quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần dệt tân tiến

140 1,820 15
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN XUÂN TIẾN QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. NGUYỄN THỊ KIM ANH Khánh Hòa, năm 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi. Các thông tin, dữ liệu được thu thập, sử dụng hoặc trích dẫn đều là những tài liệu đã được công bố hoặc được nguồn cung cấp cho phép sử dụng, đảm bảo trung thực và chính xác. Khánh Hòa, tháng 03 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Xuân Tiến ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn chân thành đến Ban giám hiệu, quý Thầy quý Cô trường Đại Học Nha Trang, đặc biệt là quý Thầy quý Cô trực tiếp giảng dạy lớp Cao học Quản trị kinh doanh 2010 – NT2 đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và trợ giúp cho tôi trong suốt thời gian theo học tại trường. Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh đã rất tâm huyết ủng hộ, động viên, khuyến khích và tận tình hướng dẫn tôi thực hiện và hoàn thành luận văn cao học này. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám đốc Công ty cổ phần dệt Tân Tiến, các anh, các chị, em trong toàn Công ty, các đối tác, bạn hàng cũng như bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này. Luận văn này chắc chắn không thể tránh được những khiếm khuyết, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Quý Thầy Cô và các bạn. Trân trọng. Nguyễn Xuân Tiến iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ viii MỞ ĐẦU 1 Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG 6 1.1 Tổng quan về chuỗi cung ứng (Supply chain – SC) và quản trị chuỗi cung ứng (Supply chain management – SCM) 6 1.1.1 Bối cảnh lịch sử của các khái niệm chuỗi cung ứng 6 1.1.2 Bối cảnh lịch sử của các khái niệm quản trị chuỗi cung ứng 10 1.1.3 Các mô hình chuỗi cung ứng 12 1.1.3.1 Mô hình chuỗi cung ứng đơn giản: 12 1.1.3.2 Mô hình chuỗi cung ứng mở rộng 13 1.1.3.3 Mô hình chuỗi cung ứng phức tạp 15 1.1.3.4 Mô hình chuỗi cung ứng điển hình 16 1.1.3.5 Mô hình chuỗi cung ứng nâng cao 17 1.1.3.6 Mô hình chuỗi cung ứng hợp nhất: 18 1.1.4 Thành phần của chuỗi cung ứng 19 1.1.4.1 Nhà cung cấp (Suppliers) 19 1.1.4.2 Nhà sản xuất (manufacturers) 19 1.1.4.3 Nhà phân phối (Distributors) 20 1.1.4.4 Nhà bán lẻ - đại lý (Retailers) 20 1.1.4.5 Khách hàng (Customers/ end-users) 20 1.1.5 Hoạt động của chuỗi cung ứng 20 1.1.6 Mục tiêu của chuỗi cung ứng 20 1.1.7 Chuỗi cung ứng tối ưu 21 1.1.8 Lợi ích của chuỗi cung ứng 21 1.2 Các công cụ quản trị chuỗi cung ứng 22 1.3 Các khuynh hướng quản trị chuỗi cung ứng 23 1.3.1 Truyền thông (Communication) 23 1.3.2 Công nghệ (Technologies) 23 1.3.3 Thời gian hoàn thành công việc (Lead time) 24 1.3.4 Gia công thuê ngoài (Outsourcing) 24 1.3.5 Sản xuất theo đơn đặt hàng của khách hàng (Mass customization) 24 1.3.6 Di chuyển hàng liên tục không qua kho (Cross-docking) 24 iv 1.3.7 Nhà cung cấp quản lý hàng tồn kho (Vendor management inventory – VMI) 25 1.3.8 Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (Enterprise Resource Planning – ERP) 25 1.4 Đánh giá chuỗi cung ứng 26 1.5 Phân biệt quản trị chuỗi cung ứng với quản trị logistics (quản lý hậu cần) 27 1.6 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng 29 1.7 Đặt trưng của quản trị chuỗi cung ứng trong ngành dệt may Việt Nam 29 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 30 Chương 2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN 31 2.1 Sơ lược về Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 31 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển: 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Công ty 33 2.1.3 Tình hình sử dụng lao động tại Công ty (2010 – 2012) 35 2.1.4 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (2010 – 2012) 36 2.1.5 Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 38 2.1.6 Tình hình tài chính 39 2.1.6.1 Khả năng thanh toán 39 2.1.6.2 Khả năng hoạt động 40 2.1.6.3 Cơ cấu tài chính 42 2.2 Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai: 42 2.3 Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty cổ phần dệt Tân Tiến: 43 2.3.1 Quản trị mua các yếu tố đầu vào (purchasing management) 44 2.3.2 Quản trị sản xuất 50 2.3.2.1 Thiết kế mẫu 54 2.3.2.2 Chào mẫu cho khách hàng 57 2.3.2.3 Xử lý đơn đặt hàng 57 2.3.2.4 Sản xuất 58 2.3.2.5 KCS 69 2.3.3 Quản trị tồn trữ 71 2.3.4 Quản trị phân phối 78 2.3.5 Quản trị khách hàng 84 2.3.5.1 Khách hàng tiêu thụ vải dệt thoi: 84 2.3.5.2 Khách hàng tiêu thụ vải dệt kim 85 2.3.6 Hệ thống thông tin quản lý: 93 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 95 Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT TÂN TIẾN 97 3.1 Giải pháp 1: Đa dạng các quan hệ cung ứng, chú trọng thiết lập quan hệ liên minh với các nhà cung ứng 97 3.2 Giải pháp 2: Chuẩn hóa bộ phận thu mua, cung ứng các yếu tố đầu vào cho Công ty 98 v 3.3 Giải pháp 3: Ứng dụng có hệ thống công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị chuỗi cung ứng. 98 3.4 Giải pháp 4: Chú trọng đào tạo đội ngũ quản trị viên về quản trị chuỗi cung ứng 99 3.5 Giải pháp 5: Thay đổi nhận thức và văn hóa Công ty trong việc thực thi các giải pháp quản trị chuỗi cung ứng 100 3.6 Giải pháp 6: Đầu tư chiều sâu trang thiết bị và công nghệ dệt nhuộm hoàn tất, nâng cấp năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tốt các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng 101 3.7 Giải pháp 7: Xây dựng kế hoạch thẩm tra, phân tích, đánh giá kết quả và hiệu quả hoạt động quản trị chuỗi cung ứng nhằm chấn chỉnh, nâng cấp, cập nhật chuỗi cung ứng 102 TÓM TẮT CHƯƠNG 3 102 KẾT LUẬN 103 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bán hàng CCDV Cung cấp dịch vụ CP Cổ phần CRM Quản trị quan hệ khách hàng Đvt Đơn vị tính EPS Thu nhập trên mỗi cổ phiếu ERP Hoạch định nguồn lực doanh nghiệp HĐ Hợp đồng ITY KSH28.30.34 Ký mã hiệu vải dệt kim in hoa dùng sợi ITY 135/108 KCN Khu công nghiệp KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm NVL Nguyên vật liệu PE Sợi Polyester PM 288 Ký mã hiệu vải dệt thoi nhuộm dùng sợi Ne 80/2 TC (65/35) PP Phân phối SC Chuỗi cung ứng SCM Quản trị chuỗi cung ứng SCOR Nghiên cứu hoạt động chuỗi cung ứng TC Sợi pha Polyester và Cotton TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Thành phẩm Tr.đ Triệu đồng TSCĐ Tài sản cố định WTO Tổ chức thương mại Thế giới XK Xuất khẩu vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty 35 Bảng 2.2 Phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 36 Bảng 2.3 Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh 38 Bảng 2.4 Phân tích các chỉ số khả năng thanh toán 39 Bảng 2.5 Phân tích các chỉ số khả năng hoạt động 40 Bảng 2.6 Phân tích các chỉ số về cơ cấu tài chính 42 Bảng 2.7 Cấu trúc chi phí sản xuất vải thành phẩm năm 2012 47 Bảng 2.8 Phân tích tình hình thực hiện các hợp đồng mua với các nhà cung ứng 48 Bảng 2.9 So sánh các nguồn thiết kế mẫu chào hàng năm 2012 56 Bảng 2.10 So sánh các phương án cung ứng vải mộc dệt kim ITY KS 28.30.34 64 Bảng 2.11 Bảng phân tích giá trị hàng hóa tồn trữ 75 Bảng 2.12 Bảng phân tích tồn trữ nguyên vật liệu năm 2012 75 Bảng 2.13 Bảng phân tích tồn kho vải thành phẩm năm 2012 75 Bảng 2.14 Bảng phân tích chi phí vốn do tồn kho năm 2012 76 Bảng 2.15 So sánh các phương thức vận chuyển hàng hóa 82 Bảng 2.16 Tỷ trọng sản lượng tiêu thụ vải dệt kim của từng nhóm khách hàng 87 Bảng 2.17 Kết quả khảo sát hoạt động quản trị khách hàng của Công ty 88 viii DANH MỤC HÌNH VẼ Trang Hình 1.1 Chuỗi cung ứng đặc trưng 8 Hình 1.2 Sơ đồ ngôi nhà quản lý chuỗi cung ứng 9 Hình 1.3 Ma trận kế hoạch chuỗi cung ứng (Supply Chain Planning Matrix) 9 Hình 1.4 Chuỗi cung ứng đơn giản 13 Hình 1.5 Mô hình Chuỗi cung ứng mở rộng 15 Hình 1.6 Cấu trúc của chuỗi cung ứng mở rộng 15 Hình 1.7 Mô hình chuỗi cung ứng phức tạp 16 Hình 1.8 Mô hình Chuỗi cung ứng điển hình 17 Hình 1.10 Mô hình chuỗi cung ứng hợp nhất 19 Hình 2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 34 Hình 2.2 Mô hình hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty 43 Hình 2.3 Sơ đồ quá trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 44 Hình 2.4 Quy trình kiểm soát hàng hóa nhập kho tại Công ty 49 Hình 2.5 Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất vải mộc 51 Hình 2.6 Sơ đồ quy trình công nghệ hoàn tất vải thành phẩm dệt thoi dùng sợi TC 52 Hình 2.7 Sơ đồ quy trình công nghệ hoàn tất vải thành phẩm dệt kim PE 53 Hình 2.8 Lưu đồ hoạt động sản xuất tại Xưởng sản xuất 54 Hình 2.9 Một số hình ảnh mẫu thiết kế vải in hoa do Công ty thiết kế 57 Hình 2.10 Sơ đồ quy trình tiếp nhận và xử lý đơn đặt hàng 58 Hình 2.11 Hình ảnh máy dệt khí Picanol tại Công ty 59 Hình 2.12 Hình ảnh máy dệt khí Nissan tại Công ty 60 Hình 2.13 Hình ảnh máy se sợi tại Công ty 61 Hình 2.14 Hình ảnh máy dệt kim tròn tại Công ty 62 Hình 2.15 Biểu đồ sản lượng sản xuất vải mộc các loại tại Công ty 66 Hình 2.16 Biểu đồ sản lượng sản xuất vải thành phẩm các loại tại Công ty 68 Hình 2.17 Biểu đồ tỷ trọng vải chính phẩm và phế phẩm 70 Hình 2.18 Hình ảnh tồn trữ sợi nguyên liệu tại kho sợi 72 Hình 2.19 Hình ảnh tồn trữ vải mộc tại kho vải mộc 72 Hình 2.20 Hình ảnh vận chuyển sắp xếp nguyên vật liệu bằng xe nâng hàng tại Công ty 77 Hình 2.21 Sơ đồ kênh phân phối sản phẩm vải may mặc của Công ty 79 Hình 2.22 Hình ảnh sắp xếp hàng hóa lên xe giao cho khách hàng 80 Hình 2.23 Sơ đồ quy trình quản trị hoạt động xuất hàng tại Công ty 83 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Trong bối cảnh Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức thương mại Thế giới WTO, nền kinh tế Việt Nam hòa nhập sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế đã mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam vô vàn những cơ hội thuận lợi để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngành dệt may là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Trong nhiều năm qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may luôn đứng đầu trong Top 10 các ngành nghề, lĩnh vực có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước, chiếm đến 17% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, chiếm 2,5% thị phần toàn cầu và đang ở vị trí thứ 5 các quốc gia vùng lãnh thổ có kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. Ngành dệt may đóng góp 10% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cho trên 2 triệu lao động của cả nước. Năm 2012, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may đạt 17,2 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2011 và là năm thứ 4 liên tiếp dẫn đầu trong các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam. Tốc độ tăng trưởng ngành dệt may luôn ổn định ở mức bình quân 20%/năm. Mục tiêu phấn đấu của toàn ngành dệt may là tiếp tục duy trì ở Top 5 và tiến lên vị trí Top 3 của thế giới trong thời gian tới. Tuy nhiên, kết quả thực sự mang về cho đất nước của ngành dệt may chưa tương xứng. Hầu hết các doanh nghiệp dệt may vẫn thực hiện theo phương thức gia công, tỷ lệ chiếm đến 70%. Nguyên liệu, phụ liệu, hóa chất thuốc nhuộm dùng cho sản xuất hầu hết phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do vậy giá trị gia tăng của xuất khẩu hàng dệt may của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam không cao. Chính vì phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam chưa chủ động được kế hoạch sản xuất, chưa quyết định được giá bán, từ đó chưa thể chủ động tạo được lợi thế cạnh tranh của sản phẩm dệt may trên thị trường. Một nguyên nhân quan trọng khác, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam có trình độ quản lý còn yếu, chưa xây dựng được đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp xứng tầm với các nước trong khu vực, hoạt động marketing chưa được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, . . . và đặc biệt là chuỗi cung ứng dệt may chưa được quan tâm đúng và đầy đủ. Một trong những giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao kim ngạch xuất khẩu, giữ vững và phát triển bền vững tốc độ tăng trưởng hàng dệt [...]... hoạt động chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng nhằm ứng dụng vào thực tiễn quản trị chuỗi cung ứng tại các doanh nghiệp dệt nhuộm 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị chuỗi cung ứng: - Phân tích quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến; - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty 3 Đối tượng... ngành dệt may Việt Nam nói chung 7 Cấu trúc của luận văn Ngoài phần mở đầu và kết luận, Luận văn bao gồm 3 chương Chương I: Cơ sở lý thuyết về quản trị chuỗi cung ứng Chương II: Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 6 Chương 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI... đầy đủ hoạt động quản trị chuỗi cung ứng cho ngành dệt nhuộm nói chung, và tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến – nơi tác giả đang công tác nói riêng Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Tác giả tin rằng, đây không chỉ là vấn đề riêng của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến mà còn là vấn đề chung của rất nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt nhuộm Việt... Quản trị chuỗi cung ứng được xem như là thực thể kết hợp mà mối quan hệ giữa nhà cung ứng và nhà bán lẻ được phát triển Với chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở rộng, các công ty nhận ra sự cần thiết của quản trị chuỗi cung ứng để cải thiện hoạt động quản trị chi phí cũng như dịch vụ khách hàng Quản trị chuỗi cung ứng đóng góp về căn bản đến hiệu suất và giá trị mà một công ty nhận được Quản trị chuỗi cung. .. chuỗi cung ứng, nhưng lại băn khoăn, lúng túng trong việc hiểu đúng và đầy đủ về chuỗi cung ứng, quản trị chuỗi cung ứng, vai trò và tầm quan trọng của quản trị chuỗi cung ứng cũng như làm thế nào ứng dụng có hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng vào hoạt động thực tế của công ty, của doanh nghiệp 1.1.3 Các mô hình chuỗi cung ứng 1.1.3.1 Mô hình chuỗi cung ứng đơn giản: Với hình thức đơn giản nhất, một chuỗi. .. quả vào hoạt động quản trị của Công ty, đáp ứng được mục tiêu phát triển của Công ty, là một trong những trăn trở lớn của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến nói chung và của tác giả nói riêng Đây cũng chính là lý do thôi thúc tác giả chọn đề tài nghiên cứu: Quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến để làm 3 luận văn thạc sỹ trong chương trình Cao học quản trị kinh doanh Qua... Đối tượng nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, thực trạng và các giải pháp để ứng dụng cơ sở quản trị chuỗi cung ứng trong loại hình doanh nghiệp dệt nhuộm tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 4 Phạm vi nghiên cứu Hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến Số liệu thứ cấp, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 5 Phương pháp nghiên cứu Sử dụng phương pháp nghiên... Bước 1: Nghiên cứu lý thuyết về quản trị chuỗi cung ứng qua sách, giáo trình, các tạp chí, các kết quả nghiên cứu liên quan đã được công bố 4 + Bước 2: Nghiên cứu và mô tả thực trạng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến: phỏng vấn trực tiếp Ban lãnh đạo, cán bộ quản lý và nhân viên có liên quan đến chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng + Bước 3: Từ kết quả nghiên... tiếp tục nghiên cứu sâu hơn và rộng hơn sang các lĩnh vực khác - Đối với Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến: + Đề tài nghiên cứu Quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến sẽ giúp ích cho Lãnh đạo Công ty và các nhà quản lý cấp trung có cái nhìn tổng thể về các hoạt động của từng mắc xích trong chuỗi cung ứng: từ việc cung ứng các yếu tố đầu vào (nguyên, nhiên vật liệu) đến sản xuất, tồn trữ,... chuỗi cung ứng tại Công ty 6 Ý nghĩa của đề tài Cho đến nay, có thể nói đây là đề tài nghiên cứu nghiêm túc, bài bản và chuyên sâu về quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến Đề tài nghiên cứu này sẽ mang đến nhiều ý nghĩa thiết thực cho các đối tượng chủ thể có liên quan: - Đối với tác giả: + Củng cố và hệ thống hóa các kiến thức lý luận chung về chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng; . cung ứng Chương II: Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần. khác. - Đối với Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến: + Đề tài nghiên cứu Quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến sẽ giúp ích cho Lãnh đạo Công ty và các nhà quản lý cấp trung. cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 34 Hình 2.2 Mô hình hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại Công ty 43 Hình 2.3 Sơ đồ quá trình mua hàng tại Công ty Cổ phần Dệt Tân Tiến 44 Hình 2.4
- Xem thêm -

Xem thêm: quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần dệt tân tiến, quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần dệt tân tiến, quản trị chuỗi cung ứng tại công ty cổ phần dệt tân tiến

Từ khóa liên quan