Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013

123 1,040 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/03/2015, 20:26

Trong suốt quá trình 25 năm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã có nhiều thay đổi về thể chế nhằm tạo lập môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút nguồn vốn FDI phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đã đạt được những thành quả to lớn về mặt số lượng và chất lượng; tốc độ gia tăng nguồn vốn nhanh chóng từ 1,9 tỷ USD năm 2000 đến 20,3 tỷ USD vào cuối năm 2007 và đạt mức kỷ lục 71 tỷ USD trong năm 2008 đóng góp vào tăng trưởng kinh tế trung bình từ 12% năm 2000 và đạt 14,6% GDP năm 2008. Do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới, dòng vốn FDI vào Việt Nam giảm xuống còn 21,5 tỷ USD trong năm 2009 (giảm 70% so với cùng kỳ năm 2008), và tiếp tục giảm xuống còn 18,595 tỷ USD trong năm 2010. Đáng chú ý, tổng vốn thực hiện đến cuối năm 2009 đạt 68 tỷ USD (bao gồm cả vốn thực hiện của các dự án hết thời hạn hoạt động và giải thể trước thời hạn) nhưng trong năm 2010 tổng vốn thực hiện đạt 110 tỷ USD, tăng trở lại khoảng 10% so với năm 2009, xấp xỉ mức cao nhất đã đạt được vào năm 2008 là 11,6 tỷ USD, đóng góp hơn 18% GDP cả nước, tiếp tục khẳng định sự đóng góp một vai trò to lớn của nguồn vốn FDI đối với tăng trưởng kinh tế của nước ta. Mặc dù, có dấu hiệu tiếp tục tăng chậm lại vào cuối năm 2012, vốn FDI đăng ký chỉ đạt hơn 13 tỷ USD, nhưng đã tăng trở lại trong năm 2013 đạt 21,6 tỷ USD, tăng khoảng 13,4% so với năm 2012, đều là những dự án có quy mô lớn nhưng đã tích cực triển khai theo đúng tiến độ đăng ký, vốn đăng ký, chiếm tỷ lệ đóng góp 20% GDP cả nước, cho thấy hiệu quả khai thác nguồn vốn đầu tư nước ngoài đang phát triển theo chiều sâu nhằm nâng cao về mặt chất lượng sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI, ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, góp phần tích cực trong tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm trực tiếp cho người lao động và hàng triệu việc làm gián tiếp khác. Trêng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n  PHẠM THỊ HƯƠNG PHÂN TÍCH VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 Chuyªn ngµnh: KINH TẾ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN VIỆT HÙNG Hµ Néi - 2014 MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Số liệu nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 7.1. Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài 3 7.2. Tài liệu nghiên cứu ở trong nước 5 8. Bố cục luận văn 7 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1. Tăng trưởng kinh tế 8 1.1.1. Khái niệm và cách đo lường 8 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế 11 1.1.3. Các mô hình tăng trưởng kinh tế 15 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 21 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và hình thức đầu tư 21 1.2.2. Các nhân tố thu hút vốn FDI 24 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 28 1.3.1. Bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 28 1.3.2. Góp phần vào quá trình phát triển công nghệ 28 1.3.3. Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội 29 1.3.4. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước 32 1.3.5. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện cán cân thương mại 32 1.3.6. Góp phần bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 33 1.4. Tác động tiêu cực của FDI 34 1.4.1. Tạo áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của nước tiếp nhận đầu tư 34 1.4.2. Tạo ra sự mất cân đối về cơ cấu theo ngành, vùng của nước tiếp nhận đầu tư 34 1.4.3. Xuất hiện tình trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI 35 1.4.4. Gia tăng nguy cơ chuyển giao công nghệ lạc hậu 35 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1. Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam hiện nay 37 2.1.1. Thực trạng đầu tư FDI vào Việt Nam giai đoạn 2000 – 2007 37 Nhận xét chung: 45 2.1.2. Thực trạng đầu tư FDI vào Việt Nam giai đoạn 2008 – 2013 45 Nhận xét chung: 51 So sánh thực trạng FDI vào Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy sự khác biệt sau: 52 2.2. Tổng quan về tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 54 2.2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000 – 2007 54 2.2.2. Tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008 – 2013 56 So sánh tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy một số đặc điểm sau: 59 2.3. Những tác động chủ yếu của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 60 2.3.1. Tác động tích cực của FDI 60 2.3.2. Hạn chế của FDI 70 So sánh tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy một số đặc điểm sau: 75 CHƯƠNG 3 MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 3.1. Số liệu và mô tả biến số 78 3.1.1. Số liệu 78 3.1.2. Mô tả biến số 78 3.2. Chỉ định mô hình 80 3.3. Kiểm định lựa chọn mô hình 81 3.4. Kết quả ước lượng 81 Kết luận 83 CHƯƠNG 4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN FDI TRONG THỜI GIAN TỚI 4.1. Triển vọng và thách thức 86 4.1.1. Về triển vọng 86 4.1.2. Về thách thức 88 4.2. Quan điểm về định hướng thu hút FDI vào Việt Nam 93 4.3. Một số khuyến nghị nhằm thu hút và sử dụng hiệu quả FDI 94 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT STT Tên viết tắt Tên viết đầy đủ 1 ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á 2 APEC Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 3 CIEM Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương 4 DN Doanh nghiệp 5 DNNN Doanh nghiệp nhà nước 6 DNTN Doanh nghiệp tư nhân 7 EU Liên minh Châu Âu 8 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài 9 FEM Mô hình ảnh hưởng cố định (Moded fixed effects) 10 GO Tổng giá trị sản xuất 11 GDP Tổng sản phẩm quốc nội 12 GNI Tổng thu nhập quốc dân 13 GMM Mô hình hồi quy tổng quát (Generalized method of moments) 14 IMF Quỹ tiền tệ quốc tế 15 KCN Khu công nghiệp 16 KCX Khu chế xuất 17 KH&ĐT Kế hoạch và Đầu tư 18 MNC Công ty đa quốc gia (Multinational Corporation) STT Tên viết tắt Tên viết đầy đủ 19 ODA Official Development Assistance 20 R&D Nghiên cứu và triển khai 21 REM Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Model random effects) 22 TCTK Tổng cục Thống kê 23 TFP Năng suất nhân tố tổng hợp 24 TNC Công ty xuyên quốc gia (Transnational corporation) 25 SNA Hệ thống tài khoản quốc gia 26 UNCTAD Hội nghị của Liên hợp quốc về thương mại và phát triển 27 USD Đô la Mỹ 28 WTO Tổ chức thương mại thế giới DANH MỤC BẢNG MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC HÌNH MỞ ĐẦU MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1. Lý do chọn đề tài 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 3. Đối tượng nghiên cứu 3 4. Phạm vi nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 4. Phạm vi nghiên cứu 3 5. Số liệu nghiên cứu 5. Số liệu nghiên cứu 5. Số liệu nghiên cứu 3 6. Phương pháp nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu 6. Phương pháp nghiên cứu 3 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 3 7.1. Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài 7.1. Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài 7.1. Tài liệu nghiên cứu ở nước ngoài 3 7.2. Tài liệu nghiên cứu ở trong nước 7.2. Tài liệu nghiên cứu ở trong nước 7.2. Tài liệu nghiên cứu ở trong nước 5 8. Bố cục luận văn 8. Bố cục luận văn 8. Bố cục luận văn 7 CHƯƠNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1. Tăng trưởng kinh tế 1.1. Tăng trưởng kinh tế 1.1. Tăng trưởng kinh tế 8 1.1.1. Khái niệm và cách đo lường 8 1.1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế 11 1.1.3. Các mô hình tăng trưởng kinh tế 15 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 21 1.2.1. Khái niệm, đặc điểm và hình thức đầu tư 21 1.2.2. Các nhân tố thu hút vốn FDI 24 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 28 1.3.1. Bổ sung nguồn vốn cho phát triển kinh tế 28 1.3.2. Góp phần vào quá trình phát triển công nghệ 28 1.3.3. Tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội 29 1.3.4. Thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước 32 1.3.5. Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, cải thiện cán cân thương mại 32 1.3.6. Góp phần bảo vệ và khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 33 1.4. Tác động tiêu cực của FDI 1.4. Tác động tiêu cực của FDI 1.4. Tác động tiêu cực của FDI 34 1.4.1. Tạo áp lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp của nước tiếp nhận đầu tư 34 1.4.2. Tạo ra sự mất cân đối về cơ cấu theo ngành, vùng của nước tiếp nhận đầu tư 34 1.4.3. Xuất hiện tình trạng chuyển giá trong các doanh nghiệp FDI 35 [...]... LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Tăng trưởng kinh tế 1.2 Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3 Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế 1.4 Tác động tiêu cực của FDI CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1 Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam hiện... quả của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài là công việc hết sức cần thiết Với những lý do và sự đòi hỏi của thực tiễn như vậy, đề tài: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 đã được tác giả lựa chọn nghiên cứu 2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu của nghiên cứu là tập trung vào phân tích vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. .. mạnh tăng trưởng nền kinh tế đất nước đạt cao hơn 8 Bố cục luận văn Ngoài phần giới thiệu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, kết cấu của luận văn gồm 4 chương: Chương 1: Lý luận chung về vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế Chương 2: Thực trạng và vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2000 – 2013 Chương 3: Kết quả phân tích thực nghiệm đánh giá vai trò FDI tới tăng trưởng. .. hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2.2 Tổng quan về tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 54 2.2.1 Tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000 – 2007 54 2.2.2 Tình hình tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008 – 2013 56 58 So sánh tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy một số đặc điểm sau: So sánh tình hình tăng trưởng. .. Việt Nam, những tác động tích cực và bất lợi của nó đối tăng trưởng kinh tế Phân tích định lượng ảnh hưởng của FDI tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong 2 thời kỳ trước và sau khủng khoảng tài chính toàn cầu (năm 2008) Bằng việc kết hợp phân tích định lượng với phân tích định tính, luận văn sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề chính sau: - Kiểm định vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt. .. kinh tế ở Việt Nam; - Đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế; 3 - So sánh vai trò của FDI tới tăng trưởng Việt Nam giữa 2 giai đoạn trước và sau khủng khoảng tài chính toàn cầu, từ đó đề xuất một số kiến nghị để tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn vốn FDI 3 Đối tư ng nghiên cứu - Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam 4 Phạm vi nghiên...1.4.4 Gia tăng nguy cơ chuyển giao công nghệ lạc hậu 35 CHƯƠNG 2 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1 Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam hiện nay 2.1 Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam hiện nay ... cứu - Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giai đoạn 2000 – 2013 ở Việt Nam; - Tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2000 – 2013 ở Việt Nam 5 Số liệu nghiên cứu - Số liệu được thu thập từ các niên giám thống kê của 63 tỉnh thành theo năm và bộ số liệu điều tra tỉnh (2000 – 2012) của Tổng cục thống kê, giai đoạn 2000 – 2013, các báo cáo của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thống Kê, Báo Kinh Tế và các... trưởng kinh tế Việt Nam Chương 4: Một số kiến nghị nhằm sử dụng hiệu quả nguồn FDI 8 CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1 Tăng trưởng kinh tế 1.1.1 Khái niệm và cách đo lường 1.1.1.1 Khái niệm Tăng trưởng kinh tế là một định nghĩa được đưa ra khá sớm và liên tục phát triển Có nhiều quan điểm về tăng trưởng kinh tế nhưng nội hàm cốt lõi của quá trình tăng trưởng kinh tế là... quân trên đầu người Tăng trưởng kinh tế hiện đại được xác định thông qua nhiều đặc điểm gồm: (1) tăng trưởng là sự tăng nhanh về năng suất; (2) tăng trưởng là tốc độ tăng nhanh về thu nhập bình quân đầu người; (3) tăng trưởng là tốc độ chuyển dịch cơ cấu nhanh; (4) tăng trưởng là chuyển biến nhanh về hệ tư tưởng và xã hội; (5) tăng trưởng là sự vươn ra thế giới về mặt kinh tế; hay (6) tăng trưởng là sự . ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 – 2013 2.1. Thực trạng hoạt động của FDI ở Việt Nam. sau: - Kiểm định vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam; - Đánh giá tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế; 2 - So sánh vai trò của FDI tới tăng trưởng Việt Nam giữa 2 giai đoạn. nước 8. Bố cục luận văn CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 1.1. Tăng trưởng kinh tế 1.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.3. Vai trò của FDI tới tăng trưởng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013, Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013, Luận văn thạc sỹ kinh tế: Phân tích vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2000 đến 2013, Tổng quan tài liệu nghiên cứu, LÝ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA FDI TỚI TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ, g = αk + βl+ tfp, Y = (B1- α Kα L1- α ) 1/α = BL )( 1- α) /α. K (1.10), Nguồn: Tổng cục thống kê, Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT., Hình 2.7: Tỷ trọng các hình thức đầu tư FDI vào Việt Nam (%), Nguồn: Tổng hợp số liệu báo cáo thường niên của Tổng cục Thống kê., Hình 2.9 : GDP bình quân đầu người giai đoạn 2000 – 2007, So sánh tình hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy một số đặc điểm sau:, Nguồn: Tổng Cục thống kê, Nguồn. Số liệu từ 2000 - 2012 nguồn Tổng cục Hải quan, So sánh tác động của FDI tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam trước và sau cuộc khủng khoảng tài chính toàn cầu cho thấy một số đặc điểm sau:, Nguồn: Kết quả tính toán từ dữ liệu nghiên cứu dựa trên phần mềm Stata, LnGDPit = α0 + α1lnFDIit +α2 lnPopit + α3Openit + α4lnFDIit*Di + α5Di + εit (3.2), MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN FDI TRONG THỜI GIAN TỚI, Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài –Bộ KHĐT.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm