Luận văn tốt nghiệp: Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

87 344 1
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/03/2015, 10:22

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là điều tất yếu dẫn tới sự phát triển của thị trường, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp đều phải rất nhanh nhạy nhưng cũng rất thận trọng trong kinh doanh. Bảo hiểm là một dịch vụ xuất hiện từ lâu nhưng nó còn khá mới mẻ đối với thị trường Việt Nam, tuy vậy, nó đã dần chứng tỏ được tầm quan trọng của mình, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc tế. Và khi Việt Nam gia nhập WTO thì thị trường bảo hiểm cũng đã có những chuyển biến tích cực . Đây là những tiền đề, cơ sở quan trọng để ngành Bảo hiểm Việt Nam phát triển. Thị trường bảo hiểm Việt Nam sau một năm gia nhập WTO đã có những hình ành đậm nét của một ngành sẵn sàng hội nhập và đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.Trong điều kiện đó thì các doanh nghiệp bảo hiểm vừa có nhiều cơ hội nhưng cũng phải đương đầu với nhiều thách thức. Một trong số những thách thức đối với doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng và toàn ngành bảo hiểm nói chung đó là vấn đề trục lợi bảo hiểm (TLBH). Hoạt động này ngày càng gia tăng về số lượng và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn. Vì vậy, công tác phòng chống TLBH trở nên rất cần thiết và quan trọng đối với các doanh nghiệp trong việc tự nâng cao sức cạnh tranh của mình trước những đối thủ nước ngoài mạnh hơn cả về sức mạnh tài chính lẫn kinh nghiệm.Bảo Việt và Bảo Việt Nhân Thọ chính là đại diện tiêu biểu cho các doanh nghiệp bảo hiểm và bảo hiểm nhân thọ Việt Nam, là lá cờ đầu trong việc cạnh tranh thị phần trên thị trường Việt Nam. Bảo Việt và Bảo Việt Nhân Thọ đang dần chuyển mình để ngày càng thích nghi với nền kinh tế thị trường và khẳng định vị thế của Tập đoàn Tài chính – Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam.Trong thời gian thực tập tại phòng Quản lý nghiệp vụ của Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ. Được sự giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị trong phòng, tôi đã được tìm hiểu thêm về công tác giải quyết quyền lợi bảo hiểm, và do đó tôi đã chọn đề tài “Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ”. Để hoàn thành được chuyên đề thực tập này, tôi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn của cô giáo hướng dẫn – Ths Bùi Quỳnh Anh và các anh chị phòng Quản lý nghiệp vụ Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ đã giúp đỡ tôi có cơ hội học hỏi và có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Bảo hiểm nhân thọ. GVHD: Ths. Bùi Quỳnh Anh Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT          !"##  $%&   '( ) !*+ ,  ,- '( .  .#- GVHD: Ths. Bùi Quỳnh Anh Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ *&*&/0&1&'23&4#,  .#5&&4#, #+677686779: ;<=#5>#?&@A67B: 02&$&4#, #+677686779: CC&$&4#, #+677686779: CC$!"&#+677686779: D-A6779: 22?CC$!"EFGH677I: )JCKLL&58,- )JC>&MF/: D-##?=%&&?&+C : LỜI MỞ ĐẦU $>;$!"N&+$#L/=O@23? $&4#;$!"N+FL?$&?&=#-$/ #+!&P$/K$($>=#:LQ =;&F%R/-S'!M&T>?@UF@;$!",- #NFKNMV=<&1W!&<#$(&4#CNX&-L $>-QK&:,L>,- ##KYZC; $!"&PV&M[&5&&3&. 'L[ N&*2\#$(L,- #?$:;$!" ,- #2#QA#KYZV&M[CLK] &4#QL2^2LQKFL?1&?&&_3&&: $>-MC&?&=#-FS#&M&*Q !&P!*<F@?&1&:)Q$2[?& 1&F@=#-M$`FLLLM &MLF/$%&ab:+QLL&L# AF2!FL4+L&LF*:,CFKN&J?&T &$\`$/&<FL#$(F@&?&=#- $F-&3'&#21&&+$#&4#C$!@&[4!@& L+*&F21&+L&5O>-: ,-FL,- '(&5L+=-`&&?& =#-FL'(,- #NL?&"<$ F-&&+$#;<$`;$!",- #:,-FL,- ' (#=<&CL&L5&F@>;$!" FL>c;F;&4#KLL&58L<,- #: G $"#3&K+Td-F%&4#0&J ,- '(:!&23ef-C&4#&?&#&;$TN JV!&C`F&J?&NFL=M JV&(L“Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ”. LL!&&`3&KLNJR &'L&*23!@=O&4#&J?!@=O82gh iFL&?&#&;Td-F%0&J,- ' (VefJ&M&*Q(&WFL&M`>-3& $jF3&'(: 6 Chương I. Cơ sở lý luận về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và vấn đề trục lợi bảo hiểm (TLBH) 1.1. Cơ sở lý luận về BH và BHNT. 1.1.1. Khái niệm và bản chất hoạt động bảo hiểm. 1.1.1.1. Khái niệm về Bảo hiểm. $&Q&22+&P!+Q2R/>=# LLN=gVJ&kAS#FLT!&!"FO &M&*X[$4$/"R$#:l?&$4$R$#&M= $/`'NFL/>=`'CC>$4$VR$ !"'&&!"[>M>A$&Q&2!/X& KN?+L2NL!$-2R/FL>=# &4#&?&0&1&N=#-N&?'mFLL!\"2 >nRVQM&: MF@[$4$>!"$!@&MN&!"V= -?>?&#o>2?FL>k&%&[K L$4$'$#:l?&-?ML$?]$4$N AS#0/N 0/FLl/K$4$:`&+[-?MC V$#"FLL&J&%MF@K0/=$4$'$# &M-/: $#"FLL&L0>&1W!&<# $(&4#CNFL=M&PV&M;j#N>?-F 1$`M&Q>?&#:  LQ+Q=;&F%L &5o'+[&5/?>J: p  ! L23&#>[##`L $MQ`d$!"X&&$&`>#`>#M 5: LQ?$C=3$[o=[!"&M> AXQ+$4$LMMM+`FLSjM=g !"X&&$&!"##>(&X[$4$/"' K-+FL?1Q2&<>?&&4#(: `N-#;j##5&/&4#NMLq "#$%& $'%()&*+,-./$./)&),#$ %&$0./12#3)4$5'&6,#$%&6785 *(./)&)&*$#$9$:$./ ,);< 1.1.1.2. Bản chất của hoạt động bảo hiểm. )%&5&&4&4#LM<0;>&!"# #NSM>J%&FL?$2R/N"2N"+F &?$>FLRVQ&4#/!@& +Q3&&/L?$C'+02_ $!@&[#[!"##o?1&<L&5? 2>#+N$4$/"R$#'0/F@!"##: r'$L'>JN>Jo#Nj# L>J#&P!&'FL'F@2!#: r'$L'&Q25!"##>J #X$4$/"'-+2R/FL"2$`&*2\1& -+3&FL>-:M&P&Mj#N'$ >J#5LN1&L=g&M##MMFLs  !>J0/C>J!&'a$SQ22_ N t !$5b: +Q=3#$``k&q2Jg25u: `k&L !&?$-$?$CKs=3$g&P!?$C' !"N?$C'?$4$: +Q&T`>NkM&?&LF`$RVQ&gFC 5&&&4#&QNFC230;NF&4#/!@&:F@ `k&qJg25u&P-5!*$N5RVQFL 'FA2'2k&&4#RVQ$!@&$4$&4#vLF`: 1.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của BHTM. )=>?@,AB?< 'L`k&R`2N>J$/>hQ- F%)LNwMK&4#$4$R$#F@QX&Q25 !"2x!&gko2Q!&S$/!"&M> A&gX$4$!FK: ,=C4$%.1"< 'L`k&>J!&$+Q>=# &4#&?&&J:w`k&LN&?&$4$VR$#N&k&&k X&<!2xR$#C;S&: `k&Lo$?& &J!"&[0//$!@&N"e&?& &J&M5!&&?&1&5&5R?&NK`!&Qs &M5!&&?&1&5&5R?&N&&J?& !": =DE4$< J>LXF@[0/&M$/@$4 $R$#NF!?>AL&5&4#&J:`N$? y >;LS&"FO!&+Q>=#N &?&&J?=%`k&'?$4$:r'?$4$!&? =%#6!*?LFL?: F=G5H53(?< `k&L!&-#S>&J`&1 2+Q>?LN>#?&FL3&-#=;& >=#F@>?&L: $!@&N`k&$3&-TW&J &M$?&-&'k&&?&>-N>2+ &&4##`:_&&/&4#LL2_=;& F%`>#N!"##>J&<kM$#!&?& &_FK&/>?&??&/!FL?&NL&z&M&M !&Q1#2x:l/!2_&M #>JN&4#!"!&&M<4N&Jo# >Jm:=3#FL23$3&&4#5#&J: !&+N`k&L&PX$#Q`&<F@!"## L$3&>>#?$4$>##&JR?& ;1&5gF@$4$L(K:`FLMN&?&LF #Ko>J?N>#?&?&-+T!"a >#?@*-+3&{2E#&[#L?&4#mb2x; REdw?K: I=J538 1%.1"< `k&L`&<!"##&M5&L&5; 0/!!&X$4$: M&?&>?&N!"## &MQ2#-F@!!&FL!&?K&JK: `k&Lo+W>A&L2&4#!">?&NX& B &C'-+N0/SQ*: 1.1.3. Khái niệm, sự hình thành và phát triển của BHNT. 1.1.3.1 Khái niệm về BHNT $`@&M$/&?&5&#>?-F :|] wM&Q-F%N LQ+-F%&$!" !"!&2X&&:lTR]$`M&Q2E=%sN C !&LQs=3$[L&5N!&MM\2J !"##=&J dFL<!Ns=3$[L&5L !&=g&$&!"##>&M$4$R$#F@ !"!&X&>+:w?$C &4# |>`N L23&#>[#!"FL!"# #NL$M!"2x$&!"##aX& !"%!\bQ2/;>&M[23 >-V;$!@&R$#a!"!&;&X&2Q "/;bN&T!"###Q5<4Ne+: M &?&>?&N L?$C&?&$4$&M`#2 +N&Q&2FL0(&4#&!":$ N!!& $/$QN#(&?'\&?&1#0>?&#: 1.1.3.2. Quá trình phát triển của BHNT )=J5%4)"KG+7 lgF@23$#"&4#&?&+C!*+>?&N  LQ$[+C$#"$/2@: 9 n AG9y}N$`@VR/-&J <`M L&Jr#=w#a)sb: !@<&JL&!#?&?&2 _ $Q$VL&z?&&?&&&`$L": n AG9B6NQ&J <`$#"FL? &(&J='$RVQ:k<SAL$\N<!!"=' \l'~FLk&)sV : n AGIIIN&J <`$#"\ K: )X&=g $#"S>D1GB!>D1G}N+ CL@3&23?$+xX&-\&'~FLk&)s:l #N&?&L>FL&?&L$`@V0>$` @&My;$!" @/NMLk&)sa)sFLl##=#bN KN 1&NiNr?:•&?&;$!"LN=#5 !"&D -$/&#$0=#5L;$!": l?&L>$`@&P!#$#=3?;$!T @ /$>D6G2xL;$!"$&N€QFLQ2;$!" @0!•=w2#N?#N,- #N #: ,=J5%4)"KG'L(K)& n ?IHG}}BN&54,- #&51&&]$ ># :SAG}}BAG}}}N,-Q&>=#  $`;$!",- #: n SAG}}}#N$`;$!" ,- #VR/ -Q+=#- !@&LN\FKVL&;$!" $\`21&2JQ:,L&#NQQK@='&eV  : 1.1.4. Sự cần thiết và tác dụng của BHNT. I [...]... 1.1.6.2 Bảo hiểm trong trường hợp sống Loại hình bảo hiểm này có các đặc điểm chính sau đây: - Phí bảo hiểm chỉ nộp một lần khi kí hợp đồng; - Thời hạn bảo hiểm có thể xác định hoặc không xác định Nếu thời hạn bảo hiểm được các đinh, người ta còn gọi là bảo hiểm niên kim nhân thọ trọn đời - Số tiền bảo hiểm được trợ cấp định kỳ do 2 bên thỏa thuận (vì đây là bảo hiểm niên kim cho nên người được bảo hiểm. .. hợp tại một thời điểm nào đó khi hợp đồng đang còn hiệu lực - Bảo hiểm tử kỳ giảm dần: Đây là loại bảo hiểm mà có một bộ phận của số tiền bảo hiểm giảm hàng năm theo một mức quy định - Bảo hiểm tử kỳ có số tiền bảo hiểm tăng dần nhằm mục đích khắc phục tình trạng lạm phát Tuy nhiên, nếu số tiền bảo hiểm tăng dần thì mức phí phải đóng định kỳ cũng tăng dần - Bảo hiểm thu nhập gia đình: Loại hình bảo hiểm. .. đồng, công ty bảo hiểm phải có trách nhiệm thanh toán số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm được chỉ định Các đặc điểm của loại hình BHNT tử kỳ: - Thời hạn bảo hiểm luôn luôn xác định; - Phí bảo hiểm thấp, có thể nộp một lần hoặc nhiều lần; - Trách nhiệm và quyền lợi mang tính tạm thời Với loại hình bảo hiểm này, người tham gia sẽ được đáp ứng mọt số các mục đích sau: - Đảm bảo các... Gian lận và trục lợi bảo hiểm là hành vi gian dối không trung thực được thực hiện nhằm chống lại doanh nghiệp BH để thu lợi bất chính Hành vi gian lận và trục lợi bảo hiểm có thể được thực hiện trong quá trình tiến hành bảo hiểm bởi các bên khác nhau, bao gồm chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm/ đơn bảo hiểm, bên thứ ba đòi doanh nghiệp BH bồi thường, môi giới BH, đại lý BH, các tổ chức và cá nhân chuyên cung... bản sau đây: 1.1.6.1 Bảo hiểm trong trường hợp tử vong a BHNT tử ky Loại hình này được kí kết bảo hiểm cho cái chết xảy ra trong thời hạn đã quy định của hợp đồng Nếu cái chết không xảy ra trong thời gian đó, người được bảo hiểm sẽ không nhận được bất kỳ sự hoàn phí nào từ số phí bảo hiểm đã đóng Như vậy, công ty bảo hiểm không phải thanh toán số tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm Tuy nhiên, nếu... thụ hưởng bảo hiểm một số tiền bảo hiểm đã được cam kết trong hợp đồng, khi người được bảo hiểm chết bất cứ lúc nào kể từ ngày ký hợp đồng BHNT trọn đời có các đặc điểm chủ yếu như sau: - Thời hạn bảo hiểm không xác định; - Số tiền bảo hiểm được trả một lần khi người được bảo hiểm chêt; - Phí bảo hiểm có thể đóng một lần hoặc đóng định kỳ và không thay đổi trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm Do đây... các nghiệp vụ bảo hiểm, không những có tác động xấu đến xã hội, làm giảm lợi nhuận và uy tín của doanh nghiệp bảo hiểm mà còn ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của ngành BH 1.2.1 Khái niệm gian lận, trục lợi bảo hiểm “ Trục lợi bảo hiểm là hành động của một người, một nhóm người nào đó (người được BH, người thụ hưởng BH, cán bộ BH, cán bộ y tế…) có hành vi gian lận lừa đảo công ty BH Hành vi... cạnh các hình thức bảo hiểm đã có để bảo vệ con người, bảo vệ xã hội thì Bảo hiểm nhân thọ ra đời nhằm đáp ứng tốt nhất mục đích của mỗi cá nhân là để bảo đảm ổn định cuộc sống của những người thân yêu khi rủi ro xảy ra với họ Ðó là hình thức vừa tiết kiệm có lãi vừa được hưởng 10 những quyền lợi bảo hiểm khi gặp rủi ro và đây cũng là một hình thức đầu tư vốn của mổi người 1.1.4.2 Tác dụng của BHNT... kinh doanh BH Thị trường BH Việt Nam đang phải đối mặt với thách thức từ nhiều hành vi trục lợi bảo hiểm, với thủ đoạn tinh vi, đa dạng, gây thất thoát lớn về tài chính của Nhà nước Cùng với sự gia tăng của thị trường BH là sự gia tăng về vấn nạn trục lợi trong BH Đây là một vấn đề hết sức nhức nhối với các công ty BH trên thế giới cũng như ở Việt Nam Trên thực tế, trục lợi bảo hiểm đã và đang diễn ra... NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM PHÒNG CHỐNG TLBH 1.3.1 Chống gian lận trục lợi bảo hiểm là trách nhiệm của toàn xã hội Hiện nay, với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và phức tạp, tình trạng đầu cơ trục lợi đã khiến cho các công ty BH không những bị thiệt hại nhiều về tiền của, thời gian mà còn gặp không ít khó khăn trong việc điều tra xác minh, thu thập chứng cứ đấu tranh chống đầu cơ trục lợi Trong khi đó, lại . '(:!&23ef - C&4#&?&#&;$TN JV!&C`F&J?&NFL=M JV&(L Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ . LL!&&`3&KLNJR &'L&*23!@=O&4#&J?!@=O82gh iFL&?&#&;Td - F%0&J, - . Cơ sở lý luận về bảo hiểm nhân thọ (BHNT) và vấn đề trục lợi bảo hiểm (TLBH) 1.1. Cơ sở lý luận về BH và BHNT. 1.1.1. Khái niệm và bản chất hoạt động bảo hiểm. 1.1.1.1. Khái niệm về Bảo hiểm. $&Q&22+&P!+Q2R/>=# LLN=gVJ&kAS#FLT!&!"FO &M&*X[$4$/"R$#:l?&$4$R$#&M= $/`'NFL/>=`'CC>$4$VR$ !"'&&!"[>M>A$&Q&2!/X& KN?+L2NL! $- 2R/FL>=# &4#&?&0&1&N=# - N&?'mFLL!"2 >nRVQM&: MF@[$4$>!"$!@&MN&!"V=  - ?>?&#o>2?FL>k&%&[K L$4$'$#:l?& - ?ML$?]$4$N. '( ) !*+ ,  , -  '( .  .# -  GVHD: Ths. Bùi Quỳnh Anh Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ ĐỒ THỊ *&*&/0&1&'23&4#,
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Luận văn tốt nghiệp: Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Luận văn tốt nghiệp: Công tác phòng chống trục lợi bảo hiểm tại Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn