Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.PDF

109 451 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 21:25

MỤC LỤC MỞ ĐẦU TRANG 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết khoa học 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 Chương 1: Cơ sở lý luận của việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 6 1.1. Lịch sử nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 6 1.1.1. ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới 6 1.1.2. ứng dụng công nghệ thông tin ở Việt Nam 7 1.2. Một số khái niệm cơ bản 9 1.2.1. Khái niệm quản lý 9 1.2.2. Quản lý giáo dục 15 1.2.3. Quản lý Nhà trường 17 1.2.4. Khái niệm tổ chức 20 1.3. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 21 1.3.1. Khái niệm công nghệ 21 1.3.2. Khái niệm thông tin 22 1.3.3. Khái niệm thông tin quản lý 23 1.3.4. Khái niệm công nghệ thông tin 23 1.4. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 27 1.5. Dự báo ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo dục ở Việt Nam hiện nay 28 Chương 2: Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 31 2.1. Vài nét khái quát về trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 31 2.1.1. Đặc điểm của nhà trường 31 2.1.2. Tổ chức bộ máy của Nhà trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ 34 thuật Công nghiệp I 2.1.3. Cơ cấu ngành nghề 36 2.1.4. Quy mô đào tạo của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 38 2.2. Điều kiện địa lý, môi trường xã hội, nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 40 2.2.1. Điều kiện địa lý, môi trường xã hội 40 2.2.2. Điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất 41 2.3. Thời cơ, thách thức của nhà trường trong bối cảnh hiện nay 47 2.4. Thực trạng công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 48 2.4.1. Quy định, chế độ chính sách cho việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 48 2.4.2. Tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 49 2.4.3. Cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin 53 2.4.4. ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 56 2.5. Đánh giá chung 58 Chương 3: Các biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I 60 3.1. Cơ sở để đề xuất biện pháp 60 3.1.1. Các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 60 3.1.2. Các quan điểm chỉ đạo của Bộ Giáo dục - Đào tạo và các cơ quan ban ngành 62 3.1.3. Thực tiễn tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp I 63 3.2. Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp I 64 3.2.1. Nâng cao ý chí của lãnh đạo trong công tác tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý 64 3.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà trường 65 3.2.3. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên về mọi mặt đặc biệt là bồi dưỡng trình độ tin học 67 3.2.4. Quản lý chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin 71 3.2.5. Dùng công nghệ thông tin làm phương tiện hỗ trợ công tác quản lý 73 3.2.6. Tạo môi trường thuận lợi cho việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 74 3.2.7. Xây dựng đội ngũ chuyên gia cung cấp thông tin tư vấn cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, xây dựng mối quan hệ giữa nhà trường với các nhà sản xuất phần mềm 75 3.2.8. Xây dựng cơ sở dữ liệu chung cho các phần mềm quản lý 78 3.2.9. Hiện đại hoá cơ sở vật chất, thiết bị cho việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 80 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 80 3.4. Khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất 81 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 85 1. Kết luận 85 2. Khuyến nghị 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO 89 Phô lôc BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT 1. QL : Quản lý 2. QLGD : Quản lý giáo dục 3. KHQL : Khoa học quản lý 4. CB : Cán bộ 5. CBQL : Cán bộ quản lý 6. GV : Giáo viên 7. CNV : Công nhân viên 8. KH-KT : Khoa học - Kỹ thuật 9. LĐ-XH : Lao động – Xã hội 10. CNTT : Công nghệ thông tin 11. CNTT&TT : Công nghệ thông tin và Truyền thông 12. CSDL : Cơ sở dữ liệu 13. HTTT : Hệ thống thông tin 14. HTTTQL : Hệ thống thông tin quản lý 15. GD-ĐT : Giáo dục và Đào tạo 16. CN : Công nghiệp 17. CĐ KTKTCNI : Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 18. TCCB-HSSV : Tổ chức cán bộ – Học sinh sinh viên 19. HSSV : Học sinh sinh viên 20. QLKH : Quản lý khoa học 21. TCKT : Tài chính kế toán 22. NXB : Nhà xuất bản 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thế giới ngày nay đang có sự biến đổi nhanh chóng và sâu sắc về cả đời sống vật chất và tinh thần. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển với những bước tiến nhảy vọt đưa thế giới từ kỷ nguyên công nghiệp sang kỷ nguyên thông tin và phát triển nền kinh tế tri thức. Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là một xu thế khách quan, vừa là quá trình hợp tác để phát triển vừa là quá trình đấu tranh của các nước đang phát triển để bảo vệ lợi ích quốc gia. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học – công nghệ, sự phát triển năng động của nền kinh tế, quá trình hội nhập và toàn cầu hoá đang làm cho việc rút ngắn khoảng cách về trình độ phát triển giữa các nước trở lên hiện thực hơn và nhanh chóng hơn. Khoa học – công nghệ trở thành động lực cơ bản của sự phát triển kinh tế – xã hội. Giáo dục là nền tảng của sự phát triển khoa học - công nghệ, là nền tảng của sự phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của của xã hội hiện đại và đóng vai trò chủ yếu trong việc nâng cao ý thức dân tộc, tinh thần trách nhiệm và năng lực của các thế hệ hiện nay và mai sau. Do đó hầu hết các quốc gia trên thế giới đều nhận thức được vai trò và vị trí hàng đầu của ngành giáo dục và đào tạo, phải đổi mới giáo dục và đào tạo theo xu hướng phát triển chung của thế giới và trong đó quản lý giáo dục và đào tạo đóng vai trò then chốt cho sự thành bại của công tác này. Nhìn lại Việt Nam trong những năm gần đây, lấy quan điểm xây dựng và phát triển đất nước trên cơ sở nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa chúng ta đã có những bước tiến vượt bậc trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá cũng như ổn định trong xã hội. Chúng ta đã sẵn sàng hội nhập với quốc tế trên tất cả các lĩnh vực mà mốc son là sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) từ tháng 2 01 năm 2007. Sự kiện này đã đem lại cho chúng ta rất nhiều vận hội mới về phát triển nền kinh tế xã hội, tuy nhiên nó cũng tạo ra những thách thức rất lớn cho chúng ta trong công tác quản lý cũng như cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao đáp ứng cho nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Đòi hỏi ngành giáo dục và đào tạo phải có những đáp ứng kịp thời tránh sự thiếu hụt gây xáo trộn lớn trong xã hội. Xác định đúng đắn về mục tiêu, phương hướng trong công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo. Hiến phát nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã ghi rõ “Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu”. Đặc biệt với công tác quản lý, Nghị quyết lần thứ hai BCHTW Đảng khoá VIII chỉ rõ “Quan tâm đào tạo và đào tạo lại cán bộ quản lý, kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân các doanh nghiệp. Kiện toàn hệ thống chính trị và hành chính. Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý các cấp ngành” và “Đổi mới cơ chế quản lý, bồi dưỡng cán bộ, sắp xếp trấn chỉnh và nâng cao năng lực quản lý Giáo dục và Đào tạo”. Đồng thời nghị quyết còn khẳng định: “Chất lượng và hiệu quả Giáo dục và Đào tạo còn thấp”, “Công tác quản lý Giáo dục và Đào tạo có những yếu kém, bất cập”, trong đó đổi mới công tác quản lý Giáo dục và Đào tạo là một trong bốn giải pháp mà nghị quyết đã nêu ra. Hoà trong dòng chảy của hội nhập quốc tế, Giáo dục và Đào tạo cũng phải chuyển mình thay đổi để đáp ứng được với những nhiệm vụ mới, yêu cầu mới của ngành mà điểm nhấn quan trọng nhất là trong quản lý giáo dục. Muốn vậy phải có những thay đổi cả về phương thức cũng như về phương tiện quản lý. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế tri thức, kinh tế thông tin thì việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) vào trong quản lý là một điều tất yếu phải thực hiện. Tuy nhiên với những đặc thù riêng của ngành công nghệ thông tin (CNTT) việc áp đặt những phương thức, những biện pháp quản lý theo phương thức sản 3 xuất cũ là không phù hợp. Cụ thể là sự thất bại của đề án 112 (Đề án tin học hoá quản lý hành chính Nhà nước) mới đây cùng với những hoạt động chưa đem lại hiệu quả mong muốn khi ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường nói chung và tại trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I nói riêng đã thôi thúc tôi lựa chọn đề tài “Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I” với mong muốn chỉ ra được những tồn tại trong ứng dụng CNTT trong quản lý nhà trường và đưa ra những biện pháp tổ chức triển khai phù hợp để ứng dụng CNTT vào công tác quản lý đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn để đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu Khách thể nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. 4. Giả thuyết khoa học Chúng tôi giả định rằng ứng dụng CNTT vào công tác quản lý bước đầu đã được triển khai ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I song chưa sâu sắc và chưa rộng khắp trong các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường. Nếu có những biện pháp tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác quản lý một cách khoa học thì sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý Nhà trường là cơ sở để đưa chất lượng đào tạo của nhà trường ngày càng tốt hơn. 4 . Nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hoá những vấn đề lý luận về công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý nhà trường. - Khảo sát thực trạng việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và nguyên nhân của thực trạng đó ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I từ năm 2001 đến năm 2006. 6. Phạm vi nghiên cứu Các số liệu được sử dụng nghiên cứu trong đề tài từ năm 2001 đến năm 2006 ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. 7. Phương pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận - Tìm hiểu khái niệm, thuật ngữ có liên quan. - Nghiên cứu các văn bản, các chủ trương, chính sách của Nhà nước, Bộ, Ngành, Địa phương có liên quan đến vấn đề nghiên cứu. - Tham khảo các bài luận văn cùng chuyên ngành và các bài giảng của các giáo sư, tiến sĩ về quản lý giáo dục. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát (công tác ứng dụng CNTT vào quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I). - Phương pháp điều tra: Sử dụng mẫu phiếu điều tra đối với cán bộ, giáo viên và công nhân viên về công tác tổ chức ứng dụng CNTT vào quản lý ở Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I. - Phương pháp chuyên gia: Thu thập ý kiến đánh giá của các chuyên về ứng dụng CNTT vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I hiện nay và các ý kiến đánh giá về các biện pháp tổ chức mà tác giả đề xuất. 5 - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động: Nghiên cứu sự hoạt động của hệ thống CNTT hiện có của Nhà trường. Những kết của mà hệ thống đã đem lại cũng như những tồn tại hạn chế của hệ thống. 7.3. Nhóm phương pháp bổ trợ - Phương pháp thống kê toán học: Trên cơ sở các con số thống kê đưa ra những đánh giá, kết luận và đề xuất biện pháp. 6 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ 1.1. Lịch sử nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý 1.1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới Trên thế giới, các nước có nền giáo dục phát triển đều chú trọng đến ứng dụng công nghệ thông tin như: Australia, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ Để có được ứng dụng CNTT như ngày nay họ đã có một quá trình nghiên cứu và phát triển lâu dài cũng như đã trải qua rất nhiều các dự án, các chương trình quốc gia về tin học hoá cũng như ứng dụng CNTT vào các lĩnh vực khoa học kỹ thuật và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là sự ứng dụng vào lĩnh vực giáo dục. Họ coi đây là vấn đề then chốt của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, là chìa khoá để xây dựng và phát triển công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, tăng trưởng nền kinh tế để xây dựng và phát triển nền kinh tế tri thức, hội nhập với các nước trong khu vực và trên toàn thế giới. Vì vậy họ đã thu được những thành tựu rất đáng kể trong các lĩnh vực như: Điện tử, sinh học, y tế, giáo dục, cụ thể: Ở Australia vào tháng 3 năm 2000, Hội đồng Bộ trưởng đã ửng hộ hướng đi được trình bày trong tài liệu “Cơ cấu chiến lược cho nền kinh tế thông tin”, tài liệu này bao gồm hai mục tiêu giáo dục trường học bao quát cho nền kinh tế thông tin, đó là: Một là: Tất cả mọi học sinh sẽ rời trường học như những người sử dụng tin cậy, sáng tạo và hiệu quả những công nghệ mới, bao gồm CNTT và viễn thông, và những học sinh này cũng ý thức được tác động của ngành công nghệ này đối với xã hội. Hài là: Tất cả các trường đều hướng tới việc kết hợp CNTT và viễn thông vào trong hệ thống của họ, để cải thiện khả năng học tập của học sinh [...]... việc quản lý đào tạo, quản lý tuyển sinh, quản lý cán bộ khoa học, quản lý tài chính song tất cả những ứng dụng đó đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của công tác Nhà trường, chưa có một đề tài hoàn chỉnh nào về tổ chức ứng dụng CNTT vào công tác quản lý Nhà trường Chính vì vậy việc nghiên cứu để tìm ra các biện pháp tổ chức ứng dụng 8 CNTT vào công tác quản lý ở Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công. .. và phát triển nền kinh tế tri thức Do đó, trong tương lai không xa ứng dụng CNTT vào quản lý giáo dục sẽ được thực hiện một cách toàn diện từ quản lý nguồn nhân lực, quản lý cơ sở vật chất đến quản lý giáo dục đào tạo 30 Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I 2.1 Vài nét khái quát về trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp I 2.1.1... dựng những phần mềm quản lý tuyển sinh, phần mềm quản lý đào tạo, phần mềm quản lý cán bộ khoa học … để đưa vào khai thác sử dụng nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý của ngành giáo dục 1.4 Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Tổ chức ứng dụng CNTT vào quản lý không chỉ là nhiệm vụ của các nhà quản lý, của các cấp lãnh đạo và đây là nhiệm vụ của tất cả các cá nhân có liên quan trong công. .. phương pháp dạy - học” Dự án “Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục SREM” PGS.TS Đào Thái Lai Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở trường phổ thông Việt Nam” GS.TSKH Đỗ Trung Tá Ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông để đổi mới giáo dục và đào tạo ở Việt Nam” Lưu Anh Kỳ - Phó giám đốc trung tâm nghe nhìn giáo dục - “Đổi mới phương pháp dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin Trường Cao. .. đến tổ chức, xử lý và đưa ra những thông tin hữu ích đối với tổ chức trong việc ra các quyết định của tổ chức nhằm đem lại những kết quả mong muốn của tổ chức Trong thời đại ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế tri thức, kinh tế thông tin Hệ thống thông tin quản lý được coi như một công cụ, một tài sản lớn của tổ chức đó, việc xây dựng, trang bị vận hành xử lý thông tin và xử dụng những. .. về ứng dụng CNTT trong quản lĩnh vực giáo dục ở nước ta, chẳng hạn như: Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, bài viết ứng dụng CNTT trong giáo dục - 8 bài học kinh nghiệm quốc tế Hội thảo ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác quản lý và khai tác tài liệu ở thư viện” – Thư viện tỉnh Phú Yên ngày 7/7/2006 Hội thảo khoa học toàn quốc “Các giải pháp công nghệ và quản lý trong ứng dụng CNTT-TT vào. .. không được tổ chức và xử lý Hệ thống thông tin (Information System) một hệ thống ghi nhận dữ liệu, xử lý chúng để tạo nên những thông tin có ý nghĩa hoặc dữ liệu mới Sơ đồ 4 Hệ thống thông tin Xử lý Dữ liệu Nhập Thông tin Xuất 22 1.3.3 Khái niệm thông tin quản lý Thông tin quản lý là hệ thống thông tin được xây dựng phục vụ cho các quyết định của nhà quản lý Hệ thống thông tin quản lý thu thập những dữ... Minh, Khoa Quản lý Kinh tế Hà Nội 2004, quản lý là sự tác động có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới đối tượng quản lý nhằm đạt tới mục tiêu đề ra - Theo PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc và TS Nguyễn Quốc Chí định nghĩa về quản lý là "tác động có định hướng, có chủ đích của chủ thể quản lý (người quản lý) đến khách thể quản lý (người bị quản lý) - trong một tổ chức- nhằm làm cho tổ chức vận hành... nói chung là khách thể quản lý nhằm thực hiện được những mục tiêu đã dự kiến." [ tr.24] 10 Như vậy, các định nghĩa về quản lý đều tập trung vào hiệu quả công tác quản lý Hiệu quả đó phụ thuộc vào các yếu tố: chủ thể quản lý, khách thể quản lý và mục đích công tác quản lý nhờ công cụ và phương pháp quản lý Mục đích hay mục tiêu chung của công tác quản lý có thể do chủ thể quản lý áp đặt, do yêu cầu khách... quản lý những phương thức mà nhờ đó hoạt động quản lý được thực hiện và quan hệ tương tác qua lại giữa chủ thể quản lý và khách thể quản lý được vận hành điều chỉnh Mục tiêu chung cho cả đối tượng quản lý và chủ thể quản lý là căn cứ chủ thể quản lý để tạo ra hoạt động quản lý Công cụ quản lý là các phương tiện (khách quan và chủ quan) mỗi chủ thể quản lý dùng nó để tác động vào quá trình quản lý thông . quản lý và nguyên nhân của thực trạng đó ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp I. - Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao. – Kỹ thuật Công nghiệp I nói riêng đã thôi thúc tôi lựa chọn đề tài Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp. Kỹ thuật Công nghiệp I 63 3.2. Đề xuất một số biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường Cao đẳng Kinh t - Kỹ thuật Công nghiệp I 64 3.2.1. Nâng cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.PDF, Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.PDF, Những biện pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ở trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp.PDF, Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ, Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CÔNG TÁC QUẢN LÝ Ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP I, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO, PHỤ LỤC SỐ 1

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm