Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (mới ).lớp 4

9 911 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/02/2015, 07:00

Gv thùc hiƯn : Hoµng thÞ minh thµnh Gv thùc hiƯn : Hoµng thÞ minh thµnh CHA O M NG̀ ̀Ư QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 4A trêng tiĨu häc trêng tiĨu häc qu¶ng long qu¶ng long Toán Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Kiểm tra bài cũ: Tính giá trị của biểu thức : a) 175 + 89 + 25 = 264 + 25 = 289 b) (570 + 224 ) : 3 = 894 : 3 = 298 Số lớn: Số bé: 10 70 ? ? Cách thứ nhất: Đáp số: Số bé: 30 Số lớn: 40 70 -10 = 60 60 : 2 = 30 Nhận xét: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Bài giải Hai lần số bé là: Số bé là: Số lớn là: 30 + 10 = 40 Tóm tắt: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Toán Bài toán : Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Số lớn: Số bé: 10 70 ? ? Cách thứ hai: Nhận xét: Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Bài giải Hai lần số lớn là: 70 + 10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 – 10 = 30 Đáp số: Số lớn là: 40 Số bé là: 30 Tóm tắt: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài toán : Cách 1 Số lớn: Số bé : ? ? 10 70 Bài giải Hai lần số bé là: Số bé là: Số lớn là: 30 + 10 = 40 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 70 -10 = 60 60 : 2 = 30 Bài giải Hai lần số lớn là: 70 +10 = 80 Số lớn là: 80 : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Cách 2 Tóm tắt: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Toán Bài toán : Tuổi bố và tuổi con cộng lại được 58 tuổi. Bố hơn con 38 tuổi. Hỏi bố bao nhiêu tuổi,con bao nhiêu tuổi ? Tóm tắt: Tuổi con : Tuổi bố : 38 tuổi 58 tuổi … tuổi ? . . .tuổi ? Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Toán Bài 1: Cách 1 Bài giải Hai lần tuổi của con là: 58 – 38 = 20 (tuổi) Tuổi con là: 20 : 2 = 10 (tuổi) Tuổi bố là: 38 + 10 = 48 (tuổi) Đáp số: Tuổi con: 10 tuổi Tuổi bố: 48 tuổi Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Cách 2 Bài giải Hai lần tuổi của bố là: 58 + 38 = 96 (tuổi) Tuổi bố là: 96 : 2 = 48 (tuổi) Tuổi con là: 48 – 38 = 10 (tuổi) Đáp số: Tuổi bố: 48 tuổi Tuổi con: 10 tuổi Một lớp học có 28 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn số học sinh gái là 4 em. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh trai, bao nhiêu học sinh gái? Bài 2 : Tóm tắt: Học sinh trai : Học sinh gái : 4 em 28 em ? em ? em Bài giải Hai lần số học sinh gái là: 28 – 4 = 24 (em) Số học sinh gái là: 24 : 2 = 12 (em) Số học sinh trai là: 12 + 4 = 16 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Cách 1 Cách 2 Bài giải Hai lần số học sinh trai là: 28 + 4 = 32 (em) Số học sinh trai là: 32 : 2 = 16 (em) Số học sinh gái là: 16 - 4 = 12 (em) Đáp số: 16 học sinh trai 12 học sinh gái Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Toán: Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 2013 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó . : 2 = 40 Số bé là: 40 - 10 = 30 Đáp số: Số lớn: 40 Số bé: 30 Cách 2 Tóm tắt: Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số. lớn là: 40 Số bé là: 30 Tóm tắt: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó. Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 20 13 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó Bài toán. biết tổng và hiệu của hai số đó Toán: Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 20 13 Số bé = (Tổng – Hiệu) : 2 Số lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 Thứ năm, ngày 31 tháng 10 năm 20 13 Toán Tìm hai số khi biết tổng và hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (mới ).lớp 4, Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (mới ).lớp 4, Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (mới ).lớp 4

Từ khóa liên quan