báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart

26 674 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2015, 22:08

C HIẾN LƯỢC MỞ RỘNG H OẠT ĐỘ N G K I N H DOANH R A T H Ị TR ƯỜ N G QUỐC TẾ C ỦA CÔNG TY WAL -MART KINH DOANH QUC TÊ Nh!m 5 Nh!m 5 [...]... Như vậy là, bảy năm sau khi liến doanh với Cifera, Wal-mart đã mua lại cống ty này vào năm 1998 Lúc này cống ty đã phát triển rầắ tốắ, đã đủ lớn mạnh để giành quyếầ kiểm soát t t n liến doanh Đầy là thời cơ để Wal-mart bành trướng tại Mexico, thực hiện những chiếắ n lược mới tại nơi đầy Và Mexico là một bàn đạp vững chăắ giúp Wal-mart mở rộng thị c trường kinh doanh quốắ tế c sang Băắ Mỹ và sau đó là...Rủi ro Wal-Mart gặp phải khi thầm nhập các thị trường bán lẻ khác Rủi ro từ mố hình hoạt động của Wal- Mart Mart  Rủi ro từ chính sách hoạt động của Wal- Rập khuốn hệ thốắ g phần phốắđã từng rầắ thành cống ở th ị tr ường M ỹ vào n i t thị trường Mexico  Những vầắ đếầ tuyển chọn hàng hóa n vếầ  Wal-Mart băắ đầầ mở siếu thị ở một thành phốắ ới, bán với giá c ả luốn t u m thầắ hơn khoảng 15% giá của đúng... lợi thếắ ạnh tranh t i c 3-Nguyến nhân Wal-Mart bước đâầ thâm nhập thị trường Mexico u bằầ g hình thức liến doanh và mua lại phâầ vốố góp c ủa đốố tác n n n i Mexico vào nằm 1998 Wal-Mart bước đầầ thầm nhập thị trường Mexico băầ g hình thức u n liến doanh vì:  Đó là những thị trường khống cho phép đầầ tư trực u tiếắ nước ngoài trong ngành bán lẻ p  Tạo thếắ ạnh dễ dàng tiếắ cận thị trường hơn m p... là cách tiếắ cận thị trường mới một cách u p khốn ngoan vì giảm thiểu được nhiếầ rủi ro u  Và băầ g cách thức liến doanh, Wal-mart đã tận dụng được các mốắquan hệ của đốắtác, n i i cống việc được thuận lợi hơn và từ đó hiểu rõ vếầ mối trường pháp luật, cách thức hoạt động cũng như thị hiếắ tiếu dùng của người dần Mexico u Wal-Mart mua lại phầầ vốắ góp của đốắtác Mexico trong liến doanh n n i vào năm... ở n ước p t ngoài Giải pháp giảm thiểu rủi ro khi thầm nhập các thị trường này  Mở rộng hoạt động kinh doanh sang thị trường bán lẻ khác băầ g cách tìm kiếắ các đốắtác n m i tiếầ năng m  Hợp tác với một cống ty vận chuyển hàng hóa Mexico  Xem xét cẩn thận hơn việc dự trữ và bán những hàng hóa phù hợp hơn với thị hiếắ và sở u thích của người dần địa phương  Sẻ chia lợi nhuận với tầắ cả đốầ g sự... Giúp cho cống ty giảm được nhiếầ chi phí kho bãi và u chi phí giao nhận  Wal-Mart có thể mua rẻ, và có được những sản phẩm từ các nhà sản xuầắ trến kệ của mình với giá rẻ t Wal-Mart mua lại phầầ vốắ góp của đốắtác Mexico trong liến doanh n n i vào năm 1998 vì:  Wal-mart đã thầm nhập thị trường Mexico băầ g phương thức liến doanh với cống ty hàng n đầầ trong ngành bán lẻ ở Mexico là Cifera Đầy là cách... từng ngày p đ 4.2 Đáp ứng thị trường địa phương  Ví dụ vếầ ự thầắ bại và bài học kinh nghiệm của Wal-Mart tại thị trường Hàn Quốắ, giá rẻ s t c là chưa đủ Ví dụ tại thị trường Hàn Quốắ c  Xầm nhập vào HQ từ 1998, Wal-Mart đã mạnh tay đầầ tư những hạng mục lớn u  Ban đầầ , thu hút nhiếầ khách hàng vì tò mò u u  Khó khăn gặp phải sau đó: u  3 năm đầầ khống lãi n  4% thị phầầ sau 8 năm thầm nhập... sang Băắ Mỹ và sau đó là trến toàn thếắ ới c gi 4- Chiếố lược xuyến quốố gia của Wal-Mart n c Bí quyếắ khiếắ Wal-Mart trở thành nhà bán lẻ hàng đầầ thếắ ới t n u gi  Cung cầắ nhiếầ sản phẩm với giá rẻ hơn đốắthủ cạnh tranh p u i  Đáp ứng thị trường địa phương => Chiếắ lược xuyến quốắ gia n c 4.1 Bán hàng giá rẻ *Cằố giảm chi phí t  Cống nhần Wal-Mart khống lập được nghiệp đoàn   Trả lương thầắ cho... hàng của mình cho Shinsegae Nguyến nhần thầắ bại của Wal-Mart tại Hàn Quốắ: VĂN HÓA t c Thói quen Lòng tự tốn dần tộc Sở thích  Ap dụng rập khuốn như các hệ thốắ g bán lẻ trước đầy, khống năắ rõ nhu cầầ , thị hiếắ n m u u cũng như phong cách tiếu dùng của những người dần Hàn Quốc ài học kinh nghiệm  Năắ rõ tầm lý khách hàng là vố cùng quan trọng trong việc chinh phục các thị trường quốắ m c tế ... p  Wal-Mart luốn mua với sốắ ượng lớn, ổn định l  Buộc các nhà cung cầắ phải cạnh tranh với nhau, tìm nơi nào hiếắ giá thầắ nhầắ, có nhiếầ p n p t u chiếắ khầắ nhiếầ nhầắ,dùng người này đe dọa người kia t u u t  Yếu cầầ nhà cung cầắ cộng hếắ tầắ cả các khoản giảm giá của các đợt khuyếắ m ại trong năm và u p t t n trừ vào trị giá sản phẩm của nguyến năm  Hiện ra cái giá bán lẻ thầắ và cốắ ịnh của . C HIẾN LƯỢC MỞ RỘNG H OẠT ĐỘ N G K I N H DOANH R A T H Ị TR ƯỜ N G QUỐC TẾ C ỦA CÔNG TY WAL -MART KINH DOANH QUC TÊ Nh!m 5 Nh!m 5
- Xem thêm -

Xem thêm: báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart, báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart, báo cáo tiểu luận môn kinh doanh quốc tế chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh ra thị trường quốc tế của công ty wal-mart, 2 Đáp ứng thị trường địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn