức và một. .. thói quen, cách làm việc khác nhau 1.2 PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG THPT 1 2.1 Quản lý giáo dục và quản lý trƣờng học - Quản lý giáo dục 21 Khoa học quản lý giáo dục là một bộ phận chuyên biệt của khoa học quản lý nói chung, là một khoa học tương đồi độc lập vì tính đặc thù của hệ thống giáo dục quốc dân Khoa học quản lý giáo dục tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản như: + Quản lý hệ thống... một số nguyên tắc tiêu biểu và ổn định mà một cán bộ quản lý thường dùng trong hoạt động quản lý Khái niệm trên cho thấy phong cách quản lý có 2 thành phần : - Thành phần ổn định : ảnh hưởng của đặc điểm tâm sinh lý cá nhân của người quản lý, đặc điểm nghề quản lý - Thành phần cơ động : đó là tình huống quản lý Cả hai thành phần ổn định và cơ động tạo ra phong thái của người quản lý hay phong cách quản. .. vụ của người quản lý Loại này dựa trên nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên Với 2 tiêu chí trên người ta đưa ra 5 mức độ sau : - Phong cách quản lý tích cực : Phong cách này được hoàn thành tốt cả hai nhiệm vụ trên 31 - Phong cách quản lý trung bình : Phong cách này được hoàn thành bình thường cả hai nhiệm vụ trên - Phong cách quản tiêu cực : Phong cách này được... người quản lý Loại này dựa trên nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ đời sống của cán bộ, giáo viên, công nhân viên + Căn cứ vào phương pháp làm việc của người quản lý + Căn cứ vào hiệu quả thực hiện nhiệm vụ 1.3.2 Các loại phong cách quản lý của hiệu trƣởng Từ những cơ sở phân loại trên dẫn đến có nhiều cách phân loại phong cách quản lý khác nhau 1.3.2.1 Cách thứ nhất Phân loại phong cách của người quản lý. .. đã tìm ra chân lý Dân là chủ và phải thực hiện dân chủ thực sự Cơ sở của phong cách dân chủ là tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân; một lòng một dạ phục vụ nhân dân, biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, quan hệ tốt với nhân dân Người luôn khẳng định “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ ; người lãnh đạo chỉ là đầy tớ của dân , thay mặt nhân dân đứng ra quản lý đất nước, làm... chỉ là đầy tớ của dân, thấy việc gì lợi cho dân thì phải làm cho kỳ được Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh Đó chính là phong cách dân chủ của người cán bộ, người quản lý Trong nhà trường nói chung, trường THPT nói riêng, Hiệu trưởng là người lãnh đạo, người quản lý cao nhất, người chủ trong một tổ chức và có quyền quyết định mọi việc trong nhà trường Nếu chỉ có một mình hiệu trưởng thì không . trạng phong cách quản lý của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng để đề xuất những biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ của Hiệu trưởng trong các trường học. trúc của phong cách quản lý dân chủ và con đường hình thành nó thì sẽ đề xuất được các biện pháp để xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho Hiệu trưởng các trường THPT thành phố Hải Phòng. 5 cách quản lý của Hiệu trưởng trường THPT thành phố Hải Phòng. 5.3. Đề xuất một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ của Hiệu trưởng trong các trường THPT của thành phố Hải Phòng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng, Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng, Một số biện pháp xây dựng phong cách quản lý dân chủ cho hiệu trưởng các trường trung học phổ thông thành phố Hải Phòng, CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VẤN ĐỀ XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÍ DÂN CHỦ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3 : CÁC BIỆN PHÁP XÂY DỰNG PHONG CÁCH QUẢN LÝ DÂN CHỦ CỦA HIỆU TRƯỞNG THPT THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm