Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng

108 821 4
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2015, 18:14

I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC TRN TH KIM XUYN QUảN Lý HOạT ĐộNG KIểM TRA - ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH tại TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở NGÔ QUYềN THàNH PHố HảI PHòNG LUN VN THC S QUN Lí GIO DC H NI 2011 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC GIO DC TRN TH KIM XUYN QUảN Lý HOạT ĐộNG KIểM TRA - ĐáNH GIá KếT QUả HọC TậP CủA HọC SINH tại TRƯờNG TRUNG HọC CƠ Sở NGÔ QUYềN THàNH PHố HảI PHòNG LUN VN THC S QUN Lí GIO DC Chuyờn ngnh: QUN Lí GIO DC Mó s : 60 14 05 Ngi hng dn khoa hc: GS. TS. NGUYN C CHNH H NI 2011 MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 3 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4 5. Giả thuyết khoa học 4 6. Phạm vi nghiên cứu 4 7. Phương pháp nghiên cứu 4 8. Cấu trúc luận văn 4 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 6 1.1. Tổng quan nghiên cứu vấn đề 6 1.1.1. Trên thế giới 6 1.1.2. Ở Việt Nam 6 1.2. Các khái niệm cơ bản của đề tài 8 1.2.1. Quản lý 8 1.2.2. Biện pháp quản lý 10 1.2.3. Kiểm tra 12 1.2.4. Đánh giá 13 1.2.5. Kết quả học tập 13 1.2.6. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập 14 1.3. Một số vấn đề lý luận về kiểm tra - đánh giá 16 1.3.1. Tổng quan về kiểm tra - đánh giá 16 1.3.2. Vị trí, vai trò, chức năng của kiểm tra-đánh giá trong quá trình dạy học 16 1.3.3. Cơ sở và nguyên tắc kiểm tra - đánh giá 20 1.3.4. Các yêu cầu sư phạm khi kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh 23 1.3.5. Các hình thức, phương pháp kiểm tra - đánh giá 24 1.3.6. Đánh giá thực kết quả học tập của người học: 26 1.3.7. Quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 27 1.3.8. Mục đích, ý nghĩa của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh 29 1.4. Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập: 30 1.4.1. Những nội dung quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá: 30 1.4.2. Những yêu cầu về quản lí hoạt động kiểm tra–đánh giá trong giai đoạn hiện nay 35 Tiểu kết chương 1. 36 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 37 2.1. Giới thiệu về trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, quá trình hình thành và phát triển 37 2.2. Thực trạng về hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 42 2.2.1. Lựa chọn các hình thức, phương pháp kiểm tra – đánh giá 44 2.2.2. Mục tiêu môn học, mục đích kiểm tra – đánh giá 46 2.2.3. Xây dựng ngân hàng câu hỏi cho các môn học 47 2.2.4. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên 48 2.2.5. Phân tích nội dung, xác định tiêu chí đánh giá cho từng nội dung 48 2.2.6. Kiểm tra đánh giá chưa khích lệ động viên được người học 49 2.3. Thực trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 50 2.3.1. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra-đánh giá kết quả học tập của học sinh 50 2.3.2. Việc thành lập bộ phận chuyên trách về kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh 51 2.3.3. Quy trình kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh 52 2.3.4. Việc thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập 53 2.3.5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kiểm tra - đánh giá 54 2.4. Đánh giá chung, nguyên nhân 54 2.4.1. Đánh giá chung 54 2.4.2 Nguyên nhân 56 Tiểu kết chương 2. 57 Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 58 3.1. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp 58 3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học 58 3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn 59 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống 59 3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa và khả thi 60 3.2. Các biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 60 3.2.1. Biện pháp 1. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, vị trí, chức năng của kiểm tra đánh giá cho tổ trưởng chuyên môn, giáo viên và học sinh 60 3.2.2. Biện pháp 2. Xây dựng kế hoạch và quy trình kiểm tra đánh giá cho các môn học 66 3.2.3. Biện pháp 3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm tra-đánh giá 79 3.2.4. Biện pháp 4. Xây dựng đội ngũ chuyên trách cho các kỳ kiểm tra-đánh giá 82 3.2.5. Biện pháp 5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh 85 3.3. Kiểm chứng tính cấp thiết, tính khả thi của các biện pháp 88 Tiểu kết chương 3. 90 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 91 1. Kết luận 91 2. Khuyến nghị 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CB CBQL Cán bộ Cán bộ quản lý BGH Ban Giám hiệu GV Giáo viên HS Học sinh HPCM Hiệu phó chuyên môn KT Kiểm tra KTĐG Kiểm tra – đánh giá THCS Trung học cơ sở QL Quản lý QLGD GD&ĐT ĐTB Quản lý giáo dục Giáo dục và Đào tạo Điểm trung bình DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1. Chỉ tiêu tuyển sinh các năm 37 Bảng 2.2. Tổng hợp giải HSG cấp Quận 38 Bảng 2.3. Tổng hợp giải HSG cấp Thành phố 38 Bảng 2.4. Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT quốc lập 39 Bảng 2.5. Thống kê sự phân bổ nhân sự của trường THCS Ngô Quyền 41 Bảng 2.6. Tổng hợp kết quả thăm dò giáo viên và học sinh 45 Bảng 3.1. Kế hoạch kiểm tra đánh giá 67 Bảng 3.2. Hình thức kiểm tra đánh giá các môn học trong chương trình 70 Bảng 3.3. Hình thức kiểm tra đánh giá các môn Toán 71 Bảng 3.4. Các bậc nhận thức tương ứng với mỗi nội dung bài kiểm tra 15 phút 72 Bảng 3.5. Các bậc nhận thức tương ứng với mỗi nội dung bài kiểm tra 45 phút 73 Bảng 3.6. Số câu hỏi ứng với từng mục tiêu và điểm tương ứng cho mỗi câu 73 Bảng 3.7. Mẫu dàn bài các bài kiểm tra 75 Bảng 3.8. Mẫu thống kê kết quả thi, kiểm tra 78 Bảng 3.9. Kết quả khảo sát sự cần thiết và tính khả thi. 88 DANH MỤC CÁC HÌNH, SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1. Quy trình đào tạo 17 Sơ đồ 1.2. Các phương pháp trắc nghiệm 25 Sơ đồ 1.3. Mục tiêu môn học 33 Sơ đồ 1.4. Nhận thức 33 Sơ đồ 1.5. Kỹ năng 34 Sơ đồ 1.6. Thái độ 34 Biểu đồ 2.1. Tỉ lệ giải HSG cấp Thành phố qua các năm 39 Biểu đồ 2.2. Tỉ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT quốc lập 39 Biểu đồ 2.3. Biểu đồ thống kê kết quả thăm dò giáo viên và học sinh về hình thức kiểm tra đánh giá 46 Biểu đồ 2.4. Biểu đồ thống kê kết quả thăm dò giáo viên và học sinh về mục tiêu môn học và mục tiêu kiểm tra đánh giá 47 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Mục tiêu của nhà trường phổ thông Việt Nam hiện nay là đào tạo con người mới, phát triển toàn diện, phù hợp với yêu cầu, điều kiện và hoàn cảnh của đất nước, cũng như phù hợp với sự phát triển của thời đại. Luật giáo dục năm 2005 đã cụ thể hóa: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo của học sinh; phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học; bồi dưỡng phương pháp tự học, khả năng làm việc theo nhóm; rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn; tác động đến tình cảm, đem lại niềm vui hứng thú học tập cho học sinh”[3,tr.20] Như vậy, vấn đề đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và đổi mới phương pháp dạy học nói riêng luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và được đặt ra một cách cấp thiết ở trường phổ thông. Đổi mới phương pháp dạy học còn là một trong những biện pháp hữu hiệu để nhà trường và giáo viên hoàn thành những mục tiêu giáo dục đào tạo thời kỳ đổi mới. Một cuộc “cách mạng về phương pháp giáo dục sẽ đem lại một bộ mặt mới, sức sống mới cho nhà trường ở thời đại mới” [24, tr.170]. Đổi mới phương pháp dạy học không thể tách rời đổi mới kiểm tra, đánh giá. Bởi vì mục tiêu, nội dung, phương pháp dạy học và kiểm tra - đánh giá là những thành tố quan trọng của quá trình dạy học ở trường phổ thông, chúng có quan hệ mật thiết và biện chứng với nhau. Kiểm tra - đánh giá có vai trò vô cùng quan trọng là một biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học bộ môn, đó là khâu mở đầu của quá trình dạy học, đồng thời cũng là khâu kết thúc của quá trình dạy học này để mở ra một quá trình dạy học khác cao hơn, đồng thời nó cũng có tác động điều tiết trở lại quá trình dạy học. Dạy học là một quá trình khép kín, để điều chỉnh quá trình này một cách có hiệu quả cả người dạy và người học đều phải tiếp thu được những thông tin ngược từ việc kiểm tra, đánh 2 giá tri thức. Việc kiểm tra, đánh giá có nhiệm vụ làm sáng rõ tình hình lĩnh hội kiến thức của học sinh, sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo, góp phần phát huy tính tích cực, chủ động, độc lập, tự giác trong mỗi học sinh. Đồng thời thông qua kiểm tra đánh giá giáo viên có thể rút kinh nghiệm quá trình dạy học của mình để từ đó có những điều chỉnh biện pháp sư phạm hợp lý hơn. Song thực tiễn việc kiểm tra đánh giá trong dạy học ở trường THCS cho thấy: quan niệm về kiểm tra đánh giá của giáo viên, học sinh và xã hội cũng có nhiều bất cập, kiểm tra đánh giá còn nặng về ghi nhớ mà không kiểm tra được học sinh hiểu và vận dụng; kỹ năng kiểm tra đánh giá học sinh chưa thực sự được giáo viên quan tâm; việc đánh giá còn nặng về hình thức, về điểm, độ chính xác chưa cao. Chính vì vậy việc kiểm tra đánh giá chưa phát huy được đúng vai trò và khả năng của nó. Để đánh giá học sinh, giáo viên gần như chỉ dùng một phương pháp: ra đề kiểm tra. Đã vậy, cách ra đề kiểm tra còn phiến diện, đơn điệu, thiếu cơ sở khoa học, kết quả đánh giá còn nhiều sai số hệ thống. Kiểm tra không chỉ là để cho điểm, kiểm tra đánh giá học sinh là hoạt động bắt buộc và quen thuộc đối với tất cả giáo viên đứng lớp. Nhưng phần lớn các giáo viên đều quan niệm việc ra đề kiểm tra cho học sinh đơn giản là có điểm số ghi vào sổ điểm. Từ đó, có căn cứ để cuối học kỳ, cuối năm đánh giá học sinh. Còn các cán bộ quản lý giáo dục thì cho rằng, đó là công việc của giáo viên chứ không phải của hiệu trưởng. Xu hướng quốc tế hiện nay xem mục đích chính của việc đánh giá là nâng cao chất lượng học tập của học sinh. Để nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, giáo viên phải xem đánh giá là quá trình và là một phần không thể thiếu trong hoạt động giảng dạy của mình. Mặt khác, kiểm tra, đánh giá không còn hoạt động của riêng giáo viên mà phải là của hiệu trưởng các trường học. Hiệu trưởng sử dụng việc đánh giá thường xuyên (không chỉ thông qua các bài kiểm tra) để hướng dẫn học sinh học tập, giáo viên giảng dạy và giám sát, nâng cao chất lượng trường học. [...]... – đánh giá kết quả học tập Chương 2: Thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá và quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 5 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH... đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng - Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 3 4 Khách thể, đối tượng nghiên cứu 4.1 Khách thể nghiên cứu Công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THCS Ngô Quyền. .. của trường Đứng trước thực trạng đó, tôi nhận thấy rằng công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền còn tồn tại nhiều điều bất cập, nên tôi đã chọn đề tài: "Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học Cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng" 2 Mục đích nghiên cứu Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết. .. cứu về quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh Do vậy, đề tài: "Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng" là vấn đề mang tính cấp thiết trong công tác đào tạo tại trường trong giai đoạn hiện nay 1.2 Các khái niệm cơ bản của đề tài 1.2.1 Quản lý Khoa học quản lý xuất hiện cùng với sự phát triển của xã hội... quả học tập của học sinh nhằm nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 3 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt được mục đích nghiên cứu, tôi dự kiến một số nhiệm vụ sau: - Nghiên cứu cơ sở lý luận về kiểm tra - đánh giá và quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập - Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác kiểm tra - đánh giá và quản lý công tác kiểm tra - đánh. .. - đánh giá 1.3.3.1 Cơ sở đánh giá kết quả học tập của học sinh Cơ sở quan trọng nhất của kiểm tra đánh giá trong giáo dục chính là mục tiêu giáo dục Để đánh giá kết quả học tập của học sinh cần dựa vào mục tiêu môn học, mục đích học tập và mối quan hệ giữa mục tiêu của môn học, mục đích học tập và đánh giá kết quả học tập 20 Mục tiêu của môn học là những gì học sinh cần phải đạt được sau khi học xong... chức năng của kiểm tra- đánh giá trong quá trình dạy học 1.3.2.1 Vị trí của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là khâu cuối cùng và là khâu quan trọng nhất trong quá trình dạy học 16 Hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh là bộ phận cấu thành trong quá trình thực hiện kế hoạch dạy học, trong hệ thống các nguyên tắc dạy học và thực... Quyền thành phố Hải Phòng 4.2 Đối tượng nghiên cứu Quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh ở trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 5 Giả thuyết khoa học Hiện trạng công tác kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền, Hải Phòng chưa đạt yêu cầu Vận dụng một cách đồng bộ các biện pháp đề xuất trong luận văn sẽ nâng cao chất lượng quá trình dạy học tại. .. trong việc đánh giá, đạt được yêu cầu đề ra của công việc đánh giá kết quả học tập của học sinh Mục tiêu của môn học và mục đích học tập là cơ sở cho việc xác định nội dung chương trình, phương pháp và quy trình dạy học và học tập Đồng thời nó cũng là cơ sở để chọn phương pháp và quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh Đánh giá kết quả học tập dựa trên tiêu chí của mục tiêu dạy học sẽ nhận... toàn bộ các hoạt động xảy ra trước đó Kiểm tra, đánh giá là khâu cuối cùng của chu trình dạy học, song cũng có thể xem là bước khởi đầu cho chu trình tiếp theo với chất lượng mới hơn của cả một quá trình 1.3.2.2 Vai trò của kiểm tra - đánh giá kết quả học tập Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập là một trong những hoạt động quan trọng nhất của quá trình dạy học Bản chất của kiểm tra - đánh giá là thu . pháp quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. 6 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG. tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng. - Đề xuất một số biện pháp quản lý công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh. trạng quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh trường THCS Ngô Quyền thành phố Hải Phòng 50 2.3.1. Việc xây dựng kế hoạch kiểm tra- đánh giá kết quả học tập của học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, Quản lý hoạt động kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trường Trung học cơ sở Ngô Quyền thành phố Hải Phòng, CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP, CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA–ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, CHƯƠNG 3 BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn