nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn the light nha trang

99 3,855 38
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN DUY DŨNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI KHÁCH SẠN THE LIGHT NHA TRANG LUẬN VĂN THẠC SĨ Khánh Hòa - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG NGUYỄN DUY DŨNG NGHIÊN CỨU CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI KHÁCH SẠN THE LIGHT NHA TRANG Chuyên ngành : QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH Khánh Hòa - 2013 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của tôi. Những số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực, được trích dẫn và có tính kế thừa, phát triển từ các tài liệu, tạp chí, các công trình nghiên cứu, báo cáo, các website,…đã được công bố. Các giải pháp nêu trong luận văn được rút ra từ những cơ sở lý luận và quá trình nghiên cứu thực tiễn của tác giả. Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn Duy Dũng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô tại Khoa Kinh tế - Trường Đại học Nha Trang, đặc biệt là TS. Nguyễn Thị Trâm Anh đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn cho tôi trong suốt quá trình viết luận văn. Xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo Khách sạn The Light Nha Trang đã cung cấp nhiều thông tin và tài liệu tham khảo giúp tôi thực hiện được đề tài. Xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã tạo mọi điều kiện động viên và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua. Trân trọng./. Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2013 Tác giả Nguyễn Duy Dũng iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC SƠ ĐỒ vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1; LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – SCM) 5 1.1. Các khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng 5 1.2. Lịch sử ra đời 7 1.2.1. Quản trị chuỗi được phát triển từ nghiệp vụ mua hàng 7 1.2.2. Quản trị chuỗi được phát triển từ Logistics 8 1.2.3. Quản trị chuỗi phát triển từ sự phát triển kinh tế 9 1.3. Vai trò – Chức năng – Nhiệm vụ - Bản chất của quản trị chuỗi 10 1.3.1. Vai trò của SCM đối với doanh nghiệp và nền kinh tế 10 1.3.1.1. Vai trò của SCM đối với nền kinh tế 10 1.3.1.2. Vai trò của SCM đối với doanh nghiệp 11 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ của SCM 12 1.3.3. Bản chất của SCM 15 1.4. Tổ chức chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp 16 1.4.1. Các mô hình tổ chức SCM trong doanh nghiệp 16 1.4.2. Hoạt động của chuỗi cung ứng 20 1.5. Một số biện pháp nhằm tối ưu hoá hoạt động SCM trên thế giới 21 1.5.1. Hoạt động theo qui trình 22 1.5.2. Sử dụng hệ thống cung ứng kiểm soát tập trung 22 1.5.3. Sử dụng công nghệ thông tin trong SCM 23 1.5.4. Hoạt động hoàn hảo 24 1.6. Đặc điểm ngành du lịch và sự cần thiết phải quản trị chuỗi cung ứng trong khách sạn 24 1.6.1. Đặc điểm ngành du lịch 24 iv 1.6.2. Sự cần thiết phải quản trị chuỗi cung ứng trong khách sạn 25 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 27 CHƯƠNG 2; HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI KHÁCH SẠN THE LIGHT NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2010-2012 28 2.1. Giới thiệu Khách sạn The Light Nha Trang 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạn 28 2.1.1.1. Sơ lược về khách sạn 28 2.1.1.2. Các giai đoạn phát triển 29 2.1.1.3. Cơ sở vật chất của khách sạn 29 2.1.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của khách sạn 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức 31 2.1.2.1. Bộ máy tổ chức 31 2.1.2.2. Trách nhiệm và quyền hạn của các phòng ban 31 2.1.2.3. Tình hình nhân sự của khách sạn 34 2.1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn 38 2.2. Hiện trạng công tác SCM của khách sạn 42 2.2.1. Công tác hoạch định 42 2.2.1. Sơ đồ tổ chức quản lý chuỗi cung ứng của khách sạn 42 2.2.2. Hoạt động của chuỗi cung ứng 45 2.2.2.1. Tìm nguồn khách 45 2.2.2.2. Lập kế hoạch 46 2.2.2.3. Tìm nguồn hàng và mua hàng 54 2.2.2.4. Nhận hàng 54 2.2.2.5. Sản xuất và phục vụ khách 55 2.2.2.6. Hàng trả lại 56 2.3. Đánh giá hoạt động SCM của khách sạn hiện nay 56 2.3.1. Những mặt đạt được 56 2.3.1.1. Nhận thức về SCM 56 2.3.1.2. Về hiệu quả hoạt động 57 2.3.1.3. Thực hiện tốt việc phân khúc khách hàng 58 2.3.2. Những mặt hạn chế 59 2.3.2.1. Cơ cấu tổ chức 59 2.3.2.2. Về hoạt động SCM 60 2.3.2.3. Chưa xây dựng hoàn chỉnh chiến lược hoạt động tổng thể 60 v KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 61 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC SCM TẠI KHÁCH SẠN THE LIGHT NHA TRANG 62 3.1. Định hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam đến năm 2020 62 3.1.1. Định hướng phát triển ngành du lịch 62 3.1.1.1. Góc độ toàn ngành 62 3.1.1.2. Góc độ địa phương 64 3.1.2. Những thay đổi về môi trường kinh doanh du lịch khách sạn hậu WTO 65 3.2. Những cơ hội và thách thức cho khách sạn The Light Nha Trang 65 3.2.1. Cơ hội 65 3.2.2. Thách thức 67 3.3. Mục tiêu và các giải pháp mang tính định hướng 69 3.3.1. Mục tiêu mang tính định hướng 69 3.3.2. Các giải pháp mang tính định hướng 70 3.4. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động SCM tại KSTLNT 71 3.4.1. Tái tổ chức cơ cấu 71 3.4.2. Xây dựng kho chứa hàng 73 3.4.3. Xây dựng các chiến lược tổng thể cung ứng đầu vào 74 3.4.3.1. Qui hoạch vùng nguyên liệu liệu, thực phẩm 74 3.4.3.2. Đẩy mạnh thiết lập hệ thống các nhà cung ứng đầu vào 74 3.4.3.3. Thiết lập hệ thống phân phối dự phòng 75 3.4.3.4. Áp dụng các bộ tiêu chuẩn ISO trong quản lý 75 3.4.4. Phân loại khách hàng trong khối lưu trú và dịch vụ 75 3.4.4.1. Nguồn khách trực tiếp 75 3.4.4.2. Nguồn khách thông qua các trung gian 76 3.5. Kiến nghị 77 3.5.1. Xây dựng hệ thống quản lý mở 77 3.5.2. Hiện đại hoá sản xuất và nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên 77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 78 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO i vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Các qui trình của chuỗi cung ứng 13 Bảng 2.1: Niêm yết giá buồng tháng 6 năm 2012 29 Bảng 2.2: Cơ cấu nhân sự tại khách sạn qua các năm……… ……………………….40 Bảng 2.3: So sánh tình hình nhân sự của khách sạn qua các năm 36 Bảng 2.4: Cơ cấu nhân sự tại khách sạn năm 2012 37 Bảng 2.5. Kết quả kinh doanh qua các năm của Khách sạn 39 Bảng 2.6. Phân tích các chỉ số kết quả kinh doanh qua các năm 40 Bảng 2.7. Số liệu các chỉ tiêu kinh doanh của khách sạn 47 Bảng 2.8. Kế hoạch doanh thu của khách sạn năm 2013 50 Bảng 2.9. Phân bổ doanh thu buồng cho từng thời điểm 52 Bảng 2.10. Phân bổ doanh thu nhà hàng cho từng thời điểm 53 Bảng 2.11. Số liệu thị trường khách quốc tế qua các năm 58 Bảng 3.1. Dự báo sự phát triển của cơ sở lưu trú du lịch đến năm 2015 64 Bảng 3.2. Dự báo các phương án phát triển du lịch đến năm 2020 64 Bảng 3.3. Một số yếu tố tác động đến kinh doanh khách sạn 68 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Mô hình chuỗi cung ứng trong khách sạn 6 Sơ đồ 1.2: Tổ chức chuỗi cung ứng theo chức năng 17 Sơ đồ 1.3: Chuỗi cung ứng trong thời kỳ quá độ 18 Sơ đồ 1.4: Chuỗi cung ứng hợp nhất toàn phần 18 Sơ đồ 1.5: Tổ chức chuỗi cung ứng hợp nhất 19 Sơ đồ 1.6: Hoạt động của chuỗi cung ứng trong doanh nghiệp 21 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của KSTLNT 33 Sơ đồ 2.2: Tổ chức quản lý chuỗi cung ứng của khách sạn The Light Nha Trang 43 Sơ đồ 2.3: Qui trình dự báo nhu cầu 49 Sơ đồ 3.1: Mô hình đề xuất tổ chức mới tại KSTLNT 71 viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CLM : Hội đồng quản trị logic CRM : Quản trị quan hệ khách hàng DL : Du lịch DN : Doanh nghiệp ESCAP : Ủy ban kinh tế và xã hội châu Á – Thái Bình Dương ISCM : Quản trị chuỗi cung ứng nội bộ KSTLNT : Khách sạn The Light Nha Trang MICE : Du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, khen thưởng, sự kiện SC : Chuỗi cung ứng SCM : Quản trị chuỗi cung ứng SRM : Quản trị quan hệ với nhà cung ứng [...]... luận chung về quản trị chuỗi cung ứng Chương 2: Hiện trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang giai đoạn 2010 đến 2012 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chuỗi tại khách sạn The Light Nha Trang 5 CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT – SCM) 1.1 Các khái niệm chuỗi cung ứng và quản trị chuỗi cung ứng Với tư cách... có một nghiên cứu khoa học nào về quản trị chuỗi cung ứng trong khách sạn để tham khảo, làm cơ sở cho việc ứng dụng Trong thời gian học tập, nghiên cứu tại trường được hiểu thêm về công tác quản trị chuỗi cung ứng và qua tìm hiểu hiện trạng về công tác quản trị chuỗi cung ứng của các khách sạn ở Nha Trang Tôi thấy cần có một nghiên cứu mang tính hệ thống khoa học về công tác quản trị chuỗi cung ứng, ... của tác giả liên quan đến dịch vụ khách sạn du lịch, một lĩnh vực tương đối mới, sản phẩm chủ yếu là dịch vụ nên chỉ dừng ở mức độ nghiên cứu, mô tả chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang 3 Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích hiện trạng của quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang giai đoạn 2010 đến 2012; - Đề xuất các giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng. .. Nha Trang 4.2 Phạm vi nghiên cứu Tác giả cứu về công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang được thực hiện từ giai đoạn 2010 đến 2012 5 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn này, tác giả sử dụng phương pháp chỉ tiêu để phân tích, đánh giá chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang trên cớ sở dữ liệu thứ cấp đã thu thập được trong suốt quá trình nghiên cứu 6 Đóng góp khoa... cung ứng, nhận thức được tầm quan trọng của công việc này và quyết định chọn đề tại luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh của mình là Nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang 3 2 Tổng quan các nghiên cứu có liên quan Vũ Thị Thúy Nga (2007), “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi cung ứng tại công ty liên doanh dược phẩm Sanofi – Aventis... và (iv) dịch vụ khách hàng tốt Chuỗi cung ứng của công ty tương đối tốt, tuy nhiên một vài điểm cần lưu ý (i) Mức độ nhận thức về chuỗi cung ứng chưa đồng đều; (ii) chưa xây dựng được chiến lược hoạt động tổng thể và (iii) chưa thực hiện tốt phân khúc thị trường Với đề tài Nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang được phát triển trên cơ sở nghiên cứu của Vũ Thị... trước Tác giả đã tương đối thành công với việc mô tả, phân tích, đánh giá chuỗi cung ứng tại công công ty Sanofi – Aventis Tuy nhiên, chưa đi sâu về công tác quản trị chuỗi cung ứng như chưa đi sâu đánh giá công tác hoạch định; thực hiện; lãnh đạo và kiểm soát trong chuỗi cung ứng Kết quả khẳng định hiệu quả trong chuỗi cung ứng của công ty bởi (i) nhận thức về chuỗi cung ứng; (ii) cơ cấu nhân sự sự hợp... ứng tại khách sạn The Light Nha Trang 4 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá về công tác quản lý đầu vào nguyên vật liệu, thực phẩm và vật tư phục vụ cho sản xuất phục vụ khách hàng & một phần nhỏ của kênh phân phối đầu ra để phù hợp với đặc điểm của sản phẩm du lịch là tính đồng thời giữa sản xuất và tiêu dùng tại khách sạn The Light Nha Trang. .. nguồn, đối tác cung ứng và phân đoạn khách hàng để có chính sách phân phối hợp lý nhất tạo hiệu quả cao nhất có thể trong hoạt động kinh doanh của khách sạn Hiện nay, công tác quản trị chuỗi cung ứng đã được áp dụng nhiều ở các ngành sản xuất vật chất Tuy nhiên, với lĩnh vực khách sạn du lịch còn tương đối mới mẻ Hầu hết các khách sạn chưa thực sự chú trong tới công tác quản trị chuỗi cung ứng, một phần... sản phẩm, dịch vụ của khách sạn cung ứng ra thị trường hoàn hảo nhất, được khách hàng nồng nhiêt đón nhận Giúp cho họ thoả mãn tối đa nhu cầu tương xứng với chi phí bỏ ra, tăng lòng trung thành đối với khách sạn Để cung cấp ra thị trường những sản phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt nhất, khách sạn phải thực hiện công tác quản trị chuỗi cung ứng một cách có hiệu quả Quản trị chuỗi cung ứng phải được tiến . ở mức độ nghiên cứu, mô tả chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang. 3. Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích hiện trạng của quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang giai. thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn The Light Nha Trang. 4 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá về công tác quản. TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG TẠI KHÁCH SẠN THE LIGHT NHA TRANG GIAI ĐOẠN 2010-2012 28 2.1. Giới thiệu Khách sạn The Light Nha Trang 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của khách
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn the light nha trang, nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn the light nha trang, nghiên cứu công tác quản trị chuỗi cung ứng tại khách sạn the light nha trang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn