Một số biện pháp quản lý chất lượng dạy - học tiếng Anh chuyên ngành ở trường đại học Y Hải Phòng

104 672 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:40

1 LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả của quá trình học tập tại khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội và quá trình công tác của tác giả ở Trường Đại học Y Hải Phòng. Tác giả xin chân thành cảm ơn: Hội đồng Đào tạo, Hội đồng khoa học khoa Sư phạm - Đại học Quốc gia Hà Nội, các thầy giáo, cô giáo đã trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ tác giả trong suốt khóa học. Ban Giám hiệu, cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Hải Phòng đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để tác giả hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cô giáo, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Bích đã hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn trong suốt quá trình hình thành và hoàn chỉnh luận văn. Tuy nhiên, do khả năng và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học của tác giả có hạn nên chắc rằng luận văn còn nhiều thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy giáo, cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, tháng 6 năm 2005 Vũ Thị Tuyết 2 MỤC LỤC Trang Mở đầu 4 1. Lý do chọn đề tài 8 2. Mục đích nghiên cứu 8 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 8 4. Giả thuyết khoa học 8 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 8 6. Giới hạn của đề tài 9 7. Cái mới của luận văn 9 8. Phương pháp nghiên cứu 9 9. Dàn ý nội dung công trình 9 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài 10 1.1. Những khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài 10 1.1.1. Quản lý 10 1.1.2. Chất lượng 19 1.2. Một số vấn đề liên quan đến ngoại ngữ 22 1.2.1. Mục đích và yêu cầu của môn Ngoại ngữ 22 1.2.2. Tiếng Anh chuyên ngành 23 1.3. Các điều kiện đảm bảo chất lượng 25 1.3.1. Các lĩnh vực và tiêu chí đánh giá chất lượng 25 1.3.2. Quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng 34 Chƣơng 2 : Thực trạng quản lý chất lƣợng dạy học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trƣờng Đại học y Hải Phòng 38 3 2.1. B mụn Ngoi ng 38 2.1.1. Tỡnh hỡnh chung ca B mụn 38 2.1.2. Tỡnh hỡnh i ng ging viờn Ting Anh 39 2.1.3. Nhim v ging dy 39 2.2. Thc trng qun lý cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Trng i hc Y Hi Phũng. 40 2.2.1. Thc trng cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Trng i hc Y Hi Phũng 40 2.2.2. Thc trng qun lý cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Trng i hc Y Hi Phũng 50 2.2.3. ỏnh giỏ chung cụng tỏc qun lý cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Trng i hc Y Hi Phũng 51 Chng 3 : Bin phỏp qun lý cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Trng i hc Y Hi Phũng [ 54 3.1. Tổ chức đánh giá và phát triển ch-ơng trình Tiếng Anh chuyên ngành 54 3.2. Kế hoạch hóa nguồn nhân lực ở bộ môn Ngoại ngữ 57 3.3. Tăng c-ờng quản lý các điều kiện đảm bảo chất l-ợng 58 3.4. Bồi d-ỡng đội ngũ giảng viên 69 3.5. Tổ chức đánh giá giảng viên 71 3.6. Quản lý sinh viên 72 3.7. Quản lý cơ sở vật chất 76 Kết luận và khuyến nghị 80 1. Kết luận 80 2. Khuyến nghị 82 Danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục 84 4 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. Công cuộc đổi mới ở nước ta đã đem lại những thành tựu đáng kể cho giáo dục. Quy mô giáo dục phát triển mạnh, các loại hình đào tạo và nguồn lực được đa dạng hóa, chất lượng giáo dục đang từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, như Nghị quyết Trung ương II khóa VIII của Đảng Cộng sản Việt nam đã nêu, so với yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam,“Giáo dục- đào tạo nước ta còn nhiều yếu kém, bất cập cả về quy mô lẫn cơ cấu, và nhất là về chất lượng, hiệu quả chưa đáp ứng kịp những đòi hỏi lớn ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa 18, tr.22. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII còn nhấn mạnh, “Đáng quan tâm nhất là chất lượng và hiệu quả giáo dục - đào tạo còn thấp. Trình độ kiến thức, kỹ năng thực hành, phương pháp tư duy khoa học, trình độ ngoại ngữ và thể lực của đa số học sinh, sinh viên còn yếu”18, tr.25. Trong chiến lược phát triển con người toàn diện, Đảng và nhà nước ta cùng với Bộ Giáo dục - Đào tạo rất quan tâm đến chất lượng của việc dạy và học ở các cấp học, ngành học và ở các hình thức đào tạo. Nghị quyết Trung ương II khóa VIII cũng đã chỉ rõ: “Xuất phát từ yêu cầu nâng cao chất lượng toàn diện, phải đảm bảo bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trang bị những kiến thức cơ bản nhất, bồi dưỡng khả năng tư duy sáng tạo và năng lực thực hành cho học sinh. Chú trọng yêu cầu cao về bồi dưỡng phát triển năng lực trí tuệ trong thời đại cách mạng khoa học và công nghệ”18, tr.25. Là một môn văn hóa cơ bản nên ngoại ngữ có vị trí và vai trò quan trọng trong sự nghiệp giáo dục. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã từng chỉ thị về 5 việc tăng cường công tác dạy - học ngoại ngữ nhân dịp về thăm trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội vào ngày 13-01-1972: “Đối với nước ta, ngoại ngữ là môn rất quan trọng, rất cần thiết, rất cấp bách. Các đồng chí phụ trách giáo dục phải rút kinh nghiệm để làm tốt giáo dục ngoại ngữ”. Việc xác định vị trí của môn ngoại ngữ như vậy thật rõ ràng và chính xác. Quan điểm này hoàn toàn phù hợp với xu thế chung của sự phát triển nền giáo dục hiện đại. Ngoại ngữ không chỉ góp phần trang bị cho học sinh, sinh viên những tri thức cần thiết về các đối tượng nhận thức thế giới khách quan thuộc chuyên ngành ấy, mà nó còn là công cụ rất quan trọng giúp cho họ nắm chắc hơn các tri thức cơ sở của các chuyên ngành khác, đồng thời giúp cho việc phát triển năng lực trí tuệ của họ được thuận lợi hơn. Ngoại ngữ là công cụ giao tiếp mới, giúp người học nâng cao và mở rộng tầm hiểu biết của mình qua việc tiếp xúc, tìm hiểu và chọn lọc được những tri thức văn hóa không những của riêng dân tộc có thứ tiếng đó, mà còn của cả loài người. Ngoại ngữ là môn học cần thiết trong quá trình đào tạo và luôn có tác dụng làm phát triển và hoàn thiện năng lực tư duy của người học vì ngoại ngữ cũng như những ngôn ngữ nói chung gắn bó rất mật thiết với tư duy. Năng lực tư duy chỉ được nâng lên một cách nhanh chóng khi trình độ ngoại ngữ đạt tới mức tiếng nói mới ấy trở thành suy nghĩ của chính bản thân mình. Việc phát triển và hoàn thiện năng lực tư duy cho thế hệ trẻ chính là nội dung cơ bản trong yêu cầu nâng cao năng lực trí tuệ nói chung của nhà trường. Bởi vì suy cho cùng thì năng lực sáng tạo trong lao động, công tác và nghiên cứu khoa học luôn luôn tùy thuộc vào năng lực trí tuệ của mỗi người. Ở góc độ đó mà xem xét thì việc tinh thông ngoại ngữ đóng vai trò to lớn trong việc phát huy tính sáng tạo của những con người lao động mới. Không những thế, ngoại ngữ thực sự có tác dụng bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cho học sinh và sinh viên khi họ được trang bị công cụ để hiểu biết đúng về các nền văn hóa khác. 6 Nếu việc dạy - học ngoại ngữ được đặt đúng vị trí và tiến hành đúng yêu cầu thì nó còn có tác dụng không nhỏ trong việc rèn luyện các đức tính cần cù, khắc phục khó khăn và hăng say tìm hiểu cho người học. Vai trò, vị trí và tác dụng của bộ môn ngoại ngữ trong nhà trường là rất to lớn và đa dạng. Song làm thế nào để đáp ứng được yêu cầu của việc dạy học ngoại ngữ nói chung và ngoại ngữ chuyên ngành nói riêng cho các đối tượng sinh viên một cách có hiệu quả nhất, tốn ít thời gian và công của nhất là vấn đề thời sự và là yêu cầu cấp thiết đặt ra cho các nhà trường và giáo viên ngoại ngữ ở nước ta. Trường Đại học Y Hải Phòng là một trong ba trường đại học lớn của thành phố Hải Phòng. Sau 25 năm xây dựng và phát triển đã trở thành một trường đại học có uy tín ở thành phố cảng với nhiệm vụ đào tạo các cán bộ y tế ở bậc đại học, nghiên cứu khoa học y học phục vụ và phát triển kinh tế xã hội. Trường còn là Trường Đại học Y đầu tiên ở vùng duyên hải phía bắc nằm trong hệ thống các trường y thực hiện quy chế đào tạo đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Bộ Y tế. Từ những năm 1990 đến nay, ngoài mối quan hệ với các tổ chức y tế thế giới, trường đã mở rộng quan hệ với các nước có sử dụng tiếng Pháp. Trường cũng đã xúc tiến mở rộng quan hệ với một số trường đại học y của Mỹ, Canada và các nước ở Đông Nam Á. Đây cũng là một trong những lý do mà bộ môn Ngoại ngữ của trường càng cần phát triển Tiếng Anh chuyên ngành hơn nữa nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nhu cầu cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, toàn diện cho đất nước. Ban giám hiệu nhà trường đã luôn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Các bộ môn trong trường cũng được tạo mọi điều kiện để cải thiện chất lượng của môn học. Đây cũng là một động lực đòi hỏi các bộ môn phải tự hoàn thiện hơn (xem phụ lục 1, 2, 3). Qua nhiều năm giảng dạy ở bộ môn Ngoại ngữ, tôi nhận thấy vấn đề chất lượng môn học tuy đã được quan tâm, nhưng chưa thực sự đáp ứng mục 7 tiêu nâng cao chất lượng đào tạo của toàn trường. Thực tế hiện nay cho thấy vẫn còn có một bộ phận sinh viên của trường chưa ý thức được đầy đủ vị trí, vai trò của môn ngoại ngữ cho nên đã nảy sinh tình trạng chưa thực sự hào hứng với môn học này và chưa học tập một cách tích cực. Tình trạng này cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng môn học, đồng thời cũng là điều làm cho tôi luôn trăn trở suy nghĩ và tìm cách cải tiến. Đã có nhiều nhà ngôn ngữ học và giảng viên ngoại ngữ luận bàn về thực trạng và đóng góp các ý kiến nhằm cải tiến chất lượng giảng dạy và học tập môn học này. Một số bài tiêu biểu mà tôi tham khảo đã đề cập đến một khía cạnh trong các hoạt động giảng dạy như phương pháp giảng dạy, chương trình giảng dạy, việc kiểm tra đánh giá chất lượng nhưng chủ yếu là ở các trường chuyên ngữ. Cho đến nay, chưa có một luận văn nào nghiên cứu một cách toàn diện về quản lý chất lượng dạy-học và hiệu quả của việc sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành ở các trường đại học không chuyên ngữ. Chất lượng dạy học có ý nghĩa quan trọng trong quá trình đào tạo. Quản lý chất lượng dạy học có vai trò quyết định trong việc phát triển và nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là chất lượng đào tạo đại học nói chung, và Trường Đại học Y Hải phòng nói riêng. Ngoại ngữ cần có những đóng góp gì cho việc phát triển kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ là câu hỏi lớn đã và đang được đặt ra cho các nhà quản lý và những người trực tiếp giảng dạy ngoại ngữ. Việc làm thế nào để quản lý tốt chất lượng dạy - học ngoại ngữ là vấn đề cấp thiết, và đó cũng chính là lý do tôi chọn đề tài “Một số biện pháp quản lý chất lượng dạy - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng” cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục. Tôi thực hiện đề tài này với mong muốn xây dựng các biện pháp khả thi trên cơ sở lý luận khoa học và kinh 8 nghiệm thực tế, đóng góp một phần nhỏ vào qui trình cải tiến quản lý chất lượng đào tạo môn học và nâng cao chất lượng đào tạo bác sỹ đa khoa của Trường Đại học Y Hải Phòng. 2. Mục đích nghiên cứu. Giúp Bộ môn Ngoại ngữ của Trường Đại học Y Hải Phòng tìm ra biện pháp quản lý chất lượng dạy học Tiếng Anh chuyên ngành một cách có hiệu quả và từng bước nâng cao chất lượng. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu. 3.1. Khách thể nghiên cứu. Vấn đề quản lý chất lượng dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Biện pháp quản lý chất lượng dạy và học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 4. Giả thuyết khoa học. Nếu có được những biện pháp quản lý đồng bộ, hợp lý và khả thi đối với việc giảng dạy và học tập môn Tiếng Anh chuyên ngành thì chất lượng của môn học này ở Trường Đại học Y Hải Phòng sẽ được đảm bảo và từng bước nâng cao. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu. - Nghiên cứu lý luận có liên quan đến đề tài: chất lượng dạy - học Tiếng Anh chuyên ngành và quản lý chất lượng dạy - học môn này. - Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng quản lý chất lượng giảng dạy và học tập Tiếng Anh chuyên ngành tại Trường Đại học Y Hải Phòng, chỉ ra các nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm cần thiết. - Đề ra những biện pháp quản lý chất lượng dạy - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 9 10 6. Giới hạn của đề tài. Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng dạy-học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng của các khoá K21, K22, K23 (hệ chính quy) và K18, K19 và K20 (hệ chuyên tu) 7. Ý nghĩa khoa học của đề tài. Về mặt lý luận: Đề tài có thể có những đóng góp cho việc quản lý chất lượng dạy - học ngoại ngữ chuyên ngành ở các trường đại học không chuyên ngữ. Về mặt thực tiễn: Đề tài đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 8. Phƣơng pháp nghiên cứu. Các phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Các phương pháp phân tích, tổng hợp và hệ thống những vấn đề lý luận có liên quan đến đề tài qua hệ thống sách báo và tài liệu tham khảo. Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp điều tra phiếu hỏi: sử dụng các mẫu phiếu điều tra đối với sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý để thu thập thông tin về thực trạng dạy-học ngoại ngữ ; những thuận lợi, khó khăn và mức độ sử dụng ngoại ngữ trong học tập và phát triển chuyên môn nghiệp vụ; thực tế công tác quản lý chất lượng dạy-học. Trò chuyện, trao đổi và phỏng vấn trực tiếp cá nhân hoặc nhóm các sinh viên, giáo viên và cán bộ quản lý để tìm hiểu sâu về phương pháp dạy- học và các biện pháp khả thi để quản lý chất lượng dạy-học. 9. Dàn ý nội dung công trình. Ngoài phần mở đầu, Kết luận - khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận liên quan đến đề tài. Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng dạy - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. [...]... hoạt động khoa học phục vụ xã hội phản ánh chất l-ợng nghiên cứu và chất l-ợng đào tạo T- vấn chuyển giao công nghệ phục vụ xã hội là một hoạt động của tr-ờng đại học Lĩnh vực 6: Cơ sở vật chất Cơ sở vật chất là một y u tố quan trọng trong việc đảm bảo chất l-ợng, hiệu quả và hiệu suất trong đào tạo 35 Tr-ờng đáp ứng đ y đủ về cơ sở vật chất để giảng d y và học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt... nâng cao chất l-ợng chuyên môn nghiệp vụ của mình, góp phần nâng cao chất l-ợng đào tạo 34 Tải trọng giảng d y theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với cán bộ giảng d y cơ hữu (đã quy đổi giờ chấm thi, h-ớng dẫn niên luận và luận văn) Lĩnh vực 5: Nghiên cứu khoa học Nghiên cứu khoa học là một trong những y u cầu và nhiệm vụ đối với cán bộ quản lý và cán bộ giảng d y trong các tr-ờng đại học Cán... tr-ờng và điều kiện cho sự nghiệp phát triển của đối t-ợng [9, tr.1] Nh- v y, theo các định nghĩa trên, quản lý là một phạm trù chứa trong mình những khái niệm đặc tr-ng nh- chủ thể quản lý, khách thể quản lý và mục tiêu quản lý Chức năng của quản lý: + Kế hoạch hoá là xác định mục tiêu, mục đích của tổ chức và các biện pháp, cách thức để đạt - c mục tiêu, mục đích đó + Tổ chức là chuyển những ý t-ởng... động quản lý đó là sự tác động có định h-ớng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức đó vận hành và đạt - c mục đích của mình [9, tr.1] Khái niệm tổ chức ở đ y nh- là một nhóm có cấu trúc nhất định, những con ng-ời cùng hoạt động vì một mục đích chung nào đó, mà để đạt - c mục đích đó thì một ng-ời riêng lẻ không thể nào làm - c Hoạt động quản lý. .. trình xuất bản là th-ớc đo hoạt động sáng tạo và cũng là tiêu chí thể hiện chất l-ợng của đội ngũ cán bộ của tr-ờng Tỷ lệ cán bộ giảng d y trên số l-ợng công trình - c công bố trong mỗi năm học cần hợp lý và - c chú ý (bao gồm: kỷ y u hội thảo, tạp chí chuyên môn của tr-ờng, ngành, quốc tế) Tiêu chí 20: Hoạt động khoa học phục vụ xã hội Trong các hoạt động khoa học, hoạt động khoa học phục vụ xã hội... tra đánh giá kết quả học tập để khẳng định sinh viên thu - c khối l-ợng kiến thức và các kỹ năng theo đúng mục tiêu đào tạo của tr-ờng; sinh viên tốt nghiệp đạt - c các y u cầu của mục tiêu chuyên ngành nói riêng và giáo dục đại học nói chung Tiêu chí 17: Tải trọng giảng d y Chỉ số về tải trọng giảng d y của giáo viên cho biết c-ờng độ lao động của đội ngũ giáo viên C-ờng độ hợp lý sẽ tạo điều kiện... Phỏt hin ngun lc, tỡm kim ngun lc + Huy ng ngun lc + T chc phõn cụng nhim v + Phõn phi ngun lc + Trin khai cụng vic thc tin + Ch o ng b + Kim tra + ỏnh giỏ, lng giỏ + Tng kt, phn hi Cỏc bc ny c túm tt bng cỏc ch sau : Tỡnh - Nhu - Chớnh - Nhim K - Chin - Chun - Ngun Huy - T - Phi - Trin o - Kim - Lng - Hi Qun lý cht lng dy hc theo cỏc bc trờn giỳp cho ngi qun lý khụng ch bit lm vic ỳng, m cn hn l bit... chí 22: Hệ thống th- viện Hệ thống th- viện tốt, đảm bảo cho cán bộ và sinh viên tra cứu nhanh chóng, cập nhật các t- liệu cho học tập và nghiên cứu khoa học Tr-ờng phải có hệ thống th- viện theo quy chuẩn, đáp ứng các ch-ơng trình đào tạo, nhu cầu của cán bộ và sinh viên của tr-ờng Lĩnh vực 7: Tài chính Nguồn lực tài chính là y u tố quan trọng để có chất l-ợng và đảm bảo chất l-ợng Đánh giá và kiểm... trỡnh m h theo hc Tuy nhiờn, h u cú mc tiờu chung l mong mun cú kh nng s dng Ting Anh nhng lnh vc hoc chuyờn ngnh m h quan tõm i vi nhúm th nht, Ting Anh chuyờn ngnh l mụn hc bt buc trng i hc 1.2.2.3 Cht lng dy - hc Ting Anh chuyờn ngnh Cht lng dy-hc Ting Anh chuyờn ngnh l mt phm trự hai mt Mt lng bao gm tng lng kin thc k nng ngụn ng tớch lu v kt tinh trong ngi hc c truyn th t ngi thy Mt cht bao gm ton... ngha khỏc nhau v qun lý đ y, luận văn chỉ đề cập đến một số định nghĩa tiêu biểu, liên quan đến hoạt động n y Thuật ngữ quản lý thể hiện được bản chất hoạt động n y trong thực tiễn Nó gồm hai quá trình tích hợp vào nhau: quá trình quản gồm sự coi sóc giữ gìn duy trì hệ ở trạng thái ổn định, và quá trình lý gồm sự sửa sang, sắp xếp, đổi mới hệ, đ-a hệ vào thế phát triển [2, tr.15] Một định nghĩa kinh . Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 3.2. Đối tượng nghiên cứu. Biện pháp quản lý chất lượng d y và học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 4. Giả thuyết. sở lý luận liên quan đến đề tài. Chương 2: Thực trạng quản lý chất lượng d y - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng. 11 Chương 3: Biện pháp quản lý chất lượng d y - học. cũng chính là lý do tôi chọn đề tài Một số biện pháp quản lý chất lượng d y - học Tiếng Anh chuyên ngành ở Trường Đại học Y Hải Phòng cho luận văn thạc sỹ chuyên ngành quản lý giáo dục. Tôi
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp quản lý chất lượng dạy - học tiếng Anh chuyên ngành ở trường đại học Y Hải Phòng, Một số biện pháp quản lý chất lượng dạy - học tiếng Anh chuyên ngành ở trường đại học Y Hải Phòng, Một số biện pháp quản lý chất lượng dạy - học tiếng Anh chuyên ngành ở trường đại học Y Hải Phòng, Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI, Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG, 1 Bộ môn Ngoại ngữ., Chương 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG DẠY- HỌC TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm