giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

115 542 1
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2015, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG  TRƯƠNG THỊ MỸ HỒNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH KHÁNH HÒA Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC : TS. NGUYỄN THỊ HIỂN Nha Trang - 2012 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu và kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình khoa học nào. Tác giả Trương Thị Mỹ Hồng ii LỜI CẢM ƠN Luận văn này là kết quả nghiên cứu của bản thân tôi, vì vậy sự hỗ trợ từ Thầy Cô và bạn bè, đồng nghiệp và gia đình là rất lớn. Nhân đây, tôi muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành luận văn này . Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Cô TS. Nguyễn Thị Hiển! Nếu không có những lời nhận xét, giải thích quý giá để xây dựng cấu trúc luận văn và sự hướng dẫn nhiệt tình, tận tâm của Cô trong suốt quá trình nghiên cứu thì luận văn này đã không hoàn thành. Tôi cũng học được rất nhiều từ Cô về kiến thức chuyên môn, tác phong làm việc và những điều bổ ích khác. Cảm ơn các anh chị Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa vì đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình thu thập số liệu và những lời khuyên bổ ích trong suốt thời gian viết luận văn này. Tôi cũng xin gởi lời cảm ơn tới tất cả các Thầy, Cô giảng viên đã dạy tôi trong suốt khóa học này. Các Thầy, Cô đã đem đến cho tôi những kiến thức và kinh nghiệm hết sức quý báu cho cuộc đời của tôi. Xin chân thành cảm ơn tới các đồng nghiệp của tôi đã động viên, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành khóa học này. Và cuối cùng, lời cảm ơn đặc biệt nhất dành gia đình tôi, những người đã động viên, chia sẻ với tôi những lúc khó khăn để tôi hoàn thành tốt khóa học và luận văn tốt nghiệp này. Khánh Hòa, tháng 11 năm 2012 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1 Mục tiêu chung 2 2.2 Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu 2 5. Đóng góp của đề tài 2 6. Kết cấu của đề tài 3 Chương 1 4 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỐN ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, ĐẦU TƯ XDCB VÀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB 4 1.1. Lý luận về đầu tư và nguồn vốn đầu tư 4 1.1.1. Khái niệm 4 1.1.2. Phân loại đầu tư 4 1.1.3. Đầu tư phát triển và vai trò đối với nền kinh tế 5 1.1.4. Nguồn vốn đầu tư trong nước 6 1.1.5. Bản chất nguồn vốn đầu tư 8 1.2 Chính sách đầu tư XDCB của Việt Nam hiện nay 9 1.2.1. Công tác đầu tư XDCB trong nền kinh tế thị trường XHCN tại Việt Nam 9 1.2.2. Cơ sở xây dựng chính sách đầu tư 10 1.2.3. Nguồn vốn các dự án đầu tư 11 1.3. Chu kỳ giải ngân vốn 13 1.3.1. Chu kỳ giải ngân vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn NSNN 13 1.3.2 Chu trình giải ngân vốn đầu tư XDCB bằng nguồn vốn nước ngoài 15 1.4. Kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB 16 1.4.1. Sự cần thiết phải kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 16 1.4.2. Nhiệm vụ của các chủ thể trong công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước 17 1.4.3. Nội dung kiểm soát thanh toán vốn đầu tư 20 1.5. Tổ chức công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc 21 1.5.1. Những quy định và nguyên tắc chung về cấp phát, thanh toán vốn đầu tư XDCB thuộc NSNN qua Kho bạc 21 1.5.2. Quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc 23 1.5.3. Trình tự giải quyết thủ tục, hồ sơ luân chuyển chứng từ 28 1.5.4. Đánh giá hiệu quả công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB 33 1.5.5 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB 36 iv Chương 2 38 ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC Ở KHÁNH HÒA 38 2.1. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu 38 2.1.1. Sơ lược về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa 38 2.1.2. Một số kết quả đạt được trong công tác thanh toán vốn đầu tư XDCB ở tỉnh Khánh Hòa 39 2.1.3. Công tác xây dựng cơ chế quản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB và phối hợp thực hiện tại địa phương 42 2.1.4. Tổng quan về KBNN Khánh Hòa 43 2.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa .56 2.2.1. Bộ máy quản lý, trách nhiệm kiểm soát từng cá nhân, bộ phận 56 2.2.2. Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi thanh toán vốn đầu tư XDCB62 2.2.3. Quản lý kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa 66 2.2.4. Kết quả kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN giai đoạn 2007-2011 69 2.3. Đánh giá chung về công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN Khánh Hòa 73 2.3.1. Đặc điểm nguồn vốn XDCB được kiểm soát tại tỉnh Khánh Hòa 73 2.3.2. Những kết quả đã đạt được 75 2.3.3. Những vướng mắc trong công tác kiểm soát chi vốn XDCB tại KBNN Khánh Hòa 78 Chương 3 85 ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XDCB QUA KBNN KHÁNH HÒA 85 3.1. Định hướng và mục tiêu 85 3.1.1. Định hướng 85 3.1.2. Mục tiêu 87 3.2 Một số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 88 3.2.2 Nhóm giải pháp về Quy trình, nghiệp vụ và thanh kiểm tra trong kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 90 3.2.3 Nhóm giải pháp về ứng dụng công nghệ trong quản lý 93 3.3 Kiến nghị với cơ quan các cấp 94 3.3.1. Đối với Chính phủ và các Bộ ngành 94 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nước 101 3.3.3 Đối với chính quyền địa phương 102 KẾT LUẬN 104 TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Nghĩa BQL Ban quản lý CP Chính phủ FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội ICOR Tỷ số gia tăng của vốn so với sản lượng KBNN Kho bạc Nhà nước NSNN Ngân sách Nhà nước NSTW Ngân sách Trung ương NXB Nhà xuất bản ODA Viện trợ phát triển chính thức ODF Tài trợ phát triển chính thức TTVĐT Thanh toán vốn đầu tư UBND Ủy ban nhân dân VĐT Vốn đầu tư XDCB Xây dựng cơ bản XHCN Xã hội Chủ nghĩa vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số kết quả đạt được trong công tác đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa 2007-2011 41 Bảng 2.2: Thống kê số liệu cấp phát vốn đầu tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa 69 theo cấp ngân sách từ năm 2007-2011 69 Bảng 2.3: Thống kê số liệu giảm chi trong kiểm soát vốn đầu tư XDCB qua KBNN 71 Khánh Hòa qua các năm 71 Bảng 2.4: Phân tích nguyên nhân giảm chi trong kiểm soát chi vốn 72 đầu tư XDCB từ 2007-2011 72 vii DANH MỤC HÌNH Sơ đồ 1.1: Chu trình giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn trong nước. 14 Sơ đồ 1.2: Chu trình giải ngân vốn đối với các dự án đầu tư bằng nguồn vốn nước ngoài. 15 Sơ đồ 2.1: Tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước Khánh Hòa 46 Sơ đồ 2.2: Quy trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 67 Biểu đồ số 2.1: Tình hình thanh toán vốn qua KBNN Khánh Hòa từ 2007-2011 70 Biểu đồ số 2.2: Tình hình thanh toán vốn qua KBNN Khánh Hòa từ 2007-2011 theo cấp ngân sách 70 Biểu đồ số 2.3: Tỷ lệ giảm cấp phát từ năm 2007-2011 72 Biểu đồ số 2.4: Nguyên nhân giảm chi XDCB từ năm 2007-2011 73 1 PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đóng vai trò quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế. Trong những năm qua thực hiện chủ trương đưa nền kinh tế nước ta thành nền kinh tế thị trường theo hướng mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà nước đã không ngừng tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng và coi đó là điểm mấu chốt để thu hút vốn đầu tư. Bên cạnh những nguồn vốn khác huy động được, ngân sách Nhà nước (NSNN) vẫn khẳng định vai trò chủ chốt trong việc tài trợ cho các công trình, dự án XDCB. Nguồn NSNN dành cho đầu tư XDCB luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi ngân sách hàng năm. Công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư XDCB luôn là vấn đề thời sự, quan tâm hàng đầu của Nhà nước và toàn xã hội, bởi tiến độ giải ngân và chất lượng giải ngân vốn đầu tư XDCB nó ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Hệ thống KBNN từ ngày 01 tháng 01 năm 2000 thực hiện vai trò là cơ quan kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB. Thời gian qua, KBNN đã thực hiện tốt vai trò của mình, tiết kiệm cho NSNN hàng…tỉ đồng từ việc phát hiện và loại bỏ những khoản chi không đúng chế độ. Trong những năm qua với nhiệm vụ được giao kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN trên địa bàn, KBNN Khánh Hòa đã luôn nhận thức được đây là một trong những nhiệm vụ chính trọng tâm của ngành từ cấp tỉnh đến các huyện, thị xã và thành phố. Làm tốt công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB có ý nghĩa quan trọng, tác động tích cực đến sự phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ đổi mới trên các lĩnh vực: kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng. Tuy nhiên việc quản lý cấp phát, thanh toán vốn còn nhiều vướng mắc dẫn đến nhiều hiện tượng tiêu cực, gây lãng phí, thất thoát vốn NSNN. Công tác kiểm tra kiểm soát chi vốn đầu tư của KBNN vẫn chưa được quan tâm đúng mức, phạm vi và nội dung kiểm soát còn nhiều bất cập, quan hệ giữa các bộ phận trong quá trình luân chuyển hồ sơ còn chưa rõ ràng. Vấn đề đặt ra là làm sao sử dụng một cách tiết kiệm và hiệu quả mọi nguồn vốn đầu tư, góp phần nâng cao tiềm lực, khả năng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trong đó tăng cường kiểm 2 soát chi vốn đầu tư có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn đầu tư. Vấn đề này cần được quan tâm giải quyết để thực sự phát huy hiệu quả của vốn đầu tư. Chính vì những lý do nêu trên, việc nghiên cứu đề tài “Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa” là rất cần thiết. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN tại tỉnh Khánh Hòa. 2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các lý thuyết, quan điểm về vốn, nguồn vốn đầu tư và dự án đầu tư, để làm cơ sở nghiên cứu thực tiễn công tác kiểm soát chi vốn đầu tư qua KBNN. - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2007-2011. Xác định các nhân tố ảnh hưởng và các vấn đề còn tồn tại trong quá trình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB. - Đề xuất phương hướng, các nhóm giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua hệ thống KBNN tại tỉnh Khánh Hòa góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN. - Phạm vi nghiên cứu: tỉnh Khánh Hòa từ 2007 – 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp khảo sát thực tế; Phương pháp đối chiếu so sánh; Phương pháp tổng hợp và phân tích…. - Số liệu: số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo thống kê của cơ quan KBNN và các ngành liên quan. 5. Đóng góp của đề tài - Về mặt lý luận Đề tài góp phần hệ thống hóa cơ sở lý thuyết liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước. - Về mặt thực tiễn [...]... ra ư c b c tranh t ng quát v th c tr ng công tác ki m soát chi u tư XDCB qua KBNN t nh Khánh Hòa + Xác nh các nhân t nh hư ng và công tác ki m soát chi v n u tư XDCB qua KBNN t nh Khánh Hòa + xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ki m soát chi v n u tư XDCB qua KBNN t nh Khánh Hòa + Là b tài li u cho Kho b c t nh Khánh Hòa qu n lý chi v n u tư xây d ng cơ b n cho nh ng năm ti p theo nh m th c... gi i pháp m b o có hi u qu a phương tài có th làm tài li u tham kh o cho các sinh viên và h c viên khóa sau 6 K t c u c a tài Chương 1: Cơ s lý lu n v v n soát chi v n nh hư ng, u tư, d án u tư, u tư XDCB và ki m u tư XDCB Chương 2: ánh giá công tác ki m soát chi v n u tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa Chương 3: nh hư ng và m t s gi i pháp nh m hoàn thi n công tác ki m soát chi v n XDCB qua KBNN Khánh Hòa. .. tiêu công qu có hi u qu , ti t ki m ngoài vi c xây d ng m t cơ ch t ch c qu n lý chi và ki m soát chi h u hi u Xây d ng cơ ch qu n lý v n u tư nh m t o hành lang pháp lý 16 i v i nh ng ngư i ư c Nhà nư c giao nhi m v qu n lý s d ng công qu Nhà nư c có hi u qu Xây d ng cơ ch ki m soát chi nh m ki m tra vi c qu n lý và s d ng công qu c a các Ch m b o úng m c ích, úng i tư ng - V phương di n tài chính công, ... lư ng k t; nh v u tư XDCB; xác ngh thanh toán c a Ch có th rõ hơn v n m t quan ni m úng u tư và Nhà th u trên cơ s h p ng ã ký trên, c n phân tích k hơn v khái ni m này nh m ưa ra n v ki m soát chi v n 1.5 T ch c công tác ki m soát chi v n 1.5.1 Nh ng quy nh tính h p lý, h p pháp các u tư u tư XDCB qua Kho b c nh và nguyên t c chung v c p phát, thanh toán v n u tư XDCB thu c NSNN qua Kho b c a Nh ng... quy n và các cơ quan Nhà nư c) ch thanh toán cho các d án ư c s d ng v n NSNN theo quy u tư thu c i tư ng nh c a Lu t NSNN và Quy ch qu n lý u tư và xây d ng - Các d án u tư s d ng v n NSNN ph i có ư c b trí vào k ho ch v n theo Quy ch qu n lý th t c u tư hàng năm c a Nhà nư c và có u tư và xây d ng, i u ki n thanh toán u tư xây d ng c a Nhà nư c - Cơ quan KBNN có trách nhi m ki m tra, ki m soát ch t... ch c, chi v công tác ngư i có công v i cách m ng và xã h i, chi lương hưu và tr c p xã h i; các kho n thanh toán khác cho cá nhân Trư ng h p chi thanh toán cá nhân cho các i tư ng hư ng lương t ngân sách Nhà nư c thu c di n b t bu c ph i thanh toán b ng chuy n kho n, KBNN ph i thanh toán chi tr cá nhân qua tài kho n 27 - Chi xây d ng cơ b n, bao g m: chi gi i phóng m t b ng tr c ti p cho dân, chi mua... n lý qu d tr Nhà nư c và các qu tài chính khác c a Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t; + T ch c th c hi n chi ngân sách Nhà nư c theo úng d toán ư c giao và có i u ki n theo quy nh c a lu t NSNN; + Th c hi n ki m soát thanh toán, chi tr , quy t toán các kho n chi t NSNN c a h th ng Kho b c theo úng quy Kho b c Nhà nư c: nh i u 56, i u 58 Lu t NSNN quy nh trách nhi m c a cơ quan Kho b c Nhà nư c và th... phát tri n khoa h c công ngh u tư là nhân t quan tr ng nh hư ng n quy t nh i m i và phát tri n khoa h c công ngh c a doanh nghi p và qu c gia [23] 1.1.4 Ngu n v n u tư trong nư c Ngu n v n Nhà nư c Ngu n v n ngu n v n tín d ng u tư Nhà nư c bao g m ngu n v n c a ngân sách Nhà nư c, u tư phát tri n c a Nhà nư c và ngu n v n doanh nghi p Nhà nư c 6 u tư phát tri n c a - i v i ngu n v n ngân sách Nhà nư c:... ba, u tư có vai trò quan tr ng trong vi c d ch chuy n cơ c u kinh t : Cơ c u kinh t là cơ c u c a t ng th các y u t c u thành n n kinh t , có quan h ch t ch v i nhau, ư c bi u hi n u tư có tác m t v t ch t và m t lư ng, tùy theo m c ích kinh t ng quan tr ng n d ch chuy n cơ c u kinh t phù h p v i quy lu t và chi n lư c phát tri n kinh t xã h i m i qu c gia trong t ng th i kỳ - Th tư, u tư có tác ng... n u tư hàng năm do KBNN thông báo ( i v i các d án do Trung ương qu n lý) + K ho ch v n u tư c a UBND t nh, huy n ( i v i các d án do a phương qu n lý) - Tài li u khi ki m soát v n chu n b u tư: + D toán chi phí cho công tác chu n b u tư ư c duy t; + Văn b n phê duy t k t qu l a ch n nhà th u theo quy th u; +H p ng gi a ch u tư v i nhà th u 24 nh c a Lu t u Trư ng h p ch u tư t th c hi n công tác chu . nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Là bộ tài liệu cho Kho bạc tỉnh Khánh Hòa định hướng, đề ra các giải pháp quản lý chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản. số giải pháp góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN Khánh Hòa 88 3.2.1. Nhóm giải pháp về hoàn thiện bộ máy kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB 88 3.2.2 Nhóm giải pháp. trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Xác định các nhân tố ảnh hưởng và công tác kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Khánh Hòa. + Đề xuất các giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa, giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa, giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vôn dâu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước tỉnh khánh hòa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn