Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay

123 701 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:30

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH THUỶ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60 14 05 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Thị Mỹ Lộc HÀ NỘI - 2010 LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã nhiệt tình giảng dạy, hướng dẫn và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ để tôi hoàn thành chương trình cao học. Đặc biệt tôi xin bày tỏ lòng biết ơn GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở Giáo dục – Đào tạo Nam Định; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục Mầm non; các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục – Đào tạo các huyện, thành phố đã cung cấp các số liệu rất quý báu và động viên, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi. Xin cảm ơn các đồng nghiệp và những người thân yêu trong gia đình đã động viên giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Mặc dù có nhiều cố gắng, song luận văn vẫn khó tránh khỏi những thiếu sót. Kính mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các Thầy Cô, bạn bè đồng nghiệp và những người quan tâm để luận văn được hoàn thiện hơn. Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, tháng 12 năm 2010 Tác giả luận văn Phạm Thị Thanh Thuỷ NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN STT Chữ viết tắt Chữ đọc đầy đủ 1 BDNH Bồi dưỡng ngắn hạn 2 CBQL Cán bộ quản lý 3 CNH – HĐH Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá 4 CSVC Cơ sở vật chất 5 ĐNNG Đội ngũ nhà giáo 6 GD Giáo dục 7 GDCN Giáo dục Chuyên nghiệp 8 GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo 9 GDMN Giáo dục Mầm non 10 GDTH Giáo dục Tiểu học 11 GDTX Giáo dục Thường xuyên 12 HTGĐQ Hệ thống giáo dục quốc dân 13 KT-XH Kinh tế - Xã hội 14 MN Mầm non 15 PCGD Phổ cập giáo dục 16 THCS Trung học cơ sở 17 THPT Trung học phổ thông DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Trang Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa kỹ năng quản lý và người quản lý các cấp 11 Bản đồ Bản đồ hành chính tỉnh Nam Định 36 Bảng 2.1 Tình hình trường lớp Mầm non, Phổ thông tỉnh Nam Định năm học 2009 – 2010 39 Biểu đồ 2.1 Tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn của đội ngũ giáo viên tỉnh Nam Định năm học 2009-2010 42 Bảng 2.2 Tình hình về số lượng CBQL của các trường mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định 49 Bảng 2.3 Trình độ chuyên môn của CBQL các trường mầm non tỉnh Nam Định 50 Bảng 2.4 Tình hình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, chính trị, tin học, ngoại ngữ của đội ngũ CBQL các trường mầm non 52 Biểu đồ 2.2 Thâm niên công tác của CBQL trường MN tỉnh Nam Định năm học 2010-2011 53 Bảng 2.5 Kết quả khảo sát về đánh giá phẩm chất đội ngũ CBQL các trường mầm non 55 Bảng 2.6 Kết quả khảo sát năng lực về lĩnh vực thực thi luật pháp, chính sách, quy chế, điều lệ và các quy định nội bộ của CBQL các trường mầm non 56 Bảng 2.7 Kết quả khảo sát năng lực về lĩnh vực quản lý bộ máy, tổ chức đội ngũ nhân sự và hỗ trợ chuyên môn cho đội ngũ GV của CBQL các trường mầm non 57 Bảng 2.8 Kết quả khảo sát năng lực quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất và thiết bị trường học phục vụ cho các hoạt động giáo dục và dạy học của trường mầm non 58 Bảng 2.9 Kết quả khảo sát năng lực về lĩnh vực vận động các lực lượng xã hội tham gia quản lý và phát triển trường mầm non; đồng thời phát huy các mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của môi trường 59 Bảng 2.10 Kết quả khảo sát năng lực về lĩnh vực thiết lập và điều hành hệ thống thông tin và truyền thông giáo dục trong nhà trường 60 Bảng 2.11 Kết quả khảo sát về lĩnh vực thực hiện các chức năng quản lý trong quản lý các hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ của trường (kế hoạch hoá, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra – đánh giá). 61 Bảng 2.12 Kết quả khảo sát thực trạng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL các trường mầm non tỉnh Nam Định 64 Bảng 2.13 Kết quả khảo sát thực trạng tuyển chọn, bô ̉ nhiê ̣ m, sử dụng đô ̣ i ngu ̃ CBQL trường mầm non 65 Bảng 2.14 Kết quả khảo sát thư ̣ c trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng CBQL các trường mầm non 66 Bảng 2.15 Kết quả khảo sát thư ̣ c tra ̣ ng về công tác thanh tra , kiểm tra, đánh giá hoạt động cu ̉ a CBQL các trường mầm non 67 Bảng 2.16 Kết quả khảo sát thực trạng việc thực hiện chính sách ưu đãi riêng của tỉnh Nam Định đối với CBQL trường mầm non 68 Sơ đồ 3.1 Các biện pháp phát triển cán bộ quản lý trường MN tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay 75 Bảng 3.1 Mức độ cần thiết của các biện pháp quản lý 95 Bảng 3.2 Mức độ khả thi của các biện pháp quản lý 96 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 4 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 4 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 5. Giả thuyết khoa học 4 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 7. Phạm vi nghiên cứu 5 8. Phương pháp nghiên cứu 5 9. Cấu trúc của luận văn 5 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON 6 6 1.1 Lịch sử nghiên cứ vấn đề 6 1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến vấn đề nghiên cứu 7 1.2.1. Quản lý, chức năng quản lý, kỹ năng quản lý, tầm quan trọng của các kỹ năng quản lý 7 1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý GDMN 12 1.2.3. Quản lý trường học, và quản lý trường mầm non 13 1.2.4. Đội ngũ, đội ngũ CBQL, những bổn phận chính yếu của đội ngũ cán bộ quản lý nói chung, CBQL trường mầm non nói riêng 14 1.2.5. Phát triển, phát triển đội ngũ, phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non . 15 1.3 Các yêu cầu phát triển GDMN trong giai đoạn hiện nay 17 1.3.1. Định hướng phát triển GDMN 17 1.3.2. Vai trò của đội ngũ CBQL trường mầm non trước yêu cầu đổi mới và phát triển GDMN 21 1.3.3. Một số yêu cầu cơ bản về phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non 22 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý GDMN 26 1.4.1. Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non 26 1.4.2. Thực hiện các hoạt động phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non 27 1.4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non 32 Tiểu kết chương 1 35 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH 36 2.1. Khái quát tình hình phát triển KT-XH tỉnh Nam Định 36 2.1.1. Tình hình phát triển kinh tế 36 2.1.2. Tình hình phát triển về văn hóa xã hội 38 2.2. Về phát triển GDMN tỉnh Nam Định 43 2.2.1. Thực trạng giáo dục mầm non tỉnh Nam Định 43 2.2.2. Thực trạng đội ngũ CBQL trong các trường mầm non tỉnh Nam Định 48 2.2.3. Cơ cấu đội ngũ CBQL các trường mầm non 52 2.2.4. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ CBQL các trường mầm non tỉnh Nam Định 54 2.3. Thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL các trường mầm non tỉnh Nam Định 63 2.3.1. Thực trạng về việc quy hoạch phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non tỉnh Nam Định 63 2.3.2. Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng (đào tạo, bồi dưỡng và tự bồi dưỡng) 64 2.3.3. Thực trạng về tuyển chọn, bổ nhiệm , sư ̉ du ̣ ng đô ̣ i ngu ̃ CBQL trươ ̀ ng mầm non 66 2.3.4. Thực trạng về đánh giá 67 2.3.5. Thực trạng về thực hiện các chính sách cán bộ 68 2.3.6. Thực trạng cơ sở vật chất và tài chính phục vụ cho phát triển đội ngũ CBQL 69 2.3.7. Môi trường phát triển của đội ngũ CBQL 69 2.4. Đánh giá chung 70 Tiểu kết chương 2 70 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 73 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường mầm non 73 3.1.1. Đảm bảo tính phù hợp với lý luận và thực tiễn 73 3.1.2. Đảm bảo tính khả thi 74 3.1.3. Đảm bảo tính đồng bộ 74 3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay 75 3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy hoạch đội ngũ CBQL trường mầm non tỉnh Nam Định 75 3.2.2. Biện pháp 2: Đổi mới hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBQL trường mầm non 81 3.2.3. Biện pháp 3: Cải tiến việc lựa chọn và bổ nhiệm CBQL trường mầm non 84 3.2.4. Biện pháp 4: Xây dựng, thực hiện chế độ chính sách và điều kiện làm việc cho CBQL trường mầm non 86 3.2.5. Biện pháp 5: Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đánh giá hoạt động quản lý trường mầm non 89 3.2.6. Biện pháp 6: Nâng cao năng lực cho đội ngũ CBQL trường mầm non thông qua thực hiện cơ chế “tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính,…” 90 3.3. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp 94 3.3.1. Mức độ cần thiết và mức độ khả thi của các biện pháp qua ý kiến chuyên gia 94 3.3.2. Tính cần thiết và khả thi của các biện pháp nhờ vào kết quả tổng kết kinh nghiện quản lý 97 KẾT LUẬNVÀ KHUYẾN NGHỊ 98 1. Kết luận 98 2. Khuyến nghị 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 102 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong suốt quá trình lãnh đạo Cách mạng, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn coi trọng và quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và đào tạo (GD-ĐT). Năm 1943, đồng chí Trường Chinh (Sóng Hồng) - Cố tổng bí thư Đảng CS Việt Nam đã soạn thảo "Đề cương văn hoá" chỉ rõ nhiệm vụ và hướng đi của nền văn hoá cách mạng. Trong thời kỳ xây dựng và phát triển, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCHTW khoá VIII đã khẳng định quan điểm cơ bản của Đảng về GD- ĐT: Coi GD- ĐT là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho GD- ĐT là đầu tư cho phát triển. Dưới ánh sáng các Nghị quyết của Đảng, sự nghiệp GD- ĐT đã và đang có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc, tạo tiền đề quan trọng cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước. Muốn phát triển GD- ĐT cần có nhiều điều kiện khác nhau, nhưng nhân tố cơ bản nhất, có tính chất quyết định đến chất lượng GD- ĐT là đội ngũ CBQL. Đội ngũ CBQL có vai trò rất quan trọng trong sự thành bại của sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Vì vậy, các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng luôn quan tâm đến việc nghiên cứu phát triển đội ngũ CBQL, đặc biệt là đội ngũ CBQL giáo dục. Điều 16 Luật giáo dục (2005) ghi rõ: “CBQL giáo dục giữ vai trò quan trọng trong việc tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục”. Chỉ thị 40-CT/TW ngày 15/6/2004 về “Xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và đội ngũ CBQL giáo dục” của Ban Bí thư Trung ương (TW) Đảng Cộng sản Việt Nam đã ghi rõ: “Mục tiêu chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục được chuẩn hóa, đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lương tâm, tay nghề của nhà giáo… để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao [...]... cứu về phát triển đội ngũ CBQL các trường MN tỉnh Nam Định Là một CBQL phụ trách Giáo dục MN tỉnh Nam Định, lại được theo học trình độ thạc sĩ chuyên ngành quản lý giáo dục, cho nên tôi chọn đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường MN tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay làm đề 3 tài luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành quản lý giáo dục; nhằm... sở lý luận về phát triển đội ngũ CBQL trường MN 4.2 Khảo sát và đánh giá thực trạng đội ngũ CBQL trường MN và thực trạng công tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN của Sở GD- ĐT Nam Định 4.3 Đề xuất một số biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay 5 Giả thuyết khoa học Đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định sẽ được phát triển đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN trong giai. .. sự nghiệp đổi mới và phát triển GDMN của tỉnh nhà 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất được biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay 3 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Đội ngũ CBQL giáo dục MN thuộc ngành GD- ĐT Nam Định 3.2 Đối tượng nghiên cứu Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường MN tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nay 4 Nhiệm... 3: Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG MẦM NON 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề Đội ngũ CBQL giáo dục có vai trò rất quan trọng trong sự thành bại của sự nghiệp giáo dục và đào tạo Vì vậy, các quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng luôn quan... tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN của tỉnh Nam Định Tình trạng này dẫn đến công tác phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định chưa có những biện pháp dựa trên các cơ sở lý luận và có giá trị về thực tiễn Do đó, chúng tôi thấy cần có một nghiên cứu nghiêm túc về vấn đề này và tìm ra một số biện pháp quản lý khả thi để phát triển đội ngũ CBQL trường MN đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai. .. tin quản lý nhà trường MN nói riêng để ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ) 1.4 Nội dung phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non Trên cơ sở lý luận quản lý nguồn nhân lực, đội ngũ nhà giáo (ĐNNG) và CBQLGD là một bộ phận trong nguồn nhân lực của hệ thống giáo dục Phát triển ĐNNG và CBQLGD là phát triển nguồn nhân lực các nhà trường và các. .. hoạt động giáo dục đạt tới kết quả mong muốn (xây dựng và hoàn thiện nhân cách người lạo động phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH) Từ quan điểm trên, quản lý giáo dục được hiểu theo các cấp độ khác nhau (Quản lý giáo dục cấp độ vĩ mô và quản lý giáo dục cấp độ vi mô) - Quản lý giáo dục cấp độ vĩ mô được nhìn nhận ở góc độ quản lý nhà nước của các cơ quan quản lý giáo dục Cụ thể: quản lý giáo dục được... thể quản lý giáo dục trong việc huy động, tổ chức, điều phối, 12 điều chỉnh, giám sát,… một cách có hiệu quả các nguồn lực giáo dục (nhân lực, vật lực, tài lực) nhằm đạt tới mục tiêu phát triển của cả hệ thống giáo dục và đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH - Quản lý giáo dục cấp độ vi mô được nhìn nhận ở góc độ quản lý giáo dục tại các cơ sở giáo dục (trường học) với các tác động của chủ thể quản lý của... đổi mới GDMN trong giai đoạn hiện nay nếu Sở GD- ĐT Nam Định có được và sử dụng một số biện pháp quản lý về phát triển đội ngũ CBQL trường MN mà chúng tôi đề xuất trong luận văn 6 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài Nghiên cứu đề tài sẽ là cơ hội để tìm hiểu, đánh giá và đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường MN tỉnh Nam Định và các biện pháp đề xuất trong luận văn sẽ đóng... nhân cách - Giao tiếp Nhận thức - Khái quát CBQL cấp cao CBQL cấp trung gian CBQL cấp thấp Sơ đồ 1.1 Mối quan hệ giữa kỹ năng quản lý và người quản lý các cấp 11 1.2.2 Quản lý giáo dục và quản lý GDMN 1.2.2.1 .Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục là một bộ phận của quản lý xã hội và là một loại hình quản lý đặc biệt phong phú Về nội dung khái niệm quản lý giáo dục có nhiều cách hiểu khác nhau: Quản lý giáo . chuyên ngành quản lý giáo dục, cho nên tôi chọn đề tài Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường MN tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay làm đề. Chương 3: Biện pháp phát triển đội ngũ CBQL trường MN tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƢỜNG. HỌC GIÁO DỤC PHẠM THỊ THANH THUỶ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƢỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường mầm non tỉnh Nam Định đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON TỈNH NAM ĐỊNH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm