Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục

111 503 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:21

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SƯ PHẠM PHẠM NGỌC THẠCH Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Quốc Bảo Hà nội - 2004 - 1 - PHẦN I I/ ĐẶT VẤN ĐỀ . Sự thay đổi của nền kinh tế đã kéo theo sự thay đổi trong xã hội và gia đình . Quá trình đô thị hóa nhanh chóng kèm theo sự thay đổi các thành phần kinh tế đã khiến một số người rơi vào tình trạng thất nghiệp . Hiện tượng này đã khiến cho trẻ em cũng buộc phải lao động kiếm sống phụ giúp gia đình . Hiện tượng trẻ em lang thang từ các vùng nông thôn ra thành phố kiếm sống ngày càng tăng . Nếu như năm 1996 ở Hà Nội có 14.596 trẻ lang thang thì đến tháng 10 năm 1997 đã có 16.263 trẻ lang thang và đến năm 2000 thì con số này đã lên tới 19.000 trẻ và đây chỉ là kết quả điều tra sơ bộ , con số thực tế còn có thể lớn hơn nhiều .Vấn đề trẻ bỏ đi lang thang là một vấn đề bức xúc , là mối quan tâm của toàn xã hội .Trẻ sống lang thang xa gia đình , thiếu sự kiểm soát của cha mẹ, lại trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với các tệ nạn xã hội , cùng với đặc diểm tâm lý dễ bị kích động , thích tỏ ra là người lớn, các em rất dễ dàng bị lô i kéo vào việc tham gia các tệ nạn xã hội .Đánh giá về những tồn tại ,yếu kém của 5 năm gần đây và của 15 năm đổi mới ,Đảng ta cũng chỉ rõ "Các tệ nạn xã hội nhất là tệ nạn ma tuý và mại dâm lan rộng .Số người nhiễm HIV và mắc bệnh AIDS tăng "(Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, tr.75).Các tổ chức , ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em những năm gần đây đã có chương trình hành động , các dự án hỗ trợ giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn .Tuy nhiên ranh giới giữa trẻ em lang thang và trẻ phạm pháp rất mỏng manh .Theo thống kê của tổ chức UNICEF năm 1995 có 275 trẻ lang thang phạm tội ở thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1997 trong số 16.263 trẻ lang thang thì có tới 4000 trẻ nghiện ma túy , 8500 trẻ vi phạm pháp luật . - 2 - Trước tình hình trên Chính phủ đã có chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em , chương trình bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn , trong đó có đề án 3 là đề án phòng chống tệ nạn sử dụng ma tuý giao cho ủy ban quốc gia phòng chống ma túy chủ trì , kết hợp với ủy ban bảo vệ chăm sóc trẻ em thực hiện. Mặc dù tình trạng trẻ em lang thang sử dụng ma túy ngày càng tăng , nhưng chưa có một nghiên cứu nào dưới góc độ tâm lý học nói chung , cũng như chưa có một nghiên cứu nào nói riêng quan tâm tới thái độ của trẻ em lang thang đối với việc sử dụng ma túy . Nghiên cứu thái độ của trẻ em lang thang đối với việc sử dụng ma túy nhằm tìm hiểu nhận thức , xúc cảm tình cảm , hành động của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy , xác định các yếu tố tác động nhằm thay đổi thái độ . Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần cung cấp những số liệu thực tế cho những người làm công tác chăm sóc , bảo vệ trẻ em .Trên cơ sở đó giúp cho việc bảo vệ chăm sóc trẻ em có thêm những thông tin cập nhật về thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy ,và là cơ sở khoa học đề ra các biện pháp , kiến nghị cần thiết đối với Đảng , nhà nước , các tổ chức xã hội , điều chỉnh hoạt động của mình trong việc giáo dục trẻ em nói chung , trẻ em lang thang nói riêng vì sự tiến bộ , phồn vinh hạnh phúc của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới . II/ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Nghiên cứu thái độ của trẻ em lang thang đối với việc sử dụng ma túy nhằm tìm hiểu nhận thức , cảm xúc , hành động của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy , xác định các yếu tố tác động dẫn tới sự thay đổi thái độ và trên cơ sở đó đề ra các kiến nghị và giải pháp , góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và những số liệu thực tiễn cho người làm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em , đặc - 3 - biệt là trẻ em lang thang , thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và nhà nước ta hiện nay trong vấn đề này . III/ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU _. Làm rõ thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy .Trên cơ sở đó chỉ ra cấu trúc tâm lý của thái độ , các tác động xã hội -tâm lý thay đổi thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy_Vạch ra bức tranh thực trạng về trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội và vấn đề trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội sử dụng ma túy hiện nay . _Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu , chỉ ra một số giải pháp , kiến nghị cần thiết nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang nói chung và trẻ lang thang có sử dụng ma túy nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng . . IV/ ĐỐI TƢỢNG , KHÁCH THỂ , PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1.Đ ỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU ; Thái độ - một hiện tượng tâm lý quan trọng của con người và nhóm người. Đề tài làm rõ thái độ của trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội liên quan đến việc sử dụng ma túy 4.2. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU _Các nhóm trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội từ 10 đến 18 tuổi (Tại các quận Hai Bà Trưng , Ba Đình , Thanh Xuân ) (200trẻ) Nghiên cứu và so sánh trên nhóm trẻ sống cùng gia đình tại trường THCS Kim Giang ,và trường THCS Kim liên .(200 trẻ ) Phỏng vấn sâu 05 trường hợp (Có hồ sơ tâm lý kèm theo ). Nghiên các trên 100 người lớn sống xung quanh nơi trẻ làm việc để tìm hiểu những yếu tố xã hội -tâm lý tác động tới thái độ của trẻ lang thang . 4.3 . PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nghiên cứu trên 200 trẻ lang thang trên địa bàn Hà Nội và 200 trẻ đối chứng là học sinh các trường THCS tại Hà Nội . - 4 - V/ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5.1. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU ; Tiếp thu các kết quả nghiên cứu từ hệ thống các tài liệu có sẵn, chúng tôi khái quát làm rõ cơ sở lý luận của đề tài, làm rõ khái niệm có liên quan tới đề tài nghiên cứu . 5.2 . PHƢƠNG PHÁP QUAN SÁT. _Quan sát tìm hiểu cuộc sống lao động và sinh hoạt hàng ngày của trẻ lang thang cũng như thái độ của chúng liên quan đến việc sử dụng ma túy nhằm rút ra các kết luận cần thiết. . 5.3 PHƢƠNG PHÁP ĐIỀU TRA BẰNG BẢNG HỎI . Dựa trên ý kiến thu thập được qua trò chuyện ,xây dựng bảng hỏi điều tra tìm hiểu thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy . 5.4.PHƢƠNG PHÁP TOẠ ĐÀM, PHỎNG VẤN. Tiến hành toạ đàm phỏng vấn với trẻ em lang thang để phát hiện những khía cạnh tâm lý liên quan tới cấu trúc tâm lý của thái độ ,đến thái độ của trẻ đối với việc sử dụng ma tuý. Toạ đàm phỏng vấn đối với một số người lớn tuổi xung quanh khu vực trẻ lang thang sinh sống nhằm tìm hiểu các khía cạnh tâm lý của trẻ trước Tiến tác hại của tệ nạn xã hội . Đặc biệt chúng tôi có tiến hành phỏng vấn sâu một số đối tượng (cả trẻ em và người lớn ) trong khách thể nghiên cứu nhằm tìm ra những lời giải đáp cần thiết minh hoạ thêm cho những con số thu được qua các khoả sát, điều tra bằng bảng hỏi. 5.4. PHƢƠNG PHÁP THỐNG KÊ TOÁN HỌC Sử dụng những tri thức về toán học thống kê để xử lý số liệu điều tra . - 5 - VI/ GIẢ THUYẾT KHOA HỌC . Có thể giả định rằng thái độ của trẻ lang thang đối với việc sử dụng ma túy có một cấu trúc tâm lý phức tạp bao gồm các thành tố nhận thức ,cảm xúc và ý chí . Nếu chỉ ra các thành tố tâm lý này cũng như các yếu tố tham gia làm thay đổi thái độ của trẻ (Các đặc điểm nhân cách liên quan ,môi trường ,hoàn cảnh kinh tế xã hội ,các mối quan hệ nhóm xã hội ) thì có cơ sở khoa học đề xuất các giải pháp , kiến nghị nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ lang thang sử dụng ma túy trên địa bàn Hà Nội trong điều kiện hiện nay , góp phần to lớn vào việc nâng cao hiệu quả các chương trình chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng mới . - 6 - PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ . Thái độ và sự thay đổi thái độ là một trong những đề tài được nghiên cứu nhiều nhất trong tâm lý học . Các nhà tâm lý học đã cố gắng nghiên cứu nhằm đưa ra những định nghĩa , quan điểm , cấu trúc của thái độ và mối quan hệ giữa thái độ và hành vi nhằm hiểu rõ , dự đoán , kiểm soát và thay đổi hành vi của con người . 1.1.1 Các nghiên cứu liên quan đến thái độ. Thái độ là một hiện tượng tâm lý khá phức tạp trong đời sống tâm lý của con người và của các nhóm người ,và đã được các nhà tâm lý học phương Tây quan tâm nghiên cứu từ rất sớm ;từ đầu thế kỷ XX gắn với tên tuổi của hai nhà tâm lý học Mỹ là Thomas.W.I và Znaniecki. F một công trình nghiên cứu về người nông dân Ba Lan sống ở Châu Âu và di cư sang Mỹ.Hai ông đã đặc biệt chú ý đến sự thích ứng cũng như thái độ của những người nông dân này trước những thay đổi về giá trị của cuộc sống và đưa đến nhận địmh :thái độ là trạng thái tinh thần của cá nhân đối với một giá trị nào đó. Về sau ,các công trình nghiên cứu về thái độ ngày càng nhiều gắn với tên tuổi của nhiều nhà tâm lý học nổi tiếng như La Piere,G.W.Allport,Leon Festinger, Daryl Bem ,W.Mc .Guire bởi lẽ hiện tượng này đã đụng chạm đến nhiều hiện tượng khác của cuộc sống xã hội ,đụng chạm dến các quan hệ xã hội như dư luận xã hội ,tâm trạng xã hội truyền thông đại chúng. Năm 1934 ,La Piere trong một công trình nghiên cứu đã chứng minh rằng những điều con người nói và trên thực tế không phải lúc nào cũng luôn đồng nhất. - 7 - Kết luận này sau này được mang tên là "nghịch lý LaPiere".Điều này đã cho con người ta suy nghĩ về mối quan hệ giữa thái độ bên trong và hành vi biểu hiện ra bên ngoài.Việc giải quyết về mối quan hệ này có ý nghĩa to lớn cho giáo dục đạo đức và điều chỉnh hành vi của con người trong cuộc sống cộng đồng. Điều này cho đến nay vẫn được nhiều nhà tâm lý học của nhiều nước trên thế giới tiếp tục khám phá. Về sau này ,vào năm 1957 Leon Festinger với thuyết " Bất đồng nhận thức " đã đi đến quan điểm cho rằng con người có thể xuất hiện trạng thái khó chịu ,căng thẳng khi thái độ và hành vi của bản thân có sự mâu thuẫn.Cần phải nhận thấy là theo ý hướng của Festinger đã có rất nhiều các công trình trong nhiều năm từ thập kỷ 60 đến 80 của thế kỷ tập trung vào làm rõ thêm vấn đề này: Các nghiên cứu về những " công nhân quý tộc "ở Anh doGoldthorpe và Lockwood tiến hành đã cho thấy thái độ trong công việc của người công nhân liên quan đến các định hướng mà người công nhân này đem đến lao động của họ. Các định hướng có thể được biến đổi từ người này sang người khác trong cùng một công việc ,theo một cung cách mà nếu chỉ quy chiếu vào những chỉnh hợp kỹ thuật và các điều kiện lao động khác thì sẽ không đủ để giải thích sự thoả mãn hay bất mãn của người công nhân đối với lao động nghề nghiệp mà họ thực hiện hàng ngày. Năm 1985, William MC Guire cũng đi sâu nghiên cứu về "thái độ và sự thay đổi thái độ "và đã đi đến nhận định rằng thái độ và và các vấn đề liên quan đến sự thay đổi thái độ ,kiểm soát và thay đổi hành vi người thuộc loại đề tài được quan tâm nhiều nhất trong tâm lý học nói chung và tâm lý học xã hội nói riêng. Đây là vấn đề rất khó vì bản thân phạm trù này còn nhiều khía cạnh cần phải tiếp tục bàn cãi. Nghiên cứu về thái độ ở Liên Xô trước đây chủ yếu dựa trên nền tảng của tâm lý học hoạt động và trường phái tâm thế ,hoặc trong tâm lý học nhân cách . - 8 - Khái niệm thái độ chủ quan của cá nhân lần đầu tiên được đặt ra trong tâm lý học A.F.Laguski đề xuất khi nghiên cứu tính cách .Trong những bài viết năm 1909 - 1910 về năng lực và trong những cuốn sách sau đó của ông như ""Công trình nghiên cứu nhân cách trong quan hệ với môi trường""(1912)và trong cuốn" Phân loại nhân cách " (1917-1924) ,"Bút ký khoa học về tính cách "(1916) ông đã đưa ra quan niệm về thái độ chủ quan của con người với môi trường .Theo ông khi phân tích nhân cách không chỉ dừng lại ở góc độ tâm lý tâm sinh lý mà còn phải lưu ý cả góc độ tâm lý -xã hội. Ông cho rằng thái độ là khía cạnh quan trọng của nhân cách .Ông đặc biệt quan tâm tới thái độ của cá nhân đối với nghề nghiệp với sở hữu và với người khác , với xã hội . Sau này dựa trên tư tưởng của ông và xuất phát từ lập trường Mác xit nhà tâm lý học V.N.Miasixex đã đề ra học thuyết "Thái độ nhân cách " .Từ đó vấn đề thái độ của con người trong xã hội được nhiều nhà tâm lý học khác chú ý nghiên cứu và đề cao như: A.I.Gecxen, N.G.Checnưsevski,N.A.Đobrôliubôv,I.M.Xechenov, V.M.Becherev. Nghiên cứu của trường phái tâm thế. Người mở đầu là D. N.Udơnate đã đưa vào những thực nghiệm để đề ra thuyết tâm thế nhằm khắc phục tính đơn giản, cơ học và quan điểm tính trực tiếp của hành vi. Theo ông tâm thế là cơ sở của tính tích cực có chọn lọc, có định hướng của chủ thể là trạng thái trọn vẹn của chủ thể, sẵn sàng tri giác các sự kiện và thực hiện các hành động theo hướng xác định. Tâm thế là trạng thái vô thức xuất hiện khi có sự gặp gỡ của nhu cầu và tình huống thoả mãn nhu cầu, quy định mọi biểu hiện của tâm lý và hành vi của các nhân, giúp cá nhân thích ứng với điều kiện bên ngoài. Sau này, thuyết tâm thế đã được các đồng nghiệp khác của ông phát triển, ứng dụng trong Tâm lý học tuyên truyền. Dựa vào đó, người ta đưa ra khái niệm Tâm thế xã hội tương đương với khái niệm Thái độ - Attitude để giải thích hành vi xã hội của con người. - 9 - Ngoài trường phái tâm thế, thái độ còn được nghiên cứu trong tâm lý học nhân cách và đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhà tâm lý học MỹV.N.Miasiev đã đưa ra thuyết thái độ nhân cách coi nhân cách là một hệ thống thái độ. Ông là một trong những người đặt nền móng cho Tâm lý học thái độ theo quan điểm Macxit. Ông đã khẳng định cơ sở sinh lý học của thái độ có ý thức của con người hiện thực là phản xạ có điều kiện. Dưới góc độ Tâm lý học,thì theo ông thái độ là một trong những hình thức thể hiện tâm lý người, là điều kiện khái quát bên trong các hành động của con người. Ông quy nhu cầu, hứng thú, tình cảm, tính cách, sự đánh giá đều là thái độ. Ông coi tất cả các dạng hoạt động tâm lý hiểu theo nghĩa rộng có thể xem là một dạng nào đó của thái độ như vậy điểm hạn chế của thuyết này chính là chỗ xếp ngang hàng quan hệ xã hội với thái độ và nhận thức, xúc cảm ý chí, thị hiếu, nét tính cách. Nhà tâm lý hoc V.A. Iadov đã phát triển khái niệm tâm thế, đưa ra lý thuyết hệ thống định vị điều chỉnh hoạt động xã hội của cá nhân , khắc phục các sai lầm của các phương pháp nghiên cứu thái độ và tâm thế như chỉ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, trong nhóm nhỏ. Thuyết này đã đưa ra cách tiếp cận hệ thống vào các công trình nghiên cứu thái độ . Theo thuyết này thì hành vi xã hội của cá nhân dược điều chỉnh bởi hệ thống định vị (Tâm thế, tâm thế xã hội , xu hướng cơ bản của hứng thú, hệ thống định hướng giá trị). Hệ thống định vị này được xếp theo thứ bậc từ thấp đến cao, điều chỉnh hành vi xã hội của cá nhân tương ứng với các điều kiện hoạt động ngày càng được mở rộng và ổn định như các định vị ở thứ bậc cao hơn sẽ quy định các định vị ở thứ bậc thấp hơn. Gần đây khi nghiên cứu nhân cách như một phạm trù cơ bản của tâm lý học, các nhà tâm lý học Xô viết đã đề cập tới thái độ sử dụng chủ quan của nhân cách, sự hình thành thái độ chủ quan qua hoạt động và giao tiếp. [...]... số trẻ lang thang ở Hà nội ngày càng gia tăng và tập trung chủ yếu là các nghề như đánh giầy, bán báo, bán hàng rong, giúp việc Các em đều có trình độ văn hoá thấp và có hoàn cảnh gia đình khó khăn Các em thường trọ và - 14 - làm việc ở những môi trường có nguy cơ cao, mắc phải các tệ nạn xã hội Mặt khác, các em ít có cơ hội tiếp xúc với các thông tin tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em, và về các. .. em Vì vậy đã có một số các em đã tham gia vào các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cờ bạc và đặc biệt là sử dụng, vận chuyển, mua bán chất ma tuý 2.2.2 Những kết luận bƣớc đầu: - Tình hình trẻ lang thang kiếm sống ngày càng gia tăng theo cấp số nhân Các trẻ em lang thang trên dịa bàn Hà Nội chủ yếu sống và làm việc trong những môi trường có nguy cơ cao tham gia vào các tệ nạn xã hội - Tình hình thanh thiếu... với các khách thể có lợi và thái độ tiêu cực đối với các khách thể có hại cho việc thỏa mãn nhu cầu của mình Các đặc điểm nhân cách có ảnh hưởng tới sự hình thành thái độ , nhưng khi nghiên cứu cần chú ý xem xét một cách tổng thể ,cần chú ý tới những yếu tố khác như : nhóm giao tiếp , môi trường sống , nền giáo dục .các nguồn thông tin về đối tượng của thái độ 1.6 CÁC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI - TÂM LÝ VÀ VẤN... chống lại các tác hại của ma tuý đương nhiên phải là : Một nhận thức rõ ràng về các tác hại xấu và vô cùng nguy hiểm của ma tuý với cuộc sống của con người Chủ thể có một xúc cảm, tình cảm, tích cực với một cuộc sống trong sạch, trong đó thể hiện: Căm ghét, ghê tởm về sự có mặt của các loại ma tuý trong cuộc sống xã hội Chủ thể có ý chí và quyết tâm không bị sa vào vùng ảnh hưởng của ma tuý và các hiểm... giá ,đối chiếu các kết quả đạt được với mục đích đã đề ra Đây là quá trình kiểm điểm việc làm ,đánh giá kết quả ,phân tích thành công và thất bại ,rút ra kết luận ,tích lũy kinh nghiệm ,tạo điều kiện thuận lợi cho những hành động ý chí tiếp theo Việc đánh giá kết quả đòi hỏi sự trung thực ,đánh giá đúng mức kết quả công việc mình làm , thẳng thắn vạch ra thành công và thiếu sót ,ưu điểm và khuyết điểm... , do gia đình bỏ rơi là 53,8% Số trẻ lang thang ở Hà Nội chủ yếu có nguồn gốc xuất thân từ các tỉnh Thanh Hoá (21%), Hà tây(14% )và Nam Định (9,4%), trong đó có hơn 27.000em liên tục ở Hà Nội -Xét về cơ cấu giới và độ tuổi thì số trẻ nam gần bằng số trẻ em nữ (nam 59%, nữ 47%) và độ tuổi chủ yếu là từ 12 đến16 tuổi (65,3%) -Xét về trình độ văn hóa , đa số các em đều có trình độ văn hoá thấp, chỉ học... trọng việc giáo dục chính trị tư tưởng Rèn luyện ý chí phải sát với hoạt động thực tiễn vì ý chí được hình thành và phát triển thông qua hoạt động thực tiễn Tuân theo các quy luật phát triển tâm lý rèn luyện ý chí bằng cách tạo ra các hoàn cảnh khó khăn và - 30 - phức tạp không ngừng tăng dần luyện tập các thói quen sống tốt đẹp trong thực tiễn Khó khăn đặt ra phải vừa sức ,với mức yêu cầu cao nhất... nhất ,tính chất khó khăn phải đa dạng cả về trí tuệ , thể lực và đạo đức và trong mọi lĩnh vực ( trong học tập ,công tác .) Những khó khăn tăng dần và phải có tác động lâu dài và liên tục đối với cá nhân Mức độ khó khăn tăng dần có tác dụng duy trì và nâng cao từng bước nghị lực ý chí, và khi vượt qua được những khó khăn vừa sức với mức yêu cầu cao nhất thì sẽ nảy sinh những cảm xúc tích cực, sự tự tin,... Ý chí nảy sinh và phát triển trong điều kiện lịch sử xã hội , đời sống xã hội và hoạt động của cá nhân và phụ thuộc vào quan điểm sống ,tư tưởng và - 26 - kinh nghiệm sống của từng người ỹ chí chỉ tồn tại trong hoạt động cụ thể và nảy sinh khi có những đòi hỏi phải có sự khắc phục khó khăn Chỉ có trong hành động thì ý chí và những phẩm chất của ý chí mới được biểu hiện , hình thành và phát triển ... cảm và sự biểu hiện ra hành động bên ngoài của mỗi người Do đó có ảnh hưởng tới sự hình thành cũng như thay đổi thái độ Năng lực của mỗi người cũng có ảnh hưởng nhiều tới sự hình thành cũng như thay đổi thái độ Năng lực là tổ hợp cá thuộc tính tâm lý độc đáo của cá nhân ,phù hợp với những yêu cầu của một hoạt động nhất định đảm bảo cho hoạt động đó nhanh chóng thành thạo và đạt kết quả cao Một người . PHẠM NGỌC THẠCH Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục LUẬN VĂN. lớn vào việc nâng cao hiệu quả các chương trình chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta trong giai đoạn cách mạng mới . - 6 - PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC. khăn. Các em thường trọ và - 15 - làm việc ở những môi trường có nguy cơ cao, mắc phải các tệ nạn xã hội. Mặt khác, các em ít có cơ hội tiếp xúc với các thông tin tuyên truyền, giáo dục về
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục, Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục, Một số biện pháp tổ chức mối liên kết lực lượng giáo dục và lực lượng truyền hình nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông các chương trình truyền hình giáo dục, CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, 6 CÁC TÁC ĐỘNG XÃ HỘI - TÂM LÝ VÀ VẤN ĐỀ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ, CHƯƠNG 2 : PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP , KIẾN NGHỊ ., KẾT LUẬN - CÁC GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm