đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang

103 328 1
  • Loading ...
1/103 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/02/2015, 18:26

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN DĂM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NHẬP NỘI TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ - TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học cây trồng Thái Nguyên - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: - Tôi luôn luôn nỗi lực, cố gắng và trung thực trong xuất quá trình nghiên cứu đề tài. - Luận văn sử dụng những thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, các thông tin đã được chọn lọc, phân tích, tổng hợp, xử lý và đưa vào luận văn đúng quy định. - Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này hoàn toàn trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào. Thái nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Lộc Văn Dăm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu đề tài, bản luận văn của tôi đã được hoàn thành với sự nỗ lực của bản thân, sự động viên của bạn bề, đồng nghiệp. Đặc biệt là sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của TS. Đặng Quý Nhân. Bộ môn cây lương thực và Công nghiệp; Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên là người thầy đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài. Nhân dịp này, tôi xin chân thành cảm ơn sâu sắc tới các thầy cô giáo trong khoa Nông học cùng các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ tôi hoàn thành nghiên cứu đề tài và hoàn thành luận văn của mình. Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn tới gia đình và bạn bề đã động viên kích lệ, giúp đỡ tôi hoàn thành bản luận văn này. Xin chân thành cảm ơn. Thái Nguyên, ngày 20 tháng 11 năm 2014 Tác giả luận văn Lộc Văn Dăm Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BNN&PTNT : Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn BVTV : Bảo vệ thực vật CT : Công thức IRRI : Viện nghiên cứu Lúa quốc tế KL : Khối lượng NL : Nhắc lại NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu QCVN : Quy chuẩn Việt Nam UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 1. Đặt vấn đề 1 1.2. Mục tiêu của đề tài: 2 1.3. Yêu cầu của đề tài: 3 4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 3 3 3 Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 4 1.1. Cơ sở khoa học của đề tài 4 1.2. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới và ở Việt Nam 5 1.2.1. Tình hình nghiên cứu lúa trên thế giới 5 1.2.2. Tình hình nghiên cứu lúa ở Việt Nam 12 1.3. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới và ở Việt Nam 23 1.3.1. Tình hình sản xuất lúa trên thế giới 23 1.3.2. Tình hình sản xuất lúa của Việt Nam 27 Chƣơng 2: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1. Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 30 2.1.1. Đối tượng nghiên cứu 30 2.1.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 30 2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1. Nội dung nghiên cứu 30 2.2.2. Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.3. Phương pháp xử lý số liệu 36 Chƣơng 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1. Điều kiện thời tiết khí hậu 37 3.2. Khả năng sinh trưởng của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 40 3.2.1. Thời gian sinh trưởng của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 40 3.2.2. Khả năng đẻ nhánh của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 43 3.2.3. Động thái tăng trưởng chiều cao cây của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 50 3.2.4. Động thái ra lá của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 53 3.3. Một đặc điểm nông sinh học của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 56 3.3.1. Đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm 56 3.3.2. Một số đặc điểm nông học của các giống lúa thí nghiệm 57 3.4. Tình hình sâu bệnh hại của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 59 3.5. Yếu tố cấu thành năng suất, năng suất và chất lượng gạo của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 61 3.5.1. Yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 61 3.5.2. Năng suất của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 65 3.5.3. Một số chỉ tiêu chất lượng của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 69 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 72 1. Kết luận 72 2. Đề nghị 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 73 PHỤ LỤC 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1. Diễn biến diện tích, năng suất và sản lượng lúa trên thế giới giai đoạn 1970 - 2013 23 Bảng 2.2. Diện tích, năng suất và sản lượng lúa gạo của 10 nước đứng đầu thế giới năm 2013 24 Bảng 2.3. Diễn biến diện tích, năng suất và sản lượng lúa của Việt Nam giai đoạn 1970 - 2013 28 Bảng 3.1. Diễn biến thời tiết khí Vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 38 Bảng 3.2. Thời gian sinh trưởng của giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 41 Bảng 3.3. Số nhánh tối đa, số nhánh hữu hiệu, tỷ lệ đẻ hữu hiệu của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại Hoàng Su Phì 47 Bảng 3.4: Một số đặc điểm hình thái của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 56 Bảng 3.5: Một số đặc điểm nông học của các giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 58 Bảng 3.6. Tình hình sâu bệnh hại của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 59 Bảng 3.7. Số bông/m 2 và khối lượng 1000 hạt của giống các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 61 Bảng 3.8. Số hạt/bông, số hạt chắc/bông và tỷ lệ hạt chắc của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 63 Bảng 3.9. Năng suất của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 66 Bảng 3.10. Chất lượng thóc, gạo của các giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 69 Bảng 3.11. Chất lượng cơm của các giống lúa thí nghiệm vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1. Động thái đẻ nhánh của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 45 Hình 3.2. Tương quan giữa số nhánh và số bông/khóm với năng suất của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang (n=24) 49 Hình 3.3. Động thái tăng trưởng chiều cao cây của các giống lúa thí nghiệm vụ Màu 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 51 Hình 3.4. Động thái ra lá của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang 54 Hình 3.5. Tương quan giữa yếu tố cấu thành năng suất và năng suất thực thu của các giống lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 68 1 MỞ ĐẦU 1. Đặt vấn đề Huyện Hoàng Su Phì là huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Giang, tổng diện tích đất tự nhiên 63.261,82 ha, toàn huyện có 24 xã và 01 thị trấn, trong đó có 4 xã biên giới, dân số 59.614 người (năm 2012). Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện giai đoạn (2005 - 2010) bình quân đạt 14%/năm, tổng sản phẩm xã hội đạt 14,4%/năm trong đó; giá trị ngành nông - lâm nghiệp đạt 9,6%/năm, ngành công nghiệp - xây dựng đạt 37,1%/năm, ngành .00ương mại - dịch vụ đạt 7,2%/năm (UBND huyện Hoàng Su Phì) [29]. Những năm qua, được Đảng và Nhà nước quan tâm, cùng với sự cố gắng vươn lên của của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; huyện Hoàng Su Phì đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội. Trong giai đoạn 2005 - 2010, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) của huyện khá cao và cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực. Song nhìn chung, tốc độ tăng trưởng chưa thực sự bền vững, chuyển dịch cơ cấu vẫn còn diễn ra chậm, đặc biệt là công tác chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá. Tốc độ tăng trưởng bình quân ngành nông nghiệp trong những năm qua đạt 9,6%/năm. Giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp chiếm 46% (2010) giá trị GDP của địa phương. Bình quân thu nhập đầu người: 3,6 triệu đồng/người năm 2005 tăng lên 6,7 triệu đồng/người năm 2010; bình quân lương thực đầu người 420 kg/người năm 2005 tăng lên 532 kg/người năm 2010 (UBND huyện Hoàng Su Phì) [29]. Tuy nhiên, theo tiêu chí đánh giá sự phát triển địa phương, thì huyện Hoàng Su Phì vẫn là huyện nghèo và đặc biệt khó khăn (theo tiêu chí mới xác định hộ nghèo, với mức thu nhập bình quân từ 400 ngàn đồng/người/tháng trở xuống, thì tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện chiếm tới 48,76%); khoảng cách phát triển chênh lệch khá xa so với các huyện, thị trong tỉnh; sản xuất, đời sống của nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn và còn có nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của huyện Hoàng Su Phì còn chậm, đó là: do đặc thù điều kiện tự nhiên của huyện, diện Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2 tích đất đai hầu hết là núi cao, thời tiết khắc nghiệt; thiên tai, dịch bệnh diễn biến thất thường gây thiệt hại đến người và tài sản của nhân dân, kinh tế nông nghiệp chiếm tỷ trọng chính, hoạt động với hình thức tự cung, tự cấp là chủ yếu; chưa tạo ra được các vùng sản xuất hàng hoá tập trung, chưa quy hoạch và xác định được các xã động lực, trục kinh tế làm điểm nhấn để phát triển, hệ thống cơ sở hạ tầng còn thấp kém, đặc biệt là hệ thống giao thông và các công trình thuỷ lợi, đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế - xã hội; điều kiện kinh tế thấp cùng với trình độ dân trí còn hạn chế dẫn đến quá trình chuyển dịch cơ cấu sản xuất còn diễn ra chậm, chưa vững chắc và chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; việc phát triển kinh tế sản xuất hàng hoá còn gặp những khó khăn, trở ngại lớn. Để phát triển kinh tế, huyện cần có chiến lược đồng bộ, trong đó việc mở rộng diện tích lúa vụ xuân, nâng cao hệ số sử dụng đất là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Theo số liệu thống kê năm 2013, trên địa bàn huyện có 3.715,4 ha đất trồng lúa ruộng, trong đó: diện tích gieo cấy lúa vụ Xuân là 310,2 ha, diện tích lúa vụ Mùa 3.405 ha, cơ cấu giống chủ yếu là giống lúa lai Shan ưu 63, kim ưu 725 chiếm 75% còn lại giống lúa thuần HT1, HT6 và giống địa phương. Như vậy có thể đánh giá tiềm năng về diện tích vụ Xuân trên địa bàn huyện là rất lớn, tuy nhiên do vụ này thường gặp nhiệt độ thấp ở đầu vụ Việc nghiên cứu chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông nghiệp, từng bước quy hoạch sản xuất vùng hàng hoá tập trung, đưa giống mới, năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, để nâng cao trình độ kỹ thuật và thu nhập cho người dân góp phần đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững chính trị ở địa phương, sản xuất vùng hàng hoá cho thị trường trong và ngoài tỉnh là rất cần thiết. Xuất phát từ thực tế trên chúng tôi tiến hành, đánh giá đề tài: “Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện Hoàng Su Phì - tỉnh Hà Giang". 1.2. Mục tiêu của đề tài: Lựa chọn được 1 – 2 giống lúa có khả năng sinh trưởng tốt, năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái của huyện Hoàng Su Phì. [...]... các nhà nghiên cứu về nông nghiệp, giáo viên và sinh viên các trường nông nghiệp tham khảo 4 - Kết quả nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa mới nhằm nâng cao năng su t và mở rộng diện tích lúa vụ Xuân tại huyện Hoàng Su Phì nói riêng và các huyện khác có điều kiện tự nhiên như huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang nói chung - Mở rộng diện tích trồng giống lúa có năng su t,... cầu của đề tài: - Đánh giá khả năng sinh trưởng của một số giống lúa thí nghiệm; - Đánh giá tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống đổ của các giống lúa; - Đánh giá các yếu tố cấu thành năng su t và năng su t của các giống lúa thí nghiệm 4 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 4 Kết quả của đề tài là cơ sở khoa học để giới thiệu giống mới cho sản xuất, góp phần làm phong phú cơ cấu giống lúa tại. .. Nam, 2006)[27] Viện nghiên cứu lúa Đồng bằng sông Cửu Long + Tạo giống lúa chịu hạn bằng dấu chuẩn phân tử - Đã xác định được 31 giống chống chịu khô hạn chiếm 42,46% từ 73 giống lúa cạn IRRI Giống cứng cây và bông nhiều là BP225 D-TB 6-8 , IR78933-B-24-BB-31, IR78933-b-24-B-b-4, IR6519 1-3 B- 2-2 - 2-2 , BP227 D-M R -2 -1 2 - Các dòng chuyển vọng đã được phân lập và so sánh năng su t là: OM6840, OM6863, OM6872,... trồng các giống lúa có chất lượng cao mặc dù năng su t thấp hơn Trước sự suy giảm về năng su t lúa các nhà khoa học đang nghiên cứu tạo ra những giống lúa mới cho năng su t cao đắp ứng nhu cầu đòi hỏi của thực tế sản xuất Từ những giống lúa truyền thống ban đầu dần được cải tiến tạo ra những năng su t cao, lúa lai, giống lúa thế hệ mới Có ba giống lúa thế hệ mới được tạo ra sản xuất đại trà tại tỉnh Vân... thuật (UBND huyện Hoàng Su Phì) [29] Để đảm bảo an ninh lượng thực, trong những năm qua huyện đã có nhiều chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, trong đó việc đẩy mạnh công tác giống, đặc biệt là các giống lúa mới có năng su t cao là giải pháp chiến lược Nhờ vậy năng su t lúa năm 2010 là 55,76 tạ/ha, đến năm 2013 tăng lên 57,05 tạ/ha (UBND huyện Hoàng Su Phì) [29] Tuy nhiên năng su t lúa của huyện vẫn... và phát triển giống lúa Tan Hin, Tan Lo, Săm Pa Tong trên địa bàn huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La” Kết quả là: Đã phục tráng được 3 giống lúa có số hạt trên bông đạt từ 52 4-1 028 hạt/bông, số hạt chắc đạt 39 0-8 97 hạt/bông Năng su t Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 22 thực thu của 3 giống đạt 3 0-4 0 tạ/ha cao hơn năng su t chưa phục tráng từ 4, 9-8 ,7 lần Các giống. .. nâng cao năng su t và sản lượng lúa của Trung Quốc Tuy Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước có diện tích trồng lúa cao nhất thế giới nhưng năng su t lúa của nước Australia cao nhất, năm 2013 đạt 102,177 tạ/ha, gấp 2,28 lần năng su t lúa bình quân của thế giới, gấp 2,21 lần năng su t lúa bình quân của châu Á Ả Rập là nước có năng su t lúa đứng thứ 2, năm 2013 đạt 96.429 tạ/ha, gấp 2,16 lần năng su t lúa bình... với vùng sinh thái cũng như khả năng sinh trưởng phát triển, khả năng chống chịu với những điều kiện bất lợi khác Ngày nay sản xuất lúa muốn phát triển theo hướng hàng hoá với sản lượng cao, quy mô lớn nhằm phục vụ nhu cầu thị trường, cần phải có các biện pháp hữu hiệu như thay thế các giống lúa cũ năng su t, chất lượng thấp bằng các giống lúa mới năng su t cao, chống chịu tốt Đặc biệt là ở các tỉnh miền... với năng su t bình quân đạt 13 tấn/ha, năng su t cao nhất đạt 15,2 tấn/ha đó là: IR6444 6-7 -1 0-5 'Dianchao 1' (2002), IR69097-AC 2-1 'Dianchao 2' (2003) và IR6444 6-7 -1 0-5 'Dianchao 3' (2000) Gần đây với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ sinh học và các giống cây trồng chuyển gen, phương pháp chuyển gen cũng đang được nhiều viện nghiên cứu áp dụng nhằm tạo các giống lúa có khả kháng thuốc diệt cỏ như giống. .. diệt cỏ như giống lúa có tên là Oryza Nivara, kháng côn trùng với gen Bt, chịu ngập như FR13A, chịu hạn hán, và giống lúa C-4 có khả năng tổng hợp ánh sáng cao * Những thành tựu đạt trong công tác chọn tạo giống lúa trên Thế giới Cùng với sự phát triển của loài người, nghề trồng lúa được hình thành và phát triển Trình độ thâm canh cây lúa của nông dân ngày một nâng cao Các giống lúa địa phương thường . ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LỘC VĂN DĂM ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƢỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA NHẬP NỘI TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ - TỈNH HÀ GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NÔNG. trưởng của một số giống lúa thí nghiệm; - Đánh giá tình hình sâu bệnh hại và khả năng chống đổ của các giống lúa; - Đánh giá các yếu tố cấu thành năng su t và năng su t của các giống lúa thí nghiệm tại huyện Hoàng Su Phì 61 3.5.2. Năng su t của các giống lúa lúa thí nghiệm vụ Mùa 2013 và vụ Xuân 2014 tại huyện Hoàng Su Phì 65 3.5.3. Một số chỉ tiêu chất lượng của các giống lúa lúa thí
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang, đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống lúa nhập nội tại huyện hoàng su phì - tỉnh hà giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn