GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCAN GIANG ĐẾN NĂM 2015.

25 699 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/03/2015, 20:55

ỦY BÂN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG TRƢỜNG CHÍNH TRỊ TÔN ĐỨC THẮNG TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH Đề tài: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCAN GIANG ĐẾN NĂM 2015. Học viên: Nguyễn Văn Hòa Lớp: B58. Năm học 2012-2013 Người hướng dẫn: CN. Lê Quang Vinh An Giang, tháng 5 năm 2013 Mục lục MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1: 2 LÝ LUẬN CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 TRONG GIÁO DỤC 2 1.1. Một số khái niệm 2 1.1.1. Khái niệm công nghệ thông tin 2 1.1.2. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin 2 1.2. Quan điểm của Đảng ta về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. 3 1.3. Chính sách, pháp luật của nhà nước ta về ứng dụng công CNTT trong giáo dục. 4 CHƢƠNG 2: 7 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƢỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG 7 TRONG THỜI GIAN QUA 7 2.1. Đặc điểm tình hình của nhà trường 7 2.2. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học An Giang trong thời gian qua. 8 2.2.1. Những kết quả đạt được 8 2.2.2. Những tồn tại, hạn chế 10 2.2.3. Nguyên nhân kết quả đạt được, hạn chế 12 CHƢƠNG 3: 14 MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 14 Ở TRƢỜNG ĐH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015. 14 3.1. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH An Giang đến năm 2015. 14 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH An Giang đến năm 2015. 15 3.2.1. Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập. 15 3.2.2. Nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập. 15 3.2.3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý. 16 3.2.4. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động giảng dạy. 17 3.2.5. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động học. 18 KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 20 1. Kết luận 20 2. Kiến nghị 20 DANH MỤC TÀI LIỆU 22 Trang 1 MỞ ĐẦU Nƣớc ta đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế do đó nền giáo dục đại học nói riêng và hệ thống giáo dục quốc dân nói chung đã và đang bƣớc vào giai đoạn hội nhập và cạnh tranh với thế giới. Một trong bảy nhiệm vụ đƣợc nêu ra trong Nghị quyết 14/2005/NQ-CP cho ngành giáo dục là đổi mới nội dung, phƣơng pháp và quy trình đào tạo. Trong đó yêu cầu đổi mới phƣơng pháp đào tạo phải đảm bảo 3 tiêu chí: trang bị cách học, phát huy tính chủ động của ngƣời học và sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. Công nghệ thông tin (CNTT) là công cụ hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý đào tạo nhằm góp phần nâng cao hiệu quả và chất lƣợng giáo dục đại học trong đào tạo theo học chế tín chỉ. Trƣờng đại học An Giang là trƣờng đại học non trẻ trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nhƣng sau hơn mƣời năm thành lập nhà đƣợc đã những thành tích trong nhiệm vụ đào tạo và chuyển giao khoa học công nghệ. Ban Giám hiệu nhà trƣờng luôn quan tâm và chỉ đạo ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động của nhà trƣờng nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Một trong những yếu tố dẫn đến thành công trong việc chuyển sang phƣơng thức đào tạo theo học chế tín vào năm 2009 là nhà trƣờng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Bên cạnh những thành công bƣớc đầu của việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong toàn bộ hoạt động của nhà trƣờng thì cũng còn những tồn tại, hạn chế. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập, tôi chọn đề tại tốt nghiệp lớp trung cấp chính trị - hành chính B58 là “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường đại học An Giang đến năm 2015” nhằm phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT tại nhà trƣờng và đƣa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập tại trƣờng. Trang 2 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIÁO DỤC 1.1. Một số khái niệm 1.1.1. Khái niệm công nghệ thông tin Công nghệ thông tin, viết tắt là CNTT (Information Technology - viết tắt là IT) là một ngành ứng dụng công nghệ vào quản lý xã hội, xử lý thông tin. Có thể hiểu CNTT là ngành sử dụng máy tính và các phƣơng tiện truyền thông để thu tập, truyền tải, lƣu trữ, bảo vệ, xử lý, truyền thông tin. Hiện nay, có nhiều cách hiểu về CNTT. Ở Việt Nam, khái niện CNTT là tập hợp các phƣơng pháp khoa học, các phƣơng tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con ngƣời và xã hội. CNTT phục vụ trực tiếp cho việc cải tiến quản lý Nhà nƣớc, nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội khác, từ đó góp phần nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân. CNTT đƣợc phát triển trên nền tảng phát triển của các công nghệ Điện tử - Tin học - Viễn thông và tự động hoá. 1.1.2. Khái niệm ứng dụng công nghệ thông tin Trong chỉ thị 58-CT/TW, ngày 17 tháng 10 năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đã nêu rõ “Công nghệ thông tin là một trong các công cụ và động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của thế giới hiện đại. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở nƣớc ta nhằm góp phần giải phóng sức mạnh vật chất, trí tuệ và tinh thần của toàn dân tộc, thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và hiện đại hóa các ngành kinh tế, tăng cƣờng năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, hỗ trợ có hiệu quả cho quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao chất lƣợng cuộc sống của nhân dân, Trang 3 đảm bảo an ninh, quốc phòng và tạo khả năng đi tắt đón đầu để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Trong lĩnh vực quản lý nhà nƣớc, CNTT đƣợc ứng dụng nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời, đáp ứng mọi yêu cầu của bộ máy Nhà nƣớc trong việc ra quyết định và điều hành công việc của Nhà nƣớc, cải tiến việc cung ứng thông tin từ phía Nhà nƣớc cho nền kinh tế xã hội và cho nhân dân, góp phần cải tiến tổ chức của bộ máy Nhà nƣớc. 1.2. Quan điểm của Đảng ta về ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Đảng và Nhà nƣớc luôn quan tâm, coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong chiến lƣợc phát triển bền vững, là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc. Bắt đầu từ Chỉ thị 58 của Ban chấp hành Trung ƣơng (58-TW), ngày 17 tháng 10 năm 2000, về đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa. Chỉ thị cũng nhấn mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giáo dục và đào tạo ở các cấp học, bậc học, ngành học. Phát triển các hình thức đào tạo từ xa phục vụ cho nhu cầu học tập của toàn xã hội. Đặc biệt tập trung phát triển mạng máy tính phục vụ cho giáo dục và đào tạo, kết nối Internet tới tất cả các cơ sở giáo dục và đào tạo”. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VIII nhấn mạnh : "Ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực kinh tế quốc dân, tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lƣợng và hiệu quả của nền kinh tế Hình thành mạng thông tin quốc gia liên kết với một số mạng thông tin quốc tế”. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tiếp tục khẳng định giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng cao dân trí, bồi dƣỡng nhân tài, góp phần quan trọng phát triển đất nƣớc, xây dụng nền văn hóa và con ngƣời Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là đầu tƣ cho phát triển; đầu tƣ cho giáo dục là đầu tƣ phát triển. Đổi mới căn bản và toàn Trang 4 diện giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội. Đại hội XI tiếp tục khẳng định CNTT là một trong những lĩnh vực nền tảng cho sự phát triển của xã hội, đặc biệt là kinh tế trí thức. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ IX, đề ra phƣơng hƣớng đổi mới và phát triển mạnh mẽ giáo dục và đào tạo tỉnh nhà “thực hiện giáo dục toàn diện đối với sinh viên, học sinh; đổi mới nội dụng và phƣơng pháp giảng dạy, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động dạy và học”. 1.3. Chính sách, pháp luật của nhà nước ta về ứng dụng công CNTT trong giáo dục. Nghị quyết 14/2005NQ-CP, ngày 02 tháng 11 năm 2005 về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, chỉ rõ “Đổi mới nội dụng, phƣơng pháp và quy trình đào tạo phải triển khai đổi mới phƣơng pháp đào tạo theo ba tiêu chí: trang bị cách học, phát huy tính chủ động của ngƣời học; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong hoạt động dạy và học. Khai thác các nguồn tƣ liệu giáo dục mở và nguồn tƣ liệu trên mạng Internet. Lựa chọn, sử dụng các chƣơng trình, giáo trình tiên tiến của các nƣớc”. Trong Quyết định 698-QĐTTg, ngày 01 tháng 06 năm 2009 về Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020, nêu mục tiêu chung về ứng dụng CNTT trong giáo dục nhƣ sau: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giáo dục và đào tạo, hiện đại hóa, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của hệ thống đào tạo nhân lực CNTT, để trình độ đào tạo nhân lực CNTT của nƣớc ta tiếp cận trình độ và có khả năng tham gia thị trƣờng đào tạo nhân lực CNTT quốc tế, từng bƣớc trở thành một trong những nƣớc cung cấp nhân lực CNTT chất lƣợng cao cho các nƣớc trong khu vực và trên thế giới. Từ mục tiêu chung này quyết định này cũng nêu lên các mục tiêu cụ thể nhƣ sau: - Đảm bảo 100% học sinh trung cấp chuyên nghiệp và học nghề đƣợc đào tạo các kiến thức và kỹ năng ứng dụng về CNTT. Đến năm 2010, 100% sinh Trang 5 viên đại học, cao đẳng, học sinh trung học phổ thông, 50% học sinh trung học cơ sở và 20% học sinh tiểu học đƣợc học tin học và đến năm 2015 đạt 100% đối với học sinh trung học cơ sở, 80% học sinh tiểu học đƣợc học tin học; - Tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng và xây dựng đội ngũ giáo viên dạy tin học cho các cơ sở giáo dục phổ thông, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và trong quản lý giáo dục ở tất cả các cấp học. 65% số giáo viên có đủ khả năng ứng dụng CNTT để hỗ trợ cho công tác giảng dạy, bồi dƣỡng; - Đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT. Đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức; đƣợc đào tạo về ứng dụng CNTT trong công việc của mình. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm học 2007 đến này thì hàng năm Bộ đều ban hành hƣớng dẫn thực nhiện vụ CNTT. Trong đó Hƣớng dẫn 4987/BGDĐT-CNTT, ngày 2 tháng 8 năm 2012 nêu rõ đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại các sở DGĐT và các trƣờng đại học nhƣ sử dụng các phần mềm sếp thời khóa biểu, phần mềm phổ cập giáo dục, triển khai các mô hình website tiên tiến. Đặc biệt Hƣớng dẫn này chỉ đạo ứng dụng CNTT trong học tập và giảng dạy theo hƣớng ngƣời học có thể học qua nhiều nguồn học liệu; hƣớng dẫn cho ngƣời học biết tự khai thác và ứng dụng CNTT vào quá trình học tập của bản thân, thay vì chỉ tập trung vào việc chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trong tiết giảng. Tạo thƣ viện học liệu mở: Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về sở GDĐT. Sau đó, sở GDĐT tuyển chọn và gửi về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) để tổ chức đánh giá, trao giải thƣởng toàn quốc và đƣa lên mạng chia sẻ dùng chung. Theo đó, học sinh có thể khai thác thƣ viện bài giảng e-Learning để tự học; Về việc đổi mới đổi mới phƣơng pháp dạy và học, Hƣớng dẫn này chỉ rõ phải đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong trƣờng phổ thông nhằm đổi mới phƣơng pháp dạy và học theo hƣớng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng môn Trang 6 học thay vì học trong môn tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT. Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website http://edu.net.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập. Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các môn học. Trang 7 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG TRONG THỜI GIAN QUA 2.1. Đặc điểm tình hình của nhà trường Trƣờng Đại học An Giang đƣợc thành lập theo quyết định số 241/1999/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Thủ tƣớng chính phủ và khai giảng niên học đầu tiên ngày 9 tháng 9 năm 2000. Xây dựng trên cơ sở trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm An Giang, Trƣờng Đại học An Giang là trƣờng đại học công lập trong hệ thống các trƣờng đại học Việt Nam, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang. Trƣờng có nhiệm vụ đào tạo trình độ đại học phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong vùng. Trƣờng có 37 ngành trình độ đại học, cao đẳng. Số thí sinh dự thi tuyển sinh hàng năm khá lớn, có năm hơn 11.000 ngƣời (2012). Đây là tín hiệu đáng mừng, cho thấy sự ra đời của Trƣờng Đại học An Giang đáp ứng đúng nhu cầu thật sự ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tính đến nay, Trƣờng có 9 khóa tốt nghiệp với 10.256 kỹ sƣ, cử nhân. Đa số họ đều có việc làm ổn định và có đóng góp đáng kể cho đơn vị mình công tác Từ những ngày đầu khi mới thành lập, trƣờng chỉ có 190 cán bộ, công chức, gần 40 ngƣời có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện nay, trƣờng đã có 878 cán bộ, công chức, trong đó, trình độ thạc sĩ, tiến sĩ là 317 ngƣời (1 phó giáo sƣ, 17 tiến sĩ), 113 ngƣời đang theo học sau đại học trong và ngoài nƣớc, 56 giảng viên chính. Hiện tại trƣờng có 6 khoa: Sƣ phạm, Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Công nghệ Kỹ thuật Môi trƣờng, Văn hóa nghệ thuật, Lý luận chính trị. Hiện tại, trƣờng có 11.857 sinh viên. Cũng đến năm 2015, trƣờng phấn đấu đạt chỉ tiêu 70% giảng viên có trình độ sau đại học. Trƣờng đang tập trung [...]... phƣơng pháp học đại học còn khá chậm, chƣa mạnh dạn trong sinh hoạt, chƣa thật sự năng động, đặc biệt là trong việc sử dụng CNTT trong hoạt động học một cách hiệu quả Trang 13 CHƯƠNG 3: MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015 3.1 Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học. .. học 2 tiết) Đến cuối năm học 2012-2013 nhà trƣờng sẽ có khóa đào tạo đầu tiên theo học chế tín chỉ tốt nghiệp Một trong những yếu tố yếu tố quyết định sự thành công của việc chuyển từ phƣơng thức đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, hoạt động giảng dạy và hoạt động học 2.2 Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập. .. cấp đến tất cả các phòng học khi có cúp điện xảy ra 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH An Giang đến năm 2015 3.2.1 Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập Tăng cƣờng sự lãnh đạo của Đảng uỷ nhà trƣờng đối với các hoạt động chuyên môn nhƣ quản lý, giảng dạy và đánh giá kết quả học tập. .. tập theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH An Giang đến năm 2015 CNTT đƣợc ứng dụng rộng rải trong mội hoạt động chuyên môm của nhà trƣờng, đặc biệt là trong các hoạt động dạy và học với mục tiêu chung là hƣớng tới ngƣời học nhiều hơn, tăng cƣờng tính chủ động trong học tập và nghiên cứu; góp phần tạo nên hứng thú học tập cho sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nhà trƣờng trong vai trò... học tập theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học An Giang trong thời gian qua Ngay từ khi mới thành lập, Trƣờng Đại học An Giang đã có chủ trƣơng triển khai ứng dụng các thế mạnh của ứng dụng CNTT trong giảng dạy – học tập nhƣ xây dựng hệ thống mạng nội bộ - wifi nối kết Internet, phòng thực hành tin học, thƣ viên điện tử; mở các khóa học trang bị kỹ năng CNTT cho các giảng viên Đặc biệt, từ năm học 2009... học chế tín chỉ không thể vận hành đƣợc Khi các trƣờng đại học thực hiện chủ trƣơng của Bộ Giáo và Đào tạo chuyển sang đào tạo theo học chế tín chỉ, thì một trong những khó khăn mà các trƣờng đại học gặp phải là việc triển khai hệ thống quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ Vì bản chất của học chế tín chỉ là cá thể hóa việc học trong một nền giáo dục đại học theo số đông, quá trình học trình học là quá... ứng dụng CNTT, tạo bƣớc đột phá về ứng dụng CNTT trong giáo dục và tạo tiền đề phát triển ứng dụng CNTT trong những năm tiếp theo 3.2.3 Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý Ứng dụng CNTT để triển khai thực hiện cải cách hành chính trong thực hiện việc chuyển phát công văn, tài liệu qua mạng; Tin học hoá công tác quản lý ở các phòng ban và các khoa Hiện tại nhà trƣờng đã... Trƣờng Đại học An Giang đã quán triệt chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về ứng dụng CNTT trong hầu hết các hoạt động nhƣ quản lý, giảng dạy và học tập Tuy là một trƣờng đại học non trẻ ở đầy bằng sông Cửu Long nhƣng những thành tựu về ứng dụng công nghệ thông tin của nhà trƣờng là khá nổi bậc nhƣ 80% các phòng học và giảng đƣờng đều đƣợc trang bị máy chiếu cố định, hệ thống mạng nội bộ và mạng... động dạy và hoạt động đánh giá Để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy thì trƣớc hết phải quán triệt chủ chƣơng và chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về ứng dụng CNTT trong đổi mới phƣơng pháp giảng dạy, phƣơng pháp đánh giá đối với đội ngũ giảng viên nhằm giúp ngƣời dạy thấy đƣợc lợi ích của ứng dụng CNTT là giúp ngƣời dạy tiết kiệm thời gian từ tìm kiếm tài liệu, biên soạn bài giảng, giảng dạy, cho đến. .. công nghệ thông tin trong giáo dục là một chủ trƣơng đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc Đặc biệt trong bối cảnh nền giáo dục của nƣớc ta, nhất là ở bậc đại học còn thấp hơn mặt bằng chung của thế giới Hiện nay hầu hết các trƣờng đại học của nƣớc ta đã chuyển sang hình thức đào tạo theo học chế tín chỉ Do đó cần phải đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập nhằm nâng cao hơn nữa chất . nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường ĐH An Giang đến năm 2015. 14 3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập. TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CNTT TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐH AN GIANG ĐẾN NĂM 2015. 3.1. Mục tiêu nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong giảng. trong giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ ở Trường đại học An Giang đến năm 2015 nhằm phân tích hiện trạng ứng dụng CNTT tại nhà trƣờng và đƣa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCAN GIANG ĐẾN NĂM 2015., GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCAN GIANG ĐẾN NĂM 2015., GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌCAN GIANG ĐẾN NĂM 2015.

Từ khóa liên quan