Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định

138 429 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG VĂN CHỦNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƢNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2010 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG VĂN CHỦNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƢNG TỈNH NAM ĐỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 05 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hà Nhật Thăng HÀ NỘI – 2010 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU,CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ BGD & ĐT Bộ Giáo dục và Đào tạo BGH Ban Giám Hiệu CBQL Cán bộ quản lý GD-ĐT Giáo dục – Đào tạo GV Giáo viên HS Học sinh Nxb Nhà xuất bản SGD- ĐT Sở Giáo dục – Đào tạo THCS Trung học cơ sở THPT Trung học phổ thông Tr Trang UBND Uỷ ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 3 4. Giả thuyết nghiên cứu 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 6. Hệ thống các phương pháp nghiên cứu 4 7.Cấu trúc luận văn 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề quản lý giáo dục đạo đức ở trường phổ thông 9 1.2. Một số khái niệm công cụ nghiên cứu đề tài 9 1.2.1. Quản lý 9 1.2.2. Quản lý nhà trường, quản lý giáo dục 12 1.2.3. Đạo đức, giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức 16 1.3. Vai trò của giáo dục đạo đức đối với sự phát triển nhân cách của học sinh Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay 19 1.3.1. Giáo dục đạo đức góp phần hình thành những giá trị cơ bản của nhân cách con người xã hội của mỗi thời kỳ lịch sử 20 1.3.2. Giáo dục đạo đức góp phần xác định mục tiêu hành động của mỗi con người 22 1.3.3. Giáo dục đạo đức góp phần xây dựng quan hệ xã hội công bằng, dân chủ, phát triển bền vững trong và ngoài nhà trường 23 1.4. Ý nghĩa và mục tiêu của việc quản lý giáo dục đạo đức. 28 1.4.1. Quản lý tốt tạo ra sự thống nhất phát huy những yếu tố tích cực, những thuận lợi, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển nhân cách học sinh 28 1.4.2. Quản lý giáo dục đạo đức làm tăng thêm hiệu quả của giáo dục đạo đức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 27 1.4.3. Nội dung của quản lý giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông 30 1.5. Những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến việc quản lý giáo dục đạo đức ở trường Trung học phổ thông 39 1.5.1. Mục tiêu giáo dục Trung học phổ thông 39 1.5.2. Đặc điểm của học sinh Trung học phổ thông 40 1.5.3. Đặc điểm của xã hội Việt Nam và của địa phương thời kỳ mở cửa, hội nhập 45 Tiểu kết chương 1 42 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƢNG, TỈNH NAM ĐỊNH 44 2.1. Sơ lược về kinh tế, xã hội; giáo dục của huyện Nghĩa Hưng 44 2.1.1. Về kinh tế - xã hội 44 2.1.2. Tình hình giáo dục (chủ yếu giáo dục trung học phổ thông) 45 2.2. Tổ chức khảo sát thực trạng 49 2.3. Kết quả khảo sát 50 2.3.1. Đánh giá thực trạng đạo đức học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng (theo đánh giá của giáo viên và tự đánh giá của học sinh) 50 2.3.2. Nhận thức của các đối tượng khảo sát về 52 2.3.3. Hiểu biết về quản lý giáo dục đạo đức 58 2.3.4. Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức 62 2.4. Những nguyên nhân, hạn chế, những tồn tại cần giải quyết 70 Tiểu kết chương 2 73 Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƢNG, TỈNH NAM ĐỊNH 75 3.1. Một số nguyên tắc để xây dựng biện pháp quản lý giáo dục đạo đức . 75 3.1.1. Biện pháp quản lý phải đảm bảo mục tiêu giáo dục trung học phổ thông 75 3.1.2. Biện pháp quản lý phải đồng bộ. (tác động vào các khâu quản lý) 76 3.1.3. Biện pháp quản lý phải phát huy được tính tích cực tự giác của các chủ thể tham gia giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường 77 3.1.4. Biện pháp quản lý phải phát huy tiềm năng xã hội 79 3.1.5. Biện pháp quản lý phải phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính sư phạm 79 3.2. Một số biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của hiệu trưởng trường trung học phổ thông 81 3.2.1. Quản lý việc tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng liên quan đến giáo dục đạo đức cho học sinh 81 3.2.2. Kế hoạch hoá hoạt động quản lý giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường 83 3.2.3. Xây dựng cơ chế tổ chức và điều hành hoạt động giáo dục đạo đức trong và ngoài nhà trường 87 3.2.4. Xây dựng chương trình, nội dung và tổ chức bồi dưỡng cho các chủ thể tham gia vào quá trình giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông 90 3.2.5. Xây dựng kế hoạch sử dụng hợp lý cơ sở vật chất , điều kiện trong và ngoài nhà trường phục vụ hoạt động giáo dục đạo đức 95 3.2.6 Chỉ đạo đa dạng hoá các hình thức hoạt động giáo dục đạo đức 96 3.2.7. Tổ chức xây dựng các phong trào,các điển hình tiên tiến trong giáo dục đạo đức 99 3.3. Đánh giá, khảo sát tính khả thi của biện pháp đề xuất 101 Tiểu kết chương 3 103 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 104 1. Kết luận 104 2. Khuyến nghị 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 108 PHỤ LỤC 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Đạo đức và giáo dục đạo đức là một phạm trù xã hội, xuất hiện khi có xã hội loài người, tồn tại và phát triển theo sự phát triển của xã hội loài người. Đạo đức là một mặt quan trọng của nhân cách mỗi con người, nói lên mối quan hệ giữa con người với nhau trong xã hội. Đạo đức là kết quả của một quá trình giáo dục, là kết quả của sự tu dưỡng, rèn luyện của bản thân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Đạo đức không phải là đạo đức thủ cựu. Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó không phải vì danh vọng cá nhân, mà vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc, của loài người”.(Hồ Chí Minh; toàn tập, tập 5, trang 252) Hội nghị lần II của Ban Chấp Hành Trung ương khóa VIII đã khẳng định “Muốn tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thắng lợi phải phát triển mạnh, phát huy nguồn lực con người, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững để thực hiện mục đích dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”. Phát triển nguồn lực con người là phát triển đức và tài, hai mặt của nhân cách mà nhà trường giữ vai trò quan trọng trong sự hình thành nhân cách. Đại hội khoá X Đảng cộng sản Việt Nam nhận định: “Hiện nay tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ”. Qua hơn 20 năm đổi mới, nước ta đã đạt được những thành tựu về mặt kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên nhưng bên cạnh đó những tiêu cực của cơ chế thị trường đã tác động đến đại đa số thanh niên và học sinh như: có lối sống thực dụng, thiếu ước mơ và hoài bão, lập thân, lập nghiệp, mặt khác những tiêu cực trong thi cử, bằng cấp, chạy theo thành tích đã làm cho một số trường nặng về dạy chữ hơn là dạy người, những tiêu cực trong dạy thêm và học thêm làm cho tình cảm thầy và trò bị tổn thương, truyền thống tôn sự trọng đạo của dân tộc bị mai một dần. Bên cạnh đó những tệ nạn xã hội và ma túy đã và đang xâm nhập học đường và có xu thế gia tăng, tệ nạn sử dụng ma túy trong học sinh, sinh viên sẽ làm hủy hoại thể lực, trí tuệ, đạo đức của thế hệ chủ nhân tương lai của đất 2 nước. Và điều này đã gây ra nhiều khó khăn phức tạp trong công tác giáo dục của nhà trường. Lứa tuổi học sinh THPT là thời kỳ quan trọng của sự phát triển thể chất và nhân cách. Cụ thể sự phát triển thể chất đang đi vào giai đoạn hoàn chỉnh, các tố chất thể lực như sức mạnh, sức bền, sự dẻo dai được tăng cường, là thời kỳ trưởng thành về giới tính. Sự phát triển về mặt tâm lý của học sinh THPT có những nét mới về chất, nếu không được giáo dục sẽ có những hành vi tự phát, thiếu văn hóa, phi đạo đức do ý thức không kiềm chế được bản năng. Vì vậy, trong những năm gần đây một số học sinh nữ phải bỏ học vì có thai, hiện tượng bạo lực học đường có triều hướng gia tăng. Trong chức năng quản lý giáo dục phải quan tâm đồng thời tới việc quản lý học tập và quản lý sự hình thành và phát triển nhân cách. Hai mặt trên có quan hệ hỗ trợ, tác động lẫn nhau, cần khẳng định giáo dục đạo đức có tác động mạnh mẽ đến chất lượng học văn hóa nhất là trong điều kiện hiện nay, khi từng ngày, từng giờ những cám dỗ, những ảnh hưởng tiêu cực của xã hội dội vào nhà trường. Nghĩa Hưng là một huyện của tỉnh Nam Định, cách thành phố Nam Định khoảng 20Km; cách bãi tắm Thịnh Long của huyện Hải Hậu và cách bãi tắm Quất Lâm của huyện Giao Thủy không xa, trường THPT B Nghĩa Hưng cách bãi tắm Thịnh Long chưa đầy 1km, trường THPT C Nghĩa Hưng và trường THPT Trần Nhân Tông của Huyện Nghĩa Hưng cách bãi tắm Thịnh Long hơn 2km nên học sinh dễ dàng và nhanh chóng tiếp thu ảnh hưởng những mặt tích cực cũng như tiêu cực xảy ra, nhất là trong cơ chế thị trường và quá trình hội nhập. Vì vậy các nhà quản lý giáo dục cần nhận thức sâu sắc về vấn đề này đặc biệt là việc nghiên cứu quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trên địa bàn huyện. Cho đến nay chưa có tác giả nào nghiên cứu tổng kết kinh nghiệm để rút ra những kết luận khoa học về việc nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng hoặc các huyện có những đặc điểm tương tự huyện Nghĩa hưng, vì vậy tôi mạnh dạn chọn đề tài “Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định” với mong muốn góp phần 3 hoàn thiện hơn việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường trung học phổ thông của huyện Nghĩa Hưng. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức, tìm hiểu thực trạng về đạo đức của học sinh và công tác quản lý giáo dục đạo đức ở các trường Trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng, tác giả đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức ở các trường trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu Hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh các trường Trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam định. 3.2. Đối tượng nghiên cứu Quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam định. 4. Giả thuyết nghiên cứu Ở một bộ phận học sinh THPT hiện nay có những biểu hiện không lành mạnh do công tác giáo dục đạo đức còn nhiều thiếu sót, trong đó có việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh THPT chưa khoa học, bất cập với thực tiễn. Nếu có những biện pháp quản lý hợp lý, có chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện tốt, kiểm tra đánh giá chính xác thì sẽ khắc phục được các tồn tại và nâng cao giáo dục đạo đức cho học sinh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Xác định cơ sở lý luận của việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh ở các trường Trung học phổ thông huyện Nghĩa Hưng. Đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh. 4 6. Hệ thống các phƣơng pháp nghiên cứu 6.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận Nghiên cứu lý thuyết về giáo dục, giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục, quản lý giáo dục đạo đức bao gồm nghiên cứu tài liệu, các công trình, các văn bản … nhằm phân tích đặc trưng của giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức đồng thời xác định những yếu tố khách quan, chủ quan liên quan đến công tác quản lý giáo dục đạo đức trong hoàn cảnh hiện nay. 6.2.Phương pháp nghiên cứu thực trạng bao gồm những phương pháp sau - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi. + Xác định hai loại phiếu hỏi: Loại 1: Phiếu hỏi cho cán bộ quản lý, giáo viên, phụ huynh. Loại 2: Phiếu hỏi cho học sinh. + Khảo sát: Cán bộ quản lý ( cấp trường và cấp phòng Giáo dục – Đào tạo). Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên. Cha, mẹ học sinh Một số cán bộ quản lý xã hội. Loại 2: Khảo sát học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 ở các trường + Yêu cầu của khảo sát qua phiếu: Đánh giá nhận thức tầm quan trọng của giáo dục đạo đức,quản lý giáo dục đạo đức. Sự hiểu biết về nội dung, biện pháp giáo dục đạo đức, quản lý giáo dục đạo đức. Thực trạng việc quản lý giáo dục đạo đức ở các trường. - Phương pháp quan sát: Quan sát các hoạt động nhà trường: Hội đồng giáo dục, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt Đoàn thanh niên, sinh hoạt lớp chủ nhiệm. - Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn các cán bộ quản lý của 4 trường THPT trong huyện, đặc biệt là: Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm. Nội dung tìm hiểu việc tổ chức quản lý đạo đức của Hiệu trưởng, sự tạo điều kiện của Hiệu trưởng, sự phối [...]... Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định Chương 3: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 5 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 1.1 Tổng... Đặc biệt nghiên cứu quản lý giáo dục đạo đức của Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông ở Nam Định nói chung, ở huyện Nghĩa Hưng nói riêng Tác giả luận văn hy vọng nghiên cứu đề tài Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận quản lý giáo dục đạo đức - một mặt của quản lý giáo dục toàn diện nhằm nâng... 8 nhiều cán bộ quản lý Đã có một số tác giả nghiên cứu về biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông nhưng mới chỉ chuyên sâu vào một lĩnh vực nhất định hoặc một khu vực địa lý nhất định; chưa có tác giả nào nghiên cứu về biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định hoặc ở một địa bàn Huyện có vị trí địa lý, điều kiện... của giáo dục đạo đức nói riêng, hiệu quả giáo dục ở trường trung học phổ thông nói chung Tóm lại, từ những nội dung đã trình bày, có thể nhận thấy vấn đề quản lý đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng góp phần vào việc quản lý đạo đức cho học sinh trong tỉnh Nam Định và học sinh trong cả nước là một việc làm cấp bách và thiết thực, thu hút sự nghiệp nghiên cứu của các nhà khoa học, ... định rằng giáo dục đạo đức trong nhà trường đối với thanh, thiếu niên học sinh, sinh viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Quản lý giáo dục đạo đức: Hiện nay chưa có một chuyên gia nghiên cứu đạo đức nào đưa ra một khái niệm Quản lý giáo dục đạo đức Thực sự khó tìm được một công trình riêng về quản lý giáo dục đạo đức Thường các chuyên gia nghiên cứu về giáo dục đạo đức đặt vấn đề giáo dục đạo đức như... với môi sinh và với lý tưởng của cộng đồng dân tộc) là cơ sở xây dựng mục tiêu và các phương thức giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá Một trong những công trình nghiên cứu giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông có giá trị thức tiễn nhất là công trình nghiên cứu xây dựng chương trình giáo dục thể hiện qua môn Đạo đức ở tiểu học, Giáo dục công... hiểu là những biện pháp đan xen trong quá trình giáo dục đạo đức, nổi bật nhất là giải pháp thứ năm [22, tr 171] Qua kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu về giáo dục đạo đức và quản lý giáo dục đạo đức, tác giả có thể rút ra định nghĩa quản lý giáo dục đạo đức như sau: Quản lý giáo dục đạo đức là một hoạt động nhằm xây dựng một cơ cấu tổ chức và xác định một cơ chế chỉ đạo phối hợp hoạt... phải giáo dục qua học chính quy và ngoại khóa 1.4.2 Quản lý giáo dục đạo đức làm tăng thêm hiệu quả của giáo dục đạo đức góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông Quản lý giáo dục là quản lý 5 mặt: Trí, đức, thể, mỹ, lao động; mỗi mặt có ý nghĩa trong việc thực hiện mục tiêu giáo dục Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ: Thể dục: để làm cho thân thể khoẻ mạnh đồng thời cần giữ vệ sinh riêng và vệ sinh. .. cơ sở để luyện tập đạo đức của con người Từ những mục tiêu trên, cùng với sự liên hệ chặt chẽ giữa các mặt giáo dục Trí, Đức, Thể, Mỹ, Lao động chúng ta thấy quản lý giáo dục đạo đức góp phần phát triển tâm lực, phát triển động cơ, thái độ làm tăng thêm hiệu quả giáo dục đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông 1.4.3 Nội dung của quản lý giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông. .. dục công dân” ở trung học cơ sở, trung học phổ thông và thông qua chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên 7 lớp được thiết kế hệ thống từ lớp 1 đến lớp 12 do PGS TS Hà Nhật Thăng làm trưởng tiểu ban xây dựng Lần đầu tiên trong chương trình giáo dục phổ thông, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông được xây dựng một cách hệ thống, liên thông, đồng tâm phát triển giữa ba cấp học, bao gồm: . Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý giáo dục đạo đức ở trường trung học phổ thông. Chương 2: Thực trạng quản lý giáo dục đạo đức học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. . 3: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức của hiệu trưởng trường trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. 6 CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC. Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định sẽ góp phần làm phong phú thêm lý luận quản lý giáo dục đạo đức - một mặt của quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, Biện pháp quản lý giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông ở huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Ở TRưỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở HUYỆN NGHĨA HƯNG, TỈNH NAM ĐỊNH, KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm