Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

209 347 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/03/2015, 14:47

“Lao động là cha, đất là mẹ của mọi của cải “quan điểm của William Petty lý giải về quá trình tạo ra giá trị từ hoạt động sản xuất. Theo ông muốn có của cải phải có cả lao động và đất đai. Chỉ có lao động mà không có đất đai thì lao động đó cũng rơi vào tình trạng thất nghiệp, không thể tạo ra được của cải. Như vậy, đất đai là một trong các yếu tố đầu vào không thể thiếu (lao động, đất đai, vốn) trong quá trình tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đất đai là yếu tố không thể thiếu mà các doanh nghiệp dù là doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, hay là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ,...đều phải sử dụng trong quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, ở mỗi loại hình doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác nhau, nhu cầu về đất đai cũng có sự khác biệt. Chính điều này dẫn đến sự khác nhau trong việc lựa chọn vị thế đất đai của doanh nghiệp. Thực tế ở Thành phố Hải Phòng cho thấy, trong những năm đổi mới, sự phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần làm xuất hiện nhiều loại hình doanh nghiệp: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài... làm tăng nhu cầu đất đai cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ tính từ năm 2000 đến năm 2010 số doanh nghiệp ở Thành phố Hải Phòng tăng từ 1089 lên hơn 5000 doanh nghiệp, điều này làm cho diện tích đất được dùng cho sản xuất của ngành công nghiệp và dịch vụ tăng lên trong thời gian qua. Càng nhiều doanh nghiệp ra đời, nhu cầu sử dụng đất ngày càng tăng. Nếu đối với các doanh nghiệp thương mại, các đơn vị tiến hành họat động kinh doanh thì nhu cầu sử dụng đất ở trung tâm thành phố với những vị thế đẹp, và hạ tầng kỹ thuật tương đối tốt..., gần các đô thị được các doanh nghiệp thương mại quan tâm hàng đầu. Tuy nhiên giá cả của những mảnh đất này không hề rẻ. Đối với các doanh nghiệp tiến hành sản xuất, ưu tiên của họ hướng đến các khu vực đất có giá rẻ, nhưng vẫn thuận tiện về giao thông và có cơ sở hạ tầng thỏa đáng giúp họ tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình. Trong xu hướng hiện nay, khi mà số lượng doanh nghiệp ngày một gia tăng và các doanh nghiệp đã khẳng định thương hiệu có xu hướng thực hiện tái sản xuất cả về chiều rộng lẫn chiều sâu ngày càng nhiều, thì việc các nhà quản lý, các chủ doanh nghiệp phải có chiến lược trong đầu tư đất đai mở rộng sản xuất là cần thiết. Nói cách khác, do mục tiêu phát triển khác nhau, việc lựa chọn đất để triển khai kinh doanh của các chủ doanh nghiệp do đó cũng không đồng nhất. Chính vì vậy, việc nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn đất đai để tiến hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp là điều cần thiết. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyªn ngµnh: Qu¶n trÞ Kinh doanh M· sè: 62.34.01.02 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ Người hướng dẫn khoa học: HÀ NỘI, NĂM 2013 MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁ TỪ VIẾT TẮT ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương CSHT Cơ sở hạ tầng DN Doanh nghiệp DNCBSM Dự báo sự biến đổi về của doanh nghiệp chế biến DNFDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân EU (European Union) Liên minh châu Âu GDP (Gross Domestic Product) Tổng sản phẩm nội địa KCN Khu công nghiệp KDL Khu du lịch KKT Khu kinh tế KT-XH Kinh tế xa hội LNĐ Người lao động NCDNCBSM Dự báo sự biến đổi nhân công làm việc trong các doanh nghiệp chế biến NN&PTNT Nông nghiệp và phát triển nông thôn SX Sản xuất SXKD Sản xuất kinh doanh UBND Ủy ban nhân dân UNESCO (United Nations Educational Scientific Tổ chức Giáo dục, Khoa học and Cultural Organization) và Văn hóa Liên Hiệp Quốc iii iv DANH MỤC BẢNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN i NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ i Bảng 2.1: Đóng góp của nhóm lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vào sự phát triển kinh tế của Hải Phòng 39 Bảng 2.2: Số doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh tế ở Hải Phòng 40 Bảng 2.3: Số lượng lao động tăng thêm từ sự tham gia vào các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 42 Bảng 2.4: Tình hình giao và sử dụng ở các cụm công nghiệp Hải Phòng 50 Bảng 2.5: Các doanh nghiệp điều tra 62 Bảng 2.6: Các đối tượng quản lý điều tra 65 Bảng 3.1: Diện tích đất được sử dụng bởi các doanh nghiệp điều tra tại 72 Hải Phòng năm 2010 72 Bảng 3.2: Diện tích đất được sử dụng theo loại hình doanh nghiệp điều tra tại Hải Phòng năm 2010 73 Bảng 3.3: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô lao động được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 74 Bảng 3.4: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô vốn được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 75 Bảng 3.5: Nhu cầu sử dụng đất dựa trên diện tích được giao của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 78 Bảng 3.6: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 79 Quy mô vốn 79 Bảng 3.7: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 81 Bảng 3.8: Nhu cầu tăng thêm đất ở hiện tại xét theo loại hình doanh nghiệp 81 Bảng 3.9: Các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận thuê đất cho sản xuất 82 Bảng 3.10: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 86 Bảng 3.11: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô vốn 87 Bảng 3.12: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô lao động 87 Bảng 3.13: Đánh giá ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 89 Bảng 3.14: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 90 Bảng 3.15: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô lao động 91 Bảng 3.16: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố về khả năng huy động nhận lực cho sản xuất khi thuê đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 93 Bảng 3.17: Nhận định theo quy mô vốn về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.18: Nhận định theo quy mô lao động về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.19: Nhận định theo loại hình doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định mở rộng đất sản xuất 97 Bảng 3.20: Nhận định theo quy mô vốn doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 98 Bảng 3.21: Nhận định theo quy mô lao động doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 99 Bảng 3.22: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận thuê thêm đất phục vụ sản xuất theo các loại hình doanh nghiệp 100 Bảng 3.23: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 101 Bảng 3.24: Đánh giá về kỳ vọng khi việc tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 101 v Bảng 3.25: Đánh giá của doanh nghiệp về yếu tố ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư mở rộng sản xuất 103 Bảng 3.26: Đánh giá của sở ban ngành về đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 104 Bảng 3.27: Đánh giá theo nhóm cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất sản xuất 106 Bảng 3.28: Đánh giá của các sở ban ngành về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp huy động nhận lực khi thuê đất 108 Bảng 3.29: Đánh giá của các sở ban ngành về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 110 Bảng 3.30: Đánh giá của các sở ban ngành về năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc quản lý hoạt động đất cho doanh nghiệp thuê 112 Bảng 3.31: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp điều tra 115 Bảng 3.32: Thu nhập bình quân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được điều tra 125 Bảng 4.1: Dự báo một sô chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Hải Phòng đến 2020 140 Bảng 4.2: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 141 Bảng 4.3: Dự báo về số doanh nghiệp chế biến, tình hình nhân công làm việc tại các doanh nghiệp và đất dành cho hoạt động kinh tế phi nông nghiệp của Hải Phòng đến 2020 142 Bảng 1.1: Các doanh nghiệp được điêu tra theo các loại hình doanh nghiệp 167 Bảng 1.2: Cán bộ quản lý địa phương tham gia trả lời phiếu điêu tra 167 2. Danh mục bảng phụ lục của chương 2 168 Bảng 2.01: Mối quan hệ giữa các loại hình doanh nghiệp với lĩnh vực sản xuất 168 Bảng 2.02: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp với quy mô vốn ở các doanh nghiệp điều tra 169 Bảng 2.03: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp và số lao động tham gia 171 3. Danh mục phụ lục bảng phụ lục của chương 3 172 Bảng 3.01 : Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải Phòng 172 Bảng 3.05: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng cơ hội tiếp cận thông tin của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.06: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng năng lực của cán bộ quản lý địa phương đến quyết định mở rộng diện tích đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.07: Đánh giá của doanh nghiệp về ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư thuê/mở rộng diện tích đất phục vụ sản xuất 174 Bảng 3.08: Đánh giá của cán bộ quản lý về khả năng đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 174 Bảng 3.09: Đánh giá của cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng cơ sở trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 174 Bảng 3.10 Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng từ khả năng huy động nguồn lực đến việc tiếp cận mở rộng đất phục vụ sản xuất DN 176 Bảng 3.011: Đánh giá của cán bộ quản lý về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 176 Bảng 3.012: Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng đảm bảo cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 176 Bảng 3.014: Số tiền đóng góp bình quân từ thuế của doanh nghiệp theo các loại hình được điều tra vào ngân sách tỉnh 177 Bảng 3.015: Sự thực hiện của các doanh nghiệp trong việc xây dựng hạ tầng xã hội trong sự phát triển của doanh nghiệp 177 Bảng 3.016: Quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển doanh nghiệp 178 4. Danh mục các bảng phụ lục của chương 4 179 Bảng 4.01: Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản qua 10 năm đổi mới 179 Bảng 4.02: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 179 Bảng 4.03: Đánh giá của doanh nghiệp về thứ tự mức độ ưu tiên đối với các vấn đề sau để Doanh nghiệp tiếp cận đất đai cho sản xuất thuận lợi và hiệu quả nhất 180 5. Bài toán 181 5.1: Bài toán về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đất phục vụ sản xuất của doanh nghiệp 181 5.2. Bài toán dự báo về sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và nhân công làm việc trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng đến năm 2020 186 vi DANH MỤC HÌNH BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN i NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ i Bảng 2.1: Đóng góp của nhóm lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vào sự phát triển kinh tế của Hải Phòng 39 Bảng 2.1: Đóng góp của nhóm lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ vào sự phát triển kinh tế của Hải Phòng 39 Bảng 2.2: Số doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh tế ở Hải Phòng 40 Bảng 2.2: Số doanh nghiệp tham gia vào hoạt động kinh tế ở Hải Phòng 40 Bảng 2.3: Số lượng lao động tăng thêm từ sự tham gia vào các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 42 Bảng 2.3: Số lượng lao động tăng thêm từ sự tham gia vào các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 42 Bảng 2.4: Tình hình giao và sử dụng ở các cụm công nghiệp Hải Phòng 50 Bảng 2.4: Tình hình giao và sử dụng ở các cụm công nghiệp Hải Phòng 50 Bảng 2.5: Các doanh nghiệp điều tra 62 Bảng 2.5: Các doanh nghiệp điều tra 62 Bảng 2.6: Các đối tượng quản lý điều tra 65 Bảng 2.6: Các đối tượng quản lý điều tra 65 Bảng 3.1: Diện tích đất được sử dụng bởi các doanh nghiệp điều tra tại 72 Bảng 3.1: Diện tích đất được sử dụng bởi các doanh nghiệp điều tra tại 72 Hải Phòng năm 2010 72 Hải Phòng năm 2010 72 Bảng 3.2: Diện tích đất được sử dụng theo loại hình doanh nghiệp điều tra tại Hải Phòng năm 2010 73 Bảng 3.2: Diện tích đất được sử dụng theo loại hình doanh nghiệp điều tra tại Hải Phòng năm 2010 73 Bảng 3.3: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô lao động được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 74 Bảng 3.3: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô lao động được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 74 Bảng 3.4: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô vốn được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 75 Bảng 3.4: Diện tích đất được sử dụng trong các doanh nghiệp theo quy mô vốn được điều tra tại Hải Phòng năm 2010 75 Bảng 3.5: Nhu cầu sử dụng đất dựa trên diện tích được giao của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 78 Bảng 3.5: Nhu cầu sử dụng đất dựa trên diện tích được giao của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 78 Bảng 3.6: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 79 Bảng 3.6: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 79 Quy mô vốn 79 Quy mô vốn 79 Bảng 3.7: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 81 Bảng 3.7: Nhu cầu sử dụng đất của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 81 Bảng 3.8: Nhu cầu tăng thêm đất ở hiện tại xét theo loại hình doanh nghiệp 81 Bảng 3.8: Nhu cầu tăng thêm đất ở hiện tại xét theo loại hình doanh nghiệp 81 Bảng 3.9: Các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận thuê đất cho sản xuất 82 Bảng 3.9: Các khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải trong việc tiếp cận thuê đất cho sản xuất 82 Bảng 3.10: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 86 Bảng 3.10: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp 86 Bảng 3.11: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô vốn 87 vii Bảng 3.11: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô vốn 87 Bảng 3.12: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô lao động 87 Bảng 3.12: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp phần theo quy mô lao động 87 Bảng 3.13: Đánh giá ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 89 Bảng 3.13: Đánh giá ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội tới việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp 89 Bảng 3.14: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 90 Bảng 3.14: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 90 Bảng 3.15: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô lao động 91 Bảng 3.15: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố sự phát triển kinh tế xã hội với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp theo quy mô lao động 91 Bảng 3.16: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố về khả năng huy động nhận lực cho sản xuất khi thuê đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 93 Bảng 3.16: Đánh giá ảnh hưởng từ các yếu tố về khả năng huy động nhận lực cho sản xuất khi thuê đất của doanh nghiệp theo quy mô vốn 93 Bảng 3.17: Nhận định theo quy mô vốn về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.17: Nhận định theo quy mô vốn về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.18: Nhận định theo quy mô lao động về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.18: Nhận định theo quy mô lao động về việc tiếp cận đối với thông tin thuê đất nhằm mở rộng hoạt động sản xuất 96 Bảng 3.19: Nhận định theo loại hình doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định mở rộng đất sản xuất 97 Bảng 3.19: Nhận định theo loại hình doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định mở rộng đất sản xuất 97 Bảng 3.20: Nhận định theo quy mô vốn doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 98 Bảng 3.20: Nhận định theo quy mô vốn doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 98 Bảng 3.21: Nhận định theo quy mô lao động doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 99 Bảng 3.21: Nhận định theo quy mô lao động doanh nghiệp về thủ tục hành chính của địa phương đến quyết định thuê đất sản xuất 99 Bảng 3.22: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận thuê thêm đất phục vụ sản xuất theo các loại hình doanh nghiệp 100 Bảng 3.22: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận thuê thêm đất phục vụ sản xuất theo các loại hình doanh nghiệp 100 Bảng 3.23: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 101 Bảng 3.23: Đánh giá về kỳ vọng khi tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô vốn 101 Bảng 3.24: Đánh giá về kỳ vọng khi việc tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 101 Bảng 3.24: Đánh giá về kỳ vọng khi việc tiếp cận đất của nhóm doanh nghiệp theo quy mô lao động 101 Bảng 3.25: Đánh giá của doanh nghiệp về yếu tố ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư mở rộng sản xuất 103 Bảng 3.25: Đánh giá của doanh nghiệp về yếu tố ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư mở rộng sản xuất 103 Bảng 3.26: Đánh giá của sở ban ngành về đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 104 Bảng 3.26: Đánh giá của sở ban ngành về đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 104 Bảng 3.27: Đánh giá theo nhóm cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất sản xuất 106 Bảng 3.27: Đánh giá theo nhóm cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng kỹ thuật trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất sản xuất 106 viii Bảng 3.28: Đánh giá của các sở ban ngành về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp huy động nhận lực khi thuê đất 108 Bảng 3.28: Đánh giá của các sở ban ngành về các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp huy động nhận lực khi thuê đất 108 Bảng 3.29: Đánh giá của các sở ban ngành về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 110 Bảng 3.29: Đánh giá của các sở ban ngành về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 110 Bảng 3.30: Đánh giá của các sở ban ngành về năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc quản lý hoạt động đất cho doanh nghiệp thuê 112 Bảng 3.30: Đánh giá của các sở ban ngành về năng lực của đội ngũ cán bộ trong việc quản lý hoạt động đất cho doanh nghiệp thuê 112 Bảng 3.31: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp điều tra 115 Bảng 3.31: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp điều tra 115 Bảng 3.32: Thu nhập bình quân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được điều tra 125 Bảng 3.32: Thu nhập bình quân người lao động làm việc tại các doanh nghiệp được điều tra 125 Bảng 4.1: Dự báo một sô chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Hải Phòng đến 2020 140 Bảng 4.1: Dự báo một sô chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội Hải Phòng đến 2020 140 Bảng 4.2: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 141 Bảng 4.2: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 141 Bảng 4.3: Dự báo về số doanh nghiệp chế biến, tình hình nhân công làm việc tại các doanh nghiệp và đất dành cho hoạt động kinh tế phi nông nghiệp của Hải Phòng đến 2020 142 Bảng 4.3: Dự báo về số doanh nghiệp chế biến, tình hình nhân công làm việc tại các doanh nghiệp và đất dành cho hoạt động kinh tế phi nông nghiệp của Hải Phòng đến 2020 142 Bảng 1.1: Các doanh nghiệp được điêu tra theo các loại hình doanh nghiệp 167 Bảng 1.1: Các doanh nghiệp được điêu tra theo các loại hình doanh nghiệp 167 Bảng 1.2: Cán bộ quản lý địa phương tham gia trả lời phiếu điêu tra 167 Bảng 1.2: Cán bộ quản lý địa phương tham gia trả lời phiếu điêu tra 167 2. Danh mục bảng phụ lục của chương 2 168 2. Danh mục bảng phụ lục của chương 2 168 Bảng 2.01: Mối quan hệ giữa các loại hình doanh nghiệp với lĩnh vực sản xuất 168 Bảng 2.01: Mối quan hệ giữa các loại hình doanh nghiệp với lĩnh vực sản xuất 168 Bảng 2.02: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp với quy mô vốn ở các doanh nghiệp điều tra 169 Bảng 2.02: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp với quy mô vốn ở các doanh nghiệp điều tra 169 Bảng 2.03: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp và số lao động tham gia 171 Bảng 2.03: Mối quan hệ giữa loại hình doanh nghiệp và số lao động tham gia 171 3. Danh mục phụ lục bảng phụ lục của chương 3 172 3. Danh mục phụ lục bảng phụ lục của chương 3 172 Bảng 3.01 : Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải Phòng 172 Bảng 3.01 : Đánh giá yếu tố ảnh hưởng từ môi trường pháp lý đối với việc tiếp cận đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải Phòng 172 Bảng 3.05: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng cơ hội tiếp cận thông tin của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.05: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng cơ hội tiếp cận thông tin của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.06: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng năng lực của cán bộ quản lý địa phương đến quyết định mở rộng diện tích đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.06: Đánh giá yếu tố ảnh hưởng năng lực của cán bộ quản lý địa phương đến quyết định mở rộng diện tích đất của doanh nghiệp được điều tra ở Hải phòng 173 Bảng 3.07: Đánh giá của doanh nghiệp về ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư thuê/mở rộng diện tích đất phục vụ sản xuất 174 Bảng 3.07: Đánh giá của doanh nghiệp về ảnh hưởng từ giá thuê đất đến quyết định đầu tư thuê/mở rộng diện tích đất phục vụ sản xuất 174 Bảng 3.08: Đánh giá của cán bộ quản lý về khả năng đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 174 Bảng 3.08: Đánh giá của cán bộ quản lý về khả năng đảm bảo môi trường pháp lý nhằm thu hút các doanh nghiệp mở rộng diện tích đất sản xuất 174 Bảng 3.09: Đánh giá của cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng cơ sở trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 174 Bảng 3.09: Đánh giá của cán bộ quản lý về đảm bảo hạ tầng cơ sở trong việc thu hút các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 174 ix Bảng 3.10 Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng từ khả năng huy động nguồn lực đến việc tiếp cận mở rộng đất phục vụ sản xuất DN 176 Bảng 3.10 Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng từ khả năng huy động nguồn lực đến việc tiếp cận mở rộng đất phục vụ sản xuất DN 176 Bảng 3.011: Đánh giá của cán bộ quản lý về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 176 Bảng 3.011: Đánh giá của cán bộ quản lý về việc cung cấp thông tin thuê đối với các doanh nghiệp có nhu cầu 176 Bảng 3.012: Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng đảm bảo cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 176 Bảng 3.012: Đánh giá của cán bộ quản lý đối với các yếu tố ảnh hưởng đảm bảo cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp thuê đất phục vụ sản xuất 176 Bảng 3.014: Số tiền đóng góp bình quân từ thuế của doanh nghiệp theo các loại hình được điều tra vào ngân sách tỉnh 177 Bảng 3.014: Số tiền đóng góp bình quân từ thuế của doanh nghiệp theo các loại hình được điều tra vào ngân sách tỉnh 177 Bảng 3.015: Sự thực hiện của các doanh nghiệp trong việc xây dựng hạ tầng xã hội trong sự phát triển của doanh nghiệp 177 Bảng 3.015: Sự thực hiện của các doanh nghiệp trong việc xây dựng hạ tầng xã hội trong sự phát triển của doanh nghiệp 177 Bảng 3.016: Quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển doanh nghiệp 178 Bảng 3.016: Quan điểm bảo vệ môi trường sinh thái trong phát triển doanh nghiệp 178 4. Danh mục các bảng phụ lục của chương 4 179 4. Danh mục các bảng phụ lục của chương 4 179 Bảng 4.01: Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản qua 10 năm đổi mới 179 Bảng 4.01: Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản qua 10 năm đổi mới 179 Bảng 4.02: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 179 Bảng 4.02: Số lượng doanh nghiệp và lao động trong nền kinh tế Hải Phòng 179 Bảng 4.03: Đánh giá của doanh nghiệp về thứ tự mức độ ưu tiên đối với các vấn đề sau để Doanh nghiệp tiếp cận đất đai cho sản xuất thuận lợi và hiệu quả nhất 180 Bảng 4.03: Đánh giá của doanh nghiệp về thứ tự mức độ ưu tiên đối với các vấn đề sau để Doanh nghiệp tiếp cận đất đai cho sản xuất thuận lợi và hiệu quả nhất 180 5. Bài toán 181 5. Bài toán 181 5.1: Bài toán về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đất phục vụ sản xuất của doanh nghiệp 181 5.1: Bài toán về mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư đất phục vụ sản xuất của doanh nghiệp 181 5.2. Bài toán dự báo về sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và nhân công làm việc trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng đến năm 2020 186 5.2. Bài toán dự báo về sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất và nhân công làm việc trong các doanh nghiệp tại Hải Phòng đến năm 2020 186 x [...]... việc nghiên cứu những nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn đất đai để tiến hành kinh doanh của chủ doanh nghiệp là điều cần thiết Xuất phát từ đó, là người đang tham gia nghiên cứu và quản lý về đất đai, tài nguyên trên địa bàn Thành phố Hải Phòng, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên. .. thành phố Hải Phòng thực hiện như thế nào để thu hút các doanh nghiệp đầu tư mở rộng đất phục vụ sản xuất? 3 Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của luận án: 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1 Mục tiêu tổng quát Trên cơ sở nghiên cứu làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về các nhân tố tác động và phân tích, đánh giá thực trạng các nhân tố và tác động của nó đến việc lựa chọn đất đai cho sản xuất kinh doanh của các. .. Hải phòng Mặc dù Hải Phòng, là thành phố nổi tiếng về công nghiệp đóng tàu, xi măng, sản xuất nhựa và các ngành công nghiệp này được nhiều nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế tham gia Tuy nhiên, nghiên cứu lại không đi vào phân tích các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh nghiệp theo từng ngành sản xuất cụ thể mà nghiên cứu phân tích các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của doanh. .. trường lao động và mức độ sẵn có về lao động, có ý nghĩa ra sao, tác động thế nào đến việc lựa chọn đất đai của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng? Bốn là: Tình hình lựa chọn đất đại của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố hiện nay như thế nào? Hiệu quả kinh tế và hiệu quả kinh tế xã hội của việc lựa chọn đó thể hiện như thế nào ở thực tế thành phố Hải Phòng? 7... Baptista (2008) kế thừa các tư tưởng về đầu tư kinh doanh đất đai của các nhà kinh tế học tiền nhiệm để đưa ra các lý thuyết liên quan đến hành vi đầu tư và các yếu tố có tác động đến hành vi đầu tư vào đất đai của các doanh nghiệp 3 Khi nói đến vấn đề liên quan đến hành vi đầu tư vào đất đai, K Mark đã có sự lý giải khá hệ thống về hành vi đầu tư vào đất đai của các cá nhân, các doanh nghiệp dựa trên lý... tài nghiên cứu cho luận án tiến sỹ kinh tế Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng để đưa ra những đề xuất giải pháp về quản lý nhà nước để định hướng và tạo điều kiện cho doanh nghiệp lựa chọn đất đai phục vụ nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 2 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu Các công trình nghiên cứu nước ngoài: Vấn đề nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn đất đai của doanh nghiệp đã... doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn nghiên cứu Đề tài luận giải các đề xuất giải pháp để hoàn thiện các nhân tố tác động nhằm định hướng và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lựa chọn đất đai phát triển sản xuất kinh doanh một cách hiệu quả 8 3.1.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa các nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp - Chỉ ra được các yếu tố như môi... Nội dung nghiên cứu Luận án gồm 4 chương không kể lời mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục Chương 1 Tổng quan những vấn đề lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất đai phục vụ sản xuất của doanh nghiệp Chương 2 Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Đánh giá thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp trên... bàn thành phố Hải Phòng từ kết quả điều tra Chương 4: Phương hướng và giải pháp khuyến khích doanh nghiệp thuê đất thực hiện sản trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 10 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐẤT PHỤC VỤ SẢN XUẤT CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Đất và mục tiêu sử dụng đất trong nền kinh tế 1.1.1 Đất và vai trò của đất trong... hút hút các doanh nghiệp đầu tư vào đất đai để tiến hành các hoạt động sản xuất Mặc dù nhiều khía cạnh liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi đầu tư của của doanh nghiệp vào đất đai đã được nhiều nhà khoa học nghiên cứu, tuy nhiên cái mà các nhà khoa học quốc tế tập trung chủ yếu là hành vi lựa chọn đầu tư của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản Còn những nghiên cứu về . Thành phố Hải Phòng, tác giả lựa chọn chủ đề Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng làm đề tài nghiên cứu cho luận án. DỤC VÀ ĐÀO TẠO i TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN i NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN i ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA i NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG i LUẬN ÁN TIẾN SỸ i KINH DOANH. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN LỰA CHỌN ĐẤT ĐAI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP QUA NGHIÊN CỨU THỰC TẾ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Chuyªn ngµnh: Qu¶n trÞ Kinh doanh M·
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng, Luận án tiến sỹ kinh doanh và quản lý: Những nhân tố tác động đến lựa chọn đất đai của các doanh nghiệp qua nghiên cứu thực tế tại thành phố Hải Phòng

Từ khóa liên quan