nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài

125 805 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/02/2015, 02:49

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THẾ HUY NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC - HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM –––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THẾ HUY NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG CÁC LOÀI THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN LOÀI VÀ SINH CẢNH NAM XUÂN LẠC - HUYỆN CHỢ ĐỒN, TỈNH BẮC KẠN NHẰM ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LOÀI : 60.62.02.01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: 1. TS. NGUYỄN VĂN THÁI 2. Th.S. LA QUANG ĐỘ THÁI NGUYÊN – 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân tôi. Các số liệu và kết quả nghiên là quá trình điều tra trên thực địa hoàn toàn trung thực, chưa công bố trên các tài liệu, nếu có gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết quả Ngƣời viết cam đoan trước Hội đồng khoa học Nguyễn Thế Huy XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận học viên đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ và tên) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Sau một thời gian nghiên cứu và thu thập số liệu tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, đến nay bản luận văn Thạc sỹ của tôi đã hoàn thành. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự hướng dẫn tận tình của TS. Nguyễn Văn Thái; Ths. La Quang Độ đã dìu dắt tôi từng bước đi trong nghiên cứu khoa học, sự giúp đỡ chỉ bảo của các thầy, cô giáo Khoa Lâm nghiệp, Khoa Sau đại học - trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, UBND và người dân sống quanh Khu Bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đã giúp đỡ trân thành và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành luận văn này. Vì điều kiện thời gian nghiên cứu và trình độ chuyên môn của bản thân còn có những hạn chế nhất định, nên đề tài này không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong nhận được những ý kiến góp ý quý báu của các nhà khoa học cũng như các bạn đồng nghiệp để bản luận văn này được hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 25 tháng 8 năm 2014 Tác giả Nguyễn Thế Huy Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 4 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 4. Đóng góp mới của luận văn 4 Chƣơng 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 5 1.1. Tính cấp thiết của đề tài và cơ sở khoa học của nghiên cứu 5 1.1.1. Một số khái niệm 5 1.1.2. Tính cấp thiết của vấn đề bảo vệ đa dạng sinh học 7 1.1.3. Cơ sở khoa học của nghiên cứu 10 1.1.4. Những nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới 13 1.1.5. Những nghiên cứu về đa dạng thực vật Ở Việt Nam 19 1.2. Điều kiện tự nhiên khu vực nghiên cứu 37 1.2.1. Vị trí địa lý 37 1.2.2. Điều kiện khí hậu, thủy văn 37 1.2.3. Đặc điểm địa hình, đất đai 38 1.2.4. Đặc điểm hệ động thực vật 38 1.2.5. Điều kiện giao thông, thủy lợi 39 1.2.6. Điều kiện dân sinh kinh tế - xã hội 39 1.2.7. Nhận xét chung về những thuận lợi và khó khăn của địa phương 40 Chƣơng 2: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 41 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 41 2.1.2. Phạm vi nghiên cứu 41 2.2. Nội dung nghiên cứu 41 2.2.1. Nghiên cứu hiện trạng các loài cây quý hiếm trong khu bảo tồn 41 2.2.2. Sự hiểu biết, tác động của con người và nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH tại khu vực nghiên cứu. 41 2.2.3. Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm 41 2.3. Phương pháp nghiên cứu 41 2.3.1. Công tác chuẩn bị 41 2.3.2. Phương pháp tiếp cận 42 2.3.3. Phương pháp kế thừa tài liệu 42 2.3.4. Phương pháp điều tra 42 2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 46 Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 49 3.1. Hiện trạng các loài thực vật quý hiếm trong Khu bảo tồn 49 3.1.1. Danh lục và dạng sống của các loài thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn 49 3.1.2. Tần suất xuất hiện của các loài thực vật quý hiếm 51 3.1.3. Đa dạng bậc phân loại 52 3.1.4. Mức độ nguy cấp của các loài thực vật quý hiếm 53 3.1.5. Phân bố của các loài thực vật quý hiếm 59 3.1.6. Tình hình tái sinh một số loài cây quý hiếm 63 3.1.7. Sự hiểu biết, tác động của con người nên khu vực nghiên cứu 3.1.8. Nguyên nhân gây suy thoái ĐDSH tại khu vực nghiên cứu 64 3.2. Đề xuất một số biện pháp phát triển và bảo tồn các loài thực vật quý hiếm 70 3.2.1. Tăng cường thể chế về bảo vệ ĐDSH tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 71 3.2.2. Nâng cao năng lực về quản lý đối với Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 71 3.2.3. Nâng cao nhận thức về bảo vệ đa dạng sinh học Khu bảo tồn 71 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.2.4. Chính sách kinh tế 71 3.2.5. Bảo tồn và nhân giống 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74 4.1. Kết luận 74 4.2. Kiến nghị 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 81 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CR Cực kì nguy cấp D 1.3 Đường kính ngang ngực ĐDSH Đa dạng sinh học H Chiều cao EN Nguy cấp LSNG Lâm sản ngoài gỗ IUCN Hiệp hội Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên OTC Ô tiêu chuẩn ODB Ô dạng bản PRCF Tổ chức Con người, tài nguyên và bảo tồn TĐT Tuyến điều tra UNEP Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc VU Sắp nguy cấp WWF Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên thế giới Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Số loài thực vật được mô tả trên toàn thế giới 14 Bảng 1.2: Danh mục quý hiếm được ưu tiên bảo vệ 27 Bảng 1.3: Phân bố các loài thực vật nguy cấp quý hiếm ở Việt Nam 32 Bảng 1.4: Hiện trạng sử dụng đất xã Xuân Lạc- Chợ Đồn- Bắc Kạn 38 Bảng 2.1: Thang điểm đánh giá mức tác động của con người và động vật 46 Bảng 3.1: Các dạng sống 50 Bảng 3.2: Bảng tổng hợp số họ - chi – loài 52 Bảng 3.3: Bảng tỷ lệ thực vật quý hiếm giữa các ngành 54 Bảng 3.4: Tỷ lệ các loài có trong sách đỏ thế giới (IUCN - 2011) 55 Bảng 3.5: Tỷ lệ mức độ nguy cấp của các loài thực vật trong Sách Đỏ Việt Nam 57 Bảng 3.6: Bảng tỷ lệ % mức độ nguy cấp của các loài thực vật trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP 59 Bảng 3.7: Phân bố các loài thực vật quý hiếm theo tuyến điều tra 60 Bảng 3.8: Bảng phân bố các loài thực vật quý hiếm theo các trạng thái rừng 61 Bảng 3.9: Phân bố các loài thực vật quý hiếm theo độ cao 62 Bảng 3.10: Nguồn gốc và chất lượng các loài cây tái sinh quý hiếm 64 Bảng 3.11: Bảng điều tra mức độ tác động trung bình của con người và vật nuôi đến hệ thực vật rừng trong KBT loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc 66 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Biểu đồ phổ dạng sống các loài cây quý hiếm 50 Hình 3.2: Biểu đồ tỷ lệ các loài thực vật quý hiếm giữa các ngành 54 Hình 3.3: Biều đồ tỷ lệ các loài cây quý hiếm trong sách đỏ thế giới (IUCN) 56 Hình 3.4: Biểu đồ phân cấp bảo tồn của các loài trong Sách Đỏ Việt Nam 58 Hình 3.5: Biểu đồ tỷ lệ các loài cây quý hiếm trong Nghị định 32/2006/NĐ-CP 59 Hình 3.6: Biểu đồ phân bố các loài thực vật quý hiếm theo độ cao 63 [...]... loài Cho đến nay đã có một số nghiên cứu về tài nguyên thực vật được triển khai tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ Vì vậy, chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển. .. việc đề xuất giải pháp bảo vệ cảnh quan và bảo tồn nguồn gen thực vật tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn 2.2 Mục tiêu cụ thể - Xác định tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm ở khu vực nghiên cứu - Đề xuất các biện pháp cụ thể để bảo tồn thực vật quý hiếm ở khu vực nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3.1 Tính khoa học - Góp phần bổ sung thêm số giải pháp. .. trong bảo tồn, nâng cao tính đa dạng thực vật quý hiếm tại khu vực nghiên cứu 3.2 Tính thực tiễn - Xác định được tính đa dạng thực vật quý hiếm và các kiểu thảm thực vật quý hiếm tại khu vực nghiên cứu, làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện pháp bảo tồn và nâng cao đa dạng thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn 4 Đóng góp mới của luận văn - Bước đầu xác định được thành phần loài, đa dạng sống và yếu... phát triển loài góp phần bảo tồn và phát triển các nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo vệ tính ĐDSH trong khu vực và nâng cao vai trò của Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Kạn và cộng đồng dân cư sinh sống quanh khu vực này 4 2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2.1 Mục tiêu chung Góp phần nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm làm cơ... thảm thực vật tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn - Xác định được một số loài thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng theo Sách đỏ Việt Nam (2007), Danh lục đỏ IUCN (2006) và Nghị định 32/2006/NĐ-CP, Nghị định 160/2013/NĐ-CP - Đề xuất một số biện pháp để bảo tồn và phát triển nguồn tài nguyên thực vật quý hiếm tại địa phương 5 Chƣơng 1 TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Tính. .. mại (IIA đối với thực vật rừng) Căn cứ vào phân cấp bảo tồn loài và ĐDSH tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc – Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn có rất nhiều loài động thực vật được xếp 13 vào cấp bảo tồn CR, EN và VU cần được bảo tồn, nhằm gìn giữ nguồn gen quý giá cho thành phần đa dạng sinh học ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, đây là cơ sở khoa học giúp tôi tiến hành đề tài này Đối với... người và thế giới tự nhiên * Về cơ sở bảo tồn Hiện nay số lượng các loài động, thực vật đang giảm rất mạnh làm ảnh hưởng rất lớn đến đa dạng sinh học Sự sống của các loài động, thực vật đang bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là các loài động, thực vật quý hiếm Vấn đề cấp thiết đặt ra là phải phân cấp đánh giá các loài động thực vật để từ đó có thể đề xuất các giải pháp nhằm bảo tồn chúng một cách có... bất kỳ công tác bảo tồn một loài động thực vật nào đó thì việc đi tìm hiểu kỹ tình hình phân bố, hiện trạng nơi phân bố là điều cấp thiết nhất để đề xuất các phương thức bảo tồn các loài thực vật quý hiếm Đây là cơ sở tiếp theo để tôi thực hiện nghiên cứu của mình 1.1.4 Những nghiên cứu về đa dạng thực vật trên thế giới 1.1.4.1 Những nghiên cứu về hệ thực vật Những nghiên cứu về hệ thực vật trên thế giới... xã hội và toàn cộng đồng về tính cấp thiết của việc bảo tồn đa dạng sinh học và tạo cứ liệu quan trọng cho công tác bảo tồn, từ năm 1964, hiệp hội bảo tồn thiên nhiên thế giới, đã cho xuất bản các Bộ sách đỏ nhằm cung cấp một cách khoa học và có hệ thống danh sách về tình trạng bảo tồn và đa dạng của các loài động vật và thực vật đang có nguy cơ tuyệt chủng trên thế giới Năm 1994, IUCN đã đề xuất những... động để bảo vệ đa dạng sinh học; nhiều tổ chức quốc tế hay khu vực được thành lập thành mạng lưới phục vụ cho việc đánh giá bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học Đặc biệt, nhiều nước đã xây dựng các bộ luật bảo vệ đa dạng sinh học Có thể nêu một số luật của các nước như: - Luật Bảo vệ đời sống hoang dã 1991 của Trung Quốc - Luật Bảo tồn hệ động vật và thực vật bị đe dọa 1994 của Nhật Bản - Luật Bảo vệ . và sinh cảnh Nam Xuân Lạc - huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài góp phần bảo tồn và phát triển các nguồn gen thực vật quý hiếm, bảo vệ tính ĐDSH. tại Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Nam Xuân Lạc, tỉnh Bắc Kạn. 2.2. Mục tiêu cụ thể - Xác định tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm ở khu vực nghiên cứu - Đề xuất các biện pháp cụ thể để bảo. Nam Xuân Lạc, nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ. Vì vậy, chúng tôi đề xuất đề tài nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại Khu bảo tồn loài và sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài, nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài, nghiên cứu tính đa dạng các loài thực vật quý hiếm tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh nam xuân lạc - huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và phát triển loài

Từ khóa liên quan