Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang

111 516 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:27

Đại học Quốc gia Hà nội Trường Đại học Giáo dục Nguyễn Văn Thức Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 05 Hà Nội - 2010 Đại học Quốc gia Hà nội Trường Đại học giáo dục Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Luận văn thạc sĩ quản lí giáo dục Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 05 Học viên: NGUYễN VĂN THứC Cao học quản lí giáo dục khoá 7 Cán bộ hướng dẫn: TS. TRầN ANH TUấN Hà Nội - 2010 BẢNG DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT BGH Ban giám hiệu CBQL Cán bộ quản lý CSVC Cơ sở vật chất CNH-HĐH Công nghiệp hoá- hiện đại hoá DTNT Dân tộc nội trú ĐTN Đoàn thanh niên GD Giáo dục GD-ĐT Giáo dục-đào tạo GD&ĐT Giáo dục và đào tạo DH Dạy học GV Giáo viên GVCN Giáo viên chủ nhiệm HN Hà Nội HS Học sinh KT-XH Kinh tế-xã hội NXB Nhà xuất bản PPDH Phương pháp dạy học PT Phổ thông PTDTNT Phổ thông Dân tộc nội trú QLGD Quản lý giáo dục QTDH Quá trình dạy học SGK Sách giáo khoa TBDH Thiết bị dạy học TDTT Thể dục thể thao THPT Trung học phổ thông TP Thành phố TW Trung ương THCS Trung học cơ sở UBND Uỷ ban nhân dân XHH Xã hội hoá XHCN Xã hội chủ nghĩa XHHGD Xã hội hoá giáo dục MỤC LỤC TT Tên nội dung Trang MỞ ĐẦU 1 1 Lý do chọn đề tài 1 2 Mục đích nghiên cứu 3 3 Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3 5 Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu 3 6 Giả thuyết khoa học 4 7 Phƣơng pháp nghiên cứu 4 8 Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 5 9 Cấu trúc nội dung của luận văn 5 Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 6 1.1 Quản lý và các chức năng quản lý 6 1.1.1 Quản lý 6 1.1.2 Các chức năng cơ bản của quản lý 7 1.2 Quản lý giáo dục và quản lý nhà trường 9 1.2.1 Quản lý giáo dục 9 1.2.2 Quản lý nhà trƣờng 10 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng phổ thông DTNT 13 1.3 Quản lý hoạt động dạy học trong trường PTDTNT 16 1.3.1 Khái quát về hoạt động dạy học trong nhà trƣờng 16 1.3.2 Quản lý hoạt động dạy học trong nhà trƣờng 18 1.3.3 Quản lý hoạt động học tập trong trƣờng PTDTNT 24 1.3.4 Nội dung quản lý hoạt động tự học ở trƣờng PTDTNT 30 1.3.5 Các yếu tố ảnh hƣởng hoạt động tự học của HS trƣờng PTDTNT 32 Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 35 2.1 Một số định hướng pháp lý về phát triển giáo dục miền núi và trường Dân tộc nội trú hiện nay 35 2.2 Tình hình và đặc điểm của trường phổ thông DTNT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 36 2.2.1 Đặc điểm kinh tế- xã hội-tự nhiên của huyện Sơn Động 36 2.2.2 Khái quát về thực trạng giáo dục của huyện Sơn Động 37 2.3 Thực trạng hoạt động học tập ở trường phỏ thông DTNT Sơn Động 42 2.3.1 Thực trạng giảng dạy của giáo viên ở trƣờng PTDTNT Sơn Động 42 2.3.2 Thực trạng chất lƣợng học tập của học sinh 44 2.4 Thực trạng quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông DTNT Sơn Động 48 2.4.1 Quản lý hoạt động học trên lớp 48 2.4.2 Quản lý các hoạt động ngoài giờ lên lớp 49 2.4.3 Hoạt động tự học và quản lý tự học của học sinh trƣờng nội trú 50 2.5 Đánh giá công tác quản lý hoạt động học tập ở trường PTDTNT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 53 2.5.1 Ƣu điểm 54 2.5.2 Về các hạn chế 54 2.5.3 Một số vấn đề đặt ra cần giải quyết 55 Chương 3. BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG 57 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp 57 3.1.1 Nguyên tắc đảm bảo tính đồng bộ 57 3.1.2 Nguyễn tắc đảm bảo tính kế thừa 57 3.1.3 Nguyễn tắc đảm bảo tính thực tiễn 57 3.1.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi 58 3.2 Các biện pháp quản lý hoạt động học tập của học sinh trường PT 58 DTNT Sơn Động 3.2.1 Biện pháp 1: Tăng cƣờng hiệu quả việc lập kế hoạch (chƣơng trình công tác năm học) quản lý hoạt động học tập của trƣờng PTDTNT phù hợp với yêu cầu nâng cao chất lƣợng giáo dục trong giai đoạn mới 59 3.2.2 Biện pháp 2: Tằng cƣờng quản lý đổi mới phƣơng pháp dạy học trên lớp của giáo viên, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và năng lực của ngƣời học 63 3.2.3 Biện pháp 3: Tăng cƣờng quản lý hạot động tự học của học sinh, rèn kuyện kỹ năng tự quản lý thời gian tự học cho học sinh 67 3.2.4 Biện pháp 4: Đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động tự học tập của học sinh 71 3.2.5 Biện pháp 5: Tăng cƣờng đầu tƣ và hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, tài chính phục vụ học tập và giảng dạy của trƣờng PTDTNT 75 3.3 Mối liên quan giữa các biện pháp 80 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp 82 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 PHỤ LỤC 95 1 LỜI CẢM ƠN Bản Luận văn thạc sỹ này là kết quả một quá trình nỗ lực của bản thân tác giả, đồng thời với sự giúp đỡ nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm của các Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ, các Thầy, Cô giáo, các nhà khoa học; cũng như sự ủng hộ của các đồng chí, đồng nghiệp và người thân của tác giả- là những người đã có nhiều năm công tác trong ngành. Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn sâu sắc, tác giả xin trân trọng cảm ơn các thầy, cô giáo trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội đã giảng dạy, tận tâm truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm quý báu và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho học viên trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu. Đặc biệt tác giả xin được bày tỏ sự tôn kính và biết ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Trần Anh Tuấn đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tác giả trong suốt quá trình lựa chọn đề tài, nghiên cứu và hoàn thiện luận văn. Tác giả cũng xin cảm ơn chân thành Ban Giám hiệu, các tổ chuyên môn và các bạn đồng nghiệp trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, cùng những kinh nghiệm quý báu của những người đi trước dành cho tác giả. Song do điều kiện nghiên cứu và khả năng có hạn, Luận văn sẽ không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót nhất định. Vì vậy, tác giả rất mong nhận được sự chỉ dẫn, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, các thầy, cô và các bạn đồng nghiệp để luận văn được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 12 năm 2010 TÁC GIẢ Nguyễn Văn Thức 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài. 1.1. Đất nước đang trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, giáo dục có vị trí hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nhằm mục tiêu phát huy tiềm năng của con người, phát triển con người và phát triển nguồn nhân lực xã hội. Hoạt động học tập là thành tố cơ bản và là trung tâm của quá trình dạy học nói riêng và của giáo dục toàn diện. Nâng cao ý thức học tập của học sinh, để từ đó nâng cao chất lượng học tập của học sinh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi nhà trường. Để thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng học tập, vai trò của lãnh đạo nhà trường đối với biện pháp quản lý hoạt động học tập là rất quan trọng, có ý nghĩa then chốt. 1.2. Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: “Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất- kỹ thuật các cấp học, mở thêm các trường nội trú, bán trú và có chính sách bảo đảm đủ giáo viên cho các vùng này” (Văn kiện HNTW2, khoá VIII của Đảng CSVN). Mặc dù gần đây, vấn đề giáo dục và quản lý giáo dục ở các trƣờng phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) đã được nghiên cứu nhiều hơn và trên thực tế hiện nay, công tác quản lý chất lượng hoạt động học ở các trường Phổ thông DTNT đã đạt được một số tiến bộ nhất định. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của giáo dục phổ thông, thực trạng quản lý hoạt động học ở các trường Phổ thông DTNT vẫn còn quá nhiều yếu kém, đang đòi hỏi công tác quản lý nhà trường phải được nghiên cứu, đổi mới và tăng cường hiệu quả thực tế. Một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu của quản lý trường Phổ thông DTNT chính là nghiên cứu các biện pháp quản lý học tập ở trường 2 Phổ thông DTNT cấp huyện. Bởi học sinh dân tộc thiểu số ở các trường Phổ thông DTNT có điểm xuất phát thấp hơn về điều kiện và các cơ hội học tập so với các bạn học sinh ở các trường khác trong vùng. 3. Trường phổ thông DTNT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang là một cơ sở giáo dục đặc biệt dành cho con em các dân tộc ít người của huyện vùng cao Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Từ trước đến nay, nhà trường vẫn luôn được các cấp uỷ, chính quyền và các ngành đoàn thể trong huyện quan tâm và đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả GD&ĐT của nhà trường. Song chất lượng học của các em học sinh trong trường vẫn chưa thực sự được nâng cao lên ngang tầm với mong đợi của gia đình, nhà trường và xã hội. Là một người tham gia quản lý và chỉ đạo công tác giáo dục của trường Phổ thông DTNT Sơn Động (tỉnh Bắc Giang), đã nhiều năm gắn bó với nhà trường và với đồng bào dân tộc thiểu số, nhận thức được tính cấp thiết của việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ sự nghiệp giáo dục miền núi bản thân chúng tôi luôn trăn trở rất nhiều năm nay ở loại hình trường này, nhất là việc học tập của các em học sinh trong trường Phổ thông DTNT ở một huyện nghèo như Sơn Động. Xuất phát từ những lý do trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài “Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ”. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 3.Nhiệm vụ nghiên cứu. 3.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giáo dục và quản lý hoạt động học tập ở các trường phổ thông nói chung và trường Phổ thông DTNT nói riêng. [...]... phổ thông Dân tộc nội trú  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  Chương 3: Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 4 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƢỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ 1.1 Quản lý và các chức năng quản lý C.Marx đã... huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang  Công tác quản lý hoạt động học tập ở trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang từ năm học 2004-2005 đến năm học 2008-2009 6 Giả thuyết khoa học Chất lượng học tập nói riêng và chất lượng giáo dục ở trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động sẽ được nâng lên nếu xác lập được các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập phù hợp với cơ sở khoa học quản lý, cơ... Các Biện pháp quản lý hoạt động học tập  Học sinh THCS thuộc trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 5 Giới hạn đề tài và phạm vi nghiên cứu  Tài tập trung nghiên cứu thực trạng quản lý và kinh nghiệm quản lý hoạt động dạy học ở trường Phổ thông DTNT cấp huyện và đề xuất một số biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Phổ thông DTNT huyện. .. giá thực trạng hoạt động học tập và việc quản lý hoạt động học tập ở trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động 3.3 Tìm những biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập nhằm nâng cao chất lượng giáo dục ở trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động 4 Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý các hoạt động giáo dục- dạy học trong trường Phổ thông DTNT huyện Sơn Động 4.2 Đối tượng... tài lực Quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quản lý giáo dục nói chung và quản lý nhà trường nói riêng, là bộ phận cấu thành nên hệ thống quản lý quá trình giáo dục, đào tạo trong nhà trường Quản lý hoạt động học tập của học sinh bao gồm hai qúa trình cơ bản là quản lý hoạt động tự học trong giờ lên lớp và quản lý hoạt động tự học ngoài... của quản lý hoạt động dạy học nói chung và của hoạt động học tập nói riêng, đã có nhiều nghiên cứu về các biện pháp quản lý dạy học Để quản lý tốt hoạt động dạy học của nhà trường có thể sự dụng nhiều biện pháp khác nhau Cụ thể, biện pháp quản lý hoạt động dạy học thường được xác định theo từng mặt : - Quản lý có tính chất hành chính, quy chế: Căn cứ vào Điều lệ trường Trung học, quy chế quản lý giáo... học; các điều kiện đảm bảo cho hoạt động tự học Quản lý hoạt động học tập là một nội dung, nhưng đó là nội dung cơ bản và trung tâm của công tác quản lý hoạt động dạy học trong một nhà trường nói chung và trong trường DTNT nói riêng Quản lý hoạt động học tập nhìn một cách đầy đủ là quản lý hệ thống toàn vẹn bao gồm các nhân tố cơ bản của quá trình học tập: Mục đích, nhiệm vụ học tập, giáo viên và hoạt. .. quản lý hoạt động dạy của thầy và và quản lý hoạt động học của trò, cụ thể: + Quản lý hoạt động dạy của thầy là quản lý toàn bộ việc giảng dạy, giáo dục của nhà giáo; quản lý việc thực hiện chương trình, quản lý việc soạn bài và chuẩn bị lên lớp của giáo viên; quản lý việc thực hiện qui chế giảng dạy; quản lý việc bồi dưỡng và tự bồi dưỡng của giáo viên… + Quản lý hoạt động học của trò là quản lý học. .. trong môi trường là ở tại trường PTDTNT Quản lý hoạt động học tập là sự tác động của chủ thể quản lý đến quá trình tự học của học sinh làm cho học sinh tích cực, chủ động tự chiếm lĩnh tri thức bằng sự cố gắng nỗ lực của chính mình Quản lý hoạt động học tập của học sinh có liên quan chặt chẽ với quá trình tổ chức dạy học của giáo viên Như vậy, quản lý hoạt động học tập là một hệ thống các tác động sư... là “Chủ thể quản lý phải tác động vào toàn bộ quá trình hoạt động học tập, hoặc từng nhân tố trong quản lý hoạt động học tập theo các quy luật tâm lý học, giáo dục học Lý luận về quản lý, đưa hoạt động dạy học từ trạng thái này sang trạng thái khác cao hơn để dần tiến tới mục tiêu giáo dục“[28,tr.13] Trong thực tế hoạt động của một trường học, việc quản lý hoạt động học tập vừa có tính ổn định và có . sở lý luận của quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú.  Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. . tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang ”. 2. Mục đích nghiên cứu. Đề xuất biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập nhằm. 3: Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập ở trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. 5 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƢỜNG PHỔ
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động học tập tại trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, Chương 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ, Chương 2. Thực trạng quản lý hoạt động học tâp ở trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Sơn Động, Bắc Giang, Chương 3. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG., KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm