Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái

107 509 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:37

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THẾ BÌNH CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2006 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM NGUYỄN THẾ BÌNH CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC MÃ SỐ: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. NGUYỄN TIẾN ĐẠT HÀ NỘI – 2006 MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 2. Mục đích nghiên cứu 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 5. Giả thuyết khoa học 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 7. Phương pháp nghiên cứu. 8. Kế hoạch thực hiện 9. Cấu trúc luận văn 1 3 3 3 3 3 4 4 4 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG 5 1.1. Một số khái niệm liên quan đến đề tài 5 1.1.1. Khái niệm quản lí 5 1.1.2. Bản chất, chức năng quá trình quản lí 6 1.1.3. Giải pháp quản lí 8 1.1.4. Quản lí giáo dục, quản lí trường học 9 1.1.5. Khái niệm quá trình DH, hoạt động DH và QL hoạt động DH 10 1.1.5.1. Hoạt động dạy học 10 1.1.5.2. Quá trình dạy học 11 1.1.5.3. Bản chất của quá trình dạy học 11 1.1.5.4. Quản lí quá trình dạy học 12 1.1.5.5. Quản lý hoạt động dạy của giáo viên 13 1.1.5.6. Quản lý hoạt động học của học sinh 19 1.1.6. Chất lượng giáo dục 19 1.1.6.1. Chất lượng 19 1.1.6.2. Chất lượng giáo dục 20 1.1.6.3. Chất lượng giáo dục trong nhà trường phổ thông 21 1.1.6.4. Chất lượng giáo dục trung học phổ thông vùng khó khăn 21 1.1.7. Mối quan hệ giữa quản lí và chất lượng 21 Trang 1.2. Vùng khó khăn 22 1.3. Quản lí hoạt động dạy học trong nhà trường đa dân tộc thiểu số 25 1.3.1. Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc 25 1.3.1.1. Những đặc điểm thuận lợi 26 1.3.1.2. Những mặt còn hạn chế 26 1.3.2. Nhiệm vụ của dạy học 27 1.3.3. Phương hướng thực hiện 27 CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI 30 2.1. Điều kiện kinh tế - xã hội huyện Lục Yên 30 2.1.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế 30 2.1.2. Lĩnh vực văn hoá xã hội 31 2.1.3. Tình hình phát triển giáo dục của huyện 31 2.2. Tình hình chung về các trường trung học phổ thông huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái 33 2.2.1. Thực trạng về hoạt động dạy học của giáo viên 34 2.2.2. Thực trạng về hoạt động học tập của học sinh 36 2.2.3. Thực trạng công tác quản lí 41 2.2.3.1. Đội ngũ quản lí 41 2.2.3.2. Thực trạng công tác quản lí 42 2.3. Đánh giá chung 44 CHƯƠNG 3. CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GD CÁC TRƯỜNG THPT VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI. 46 3.1. Các căn cứ đề xuất xây dựng các giải pháp 46 3.2. Một số giải pháp chủ yếu 46 3.2.1. Quản lí hoạt động dạy của giáo viên 46 3.2.1.1. Xây dựng và quản lí đội ngũ giáo viên 46 3.2.1.2. Sắp xếp, sử dụng lao động sư phạm đảm bảo tính khoa học, tính sư phạm 52 3.2.1.3. Có kế hoạch bồi dưỡng, khuyến khích việc tự học tự bồi dưỡng. 53 3.2.1.4. Kế hoạch hóa việc tổ chức hoạt động dạy học 54 3.2.1.5. Kiên quyết chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học 58 3.2.1.6. Quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên 60 3.2.2. Quản lí hoạt động học của học sinh 63 3.2.2.1. Tăng cường giáo dục, giúp học sinh xác định động cơ, thái độ học tập đúng đắn 63 3.2.2.2. Hướng dẫn học sinh phương pháp học và tự học 64 3.2.2.3. Bổ túc kiến thức cho học sinh, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi 66 3.2.2.4. Quản lí hoạt động học tập rèn luyện trên lớp và hoạt động ngoài giờ lên lớp của học sinh 66 3.2.2.5. Tạo không khí thi đua thường xuyên trong nhà trường 68 3.2.2.6. Phối kết hợp chặt chẽ với gia đình và các tổ chức xã hội 69 3.2.3. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dạy- học 70 3.2.3.1. Tạo động lực dạy học cho giáo viên và học sinh 70 3.2.3.2. Quản lí tốt cơ sở vật chất, thiết bị dạy học 73 3.2.4. Công tác công tác kiểm tra, đánh giá và thi đua khen thưởng 75 3.2.4.1. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá 75 3.2.4.2. Công tác thi đua, khen thưởng 77 3.2.5. Nâng cao năng lực của chủ thể quản lí trường trung học phổ thông 78 3.2.5.1. Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ quản lí trung học phổ thông ở miền núi 78 3.2.5.2. Xây dựng, qui hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ quản lí 80 3.3. Trưng cầu ý kiến về tính hợp lý và khả thi của các biện pháp được đề xuất 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 83 1. Kết luận 83 2. Khuyến nghị 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC 89 CHỮ VIẾT TẮT BCH Ban chấp hành CNH Công nghiệp hóa CSVN Cộng sản Việt Nam CBCNV Cán bộ công nhân viên DH Dạy học ĐBKK Đặc biệt khó khăn ĐT Đào tạo GD Giáo dục HĐH Hiện đại hóa KCHT Kết cấu hạ tầng NCGD Nghiên cứu giáo dục NXB Nhà xuất bản PPDH Phương pháp dạy học THCS Trung học cơ sở SGK Sách giáo khoa QL Quản lí QLGD Quản lí giáo dục THPT Trung học phổ thông TNCS Thanh niên Cộng sản TƯ Trung Ương UBND ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Loài ngƣời hiện nay đang bƣớc vào nền văn minh hậu công nghiệp – nền kinh tế tri thức, thì trí tuệ chính là động lực của sự tăng trƣởng, phát triển. Giáo dục và đào tạo đƣợc coi là nhân tố quyết định sự thành bại của mỗi quốc gia. Vì vậy Đảng và Nhà nƣớc ta đánh giá cao vai trò của giáo dục và đào tạo. Nghị quyết Đại hội khoá VII, khoá VIII của Đảng Cộng Sản Việt Nam xác định: “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là động lực phát triển kinh tế- xã hội”. Mục tiêu của ngành giáo dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dƣỡng nhân tài. Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tƣ BCH TƢ (khoá VII) nguyên tổng bí thƣ Đỗ Mƣời đã nói: “Con ngƣời phát triển cao về trí tuệ, cƣờng tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực của sự nghiệp xây dung xã hội mới, đồng thời là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội”. Do đó đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có một bƣớc chuyển đổi nhanh chóng về chất lƣợng, số lƣợng và hiệu quả đào tạo. Từ đó hình thành nên đội ngũ trí thức, đội ngũ những ngƣời lao động có tri thức, có kĩ năng, kĩ xảo phục vụ cho chiến lƣợc phát triển kinh tế nƣớc nhà. Nền giáo dục Việt Nam hơn 60 năm qua đã trƣởng thành và thu đƣợc những thành tựu to lớn. Đặc biệt trong sự nghiệp đổi mới, giáo dục phổ thông đã có những bƣớc tiến nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của một nền kinh tế- xã hội đang đổi mới, loại hình trƣờng lớp đa dạng, dân trí từng bƣớc đƣợc nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay còn có sự khác biệt rất lớn giữa yêu cầu của xã hội, hoạt động thực tiễn của nhà trƣờng, mục đích học tập của học sinh và đòi hỏi của phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất- phƣơng tiện dạy học chƣa đồng bộ, đội ngũ giáo viên còn thiếu về số lƣợng, yếu về nghiệp vụ chuyên môn. Trong khi giáo dục phổ thông đóng vai trò trong việc tạo dựng mặt bằng dân trí quốc gia, đặc biệt là trong thời đại đang phát triển nhƣ vũ bão của khoa học- kĩ thuật cùng việc hội nhập 2 khu vực và thế giới. Giáo dục THPT là bậc học rất quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Kết thúc bậc học này, tuỳ theo kết quả học tập và khả năng, học sinh có thể học tiếp lên cao đẳng, đại học theo nguyện vọng hoặc trực tiếp tham gia lao động sản xuất phù hợp với năng lực và điều kiện bản thân. Giáo dục THPT có nhiệm vụ cung cấp kiến thức, phát triển và hoàn thiện nhân cách, chuẩn bị một cách tốt nhất cho thế hệ trẻ có đủ bản lĩnh, năng lực và thể chất sẵn sàng tham gia vào các lĩnh vực đời sống chính trị, kinh tế- xã hội. Vì vậy, việc đổi mới quản lí giáo dục nói chung, quản lí nhà trƣờng mà trọng tâm là quản lí hoạt động dạy học để nâng cao chất lƣợng giáo dục nói riêng là một việc làm hết sức cần thiết. Hiện nay, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái có 3 trƣờng THPT làm nhiệm vụ giáo dục và đào tạo nhân dân trong huyện, phần đa là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, là nơi chuẩn bị cho các em những kiến thức cơ bản, bản lĩnh, năng lực, thể chất để các em sẵn sàng tham gia các hoạt động kinh tế- xã hội hoặc học cao hơn để trở thành những ngƣời quản lí xã hội, những thầy cô giáo, những cán bộ chuyên môn của các ngành kinh tế, văn hoá, khoa học, công nghệ phục vụ dân tộc mình tại các bản làng, xã, huyện, tỉnh góp phần xây dựng quê hƣơng đất nƣớc. Từ khi đƣợc thành lập đến nay, các trƣờng đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình, song chất lƣợng giáo dục còn chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho huyện trong giai đoạn hiện nay. Bởi vậy, việc chú trọng quản lí, đặc biệt là quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục là nhiệm vụ thƣờng xuyên của mỗi nhà trƣờng. Là giáo viên ở trƣờng trung học phổ thông liên cấp II + III Hồng Quang, một trong những trƣờng trung học phổ thông của huyện, hiểu rõ nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp CNH, HĐH ở miền núi và ý nghĩa của việc nâng cao chất lƣợng giáo dục để học sinh ra trƣờng đáp ứng nhu cầu thực tế, chúng tôi chọn đề tài: “Các giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường trung học phổ 3 thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái” làm đề tài nghiên cứu cuối khoá học. 2. Mục đích nghiên cứu Đề tài hệ thống hoá và đề xuất những giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục ở các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu là “hoạt động dạy học” ở các trƣờng trung học phổ thông huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. 3.2. Đối tƣợng nghiên cứu là “Giải pháp quản lí” hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lí luận của công tác quản lí hoạt động dạy học và việc nâng cao chất lƣợng giáo dục cho học sinh các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 4.2. Khảo sát đánh giá thực trạng hoạt động dạy học và việc quản lí hoạt động dạy học ở các trƣờng trung học phổ thông ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 4.3. Hệ thống hoá và đề xuất các giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 5. Giả thuyết khoa học Chất lƣợng giáo dục của các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái sẽ đƣợc nâng lên nếu áp dụng một cách linh hoạt, sáng tạo và đồng bộ các giải pháp quản lí do chúng tôi hệ thống và đề xuất. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng ở các trƣờng có đặc điểm, hoàn cảnh tƣơng tự. 4 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Nếu kết quả nghiên cứu đƣợc nghiệm thu, đó sẽ là cơ sở để các trƣờng trung học phổ thông có đặc điểm, hoàn cảnh tƣơng tự áp dụng. Nhƣ vậy, sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng giáo dục ở tỉnh Yên Bái. 7. Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ của đề tài, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã sử dụng các nhóm phƣơng pháp sau: 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lí thuyết: - Tìm hiểu khái niệm, thuật ngữ có liên quan. - Nghiên cứu các văn bản, nghị quyết của Chính phủ (Bộ Giáo dục và Đào tạo), của địa phƣơng (Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái) về quản lí dạy- học ở trƣờng trung học phổ thông. - Nghiên cứu các loại tài liệu sƣ phạm, quản lí có liên quan đến đề tài. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phƣơng pháp quan sát (công việc dạy- học của giáo viên và học sinh). - Phƣơng pháp điều tra (nghiên cứu chƣơng trình, hồ sơ chuyên môn ) - Phƣơng pháp đàm thoại phỏng vấn (lấy ý kiến của giáo viên và học sinh thông qua trao đổi trực tiếp). - Phƣơng pháp thực nghiệm. 8. Giới hạn đề tài Đề tài tập trung nghiên cứu, hệ thống hoá và đề xuất các giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục học sinh THPT ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2006 - 2010. 9. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, khuyến nghị, tài liệu tham khảo, luận văn trình bày trong 3 chƣơng: Chƣơng 1. Cơ sở lí luận của việc nâng cao chất lƣợng giáo dục và quản lí hoạt động dạy học trong nhà trƣờng phổ thông. [...]... của hoạt động dạy học và quản lí hoạt động dạy học ở các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái Chƣơng 3 Các giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG... phổ thông là quản lí hoạt động dạy học, tức là làm sao đƣa hoạt động đó từ trạng thái này sang trạng thái khác để dần dần tiến tới mục tiêu giáo dục [28] Quản lí dạy học là quản lí một quá trình với tƣ cách là một hệ toàn vẹn, bao gồm các nhân tố cơ bản: mục đích, nhiệm vụ, nội dung dạy học, thầy với hoạt động dạy ,trò với hoạt động học, các phƣơng pháp, phƣơng tiện dạy học, kết quả học tập Tất cả các. .. tƣ, do các lực lƣợng xã hội đóng góp và do chính nhà trƣờng tạo 10 ra nhằm đẩy mạnh mọi hoạt động của nhà trƣờng mà trọng tâm là hoạt động dạy học, thực hiện có trách nhiệm, hiệu quả mục tiêu và kế hoạch đào tạo, đƣa nhà trƣờng tiến lên trạng thái mới 1.1.5 Khái niệm quá trình dạy học, hoạt động dạy học và quản lí hoạt động dạy học 1.1.5.1 Hoạt động dạy học Dạy học gồm hai hoạt động: hoạt động dạy của... lực trí tuệ cho học sinh Qua trình dạy học còn nhằm hình thành ở học sinh thế giới quan khoa học, nhân sinh quan và những phẩm chất tốt đẹp của con ngƣời mới 1.3.3 Phương hướng thực hiện Để nâng cao chất lƣợng giáo dục THPT nói chung, các trƣờng THPT ở vùng khó khăn nói riêng, phƣơng hƣớng chung là phải cải tiến các giải pháp sƣ phạm Đặc biệt là các giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm thực hiện... Quản lý việc thực hiện chƣơng trình dạy học Chƣơng trình dạy học là văn bản pháp lệnh của Nhà nƣớc do Bộ GD và ĐT ban hành, quy định nội dung, phƣơng pháp, hình thức dạy học các môn, thời gian dạy học từng môn nhằm thực hiện yêu cầu, mục tiêu cấp học Là căn cứ pháp lý để các cấp quản lý tiến hành chỉ đạo, giám sát hoạt động dạy học của các trƣờng Đồng thời nó cũng là căn cứ pháp lý để Hiệu trƣởng quản. .. Quản lí hoạt động dạy học trong nhà trƣờng đa dân tộc thiểu số Hoạt động trọng tâm của quản lí nhà trƣờng phổ thông là quản lí hoạt động dạy học Đặc biệt ở các trƣờng có học sinh là con em đồng bào dân tộc, ngoài các biện pháp quản lí nói chung, phải có những biện pháp quản lí riêng, đặc thù phù hợp với tâm sinh lí của các em 1.3.1 Đặc điểm tâm lí của học sinh dân tộc Muốn hoạt động dạy học trong nhà... 1.1.5.6 Quản lý hoạt động học của học sinh Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trƣờng, Hiệu trƣởng thống nhất yêu cầu và biện pháp giáo dục tinh thần, thái độ, động cơ học tập cho học sinh trong tất cả giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm Giáo dục tinh thần, thái độ học tập cho học sinh từ các giờ học trên lớp đến các hoạt động giáo dục khác trong trƣờng và phải đƣợc cụ thể hoá trong nội quy học tập,... năng quản lí là những hình thái biểu hiện sự tác động có mục đích đến tập thể ngƣời” [36,tr.16] Chức năng quản lý là các hoạt động xác định đƣợc chuyên môn hoá, nhờ đó chủ thể quản lý tác động vào đối tƣợng quản lý Hay nói một cách khác, chức năng quản lý là một dạng hoạt động quản lý đặc biệt thông qua đó chủ thể quản lý tác động vào khách thể quản lý nhằm đạt đƣợc một mục tiêu nhất định QL có bốn chức... trƣởng quản lý giáo viên theo yêu cầu mà Bộ giáo dục đã đề ra cho từng cấp học Để giáo viên nắm vững chƣơng trình dạy học, Hiệu trƣởng cần: - Nắm vững nguyên tắc cấu tạo chƣơng trình dạy học cấp THPT, nguyên tắc cấu tạo chƣơng trình dạy học của môn học, nội dung và phạm vi kiến thức của từng môn học - Phƣơng pháp dạy học đặc trƣng của bộ môn và các hình thức dạy học của môn học đó - Chỉ đạo tổ chuyên môn... phát triển những kết quả của giáo dục THCS, hoàn thiện học vấn phổ thông và những hiểu biết thông thƣờng về kĩ thuật và hƣớng nghiệp để tiếp tục học lên đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động 1.1.6.4 Chất lượng giáo dục trung học phổ thông vùng khó khăn Là sự đáp ứng mục tiêu của nhà trƣờng đóng trên địa bàn này, cụ thể là: Học sinh phải đƣợc trang bị kiến . trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. Chƣơng 3. Các giải pháp quản lí hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục các trƣờng trung học phổ thông vùng khó. PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN TỈNH YÊN BÁI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN. trƣờng trung học phổ thông ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. 4.3. Hệ thống hoá và đề xuất các giải pháp quản lí nhằm nâng cao chất lƣợng giáo dục các trƣờng trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, Các giải pháp quản lý hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn ở huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI, CHƯƠNG 3 CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG KHÓ KHĂN Ở HUYỆN LỤC YÊN, TỈNH YÊN BÁI, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm