Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học dân lập Hải Phòng.PDF

130 354 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:39

3 MC LC trang M U 6 Ch-ơng 1. Cơ sở lý luận về lĩnh vực nghiên cứu 11 1.1. Khái niệm quản lý 11 1.1.1. Quản lý là gì ? 11 1.1.2. Một số quan điểm về quản lý và quản lý giáo dục 12 1.2. Khái niệm trờng đại học, trờng đại học dân lập 14 1.2.1. Thế nào là tr-ờng đại học ? 14 1.2.2. Đặc điểm của tr-ờng đại học 15 1.2.3. Thế nào là tr-ờng đại học dân lập ? 17 1.2.4. Những nét đặc thù của tr-ờng đại học dân lập 18 1.3. Nhận diện công tác quản lý tr-ờng đại học nói chung và công tác quản lý tr-ờng đại học dân lập nói riêng trong giai đoạn hiện nay 20 1.3.1. Tổ chức và nhân sự 21 1.3.2. Quản lý công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học 22 1.3.3. Quản lý tài chính và cơ sở vật chất 23 1.3.4. Quản lý đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và sinh viên 24 1.3.5. Quản lý mối quan hệ giữa nhà tr-ờng với gia đình, xã hội và quan hệ quốc tế 25 1.3.6. Quản lý công tác thanh tra, khen th-ởng và xử lý vi phạm 26 1.3.7. Một số điểm nổi bật trong công tác quản lý ĐHDL 26 1.4. Khái niệm tự chủ, tự chịu trách nhiệm 28 1.4.1. Khái niệm 28 1.4.2. Mối quan hệ giữa quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các tr-ờng đại học 30 1.5. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của tr-ờng đại học ở một số quốc gia trên thế giới 32 4 1.6. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. 35 1.7. Vấn đề tăng c-ờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý tr-ờng đại học nói chung và ĐHDL nói riêng 38 Ch-ơng 2. Thực trạng công tác quản lý trong ĐHDL Hải Phòng 44 2.1. Đôi nét về h-ớng phát triển của thành phố Hải Phòng trong giai đoạn từ nay đến năm 2020 44 2.2. Quá trình xây dựng và phát triển của ĐHDL Hải Phòng 45 2.3. Thực trạng việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong tr-ờng Đại học Dân lập Hải Phòng trong thời gian qua 50 2.3.1. Công tác tổ chức và quản lý đội ngũ 50 2.3.2. Công tác quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học 54 2.3.3. Công tác quản lý tài chính và cơ sở vật chất 58 2.3.4. Xây dựng các mối quan hệ giữa nhà tr-ờng với gia đình, xã hội và quan hệ quốc tế 62 2.3.5. Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng trong nhà tr-ờng 63 2.4. Đánh giá thực trạng việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong ĐHDL Hải Phòng trong thời gian qua và những tồn tại 65 2.4.1. Những -u điểm và thuận lợi đối với công tác quản lý của nhà tr-ờng trong việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 65 2.4.2. Những yếu kém và khó khăn đối với công tác quản lý của nhà tr-ờng trong việc thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 67 2.4.3. Những bài học kinh nghiệm đ-ợc rút ra từ thực tiễn công tác quản lý tr-ờng Đại học Dân lập Hải Phòng 71 Ch-ơng 3. Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo h-ớng tăng c-ờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong ĐHDL Hải Phòng 73 3.1. Những định h-ớng và ph-ơng h-ớng phát triển của tr-ờng Đại học Dân lập Hải Phòng 73 3.1.1. Những định h-ớng chiến l-ợc 73 3.1.2. Ph-ơng h-ớng phát triển tr-ờng Đại học Dân lập Hải Phòng 74 5 3.2. Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo h-ớng tăng c-ờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong ĐHDL Hải Phòng 76 3.2.1. Nâng cao nhận thức về đ-ờng lối, chủ tr-ơng của Đảng và Nhà n-ớc về vấn đề tăng c-ờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 76 3.2.2. Khn trng xõy dng v hon thin h thng vn bn phỏp quy ca nh trng, t chc bu li Hi ng qun tr, kiờn trỡ thc hin cụng khai, dõn ch trong mi hot ng ca nh trng 78 3.2.3. Xõy dng cỏc quy trỡnh qun lý vi cỏc tiờu chớ, tiờu chun rừ rng minh bch trong tt c cỏc lnh vc quan trng ca nh trng, nh : qun lý i ng ging viờn, cỏn b nhõn viờn v sinh viờn, qun lý quỏ trỡnh o to, NCKH, ti chớnh v c s vt cht, i ngoi, ; thc hin phõn cp, phõn quyn trit trong qun lý; kin ton b mỏy qun lý nh trng 81 3.2.4. Tham gia vo quỏ trỡnh kim nh cht lng, duy trỡ hiu qu h thng qun lý cht lng; xõy dng mt h thng thu thp thụng tin qun lý cp nht v cú quy trỡnh x lý cỏc thụng tin ú lm c s cho cỏc quyt nh qun lý 96 3.2.5. Xõy dng t chc ng thc s l lc lng lónh o then cht trong mi hot ng ca nh trng 97 3.2.6. Xõy dng nh trng tr thnh mt t chc bit hc hi 98 KT LUN 104 KHUYN NGH 106 TI LIU THAM KHO 108 PH LC 113 2 NHỮNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT CBNV : cán bộ, nhân viên CĐ : cao đẳng CNH : công nghiệp hoá DCH : dân chủ hoá ĐH : đại học ĐHDL : trường đại học dân lập ĐHDL Hải Phòng : trường Đại học Dân lập Hải Phòng GD-ĐT : Giáo dục và Đào tạo GV : giảng viên GVCBNV : giảng viên, cán bộ, nhân viên HĐH : hiện đại hoá HĐQT : Hội đồng quản trị NCKH : Nghiên cứu khoa học SV : Sinh viên UBND : Uỷ ban nhân dân XHCN : xã hội chủ nghĩa XHH : xã hội hoá 6 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đại hội IX của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định : Đƣờng lối kinh tế của Đảng ta là “đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNH – HĐH), xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đƣa đất nƣớc ta trở thành một nƣớc công nghiệp; ƣu tiên phát triển lực lƣợng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa (XHCN)”. Đại hội cũng nhấn mạnh : “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp CNH – HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con ngƣời – yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trƣởng kinh tế nhanh và bền vững”[4]. Ở nƣớc ta, quá trình CNH – HĐH đƣợc tiến hành trong điều kiện tồn tại nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế vận hành theo cơ chế thị trƣờng định hƣớng XHCN. Sản xuất hàng hoá phát triển làm cho thị trƣờng lao động đƣợc mở rộng, nhu cầu học tập tăng lên; mặt khác, cũng làm thay đổi quan niệm về giá trị, ảnh hƣởng đến việc lựa chọn ngành nghề, động cơ học tập, các quan hệ trong nhà trƣờng và ngoài xã hội. Điều này ảnh hƣởng rất lớn đến các trƣờng đại học (ĐH) – nơi đào tạo nguồn nhân lực có tri thức cao, đồng thời là nơi tạo ra những sản phẩm nghiên cứu, ứng dụng. Để đáp ứng đƣợc yêu cầu của sự nghiệp CNH – HĐH đất nƣớc, hệ thống ĐH nƣớc ta cần tăng cƣờng công tác quản lý nhằm nâng cao chất lƣợng và hiệu quả đào tạo và nghiên cứu. Về quản lý ở cấp trƣờng, điều 55 Luật Giáo dục đã quy định : trƣờng ĐH và CĐ đƣợc tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của nhà trƣờng trong các lĩnh vực tuyển sinh, tổ chức quá trình đào tạo; xây dựng chƣơng trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy; tổ chức bộ 7 máy nhà trƣờng; huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực; hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nƣớc thực hiện các mục tiêu giáo dục theo quy định của Nhà nƣớc. [7] Tuy nhiên, nhận thức về “quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm” ở nhiều trƣờng ĐH còn chƣa đầy đủ và chƣa đƣợc đổi mới đáng kể, thực tế của công tác quản lý còn cho thấy chúng ta chƣa hiểu đúng, hiểu rõ và thống nhất về “quyền tự chủ” và “tự chịu trách nhiệm” của các trƣờng ĐH. Tình trạng đó hạn chế rất nhiều cố gắng của chúng ta trong công tác quản lý và do vậy hạn chế những thành tựu của công cuộc đổi mới giáo dục ĐH, hoạt động của nhà trƣờng chƣa thực sự phù hợp với nền kinh tế đang chuyển đổi. Năm 1988, trƣờng đại học dân lập (ĐHDL) đầu tiên của nƣớc ta đƣợc thành lập, mở ra một hƣớng phát triển mới cho hệ thống giáo dục ĐH Việt Nam, là hình thành nhiều trƣờng CĐ và ĐH ngoài công lập; đến nay đã có 29 trƣờng với số lƣợng sinh viên chiếm 11% tổng số sinh viên trên cả nƣớc. Các ĐHDL ra đời thực sự đã góp phần đáng kể vào việc thực hiện chiến lƣợc đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, phát hiện và bồi dƣỡng nhân tài cho đất nƣớc, nhƣng cũng bắt đầu bộc lộ những điều bất cập do còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhìn chung, các ĐHDL muốn tồn tại đều phải lấy “đảm bảo chất lƣợng đào tạo” làm mục tiêu phấn đấu và thƣờng phải chú trọng tăng cƣờng những yếu tố sau : đội ngũ GV, cơ sở vật chất, quản lý đào tạo,…… Sau khi thành lập vào ngày 24/09/1997, trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng (ĐHDL Hải Phòng) cũng đã đề ra khẩu hiệu “chất lượng là sự sống còn”. Mọi hoạt động của trƣờng đều nhằm thực hiện khẩu hiệu này. Qua 8 năm xây dựng và phát triển, ĐHDL Hải Phòng đã thực sự vƣơn lên trở thành một “điểm sáng” trong khối các trƣờng ngoài công lập. Để đạt đƣợc điều này, nhà trƣờng đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất khang trang, 8 hiện đại, đã có chính sách đào tạo đội ngũ GV cơ hữu thích đáng. Nhƣng quan trọng hơn cả là công tác quản lý, thể hiện ở tất cả các mặt : quản lý công tác đào tạo, quản lý cơ sở vật chất, quản lý sinh viên, quản lý đội ngũ GV, cán bộ nhân viên, quản lý công tác hành chính, …… Để có thể tổng kết nhằm phát huy những ƣu điểm và khắc phục những yếu kém, góp phần cải tiến công tác quản lý trong ĐHDL Hải Phòng; cũng nhƣ có thể góp phần nhận thức đúng về “quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm” của trƣờng ĐH; từ đó, vận dụng nguyên tắc tăng cƣờng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trƣờng ĐH vào thực tiễn của ĐHDL Hải Phòng; chúng tôi lựa chọn đề tài : “Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học Dân lập Hải Phòng”. 2. Mục đích nghiên cứu Xác định những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hƣớng tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong ĐHDL Hải Phòng nhằm góp phần xây dựng ĐHDL Hải Phòng trở thành một trƣờng ĐH có chất lƣợng cao, có uy tín trong nƣớc và quốc tế. 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Khái niệm về quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trƣờng ĐH. 3.2. Khái niệm, cơ sở lý luận liên quan đến công tác quản lý của trƣờng ĐH nói chung và của ĐHDL nói riêng. 3.3. Thực trạng công tác quản lý tại ĐHDL Hải Phòng. 3.4. Đề xuất những biện pháp nhằm cải tiến công tác quản lý trong ĐHDL Hải Phòng theo hƣớng tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm. 4. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1. Khách thể nghiên cứu : Công tác quản lý của trƣờng đại học dân lập. 4.2. Đối tượng nghiên cứu : Biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hƣớng 9 tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong ĐHDL Hải Phòng. 5. Giới hạn đề tài Đề tài nghiên cứu công tác quản lý của ĐHDL Hải Phòng trong giai đoạn 1997 – 2005 thông qua các phạm vi dƣới đây : - Cơ cấu bộ máy quản lý của nhà trƣờng. - Các chính sách đã và đang đƣợc sử dụng trong công tác quản lý của nhà trƣờng. - Sự lãnh đạo của tổ chức Đảng đối với các hoạt động của trƣờng. 6. Giả thuyết khoa học Vận dụng nguyên tắc tăng cƣờng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của trƣờng ĐH vào thực tiễn của ĐHDL Hải Phòng, có thể xây dựng đƣợc các biện pháp nhằm cải tiến công tác quản lý của trƣờng, tạo điều kiện cho ĐHDL Hải Phòng thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chiến lƣợc của mình, thực sự trở thành một trƣờng ĐH có chất lƣợng và uy tín, có sức cạnh tranh cao trong nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN. 7. Cơ sở phƣơng pháp luận và phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Cơ sở phương pháp luận : + Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam; + Chiến lƣợc phát triển giáo dục 2001- 2010; + Điều lệ trƣờng Đại học, Quy chế trƣờng Đại học dân lập; + Văn bản pháp quy về Giáo dục - Đào tạo hiện hành; + Những quan điểm giáo dục hiện đại. 7.2. Phương pháp nghiên cứu : Đề tài sử dụng 3 nhóm phƣơng pháp sau đây: 7.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận : Đọc và nghiên cứu tổng hợp tài liệu, các văn kiện, chính sách, các văn bản pháp quy của Đảng và Nhà 10 nƣớc có liên quan đến chủ trƣơng xã hội hoá giáo dục, chủ trƣơng tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm cho các trƣờng ĐH, cũng nhƣ liên quan đến công tác quản lý trƣờng đại học nói chung và trƣờng đại học dân lập nói riêng. 7.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn : Tìm hiểu, trao đổi, khảo sát thu thập các dữ liệu thực tiễn, phân tích, tổng hợp. Cụ thể bao gồm: (1) Phương pháp điều tra, khảo sát : 58 GV, CBNV cơ hữu và 05 GV thỉnh giảng của ĐHDL Hải Phòng về đặc điểm tình hình, điều kiện, môi trƣờng làm việc và công tác quản lý trong trƣờng ĐHDL Hải Phòng. (2) Phương pháp thu thập số liệu : tiến hành tập hợp, thu thập, xử lý số liệu từ Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Đào tạo, Ban Dự án Nâng cao chất lƣợng đào tạo, các Tổ Bộ môn và Tổ Công tác, phục vụ cho việc phân tích, tổng hợp và đánh giá thực trạng công tác quản lý trong trƣờng ĐHDL Hải Phòng. (3) Phương pháp trao đổi chuyên gia : 30 cán bộ quản lý là các đồng chí cán bộ chủ chốt trong ĐHDL Hải Phòng về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp nhằm cải tiến công tác quản lý của nhà trƣờng theo hƣớng tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm. 8. Cấu trúc của Luận văn Ngoài phần mở đầu, phần kết luận và tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 3 chƣơng : Chƣơng 1 : Cơ sở lý luận và các khái niệm cơ bản của đề tài. Chƣơng 2 : Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tại trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. Chƣơng 3 : Đề xuất những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hƣớng tăng cƣờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. 11 * * * [...]... đƣợc quyền tự chủ trong các hoạt động tác nghiệp, đƣơng nhiên họ phải tự chịu trách nhiệm về các hoạt động ấy Tự chủ và tự chịu trách nhiệm là hai mặt sóng đôi không tách rời nhau : Không có quyền tự chủ tách rời sự tự chịu trách nhiệm và ngƣợc lại Dân chủ phải đi đôi với kỷ cƣơng, quyền lợi phải gắn liền với nghĩa vụ”.[22] Tự chịu trách nhiệm đƣợc phân biệt ra trách nhiệm bên trong và trách nhiệm bên... DIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÓI CHUNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP NÓI RIÊNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trƣờng nói riêng, nhƣ đã đề cập ở phần trƣớc, có ba đối tƣợng quản lý cơ bản, các đối tƣợng này đƣợc thể hiện trên tất cả các lĩnh vực trong công tác quản lý của trƣờng ĐH (bao gồm cả trƣờng ĐH công lập và ĐHDL) 1.3.1 Tổ chức và nhân sự Theo. .. soát, tự quản lý và thực thi các hoạt động bên trong nhà trường ĐH theo các quy định của pháp luật” 1.4.1.2 Tự chịu trách nhiệm Tự chịu trách nhiệm (accountability) là một khái niệm mới trong thuật ngữ quản lý giáo dục ĐH, đã đƣợc nêu trong Luật Giáo dục Thuật ngữ “accountability” đƣợc sử dụng tƣơng đƣơng với các thuật ngữ khác nhau trong tiếng Việt nhƣ : tính trách nhiệm, sự chịu trách nhiệm, trách nhiệm. .. trách nhiệm của GV và SV của nhà trƣờng Vì thế không có sự phân biệt về chất lƣợng và nội dung đào tạo giữa hệ công lập và hệ ngoài công lập (6) Các trƣờng ĐH đều có xu thế liên kết hợp tác, đặc biệt là trong giảng dạy và nghiên cứu 1.6 QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM HIỆN NAY Theo điều 55 của Luật Giáo dục, các trƣờng ĐH và CĐ đƣợc quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo. .. chính mình trong một môi trƣờng đầy cạnh tranh nhƣ thế.[30] 1.4 KHÁI NIỆM “TỰ CHỦ”, “TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM” 1.4.1 Khái niệm 29 1.4.1.1 Tự chủ Thời Trung cổ, quyền tự chủ hay tự quản lý là thành phần cơ bản của tƣ tƣởng ĐH Tự chủ là tự quản lý, là khả năng tự điều hành và kiểm soát hoạt động của chính mình “Thực chất của khái niệm tự chủ (autonomy) là tự quản, tự mình có thể kiểm soát đƣợc những công việc... và công bằng xã hội trong đào tạo, trong khi tự chủ là một đặc trƣng gắn bó mật thiết với quan niệm truyền thống về ĐH, nó đảm bảo nhà trƣờng hoạt động có hiệu quả và hiệu suất cao 1.5 QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC Ở MỘT SỐ QUỐC GIA TRÊN THẾ GIỚI Tại một số quốc gia và khu vực trên thế giới, các trƣờng ĐH hoạt động theo cơ chế tự chủ, trách nhiệm quản lý nguồn lực và tính chịu. .. liệu Tự chủ là chìa khoá cho các trƣờng ĐH tồn tại và phát triển Tính tự chủ của trƣờng ĐH đƣợc thể hiện ở những phạm trù khác nhau, nhƣ : tự chủ về bộ máy tổ chức, tự chủ về nghiên cứu, tự chủ về giảng dạy, tự 32 chủ về hành chính và tự chủ về chi phí tài chính; tính tự chủ còn phụ thuộc vào loại hình trƣờng, nhƣ : trƣờng công lập, trƣờng dân lập, trƣờng tƣ thục Trƣớc đây, trƣờng ĐH đƣợc coi nhƣ những. .. và ngƣợc lại; nghĩa là mỗi thành tố phải hoàn thành công việc đƣợc giao với trách nhiệm cao nhất Ví dụ : Ban Giám hiệu phải chịu trách nhiệm trƣớc tất cả các thành viên trong nhà trƣờng về mọi hoạt động liên quan đến sứ mạng, sự phát triển, … của nhà trƣờng; Ban Chủ nhiệm Khoa phải chịu trách nhiệm trƣớc tất cả GV, SV trong Khoa; GV phải chịu trách nhiệm trƣớc SV, và bản thân SV cũng phải tự chịu trách. .. ĐH công lập trong nƣớc cũng nhƣ các trƣờng ĐH tƣ thục ở nƣớc ngoài và cải tiến để xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, hoạt động tƣơng đối 23 có hiệu quả Số phòng, ban, số lƣợng cán bộ quản lý giữ ở mức tối thiểu, lựa chọn ngƣời có thể đảm nhận đƣợc nhiều việc 1.3.2 Quản lý công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học Các trƣờng ĐH nói chung và các ĐHDL nói riêng đều có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo. .. LÝ LUẬN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU 1.1 KHÁI NIỆM “QUẢN LÝ” 1.1.1 Quản lý là gì ? Từ điển tiếng Việt (2004) định nghĩa, quản lý là “trông coi và giữ gìn theo những yêu cầu nhất định”; đồng thời cũng có nghĩa là “tổ chức và điều khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định”[38] Theo định nghĩa cổ điển nhất, quản lý là tác động có định hƣớng, có chủ đích của chủ thể quản lý đến khách thể quản lý trong . ĐH vào thực tiễn của ĐHDL Hải Phòng; chúng tôi lựa chọn đề tài : Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học Dân lập. quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm 67 2.4.3. Những bài học kinh nghiệm đ-ợc rút ra từ thực tiễn công tác quản lý tr-ờng Đại học Dân lập Hải Phòng 71 Ch-ơng 3. Những biện pháp cải tiến công tác. Quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của giáo dục đại học Việt Nam hiện nay. 35 1.7. Vấn đề tăng c-ờng tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý tr-ờng đại học nói chung và ĐHDL
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học dân lập Hải Phòng.PDF, Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học dân lập Hải Phòng.PDF, Những biện pháp cải tiến công tác quản lý theo hướng tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong trường Đại học dân lập Hải Phòng.PDF, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3 NHỮNG BIỆN PHÁP CẢI TIẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THEO HƯỚNGTĂNG CƯỜNG TÍNH TỰ CHỦ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm