336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam

401 1,204 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/04/2013, 17:50

336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam đại học huế trung tâm tài nguyên, môi trờng công nghệ sinh học báo cáo tổng kết đề tài cấp nhà nớc m số kc 08.30 nghiên cứu sở khoa học thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng phát triển bền vững kinh tế trang trại tại việt nam chủ nhiệm đề tài: TS lê văn thăng 5948 20/7/2006 huế 07-2006 đhh tt tnmt&cnsh đhh tt tnmt&cnsh đhh tt tnmt&cnsh đại học huế trung tâm ti nguyên, môi trờng v công nghệ Sinh học 01 Điện Biên Phủ - Huế, ĐT: 054. 820 438 báo cáo tổng kết khoa học v kỹ thuật đề ti nghiên cứu sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại việt nam Mã Số: kc.08.30 TS. Lê Văn Thăng Huế, 07 - 2006 Bản quyền thuộc TT TNMT&CNSH ĐHH Đơn xin sao chép ton bộ hoặc từng phần ti liệu ny phải gửi đến Giám đốc TT TNMT&CNSH ĐHH trừ trờng hợp sử dụng với mục đích nghiên cứu. Danh sách tác giả Của đề ti kh&cn cấp nh nớc (Danh sách những cá nhân đã đóng góp sáng tạo chủ yếu cho Đề ti đợc sắp xếp theo thứ tự đã thoả thuận) 1. Tên đề ti: Nghiên cứu sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam. Mã số: KC.08.30 2. Thuộc Chơng trình: Bảo vệ môi trờng v phòng tránh thiên tai. Mã số: KC.08 3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 1 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005 4. quan chủ trì đề ti: Trung tâm Ti nguyên Môi trờng v Công nghệ Sinh học Đại học Huế 01. Điện Biên Phủ, Tp Huế. ĐT: 054.820438, Fax: 054.820438 E-mail: creb@hueuni.edu.vn website: http://www.hueuni.edu.vn/moitruong/ 5. quan chủ quản: Đại học Huế, Bộ Giáo dục v Đo tạo 6. quan quản lý đề ti: Bộ Khoa học v Công nghệ 7. Danh sách tác giả: TT Học hm, học vị, họ v tên quan Chữ ký 1 TS. Lê Văn Thăng Trung tâm TNMT&CNSH Đại học Huế 2 CN. Nguyễn Đình Huy Trung tâm TNMT&CNSH Đại học Huế i 3 PGS.TS. Nguyễn Khoa Lân Trung tâm TNMT&CNSH Đại học Huế 4 PGS.TS. Phùng Chí Sỹ Trung tâm Công nghệ Môi trờng tại Tp.HCM thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v Môi trờng Việt Nam 5 GS.TSKH. Đặng Trung Thuận Đại học Quốc gia H Nội 6 CN. Nguyễn Huy Anh Trung tâm TNMT&CNSH Đại học Huế 7 TS. Phạm Mạnh Ti Trung tâm Công nghệ Môi trờng tại Tp.HCM thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v Môi trờng Việt Nam 8 ThS. Nguyễn Mộng Trờng Đại học Khoa học, Đại học Huế 9 ThS. NCS. Nguyễn Đăng Anh Thi Trung tâm Công nghệ Môi trờng tại Tp.HCM thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v Môi trờng Việt Nam 10 TS. Nguyễn Khắc Hon Trờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế 11 TS. Nguyễn Thanh Bình Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế Thủ trởng quan chủ trì đề ti ii Tóm tắt kết quả đề ti Ngy 02 tháng 2 năm 2000, Chính Phủ đã ra Nghị quyết số 03/2000 QĐ - CP về kinh tế trang trại, trong đó khẳng định Nh nớc khuyến khích phát triển v bảo hộ kinh tế trang trại, đặc biệt khuyến khích việc đầu t khai thác v sử dụng hiệu quả đất trống đồi núi trọc ở trung du miền núi, biên giới hải đảo, tăng cờng quản lý Nh nớc để trang trại phát triển lnh mạnh, hiệu quả. Sự hình thnh v phát triển của kinh tế trang trại đã góp phần khai thác thêm nguồn vốn trong dân, mở mang thêm diện tích canh tác trên vùng đất trống, đồi núi trọc, đất hoang hoá, nhất l các vùng trung du, miền núi v ven biển; tạo thêm việc lm cho lao động nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo; tăng thêm nông sản hng hoá. Kinh tế trang trại đã v đang góp phần thúc đẩy nông nghiệp phát triển v lm thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội nông thôn nớc ta. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế trang trại đang đặt ra nhiều vấn đề cần đợc giải quyết kịp thời, trong đó vấn đề môi trờng của các trang trại. Vì vậy, đề ti : Nghiên cứu sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam đợc triển khai nhằm mục tiêu: đa ra bức tranh tổng thể về hiện trạng v xu thế diễn biến môi trờng một số loại hình trang trại phổ biến tại Việt Nam v cung cấp các sở khoa học v thực tiễn để đề ra các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam. Sau khi tổng quan về những vấn đề chung liên quan đến kinh tế trang trại, hon cảnh ra đời v phát triển của kinh tế trang trại trên thế giới, ở Việt Nam cũng nh lãnh thổ nghiên cứu. Đề ti đi đến nhận xét một số vấn đề bức bách m kinh tế trang trại tạo ra, trong số đó vấn đề môi trờng sinh thái. Trên sở phơng pháp luận với 3 cách tiếp cận chính l: tổng hợp - đa ngnh, sinh thái hệ thống v kinh tế môi trờng trong nghiên cứu, đồng thời dựa trên 3 nguyên tắc bản khi nghiên cứu sở khoa học v thực thiễn v 3 nguyên tắc đề xuất các chính sách v giải pháp bảo vệ môi trờng, phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam, đề ti đã lựa chọn 2 vùng: DHMT v ĐBSCL để nghiên cứu về tình hình phát triển trang trại, đánh giá những thnh quả đã đạt đợc của KTTT v những vấn đề môi trờng bức xúc phát sinh tại các trang trại. Để lm sở cho việc nghiên cứu đề xuất các chính sách v giải pháp đối với sự phát triển kinh tế trang trại, đặc biệt tập trung nghiên cứu kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản, đề ti đã khái quát về điều kiện tự nhiên, ti nguyên thiên nhiên, hoạt động kinh tế xã hội cũng nh sự tác động của hoạt động kinh tế trang trại lên sức khoẻ cộng đồng ở 2 vùng trọng điểm nghiên cứu l DHMT v ĐBSCL. iii Về vấn đề môi trờng trong phát triển kinh tế trang trại thuỷ sản, đề ti đã phác hoạ một bức tranh tổng thể về hiện trạng môi trờng, từ đó, bớc đầu phân tích xu thế diễn biến môi trờng của kinh tế trang trại v đặc biệt l kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản. Dựa trên quan điểm phát triển bền vững, đề ti đã đề xuất một số tiêu chí đối với sự phát triển kinh tế trang trại thuỷ sản theo hớng bền vững. Đồng thời, đề ti cũng đã đa ra 4 mô hình kinh tế trang trại thuỷ sản điển hình, thông qua đó góp phần lm sở thực tiễn cho việc đề xuất các chính sách v giải pháp bảo vệ môi trờng các trang trại theo hớng bền vững. Từ những sở khoa học v thực tiễn trên, đề ti đã phân tích v đánh giá những mặt tích cực cũng nh hạn chế của một số chính sách, giải pháp đã liên quan đến kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản. Đồng thời đề xuất bổ sung các chính sách, giải pháp cụ thể v hớng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp nhằm góp phần bảo vệ môi trờng các trang trại, đặc biệt l kinh tế trang trại thuỷ sản theo hớng bền vững. iv Summary of Project's results On February 2 rd 2000, the Government issued a Resolution 03/2000 QD - CP about farm - based economy in which it affirms that "The State encourages to develop and protect farm - based economy, especially in encouraging in investing and using effectively bare land and hill in midland, highland, border and island and intensify the State's management in order that farm - based economy developes effectively and towards the State's orientation". The establishment and development of farm - based economy have partly contributed to exploit people's source of capital, enlarge cultivated surface area on bare land and hill, waste land, infertile soil especially in midland, highland and coastal; provide job for rural labors, have a hand in alleviation poverty and increase agri - products. Farm - based economy has partly contributed to foster the development of agriculture and change the socio - economic face of rural areas in our country. However, the development of farm - based economy has been posing a lot of problems included farm’s environmental issues that need solve timely. Consequently, the project: “Research on scientific and practical bases to propose environmental protection solutions and policies and sustainable development farm-based economy in Vietnam" has been carrying out to show an overall picture about the actual state and general trend of environmental happenings of some common farm - based economy's forms in Vietnam and to provide scientific and practical grounds to propose environmental protection solutions and policies and to sustainably develop farm - based economy in Vietnam. The project comes to some urgent issues that farm - based economy causes urgently environmental issues after showing backgrounds related to farm - based economy such as its establishment and development circumstances all over the world and in Vietnam as well as studied areas. Based on methodology with three major approaches to is: collective - interdisciplinary, ecological system and economic environment in studying. At once, based on three fundermental principles in researching scientific and practical grounds and three principles in proposing environmental protection solutions and policies and to sustainably develop farm - based economy in Vietnam. The project chose two regions of the Coastal Centre and the Mekong Delta to study the situation of farm - based economy development, to assess its obtained achievements and urgently posed environment issues at farms. v To lay the foundation for studying and proposing policies and solutions to the development of farm - based economy and partially focus on researching aquaculture farm - based economy, the project generalized natural conditions, natural resources, socio - economic actions as well as the effects of farm - based economy on community health at two main regions of the Coastal Centre and the Mekong Delta. As regards, environmental issues were caused by developing of aqualculture, the project outlined a general picture about the environmental state and thence analized environmental happenings of farm - based economy, first and foremost aqualculture farm - based economy. From the point of view of sustainable development, it proposed some criteria for sustainable developing’s aquaculture. Simultaneously, it showed four typical aquaculture forms to lay the foundation for practical bases of proposing environmental protection policies and solutions in farms towards sustainability. From the aboved scientific and practical bases, the project analized and assessed positive and negative aspects of some existed policies and solutions related to aquaculture. And it supplemented some specific policies and solutions in order to protect environmental farms, especially in sustainable aquaculture farm-based economy. vi Lời cảm ơn Đề ti "Nghiên cứu sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam" mã số KC.08.30 thuộc Chơng trình khoa học công nghệ trọng điểm của Nh nớc giai đoạn 2001-2005 về "Bảo vệ môi trờng v phòng tránh thiên tai" - KC.08 đã đợc triển khai bắt đầu từ năm 2001 v kết thúc vo năm 2005. Với khuôn khổ thời gian trong 2 năm (1/2004 - 12/2005), Ban Chủ nhiệm đề ti KC.08.30 cảm ơn về sự giúp đỡ tận tình, sự chỉ đạo thờng xuyên v kịp thời của Bộ KH&CN, đặc biệt l Vụ Quản lý Khoa học XH&TN, Vụ Kế hoạch v Ti chính v Ban Chủ nhiệm Chơng trình KC.08. Đồng thời, đề ti cũng nhận đợc sự quan tâm giúp đỡ của Vụ KH - CN, Bộ Giáo dục v Đo tạo; sự chỉ đạo v giúp đỡ chu đáo của Ban Giám đốc Đại học Huế, Ban Quản lý KH&ĐN Đại học Huế. Ban Chủ nhiệm đề ti xin chân thnh cảm ơn sự tham gia tích cực v nhiệt tình của các tổ chức v các chuyên gia trong suốt quá trình thực hiện đề ti. Sự thnh công của đề ti l kết quả nghiên cứu của tập thể các chuyên gia khoa học thuộc các Viện nghiên cứu, Trung tâm nghiên cứu, các trờng Đại học, các quan quản lý từ Trung ơng đến các địa phơng thuộc vùng Duyên hải miền Trung v đồng bằng sông Cửu Long. Ban Chủ nhiệm đề ti đặc biệt xin cảm ơn các tổ chức v cá nhân tên sau đây về sự hợp tác quý báu trong quá trình thực hiện đề ti: n Các tổ chức: 1. Trung tâm Ti nguyên, Môi trờng v Công nghệ Sinh học Đại học Huế 2. Trung tâm Công nghệ Môi trờng tại Tp.HCM thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên v Môi trờng Việt Nam 3. Khoa Môi trờng, trờng ĐHKH, Đại học Huế 4. Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế 5. Trờng Đại học Kinh tế, Đại học Huế 6. Trờng Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia H Nội 7. Các Sở TN&MT, Sở KH&CN, Sở Thuỷ sản, Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản của các địa phơng sau đây: - Vùng Duyên hải miền Trung gồm các tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, H Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đ Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên v Khánh Ho. vii - Vùng đồng bằng sông Cửu Long gồm các tỉnh: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Tr Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, C Mau, Kiên Giang, An Giang v Đồng Tháp. 8. Công ty TNHH Đức Thắng, tỉnh Quảng Bình 9. Công ty TNHH Việt - Mỹ (Haoai), tỉnh Phú Yên 10. Chủ trang trại Trần Đình Quang, xã Vinh Hng, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế 11. Chủ trang trại Châu Thanh Tâm, xã Tắc Vân, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 12. Chủ trang trại Trần Hong Minh, xã Phớc Long, huyện Phớc Long, tỉnh Bạc Liêu n Các chuyên gia: 1. PGS.TS. Phùng Chí Sỹ: Trung tâm ENTEC tại Tp. Hồ Chí Minh 2. GS.TSKH. Đặng Trung Thuận: Đại học Quốc gia H Nội 3. TS. Phạm Quang Anh: Đại học Quốc gia H Nội 4. TS. Phạm Mạnh Ti : Trung tâm ENTEC tại Tp. Hồ Chí Minh 5. ThS. Nguyễn Mộng: Khoa Môi trờng, trờng ĐHKH, Đại học Huế 6. ThS. Nguyễn Đăng Anh Thi: Trung tâm ENTEC tại Tp. Hồ Chí Minh 7. ThS. Trần Anh Tuấn: Khoa Môi trờng, trờng ĐHKH, Đại học Huế 8. TS. Nguyễn Khắc Hon: Khoa Quản trị Kinh doanh, trờng ĐHKT, Đại học Huế 9. TS. Nguyễn Thanh Bình: Trung tâm Công nghệ Thông tin Đại học Huế 10. CN. Nguyễn Bắc Giang: Khoa Môi trờng, trờng ĐHKH, Đại học Huế 11. ThS. Lê Thị Kim Liên: Khoa Kế toán Ti chính, trờng ĐHKT, Đại học Huế V nhiều chuyên gia khác, . Đồng thời trong quá trình triển khai nghiên cứu, Ban chủ nhiệm đề ti cũng nhận đợc sự đóng góp nhiều ý kiến quá báu của các nh khoa học: GS.TSKH.Trơng Quang Học, PGS.TSKH. Nguyễn Văn C, GS.TS. Trần Đình Hợi, GS.TS. Đờng Hồng Dật, GS.TS. Lê Văn Khoa, PGS.TS. Hong Đức Triêm, PGS.TS. Đặng Kim Chi, TS. Trần Văn ý, TS. Tô Đình Huyến, ThS. Lê Quang Thnh, KS. Ngô Văn Đắc, KS. Dơng Quang San. Nhân đây Ban Chủ nhiệm đề ti xin chân thnh cám ơn về sự giúp đỡ nói trên. viii [...]... 4) Trớc một thực tế đa dạng, phong phú, rộng lớn v lại nhiều đặc thù nh vậy, cần phải thay đổi cách nhìn nhận về chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội cũng nh bảo vệ môi trờng ở các trang trại trên đất nớc Việt Nam Vì vậy, việc tiến hnh đề ti Nghiên cứu sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam l một việc... chí phát triển KTTT theo hớng bền vững 167 5.3.2 Những tổn thất trong phát triển kinh tế trang trại 169 5.3.3 Sự cần thiết thay đổi phát triển kinh tế trang trại 172 5.4 Lựa chọn v hon thiện một số mô hình kinh tế trang trại theo hớng bền vững 173 5.4.1 Quan điểm 173 5.4.2 Cách giải quyết vấn đề 174 5.4.3 Các kết quả nghiên cứu hon thiện mô hình trang trại 174 Chơng 6 Đề xuất các chính sách, giải pháp. .. hạn nghiên cứu 9 10 Thời gian v địa bn nghiên cứu 10 11 Các công việc đã thực hiện 10 Chơng 1 Tổng quan về phát triển kinh tế trang trại v phơng pháp nghiên cứu 11 1.1 Khái niệm về trang trại v kinh tế trang trại 11 1.1.1 Khái niệm, tiêu chí xác định v phân loại trang trại 11 1.1.2 Khái niệm về kinh tế trang trại 16 1.2 Hon cảnh ra đời v sự phát triển kinh tế trang trại trên Thế giới v ở Việt Nam 22... ), đề ti chỉ tập trung nghiên cứu ở 2 vùng trọng điểm l DHMT v ĐBSCL, với đối tợng nghiên cứu l môi trờng sinh thái của KTTT NTTS 3 Mục tiêu của đề ti 3.1 Xây dựng bức tranh tổng thể về hiện trạng v xu thế diễn biến môi trờng một số loại hình trang trại phổ biến tại Việt Nam 3.2 Cung cấp các sở khoa học v thực tiễn để xây dựng các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững KTTT tại. .. phát triển bền vững 160 4.3.1 Những thnh tựu của KTTT 160 4.3.2 Những mặt hạn chế v bất cập cần giải quyết 163 Chơng 5 Phát triển kinh tế trang trại theo hớng bền vững 165 5.1 Quan niệm về phát triển bền vững 165 5.2 Tiếp cận đối với phát triển bền vững 166 5.2.1 Tiếp cận mang tính đạo đức 166 5.2.2 Tiếp cận kinh tế 166 5.2.3 Tiếp cận sinh thái 166 5.3 Phát triển kinh tế trang trại theo hớng bền vững. .. kiện kinh tế - xã hội 55 2.2 Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại tại DHMT 2.2.1 Các loại hình KTTT ở DHMT 56 56 2.2.2 Tình hình phát triển kinh tế trang trạicác tỉnh duyên hải miền Trung 58 2.3 Tác động của kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản lên sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trờng sinh thái v sức khỏe cộng đồng 77 2.3.1 Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 77 2.3.2 Tác động đến môi. .. các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản 249 6.3.1 Mục đích 249 6.3.2 Cách tiếp cận để thực hiện các chính sách, giải pháp 239 6.3.3 Phơng hớng thực hiện các chính sách, giải pháp 251 6.3.4 Các biện pháp chủ yếu để thực hiện các chính sách, giải pháp 254 6.3.5 Đảm bảo các điều kiện thực hiện 258 6.3.6 Phối hợp tổ chức thực hiện 260 Kết luận v kiến nghị 263 I Kết... quả kinh tế xã hội của các trang trại ở ĐBSCL 102 3.3 Tác động của kinh tế trang trại lên sự phát triển kinh tế - xã hội, môi trờng sinh thái v sức khoẻ cộng đồng 105 3.3.1 Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 105 3.3.2 Tác động đến môi trờng sinh thái 109 3.3.3 Tác động lên sức khoẻ của con ngời 111 Chơng 4 Vấn đề môi trờng trong phát triển kinh tế trang trại x 113 4.1 Hiện trạng môi trờng kinh tế. .. giao khoa học - công nghệ - kỹ thuật 218 6.1.5 Về khuyến nông - khuyến ng 220 6.1.6 Giảm thiểu, phòng ngừa v xử lý ô nhiễm môi trờng 221 6.1.7 Chính sách liên kết "bốn nh" 223 6.2 Đề xuất các chính sách, giải pháp phát triển kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản theo hớng bền vững 224 6.2.1 Về đất đai 224 6.2.2 Huy động vốn đầu t phát triển kinh tế trang trại 227 6.2.3 Chính sách Quỹ hỗ trợ phát triển. .. triển kinh tế trang trại 229 6.2.4 Chính sách thuế 231 6.2.5 Chuyển giao khoa học - công nghệ v kỹ thuật 233 6.2.6 Khuyến nông - khuyến ng 235 6.2.7 Giảm thiểu, phòng ngừa v xử lý ô nhiễm môi trờng 238 6.2.8 Đề xuất bổ sung về Chính sách liên kết "bốn nh" đối với kinh tế trang trại (Nh nớc, Chủ trang trại, Nh doanh nghiệp v Nh khoa học) 246 6.3 Hớng dẫn thực hiện các chính sách, giải pháp bảo vệ môi . Tên đề ti: Nghiên cứu cơ sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt. Đề ti " ;Nghiên cứu cơ sở khoa học v thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trờng v phát triển bền vững kinh tế trang trại tại
- Xem thêm -

Xem thêm: 336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam, 336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam, 336 Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm đề xuất các chính sách, giải pháp bảo vệ môi trường và phát triển bền vững kinh tế trang trại tại Việt Nam, Một số nhận xét về tình hình phát triển kinh tế trang trại ở nớc ta 34 Phơng pháp luận v phơng pháp nghiên cứu 36 Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại tại DHMT 56 Hiện trạng phát triển trang trại tại ĐBSCL 94 Hiện trạng môi trờng kinh tế trang trại 11, Khả năng diễn biến môi trờng kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản Quan niệm về phát triển bền vững 165 Tiếp cận đối với phát triển bền vững 166 Phát triển kinh tế trang trại theo hớng bền vững 167 Lựa chọn v hon thiện một số mô hình kinh tế trang trại t, Về phân công nhiệm vụ: Trung tâm Ti nguyên Môi trờng v Công nghệ Về phơng pháp tổ chức thực hiện: Đề ti ký hợp đồng với các chuyên Về phơng pháp triển khai nội dung nghiên cứu: Ngoi việc kế thừa, Khái niệm về kinh tế trang trại 1. Khái niệm, Một số đặc điểm chung của kinh tế trang trại, Trªn ThÕ giíi, ở Việt Nam Tổ chức v quản lý kinh tế trang trại, Số lợng trang trại Phân loại trang trại, Phơng pháp luận, Phơng pháp nghiên cứu Điều kiện tự nhiên 1. Địa chất - khoáng sản, Đặc điểm địa hình, Đặc điểm khí hậu, Tμi nguyªn thiªn nhiªn 1. Tμi nguyªn n−íc, Ti nguyên đất, Thêi gian nghiªn cøu 31.7 32.7 36.3 39.8, Tμi nguyªn rõng, §iỊu kiƯn kinh tÕ - x· héi, Các loại hình KTTT ở DHMT, Phát triển theo loại hình trang trại, Phát triển kinh tế trang trại theo địa phơng, Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 1. Những tác động tích cực, Những mặt hạn chế, Đối với mô hình nuôi quảng canh, Đối với mô hình nuôi bán thâm canh, Đối với mô hình nuôi thâm canh, Tác động lên sức khoẻ của con ngời, Điều kiện tự nhiên 1. Địa chất, Ti nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long 1. Ti nguyên nớc, Ti nguyên đất đai, Tμi nguyªn thùc vËt, §iỊu kiƯn kinh tÕ - x· héi, Các loại hình KTTT, Tình hình phát triển KTTT ở ĐBSCL, TØnh An Giang, TØnh Long An, TØnh VÜnh Long, TØnh Trμ Vinh, Hiệu quả kinh tế - xã hội của các trang trại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TØnh An Giang, TØnh Long An, TØnh TiÒn Giang, Kinh tế trang trại v sự phân hoá xã hội ở vùng ĐBSCL, Tác động đến môi trờng sinh thái, Đối với các trang trại trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm, Vùng Duyên hải miền Trung 1. Hiện trạng môi trờng nớc, Hiện trạng môi trờng không khí, Vùng đồng bằng sông Cửu Long 1. Hiện trạng môi trờng nớc, Hiện trạng môi trờng không khí, Mục tiêu của dự báo diễn biến môi trờng, Các tác động của thiên nhiên, Hiện trạng môi trờng, Tỉn thÊt vỊ kinh tÕ, Các nguồn chất thải phát sinh: thức ăn d thừa, phân, nớc thải của tôm, bùn, NhËn xÐt chung, MỈt tÝch cùc, Những mặt hạn chế, MỈt tÝch cùc, Mặt hạn chế, MỈt tÝch cùc, Mặt hạn chế, Những mặt tích cực, Chính sách liên kết bốn nh, Tác động tích cực của chơng trình liên kết, Đề xuất các chính sách cần thiết phải bổ sung hon chỉnh, Các giải pháp cụ thể, Đề xuất các chính sách cần thiết phải bổ sung hon chỉnh, Giải pháp cụ thể, Đề xuất chính sách cần thiết phải bổ sung hon chỉnh, Khuyến nông - khuyến ng 1. Quan điểm v mục tiêu, Đề xuất các chính sách cần thiết phải bổ sung hon chỉnh, Đề xuất các chính sách cần thiết phải bổ sung hon chỉnh, Quan điểm, mục tiêu v nhiệm vụ, Cách tiếp cận để thực hiện các chính sách, giải pháp, Các biện pháp chủ yếu để thực hiện các chính sách, giải pháp, Các nhiệm vụ cơ bản, Đảm bảo các điều kiện thực hiện, Nhóm giải pháp cơ bản Hỗ trợ ti chính, Phèi hỵp tỉ chøc thùc hiƯn, Liên minh các Hợp tác xã: Vận động, khuyến khích v hớng dẫn các chủ, Nhóm điều hnh cấp huyện: bao gồm các chuyên viên về các chính sách, giải, Kết quả phân tích nớc sông Gianh, H Nội., Nguyễn Thị Thìn, Tuấn Lan 2001. Ô nhiễm v hậu quả. NXB Khoa học Kỹ, Thông tin Kỹ thuật Thuỷ sản - Sở Thuỷ Sản Phú Yên 2004. Chơng trình cảnh, Trung tâm KTCLVSTS, Bộ Thủy sản 2002. Kết quả kiểm soát d lợng hóa, UBND Thanh Hoá, Sở Ti nguyên v Môi trờng 2004. Báo cáo hiện trạng môi, Các chức năng chính hệ thống đáp ứng, Các chức năng của phần ngời quản trị, Hiện trạng phát triển kinh tế trang trại tại DHMT 15, Hiện trạng phát triển trang trại tại ĐBSCL 25, Khả năng diễn biến môi trờng kinh tế trang trại nuôi trồng thuỷ sản, Quan niệm về phát triển bền vững 43, Tiếp cận đối với phát triển bền vững 43, Phát triển kinh tế trang trại theo hớng bền vững 43, Khái niệm về kinh tế trang trại 1. Khái niệm, Trªn ThÕ giíi, ở Việt Nam Tổ chức v quản lý kinh tế trang trại, Số lợng trang trại, §iỊu kiƯn tù nhiªn Tμi nguyªn thiªn nhiªn 1., §iỊu kiƯn kinh tÕ - x· héi, Các loại hình KTTT ở DHMT, Tác động đến hoạt động kinh tế - xã hội 1. Những tác động tích cực, Tác động đến môi trờng sinh thái 1. Đối với mô hình nuôi quảng canh, Đối với mô hình nuôi bán thâm canh, Tác động lên sức khoẻ của con ngời, Ti nguyên thiên nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long, Tμi nguyªn n−íc Ngn, Ti nguyên đất đai, §iỊu kiƯn kinh tÕ - x· héi, Các loại hình KTTT, Tình hình phát triển KTTT ở ĐBSCL, Hiệu quả kinh tế - xã hội của các trang trại ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TØnh An Giang, TØnh Long An, Kinh tế trang trại v sự phân hoá xã hội ở vùng ĐBSCL, Tác động đến môi trờng sinh thái, Vùng Duyên hải miền Trung 1. Hiện trạng môi trờng nớc, Hiện trạng môi trờng nớc, quan niệm về Phát triển bền vững, Tiếp cận đối với phát triển bền vững, Tỉn thÊt vỊ m«i tr−êng, ở Đồng bằng sông Cửu Long, Hiện trạng ti nguyên Kênh cấp nớc Láng Trâm, Mơng chứa nớc thải 8

Từ khóa liên quan