789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

64 927 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:30

Chương tr ình luy ện thi ĐH – CĐ 2014 Tuy ển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Th ầy Lê Tr ọng Duy – Trư ờng DL Triệu S ơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com - Liên t ục tổ chức các lớp học th êm 10,11,12 LTĐH. Liên hệ: 0978. 970. 754. Tuy ển tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH – CĐ Biên so ạn và giảng dạy : Lê Tr ọng Duy Giáo viên Trư ờng PT Tri ệu S ơn (DL Tri ệu S ơn) - Thanh Hoá Liên hệ: Email: leduy0812@yahoo.com.vn Website http://hocmaivn.com Mobile: 0978. 970. 754. Tài li ệu đ ã biên soạn : 1. Gi ải toán vật lý 12 - Toàn t ập (Phân dạng b ài tập VL12 - LTĐH). 2. C ẩm n ang luy ện thi đi ểm 10 vật lý . 3. Tuy ển tập 789 câu t r ắc nghiệm lý thuyết vật lý LTĐH – CĐ. 4. 24 chuyên đ ề LTĐH (Chương trình luyện thi cấp tốc – Cơ b ản ). 5. 24 chuyên đ ề LTĐH (Chương tr ình luyện thi cấp tốc – Hay khó đi ểm 10 ). 6. 20 đ ề luyện thi đại học hay khó (Tuyển chọn – gi ải chi tiết ) 7. Tuy ển tập 54 đ ề thi th ử tr ường chuyên có l ời giải chi tiết ). Vào http://hocmaivn.com – đ ể có đáp án chi tiết Chương tr ình luy ện thi ĐH – CĐ 2014 Tuy ển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Th ầy Lê Tr ọng Duy – Trư ờng DL Triệu S ơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com - Liên t ục tổ chức các lớp học th êm 10,11,12 LTĐH. Liên hệ: 0978. 970. 754. Chuyên đ ề 01: DAO Đ ỘNG CƠ HỌC C©u 1 : Ch ọn phát biểu sai Trong dao đ ộng c ưỡng bức của một hệ A. năng lư ợng da o đ ộng của hệ được bổ sung tuần hoàn nhờ ngoại lực. B. dao đ ộng riêng tắt dần do lực cản của môi trường. C. t ần số dao động của hệ bằng tần số của ngoại lực. D. biên đ ộ dao động chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực C©u 2 : Trong dao đ ộng điều ho à, ph át bi ểu n ào sau đây là không đúng? A. C ứ sau một khoảng thời gian T (chu kỳ) th ì vật lại trở v ề vị trí ban đầu. B. C ứ sau một khoảng thời gian T th ì vận tốc của vật lại tr ở về giá trị ban đầu. C. C ứ sau một khoảng thời gian T thì gia tốc của vật lại trở v ề giá trị ban đầu. D. C ứ sau một khoảng thời gian T thì biên độ vật lại trở về giá tr ị ban đầu. C©u 3 : Ch ỉ ra câu sai . Khi t ổng hợp hai dao động cùng phương, cùng tần số nhưng ngược pha nhau thì A. biên d ộ dao động nhỏ nhất B. dao đ ộng tổng hợp sẽ cùng pha v ới một trong hai dao đ ộng th ành phần C. biên đ ộ dao động lớn nhất D. dao đ ộng tổng hợp sẽ ngược pha với một trong hai dao đ ộng thành phần C©u 4 : M ột con lắc đơn và một con lắc lò xo treo vào thang máy. Khi thang máy đ ứng yên chúng dao động c ùng chu kì T . Cho thang máy chuy ển động nhanh dần đều lên trên với gia tốc a = g/2 thì chu kì dao động của con lắc đơn và con lắc lò xo l ần l ượt là: A. 2 T; T/ 2 B. 2 3 T; T C. 2T; T/2 D. 3 2 T; T C©u 5 : Biên đ ộ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc: A. Biên độ của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B. Tần số của ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật. C. H ệ số lực cản (c ủa ma sát nhớt) tác dụng l ên v ật. D. Pha ban đ ầu của ngoại lực tuần ho àn tác dụng lên vật. C©u 6 : Ch ọn câu đúng nhất về dao động điều hoà A. ở vị trí bi ên, vận tốc có độ lớn cực tiểu B. Li đ ộ là hàm bậc nhất của thời gian C. T ần số dao động phụ thu ộc cách kích thích D. ở VTCB gia tốc cực đại C©u 7 : M ột vật đang dao động điều hòa. Tại vị trí thế năng = ½ động năng, gia tốc của vật có độ lớn nhỏ hơn gia tốc cực đại A. 2 l ần B. 2 l ần C. 3 l ần D. 3 l ần C©u 8 : Khi con l ắc đ ơn dao động điều hòa với biên độ nhỏ A. t ại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi l ớn nhất. B. t ại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi l ớn nhất. C. tại vị trí cân bằng lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi nh ỏ nhất. D. tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất, gia tốc của hòn bi nh ỏ nhất. C©u 9 : Phát biểu nào sau đây về động năng và thế năng trong dao động điều hoà là không đúng? A. Đ ộng năng v à thế năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ. B. Tổng động năng v à th ế năng không phụ thuộc vào thời gian C. Đ ộng năng biến đổi tuần hoàn cùng chu kỳ với vận tốc D. Th ế năng biến đổi tuần hoàn với tần số gấp 2 lần tần số c ủa li độ C©u 10 : (CĐ 2007): M ột vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao đ ộng T , ở thời điểm ban đầu t o = 0 v ật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là A. A B. 2A C. A/4 D. A/2 C©u 11 : Trong dao đ ộng điều hòa của một con lắc lò xo, nếu giảm khối lượng của vật nặng 20% thì s ố lần dao động của con lắc trong m ột đơn vị thời gian A. tăng 5 /2 l ần. B. gi ảm 5 l ần. C. gi ảm /2 l ần D. tăng 5 lần. C©u 12 : Khi xảy ra cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động A. mà không ch ịu tác dụng của ngoại lực B. v ới tần số bằng tần số dao động riêng. C. v ới tần số lớn hơn tần số dao động riêng D. v ới tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng. C©u 13 : Trong dao đ ộng điều h òa, độ lớn gia tốc của v ật A. Gi ảm khi vận tốc của vật tăng B. tăng hay gi ảm tuỳ thuộc v ào vận tốc ban đầu của vật l ớn hay nhỏ. C. không thay đ ổi D. tăng khi v ận tốc của vật tăng. [...]... dao động của phần tử vật chất tại điểm M có dạng uM(t) = acos2ft thì phương trình dao động của phần tử vật ch ất tại O là ………………………………………………………………………………………………… Thầy Lê Trọng Duy – Trường DL Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ………………………………………………………………………………………………………………... Về bản chất vật lý thì sóng âm, sóng siêu âm, sóng hạ âm đều là sóng cơ Dao động âm nghe được có tần số trong miền t ừ 16Hz đến 20kHz ………………………………………………………………………………………………… Thầy Lê Trọng Duy – Trường DL Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ………………………………………………………………………………………………………………... http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… D Quá trình truyền sóng là quá trình truyền năng lượng Câu 75: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào A Môi trường truyền sóng B Phương dao động của phần tử vật chất C Vận tốc truyền sóng... http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 91: Để tăng độ cao của âm thanh do một dây đàn phát ra ta phải: A Kéo căng dây đàn hơn B Làm trùng dây đàn hơn C Gảy đàn mạnh hơn D Gảy đàn nhẹ hơn Câu 92: Âm mạnh nhất có mức cường độ âm là... tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… B C D C©u 30 : A C C©u 31 : A B C D C©u 32 : A B C D C©u 33 : A B C D C©u 34 : Sóng điện từ là sóng ngang Sóng điện từ có đầy đủ các tình chất như sóng cơ học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa Giống như sóng cơ học, sóng điện... Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… B Cường độ dòng điện qua cuộn cảm và hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thi n điều hòa theo thời gian với cùng tần số C Điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện trong mạch biến thi n điều hòa theo thời...Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… Câu 127: Một đứa bé đang đánh đu trên một chiếc võng Để cho võng đung đưa như thế mãi tì đến điểm cao nhất thì người mẹ lại đẩy một cái Đây là dao động gì? A Dao động tắt dần B Dao động duy trì C Dao động cộng hưởng D Dao động cưỡng bức Câu 128: Pha ban đầu của dao... nói về sóng cơ học? Sóng cơ học là sự lan truyền của các phần tử vật chất theo thời gian Sóng cơ học là sự lan truyền của pha dao động theo thời gian trong một môi trường vật chất Sóng cơ học là sự lan truyền của vật chất trong không gian Sóng cơ học là sự lan truyền của biên độ dao động theo thời gian trong môi trường vật chất Phát biểu nào sau đây về đại lượng đặc trưng của sóng cơ học là không đúng?... trị cực đại và g iá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch Hệ thức nào sau đây sai? B U I u2 i2  0  2  1 2 U0 I0 U0 I0 ………………………………………………………………………………………………… Thầy Lê Trọng Duy – Trường DL Triệu Sơn – Thanh Hóa - http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ………………………………………………………………………………………………………………... http://hocmaivn.com Liên tục tổ chức các lớp học thêm 10,11,12 LTĐH Liên hệ: 0978 970 754 Chương trình luyện thi ĐH – CĐ 2014 Tuyển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… 1 điện dung C mắc nối tiếp Biết  = Tổng trở của đoạn mạch này bằng: LC A C C©u 69 : A C C©u 70 : A C C©u 71 : A C C©u 72 : A C C©u 73 : 3R B 2R R D 0,5R Chọn câu trả lời SAI Trong mạch xoay chiều . soạn : 1. Gi ải toán vật lý 12 - Toàn t ập (Phân dạng b ài tập VL12 - LTĐH). 2. C ẩm n ang luy ện thi đi ểm 10 vật lý . 3. Tuy ển tập 789 câu t r ắc nghiệm lý thuyết vật lý LTĐH – CĐ. 4. 24 chuyên. http://hocmaivn.com - Liên t ục tổ chức các lớp học th êm 10,11,12 LTĐH. Liên hệ: 0978. 970. 754. Tuy ển tập 789 câu trắc nghiệm lý thuyết vật lý luyện thi ĐH – CĐ Biên so ạn và giảng dạy : Lê Tr ọng. tập 54 đ ề thi th ử tr ường chuyên có l ời giải chi tiết ). Vào http://hocmaivn.com – đ ể có đáp án chi tiết Chương tr ình luy ện thi ĐH – CĐ 2014 Tuy ển chọn 789 câu hỏi lý thuyết vật lý ……………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. Th ầy Lê
- Xem thêm -

Xem thêm: 789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý, 789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý, 789 câu hỏi lý thuyết luyện thi đại học môn vật lý

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn