Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng

129 761 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:39

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM HỒNG MAI BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỦY SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐẶNG VĂN CÚC HÀ NỘI – 2011 3 DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết đầy đủ BGH Ban giám hiệu CBQL Cán bộ quản lý CLB Câu lạc bộ CNXH Chủ nghĩa xã hội CSVC Cơ sỏ vật chất D - H Dạy – học ĐHQG Đại học Quốc gia GD & ĐT Giáo dục và Đào tạo GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HĐ D - H Hoạt động dạy – học HS Học sinh KT- ĐG Kiểm tra – đánh giá PP Phương pháp QL Quản lý QLGD Quản lý giáo dục THPT Trung học phổ thông THCS Trung học cơ sở 4 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU NỘI DUNG Trang Sơ đồ 1.1 : Thông tin trong QLGD 11 Sơ đồ 1.2: Quá trình dạy học 17 Bảng 2.1 Chất lượng giáo dục toàn diện 39 Bảng 2.2: Kết quả khảo sát thực trạng các hoạt động giảng dạy của GV 43 Bảng 2.3: Thực trạng giảng dạy 4 kỹ năng Tiếng Anh trên lớp theo chương trình của GV 45 Bảng 2.4: Thực trạng sử dụng PP D-H và phương tiện dạy - học của GV 46 Bảng 2.5 : Khảo sát động lực học học Tiếng Anh 47 Bảng 2.6: Kết quả khảo sát thực trạng về phương pháp học tập của HS 48 Bảng 2.7 : Khảo sát ý kiến của HS về hoạt động tự học môn Tiếng Anh 49 Bảng 2.8: Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy- học môn Tiếng Anh trường THPT Thủy Sơn, thành phố Hải Phòng 51 Bảng 2.9: Khảo sát nhận thức của CBQL và GV về tầm quan trọng của những nội dung quản lý HĐ D-H học môn Tiếng Anh 53 Bảng 2.10 :Thực trạng QL thực hiện chương trình giảng dạy của GV 55 Bảng 2.11 :Thực trạng quản lý công tác chuẩn bị bài lên lớp của GV 57 Bảng 2.12:Thực trạng quản lý công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS 59 Bảng 2.13: Thực trạng quản lý nề nếp lên lớp của GV và vận dụng các phương pháp, phương tiện dạy học 61 Bảng 2.14: Thực trạng quản lý hoạt động tự bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của GV 63 Bảng 2.15: Thực trạng QL hoạt động học môn Tiếng Anh trên lớp của HS 64 Bảng 2.16: Thực trạng quản lý hoạt động tự học môn Tiếng Anh 67 Bảng 2.17: Thực trạng quản lý các hoạt động ngoại khóa hỗ trợ hoạt động học Tiếng Anh của HS 69 Bảng 2.18: Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy- học môn Tiếng Anh 71 Bảng 3.1. Mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh. 106 5 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 5. Giả thuyết khoa học 3 6. Phạm vi đề tài nghiên cứu 3 7. Phương pháp nghiên cứu 3 8. Cấu trúc luận văn 4 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 5 1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Các khái niệm cơ bản của vấn đề nghiên cúu 6 1.2.1. Quản lý, biên pháp quản lý 6 1.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 11 1.2.3. Hoạt động dạy - học và quản lý hoạt động dạy - học ở trường THPT 16 1.3. Hoạt động dạy - học Tiếng Anh và quản lý hoạt động dạy - học Tiếng Anh trong nhà trường THPT 20 1.3.1. Hoạt động dạy - học Tiếng Anh trong nhà trường THPT 20 1.3.2. Quản lý hoạt động dạy - học Tiếng Anh trong nhà trường THPT 24 1.4. Đặc trưng của hoạt động dạy - học ngoại ngữ, dạy - học Tiếng Anh 26 1.5. Vị trí, vai trò của môn Tiếng Anh trong nhà trường THPT 30 1.6. Một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy-học môn Tiếng Anh trong nhà trường THPT 32 Tiểu kết chương 1 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỶ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 36 2.1. Khái quát về tình hình chung ở khu vực trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng 36 6 2.2.Vài nét về trường THPT Thuỷ Sơn - Thành phố Hải Phòng 37 2.2.1.Lịch sử nhà trường 37 2.2.2.Cơ cấu tổ chức của nhà trường 38 2.2.3. Chất lượng giáo dục toàn diện 39 2.2.4. Đặc điểm học sinh 40 2.3.Thực trạng về hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thuỷ Sơn- Thành phố Hải Phòng 41 2.3.1.Thực trạng hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh của giáo viên 41 2.3.2.Thực trạng hoạt động học tập môn Tiếng Anh của học sinh 47 2.3.3.Thực trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy- học môn Tiếng Anh 50 2.4. Thực trạng về quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thuỷ Sơn- Thành phố Hải Phòng 53 2.4.1.Thực trạng quản lý hoạt động giảng dạy môn Tiếng Anh của giáo viên 53 2.4.2.Thực trạng quản lý hoạt động học tập môn Tiếng Anh của học sinh 64 2.4.3.Thực trạng quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy- học môn Tiếng Anh 71 2.5. Đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy – học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thủy Sơn thành phố Hải Phòng 72 Tiểu kết chương 2 74 Chƣơng 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỶ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 76 3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý 76 3.1.1. Nguyên tắc tính hệ thống 76 3.1.2. Nguyên tắc tính thực tiễn 76 3.1.3. Nguyên tắc tính hiệu quả 76 3.1.4. Nguyên tắc tính đồng bộ 77 3.2. Các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thủy Sơn, thành phố Hải Phòng 77 3.2.1. Nhóm biện pháp giáo dục nâng cao nhận thức của GV, HS và cha mẹ HS về tầm quan trọng của Tiếng Anh 78 7 3.2.2.Nhóm biện pháp tăng cường quản lý hoạt động dạy môn Tiếng Anh của GV 82 3.2.3. Nhóm biện pháp đổi mới quản lý hoạt động học môn Tiếng Anh của HS 90 3.2.4.Nhóm biện pháp nâng cao năng lực cho GV Tiếng Anh 94 3.2.5. Nhóm biện pháp tăng cường kiểm tra đánh giá hoạt động dạy và học môn Tiếng Anh 98 3.2.6. Nhóm biện pháp đầu tư và quản lý sử dụng có hiệu quả CSVC, thiết bị phương tiện trong D- H Tiếng Anh 102 3.3. Mối quan hệ giữa các nhóm biện pháp quản lý 105 3.4.Khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý 106 Tiểu kết chương 3 108 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 109 1. Kết luận 109 2. Khuyến nghị 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Bước sang thế kỷ XXI, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới, đánh dấu một bước phát triển mới trên con đường hội nhập quốc tế theo xu hướng toàn cầu hoá.Việt Nam đang đứng trước thách thức to lớn có tính chất sống còn trong lịch sử là phải tìm ra con đường sáng tạo đê ̉ có thể hội nhập vào khu vực và thế giới , xây dư ̣ ng và pha ́ t triê ̉ n đất nước trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin.Trong bối cảnh đó yếu tố con người - nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố quyết định để phát triển kinh tế. Tiếng Anh đã có một vai trò, vị trí mới về chất. Nó thực sự trở thành công cụ giao tiếp cần thiết, phương tiện thông tin nhạy bén và phong phú. Tiếng Anh được nâng lên như vai trò của một năng lực phẩm chất cần thiết về nhân cách của con người Việt Nam hiện đại. Ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh nói riêng có vai trò và vị trí quan trọng trong sự nghiệp giáo dục đào tạo và trong sự phát triển của đất nước. Từ nhu cầu phát triển nhân lực của xã hội theo xu thế hội nhập, nâng cao chất lượng dạy học nói chung và dạy học môn Tiếng Anh nói riêng là nhiệm vụ cơ bản và thường xuyên của các nhà trường vì đây chính là điều kiện để nhà trường tồn tại và phát triển. Xã hội đặt hàng cho ngành giáo dục nguồn nhân lực có khả năng sử dụng được Tiếng Anh thành thạo trong công việc cũng như tiếp cận khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới. Môn Tiếng Anh ở trường phổ thông cung cấp cho học sinh một công cụ giao tiếp mới để tiếp thu những tri thức khoa học, kỹ thuật tiên tiến, tìm hiểu các nền văn hoá đa dạng và phong phú trên thế giới, dễ dàng hội nhập với cộng đồng quốc tế. Môn Tiếng Anh góp phần hình thành và phát triển nhân cách của học sinh, giúp cho việc thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện ở trường phổ thông. Chính vì vậy quản lý tốt hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh có ý nghĩa rất quan trọng đối việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. 2 Hiện nay vấn đề chất lượng dạy- học môn Tiếng Anh ở các trường THPT nói chung và trường THPT Thuỷ Sơn, thành phố Hải Phòng nói riêng tuy đã được quan tâm nhưng chưa thực sự đáp ứng được mục tiêu của ngành đề ra. Trong kì thi tốt nghiệp THPT 3 năm gần tỉ lệ học sinh đạt trên trung bình môn Tiếng Anh của trường THPT Thuỷ Sơn thấp nhất so với các môn khác. Biểu hiện của học sinh yếu kém về môn Tiếng Anh phổ biến nhất là vốn từ nghèo nàn, không nắm vững ngữ pháp, phát âm không chuẩn, kĩ năng tạo lập văn bản chưa đạt yêu cầu và yếu nhất là kĩ năng nghe. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng này: Việc quản lý các hoạt động dạy-học môn Tiếng Anh còn mang nặng tính hình thức và chưa đồng bộ về các giải pháp; việc đầu tư và khai thác trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy còn hạn chế; tầm quan trọng của môn Tiếng Anh trong tương quan với các môn học khác chưa được nhà trường quan tâm đúng mức. Xuất pháp từ những lý do trên đây tôi đã lựa chọn đề tài: “Các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn, thành phố Hải Phòng” với mong muốn sẽ góp phần làm sáng tỏ về phương diện lý luận trong khoa học quản lý các hoạt động giáo dục trong nhà trường THPT nói chung và hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh nói riêng. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ giúp các nhà quản lý giáo dục hoàn thiện những giải pháp thiết thực trong quản lý hoạt động dạy- học Tiếng Anh ở bậc học phổ thông; từng bước nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh đáp ứng được mục tiêu giáo dục, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và quá trình hội nhập quốc tế. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn, thành phố Hải Phòng. 3 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng. 4.Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy - học, quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh trong nhà trường THPT 4.2. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng việc quản lí hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng 4.3. Đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng 5. Giả thuyết nghiên cứu Hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thuỷ Sơn – Thành phố Hải Phòng còn có những hạn chế. Nếu thực hiện các biện pháp quản lý một cách khoa học, đồng bộ dựa trên những luận cứ lý thuyết và thực tế xác đáng thì chất lượng dạy - học môn Tiếng Anh sẽ từng bước được nâng cao, đáp ứng được mục tiêu đào tạo của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. 6. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng trong 5 năm trở lại đây. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu tác giả sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau: 7.1. Nhóm các phương pháp nghiên cứu lí luận + Phương pháp phân tích và tổng hợp lí luận + Phương pháp hệ thống hoá lí thuyết 4 7.2. Nhóm các phương pháp nghiên cứu thực tiễn + Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi + Phương pháp phỏng vấn + Phương pháp tổng kết kinh nghiệm quản lí giáo dục + Phương pháp hỏi ý kiến các chuyên gia 7.3.Nhóm các phương pháp dùng các thuật toán, thống kê 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục, luận văn được trình bày trong 3 chương: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh ở trường trường trung học phổ thông Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng. Chƣơng 3: Biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường trường trung học phổ thông Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng. [...]... phương tiện - kỹ thuật phục vụ hoạt động D-H 1.3 Hoạt động dạy - học Tiếng Anh và quản lý hoạt động dạy - học Tiếng Anh trong nhà trƣờng THPT 1.3.1 Hoạt động dạy - học Tiếng Anh trong nhà trường THPT 1.3.1.1 Mục tiêu dạy học Tiếng Anh trong trường Trung học phổ thông Mục tiêu dạy và học Tiếng Anh ở trường phổ thông là giúp HS sử dụng được Tiếng Anh như một công cụ giao tiếp ở mức độ phổ thông thông qua... khoa học Những vấn đề cơ bản về dạy học ngoại ngữ, 19952005; Nguyễn Thị Thu Phương Các biện pháp quản lý quá trình đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Anh tại các trường trung học phổ thông thành phố Hà Nội, Luận văn thạc sỹ quản lý giáo dục, 2007; Nguyễn Thị Bình Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Anh ở các trường trung học phổ thông quận Lê Chân thành phố Hải Phòng, Luân văn thạc sỹ quản. .. hợp lý, khoa học và hiệu quả Thành công hay thất bại của nhiệm vụ đổi mới nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường phụ thuộc rất lớn vào điều kiện cụ thể của nhà trường 15 1.2.3 Hoạt động dạy - học và quản lý hoạt động dạy - học ở trường THPT 1.2.3.1 Hoạt động dạy - học ở trường THPT Hoạt động dạy - học bao gồm hai hoạt động thống nhất biên chứng, hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS Dạy học. .. dùng D-H, lên lớp, kiểm tra HS học tập) + Quản lý hoạt động học tập của HS (nề nếp, thái độ, kết quả học tập) + Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho hoạt động D-H *Quản lý hoạt động dạy Quản lý hoạt động này bao gồm: Quản lý việc thực hiện chương trình D-H, quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp, quản lý giờ lên lớp của GV, quản lý việc dự giờ và phân tích bài học sư phạm, quản lý hoạt động. .. việc nghiên cứu các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng chưa có ai thực hiện Khi tác giả lựa chọn và tiến hành nghiên cứu đề tài này sẽ kế thừa những kết quả các công trình nghiên cứu đã đề cập tới và tiếp tục đề xuất một số giải pháp khả thi mới để quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng 1.2 Các khái... học tập của họ bị hạn chế 19 Quản lý hoạt động học tập có nội dung, yêu cầu cụ thể, vì vậy cần phải tăng cường việc KT-ĐG các hoạt động học tập của người học và hoạt động giảng dạy của người thày Quản lý hoạt động học tập bao gồm: Quản lý học trên lớp, hoạt động tự học và các hoạt động ngoai khóa * Quản lý cơ sở vật chất - kỹ thuật phục vụ dạy và học Cơ sở vật chất là điều kiện tiên quyết cho nhà trường. .. lý 1.2.1.2 Biên pháp quản lý Nghiên cứu về khoa học quản lý, tác giả Trần Quốc Thành nêu ra bốn biện pháp quản lý chính, đó là: Biện pháp thuyết phục, biện pháp hành chínhtổ chức, biện pháp kinh tế, biện pháp tâm lý - giáo dục 8 Biện pháp thuyết phục: Là cách tác động của chủ thể quản lý vào đối tượng quản lý bằng lý lẽ làm cho họ nhận thức đúng đắn và tự nguyện thừa nhận các yêu cầu của nhà quản lý, ... các môn học khác nên phần lớn các biện pháp quản lý dạy học nói chung đều có thể áp dụng được khi nghiên cứu biện pháp quản lý hoạt động dạy -học môn Tiếng Anh Có thể đề cập đến các công trình nghiên cứu sau: Nguyễn Trọng Hậu Đại cương khoa học quản lý giáo dục, Bài giảng cho cao học quản lý giáo dục, Hà Nội, 2009; Nguyễn Quốc Chí Nguyễn Thị Mỹ Lộc Đại cương khoa học quản lý, 2010; Trần Khánh Đức, Quản. .. tác động qua lại giữa thày và trò thì mới xuất hiện bản thân quá trình dạy – học Sự phá vỡ mối liên hệ tác động qua lại giữa dạy và học sẽ làm mất đi sự toàn vẹn đó” [27,Tr.23] Sơ đồ 1.2: Quá trình dạy học HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC KHÁI NIỆM DẠY HỌC DẠY HỌC Truyền đạt Lĩnh hội Điều khiển Tự điền khiển Hoạt động D-H là hoạt động trung tâm chi phối tất cả các hoạt động khác trong nhà trường Hoạt động D-H làm... động dạy -học Quản lý hoạt động D-H là quản lý một quá trình xã hội, một quá trình sư phạm đặc thù, nó tồn tại như là một hệ thống, bao gồm nhiều thành tố như: Mục đích và nhiệm vụ D-H, nội dung D-H, phương pháp D-H và phương tiện D-H, thày với hoạt động dạy, trò với hoạt động học tập và kiểm tra - đánh giá kết quả D-H để điều chỉnh cho hiệu quả ngày càng tốt hơn Quản lý hoạt động D-H là phải tổ chức . về quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh ở trường trung học phổ thông Chƣơng 2: Thực trạng quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh ở trường trường trung học phổ thông Thuỷ Sơn thành phố. 1.2.1. Quản lý, biên pháp quản lý 6 1.2.2. Quản lý giáo dục, quản lý nhà trường 11 1.2.3. Hoạt động dạy - học và quản lý hoạt động dạy - học ở trường THPT 16 1.3. Hoạt động dạy - học Tiếng Anh. - học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy- học môn Tiếng Anh tại trường THPT Thuỷ Sơn thành phố Hải Phòng.
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng, Biện pháp quản lý hoạt động dạy - học môn Tiếng Anh tại trường Trung học phổ thông Thủy Sơn Thành phố Hải Phòng, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC MÔN TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỶ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC MÔN TIẾNG ANH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THUỶ SƠN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm