bao cao nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung trường hợp cụ thể là khu công nghiệp lê minh xuân

181 335 0
  • Loading ...
1/181 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 04:08

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO NGHIỆM THU NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ TIN HỌC PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG – TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ LÀ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN TP. HỒ CHÍ MINH 10/2008 CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI TSKH. BÙI TÁ LONG Th.S. NGUYỄN THỊ TRUYỀN BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 ii ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN BÁO CÁO NGHIỆM THU (Đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu) NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ TIN HỌC PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG – TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ LÀ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI CƠ QUAN QUẢN LÝ CƠ QUAN CHỦ TRÌ BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 iii TÓM TẮT Đề tài khoa học đi sâu nghiên cứu cơ sở khoa học để làm rõ các vấn đề môi trường, hệ thống quản lý môi trường, hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin cho đối tượng đặc thù đang được quan tâm sâu sắc hiện nay – các khu công nghiệp. Trên cơ sở liên kết giữa cơ sở lý luận và thực tiễn đã đề xuất hệ thống thông tin môi trường cho khu công nghiệp tập trung và cùng với nó là xây dựng công cụ tin học phục vụ quản l ý môi trường cho khu công nghiệp. Đề tài khoa học đã cố gắng liên kết được hai lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đó là quản lý môi trường và tin học môi trường để tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng trong thực tiễn. Kết quả nổi bật của đề tài là bước đầu đã xây dựng thành công phần mềm TISEMIZ với cơ sở dữ liệu được chọn là KCN Lê Minh Xuân để ứng dụng thử nghiệm. Phần mềm TISEMIZ triển khai vào thực tế sẽ giúp nâng cao năng lực quản lý môi trường trong các KCN bằng những tư duy mới, tạo ra một sự thay đổi về chất trong công tác quản lý môi trường. Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài này cũng đã đề xuất những điều chỉnh cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý môi trường KCN ở TP.Hồ Chí Minh. BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 iv SUMMARY OF RESEARCH CONTENT The research focuses on scientific background for clarifying of the matters on environmental management system, environmental issues, actuality of applying computer science in industrial zones management. On the basis, the connection between theoretical and practical bases is established in order to construct the environmental information system and software programme for environmental management of the industrial zones. The thesis contributes to connect 2 different research fields which are environmental management and environmental informatics in order to create a highly-appropriate product. As a first step, the thesis has successfully built TISEMIZ software using the database of Le Minh Xuan IZ as case study. The TISEMIZ software applied into practice will helps to enhance environmental management capacity of the industrial zones by new though, creating qualitative change in environmental management. Through the research result, the thesis proposes the necessary adjustment for raising up the environmental management of the industrial zones in Ho Chi Minh city. BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 v MỤC LỤC TÓM TẮT III SUMMARY OF RESEARCH CONTENT IV MỤC LỤC V CHỮ VIẾT TẮT VII DANH SÁCH HÌNH VIII DANH SÁCH BẢNG XI 1 MỞ ĐẦU 1 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 7 2.1 HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CÁC KCN 7 2.2 HIỆN TRẠNG ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Ở CÁC KCN 14 2.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN 19 3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 TỔNG QUAN VỀ KCN LÊ MINH XUÂN 28 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 MÔ HÌNH VẬN HÀNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH TISEMIZ 45 4.2 MÔ TẢ CÁC CHỨC NĂNG CỦA TISEMIZ 48 4.3 CHỨC NĂNG THỐNG KÊ CỦA TISEMIZ 58 4.4 CHỨC NĂNG LÀM BÁO CÁO TRONG TISEMIZ 59 4.5 ỨNG DỤNG TISEMIZ TÍNH TOÁN LAN TRUYỀN Ô NHIỄM CHO KCN LÊ MINH XUÂN 62 4.6 ỨNG DỤNG TISEMIZ CHO KCN LÊ MINH XUÂN 80 4.7 ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM 87 5 THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 89 5.1 ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 89 5.2 GIẢI TRÌNH, TIẾP THU VÀ CHỈNH SỬA SAU BẢO VỆ 90 5.3 DỰ TRÙ CHI PHÍ TRIỂN KHAI 93 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 100 PHỤ LỤC A. CÁC NHÓM CSDL TRONG TISEMIZ 101 A1. CSDL về hệ thống quản lý môi trường 101 A2. CSDL thông tin cơ bản về KCN và cơ sở sản xuất 104 BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 vi A3. CSDL về hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong KCN 107 A4. CSDL liên quan đến kiểm soát ô nhiễm môi trường trong KCN 109 A5. CSDL về biện pháp bảo vệ môi trường 112 A6. CSDL về hệ thống giám sát môi trường 119 A7. CSDL về tiêu chuẩn Việt Nam 120 PHỤ LỤC B. MẪU THỐNG KÊ TRONG TISEMIZ 123 B1. Thống kê các thông tin cơ bản 123 B2. Kiểm soát lưu lượng nước thải của các nhà máy 124 B3. Kiểm soát xử lý cục bộ nước thải của các nhà máy 125 B4. Kiểm soát hoạt động của trạm XLNT, chi phí vận hành, mối tương quan giữa trạm XLNT với các nhà máy xả thải trong KCN 126 B5. Giám sát nước thải của các nhà máy 126 B5. Tính thu phí nước thải 127 B6. Kiểm soát xử lý ô nhiễm không khí và tiếng ồn tại các nhà máy 127 B7. Thống kê thành phần và khối lượng CTR, CTNH 128 B8. Thống kê các sự cố xảy ra 129 B9. Thống kê các hoạt động tuân thủ BVMT 129 B10. Tổng hợp các dòng thông tin truy vấn, thống kê 130 PHỤ LỤC C. MẪU BÁO CÁO TRONG TISEMIZ 131 C1. Báo cáo tổng hợp năm Doanh nghiệp (mẫu BM1) 131 C2. Giám sát nước thải nhà máy (BM2) 139 C3. Hoạt động XLNT (BM3a) 140 C4. Hoạt động sử dụng hóa chất (BM3b) 140 C5. Chi phí vận hành trạm XLNT (BM3c) 140 C6. Báo cáo tuần (BM4) 141 C7. Báo cáo tháng (BM5) 142 C8. Báo cáo chất lượng môi trường (BM6) 145 C9. Báo cáo môi trường KCN 6 tháng (BM7) 148 PHỤ LỤC D. HÌNH ẢNH LIÊN QUAN 157 CÁC TÁC GIẢ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 166 BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 vii CHỮ VIẾT TẮT BB Biên bản BCCI Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh BVMT Bảo vệ môi trường CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở dữ liệu CTNH Chất thải nguy hại CTR Chất thải rắn FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài GIS Hệ thống thông tin địa lý HEPZA Ban quản lý các khu chế xuất - công nghiệp TP.Hồ Chí Minh HTQLMT Hệ thống quản lý môi trường KCN Khu công nghiệp KCN LMX Khu công nghiệp Lê Minh Xuân KCN-KCX Khu công nghiệp - khu chế xuất LPG khí hóa lỏng NM Nhà máy QLMT Quản lý môi trường TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam VKTTĐPN Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Web môi trường Là một trang web có các dữ liệu liên quan đến môi trường, bao gồm các dữ liệu bản đồ, các đối tượng có thuộc tính địa lí (trạm quan trắc, các cơ sở sản xuất, ). XLNT Xử lý nước thải BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 viii DANH SÁCH HÌNH Hình 2-1. Trình tự các bước thực hiện nội dung công tác quản lý môi trường đối với KCN 9 Hình 2-2. Sơ đồ cơ sở dữ liệu môi trường tại các KCN 15 Hình 3-1. Vị trí địa lý của KCN Lê Minh Xuân 28 Hình 3-2. Vị trí địa lý của KCN Lê Minh Xuân với các địa danh Tp.HCM 30 Hình 3-3. Mối quan hệ trong hệ thống quản lý môi trường KCN Lê Minh Xuân và các báo cáo môi trường đi kèm 32 Hình 3-4. Phương pháp luận của đề tài 34 Hình 3-5. Các dòng thông tin môi trường chính trong TISEMIZ 39 Hình 3-6. Qui trình thực hiện kịch bản trong ENVIMAP 42 Hình 3-7. Các bước tự động hoá tính toán trong phần mềm ENVIMAP 42 Hình 3-8. Các bước chạy mô hình lan truyền ô nhiễm không khí trong ENVIMAP43 Hình 4-1. Tam giác TISEMIZ 44 Hình 4-2. Mô hình vận hành của bộ chương trình TISEMIZ 45 Hình 4-3. Công nghệ được sử dụng để thực hiện TISEMIZ 46 Hình 4-4. Mô hình chuyển thông tin từ ENVIMDA ra mạng Internet 46 Hình 4-5. Các khối chức năng trong ENVIMAP 47 Hình 4-6. Qui trình ứng dụng bản đồ trong TISEMIZ 47 Hình 4-7. Các chức năng quản lý thông tin môi trường trong TISEMIZ 49 Hình 4-8. Mô tả chức năng chi tiết của module ENVIMDA 50 Hình 4-9. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo doanh nghiệp tổng hợp hàng năm 51 Hình 4-10. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo tổng hợp hoạt động môi trường hàng năm 52 Hình 4-11. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo 6 tháng hoạt động môi trường 53 BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 ix Hình 4-12. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo hàng tháng hoạt động môi trường 53 Hình 4-13. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo hàng tuần hoạt động môi trường 54 Hình 4-14. Thông số đầu vào và chức năng làm báo cáo chất lượng môi trường năm phạm vi toàn KCN 54 Hình 4-15. Báo cáo phí nước thải 55 Hình 4-16. Chức năng phân quyền trong TISEMIZ 55 Hình 4-17. Tính năng xử lý dữ liệu không gian trong module Web môi trường 56 Hình 4-18. Tính năng thiết lập thông số cho báo cáo 56 Hình 4-19. Chức năng doanh mục trong TISEMIZ 57 Hình 4-20. Chức năng thống kê trong TISEMIZ 59 Hình 4-21. Chức năng báo cáo trong TISEMIZ 60 Hình 4-22. Màn hình chính của ENVIMAP_LMX 65 Hình 4-23. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân trên nền bản đồ 65 Hình 4-24. Trang khởi động của module Web môi trường Lê Minh Xuân 82 Hình 4-25. Phần đăng nhập vào chương trình 82 Hình 4-26. Nhập thông tin về doanh nghiệp 83 Hình 4-27. Thông tin về doanh nghiệp đã được nhập vào chương trình 83 Hình 4-28. Thông tin chi tiết về từng doanh nghiệp 84 Hình 4-29. Nhập nhóm thông tin liên quan tới hoạt động sản xuất 84 Hình 4-30. Nhập nhóm thông tin liên quan tới xả thải 84 Hình 4-31. Nhập nhóm thông tin liên quan tới hoạt động bảo vệ môi trường 85 Hình 4-32. Nhập thông tin liên quan tới kiến nghị của doanh nghiệp 85 Hình 4-33. Chức năng làm báo cáo trên Web 86 Hình 4-34. Chức năng làm thống kê trên Web 86 Hình 4-35. Báo cáo tổng hợp hàng năm của các doanh nghiệp 87 Hình phụ lục I. Hội đồng xét duyệt đề cương nghiên cứu, 1/12/2006 157 BÁO CÁO NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 x Hình phụ lục II. Cài đặt chương trình tại Phòng QA- Môi trường, KCN Lê Minh Xuân 25/12/2007 157 Hình phụ lục III. Chương trình đã được cài đặt tại Phòng QA và Môi trường 158 Hình phụ lục IV. Thảo luận giữa nhóm tác giả và chuyên viên Phòng QA và môi trường 158 Hình phụ lục V. Nhóm tác giả và đại diện Phòng QA và Môi trường 159 Hình phụ lục VI. KS. Nguyễn Thị Truyền bảo vệ thành công (thủ khoa) Luận văn cao học ngành môi trường 27/1/2008 159 Hình phụ lục VII. Sinh viên Nguyễn Bích Tuyền bảo vệ thành công Đồ án kỹ sư môi trường ngày 18/1/2008 160 Hình phụ lục VIII. Trao đổi Seminar liên quan tới đề tài 160 Hình phụ lục IX. Trao đổi về kết quả đề tài 161 Hình phụ lục X. Làm việc với Lãnh đạo Ban quản lý KCN Lê Minh Xuân 161 Hình phụ lục XI. Định vị ống khói bằng thiết bị GPS 162 Hình phụ lục XII. Định vị bằng GPS 162 Hình phụ lục XIII. Làm việc tại trạm xử lý nước thải tập trung tại KCN Lê Minh Xuân 163 Hình phụ lục XIV. Tham gia xử lý số liệu với các doanh nghiệp 163 Hình phụ lục XV. Hội đồngnghiệm thu giữa kỳ, 15/5/2008 164 Hình phụ lục XVI. Đóng góp ý kiến của Hội đồng , 15/5/2008 164 Hình phụ lục XVII. Nghiệm thu đề tài 24/7/2008 165 Hình phụ lục XVIII. Kết luận của chủ tịch hội đồng nghiệm thu đề tài 165 [...]... Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản lý các vấn đề môi trường cho khu công nghiệp Nội dung 2 Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà máy trong khu công nghiệp điển hình – Trường hợp cụ thể: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân Nội dung 3 Xây dựng phần mềm tin học phục vụ quản lý các vấn đề về môi trường cho khu công nghiệp Nội dung 4 Thử nghiệm và trình diễn phần mềm tại KCN Lê Minh. .. nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường Vì vây mục tiêu của đề tài này hướng đến ứng dụng tin học môi môi trường phục vụ quản lý môi trường cho KCN tập trung nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý công tác quản lý môi trường Nội dung đề tài hướng đến thực hiện nhiệm vụ: tin học hóa việc thu nhận, câp nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường và “Cơ sở dữ liệu được tích hợp. .. vụ cho yêu BÁO CÁO NGHIỆM THU 18 ĐỀ TÀI CẤP THÀNH PHỐ 2007-2008 cầu quản lý chung hoặc chưa được báo cáo hoặc chia sẻ về cơ quan quản lý môi trường Đây là nhược điểm lớn cần khắc phục trong thời gian tới trong lĩnh vực quản lý thông tin môi trường tại các KCN 2.3 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ỨNG DỤNG CNTT TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KCN 2.3.1 Cơ sở pháp lý xây dựng công cụ tin học Cơ sở pháp lý để xây dựng. .. là qui chế về quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các khu chế xuất – khu công nghiệp tại TP.Hồ Chí Minh Tuy nhiên từ sau khi có Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 thì qui chế này có một số chồng chéo trong công tác tổ chức quản lý mà hiện nay đang cần có sự kết hợp để tháo gỡ - Cấp quận/huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường. .. thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các KCN trên địa bàn tỉnh/thành phố Ban quản lý KCN tỉnh/thành phố kết hợp cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi truờng đối với các KCN trên địa bàn tỉnh/thành phố Đối với TP.HCM, công tác quản lý môi trường các nhà máy trong KCN được giao quyền quản lý cho HEPZA theo tinh thần quyết định... không quản lý trực tiếp) 2.1.2 Nội dung công tác quản lý môi trường Các nội dung công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường khu công nghiệp bao gồm như sau /nguồn [9]-[13]/: - Kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường phù hợp với quy hoạch và luận chứng kinh tế kỹ thuật đã được duyệt của khu công nghiệp - Hướng dẫn, tiếp nhận, xem xét và cấp giấy chứng nhận cam kết bảo vệ môi trường. .. cho từng chuyên đề có tính đặc thù chuyên biệt, vì thế đã có sự hợp tác phối hợp của nhiều nhóm cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện nghiên cứu Cụ thể là: - Chuyên đề: Hiện trạng hệ thống quản lý môi trường các khu công nghiệp sau khi Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực Chuyên đề này do Th.s Nguyễn Thị Truyền, Chi Cục bảo vệ môi trường Tp HCM làm chủ trì - Chuyên đề: Thiết kế và xây dựng công cụ tin học. .. vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung 1 Khu kinh tế, KCN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp, khu du lịch và khu vui chơi giải trí tập trung (trong Luật này gọi chung là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung) phải đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường sau đây: a) Tuân thủ quy hoạch phát triển tổng thể đã được phê duyệt; b) Quy hoạch, bố trí các khu chức... cáo nghiệp vụ định kỳ và đột xuất, chế độ bảo quản lưu giữ hồ sơ xây dựng, môi trường theo qui định 2.1.3.2 Những mặt tồn tại Những tồn tại về quản lý môi trường KCN có thể được đánh giá như sau: - Số lượng cán bộ quản lý quá mỏng và chưa thật sự xây dựng một công cụ quản lý hữu hiệu để giám sát tình hình chung Cách quản lý chưa có tính hệ thống nên không thể xử lý hoặc cập nhật hết các thông tin, ... thống tổ chức quản lý môi trường Theo các công trình [9]-[12][13] tổ chức hệ thống quản lý môi trường KCN hiện đang được thực hiện bởi các cơ quan chuyên trách chính sau đây: - Cấp Trung ương: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường (trực tiếp là Tổng cục Bảo vệ môi trường) thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho tất cả các KCN ở Việt Nam - Cấp tỉnh/thành phố: Sở Tài nguyên và Môi trường của . NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CÔNG CỤ TIN HỌC PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ MÔI TRƯỜNG CHO KHU CÔNG NGHIỆP TẬP TRUNG – TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ LÀ KHU CÔNG NGHIỆP LÊ MINH XUÂN CHỦ NHIỆM. xuất hệ thống thông tin môi trường cho khu công nghiệp tập trung và cùng với nó là xây dựng công cụ tin học phục vụ quản l ý môi trường cho khu công nghiệp. Đề tài khoa học đã cố gắng liên. khoa học xây dựng hệ thống công cụ tin học phục vụ quản l ý các vấn đề môi trường cho khu công nghiệp. Nội dung 2. Xây dựng cơ sở dữ liệu các nhà máy trong khu công nghiệp điển hình – Trường hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: bao cao nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung trường hợp cụ thể là khu công nghiệp lê minh xuân, bao cao nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung trường hợp cụ thể là khu công nghiệp lê minh xuân, bao cao nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung trường hợp cụ thể là khu công nghiệp lê minh xuân

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn