Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

120 721 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2015, 01:19

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THANH TÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN THANH TÙNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số:60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS. PHẠM BẢO DƢƠNG THÁI NGUYÊN - 2014 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của bản thân và không sao chép các công trình nghiên cứu của người khác để làm sản phẩm của riêng mình. Các số liệu có nguồn gốc rõ ràng, tuân thủ đúng nguyên tắc và kết quả trình bày trong luận văn được thu thập trong quá trình nghiên cứu là trung thực chưa từng được ai công bố trước đây. Tác giả hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực và nguyên bản của luận văn. Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Ngƣời thực hiện đề tài Nguyễn Thanh Tùng ii LỜI CẢM ƠN Qua thời gian nghiên cứu, tìm hiểu tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang, Tôi đã nỗ lực, cố gắng vận dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường để hoàn thành đề tài với tên đề tài là "Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang”. Để hoàn thành đề tài này, tôi xin chân thành cảm ơn các giảng viên Trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã truyền đạt những tri thức bổ ích, tạo điều kiện giúp đỡ trong thời gian tôi học tập tại trường. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ công chức Kho bạc nhà nước Tuyên Quang và các đơn vị, cá nhân có liên quan đến đề tài này đã tạo điều kiện giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành luận văn đúng thời hạn quy định của nhà trường. Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn tới PGS.TS Phạm Bảo Dương, người đã tận tình hướng dẫn chỉ bảo tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2014 Ngƣời thực hiện đề tài Nguyễn Thanh Tùng iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài. 1 2. Mục tiêu nghiên cứu. 3 2.1. Mục tiêu chung . 3 2.2. Mục tiêu cụ thể. 4 3. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu. 4 4. Ý nghĩa khoa học của đề tài. 5 5. Kết cấu của đề tài 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 1.1. Cơ sở lý luận. 6 1.1.1. Một số khái niệm và bản chất chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 6 1.1.2. Đặc điểm, phân loại, mục đích và nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước 10 1.1.3. Ý nghĩa, vai trò và sự cần thiết phải kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 16 1.1.4. Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước. 18 1.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước. 25 1.2. Cơ sở thực tiễn 27 1.2.1. Kinh nghiệm nước ngoài về kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 27 1.2.2. Kinh nghiệm của các địa phương 28 1.2.3. Bài học kinh nghiệm rút ra từ các địa phương 29 iv Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 31 2.2. Phương pháp nghiên cứu 31 2.2.1. Chọn điểm nghiên cứu 31 2.2.2. Quy trình nghiên cứu 31 2.2.3. Thu thập thông tin. 32 2.2.4. Phương pháp tổng hợp thông tin 33 2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin 34 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu: 34 2.3.1. Chỉ tiêu về từ chối thanh toán 34 2.3.2. Chỉ tiêu tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB từ NSNN. 35 2.3.3. Chỉ tiêu đánh giá thời gian giải quyết hồ sơ. 36 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC TUYÊN QUANG. 37 3.1. Đặc điểm địa bàn tỉnh Tuyên quang. 37 3.1.1. Đặc điểm tự nhiên và kinh tế - xã hội tỉnh Tuyên quang. 37 3.1.2. Khái quát về tình hình hoạt động của Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 38 3.1.3. Các hoạt động cơ bản của Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 42 3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước tỉnh 43 3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 46 3.2.1. Thực trạng công tác kế hoạch vốn đầu tư. 51 3.2.2. Thực trạng công tác kiểm soát hồ sơ ban đầu. 55 3.2.3. Thực trạng kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 56 3.2.4. Thực trạng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản. 60 3.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB tại Kho bạc tỉnh Tuyên Quang 73 3.5.1. Yếu tố nguồn nhân lực của Kho bạc. 73 v 3.5.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản. 74 3.5.3. Kế hoạch hóa trong đầu tư xây dựng cơ bản. 76 3.5.4. Ứng dụng công nghệ thông tin 78 3.5.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư. 79 3.5.6. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra. 81 Chƣơng 4: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC TUYÊN QUANG 83 4.1. Mục tiêu, định hướng phát triển Kho bạc Nhà nước. 83 4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 83 4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước đến năm 2020. 85 4.2. Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 87 4.2.1. Công tác đào tạo, bồi dưỡng 87 4.2.2. Hệ thống các chế độ, chính sách của Nhà nước và quy trình kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản 90 4.2.3. Kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng 92 4.2.4. Ứng dụng công nghệ thông tin 93 4.2.5. Ý thức chấp hành của các đơn vị chủ đầu tư. 93 4.2.6. Công tác kiểm tra nội bộ 94 4.3. Kiến nghị 95 4.3.1. Đối với các cơ quan Trung ương: 95 4.3.2. Đối với Kho bạc nhà nước: 96 4.3.3. Đối với Ủy ban nhân dân các cấp 96 KẾT LUẬN 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHIẾU KHẢO SÁT 102 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT DẠNG VIẾT TẮT DẠNG ĐẦY ĐỦ 1 NSNN Ngân sách Nhà nước 2 KBNN Kho bạc Nhà nước 3 XDCB Xây dựng cơ bản 4 ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 5 CĐT Chủ đầu tư 6 UBND Ủy ban nhân dân 7 ĐTXD Đầu tư xây dựng 8 TTV Thanh toán vốn 9 CBĐT Chuẩn bị đầu tư 10 KSC Kiểm soát chi vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Thông tin về đối tượng điều tra KBNN Tuyên Quang 47 Bảng 3.2: Thông tin về đối tượng điều tra các chủ đầu tư 48 Bảng 3.3: Kết quả thanh toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011, 2012, 2013. 49 Bảng 3.4: Tình hình kiểm soát chi vốn đầu tư XDCB tập trung ngân sách tỉnh qua phòng kiểm soát chi NSNN. 50 Bảng 3.5: Kế hoạch đầu tư và xây dựng ngân sách tỉnh Tuyên Quang các năm 2011, 2012, 2013. 53 Bảng 3.6: Thời gian giải quyết hồ sơ 61 Bảng 3.7: Thời điểm thanh toán vốn đầu tư trong năm 68 Bảng 3.8: Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng các năm 2011, 2012, 2013. 77 Bảng 4.1: Các giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang 87 Bảng 4.2: Trình độ chuyên môn của cán bộ công chức công chức tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 88 viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, HỘP VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Tổ chức bộ máy của KBNN Tuyên Quang 40 Sơ đồ 3.2: Tổ chức bộ máy kiểm soát chi 42 Sơ đồ 3.3: Các bước kiểm soát chi tại KBNN Tuyên Quang 44 Biểu đồ 3.1: Thời điểm chủ đầu tư gửi hồ sơ ban đầu 55 Biểu đồ 3.2: Cách thức chủ đầu tư gửi hồ sơ ban đầu 56 Biểu đồ 3.3: Số dư tạm ứng vốn đầu tư giai đoạn 2011-2013 57 Biểu đồ 3.4: Đánh giá về quy trình kiểm soát chi. 61 Biểu đồ 3.5: Mức độ hài lòng của chủ đầu tư về quy trình 62 Biểu đồ 3.6: Thời điểm giải ngân trung bình từ năm 2011-2013. 69 Biểu đồ 3.7: Kiểm soát vật tư, vật liệu đưa vào xây dựng 70 Biểu đồ 3.8: Thực trạng từ chối thanh toán qua kiểm soát chi 71 Biểu đồ 3.9: Cách thức kiểm soát chi hồ sơ thanh toán 72 Biểu đồ 3.10: Đánh giá việc nắm bắt thông tin. 73 Biểu đồ 3.11: Đánh giá yếu tố tâm lý sợ rủi ro 74 Biểu đồ 3.12: Yếu tố thuộc về cơ chế, chính sách của Nhà nước 76 Biểu đồ 3.13: Mức độ yêu cầu về công nghệ thông tin 79 Biểu đồ 3.14: Chủ đầu tư không thuê tư vấn quản lý dự án 80 Biểu đồ 3.15: Ảnh hưởng của cam kết chi đến kiểm soát chi 81 Biểu đồ 4.1: Nhu cầu đào tạo nghiệp vụ 89 Biểu đồ 4.2: Công tác kiểm tra 94 Hộp ý kiến 3.1: 54 Hộp ý kiến 3.2: 56 Hộp ý kiến 3.3: 59 Hộp ý kiến 3.4: 60 Hộp ý kiến 3.5: 72 Hộp ý kiến 3.6: 75 Hộp ý kiến 3.7: 78 Hộp ý kiến 4. 1: 89 [...]... soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Chương 2: Phương pháp nghiên cứu Chương 3 Thực trạng công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang 6 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ KIỂM SOÁT CHI VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ... pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang 2.2 Mục tiêu cụ thể - Góp phần hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống KBNN; - Đánh giá được thực trạng và xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong thời gian qua tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; ... hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại một số Kho bạc như: Hà Nội, Đà Nẵng, Nam Định, Cần Thơ,v.v Tuy nhiên chưa có nghiên cứu cụ thể nào để hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản tại KBNN Tuyên Quang Xuất phát từ những lý do đó, tác giả lựa chọn đề tài Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản tại Kho. .. dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nƣớc Tuyên Quang nhằm mục đích đưa ra một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Phân tích thực trạng hoạt động kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; xác định các... phạm vi đầu tư này có phạm trù vốn đầu tư xây dựng cơ bản Về thực chất vốn đầu tư xây dựng cơ bản chỉ bao gồm những chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản cố định Như vậy, vốn đầu tư xây dựng cơ bản gồm 2 bộ phận hợp thành: vốn đầu tư để mua sắm hoặc xây dựng mới TSCĐ mà ta quen gọi là vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí cho sửa chữa lớn TSCĐ Về nội dung chỉ tiêu: vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chi phí... Phương Thảo về Hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua hệ thống Kho bạc Nhà nước năm 2010, nghiên cứu lĩnh vực kiểm soát chi đầu tư XDCB theo hợp đồng thi công, tiến độ thực hiện dự án đầu tư công cùng với vai trò của KBNN để đưa ra một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung, góp phần hoàn thiện công tác quản lý, kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản của Ngân sách Nhà nước qua hệ thống... đích và nguyên tắc kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước 1.1.2.1 Đặc điểm của kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ Ngân sách Nhà nước - Chi ngân sách nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản là một kho n chi lớn trong tổng cầu của nền kinh tế Mức độ chi, mục đích chi sẽ có tác động rất lớn và tức thời tới đến tổng chi NSNN, đến quan hệ cân đối giữa thu - chi ngân sách và do... Đề tài tập trung nghiên cứu về công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; Các nhân tố ảnh hưởng và các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại phòng Kiểm soát chi thuộc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang + Phạm vi và giai đoạn nghiên cứu: Nghiên cứu này sử dụng nguồn số liệu được công bố và điều tra trong ba năm, từ năm 2011... tố ảnh hưởng đến công tác kiểm soát chi đầu tư XDCB đó là các chủ đầu tư và các căn cứ kiểm soát chi Từ những nghiên cứu và nhận xét đó, tác giả đã kế thừa và học tập những thành công của các đề tài, so sánh phân tích thực trạng để đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện tốt hơn nữa công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang Nhận thấy những tồn tại và hạn chế trên,... nghĩa, vai trò của kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản - Kiểm soát chi đầu tư XDCB góp phần đảm bảo vốn đầu tư được thanh toán đúng dự toán được duyệt, đúng hợp đồng được chủ đầu tư và nhà thầu đã ký kết và đúng giá trị thực tế của sản phẩm.Tiết kiệm chi cho ngân sách nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng - Thông qua kiểm soát chi đầu tư XDCB, cơ quan kiểm soát chủ động nắm bắt . Kho bạc Nhà nước Tuyên quang. 42 3.1.4. Trình tự kiểm soát chi vốn đầu tư qua Kho bạc nhà nước tỉnh 43 3.2. Thực trạng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. . soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang. 6. triển Kho bạc Nhà nước. 83 4.1.1. Mục tiêu kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước 83 4.1.2. Định hướng kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tuyên quang

Từ khóa liên quan