Kế hoạch ôn tập kiến thức hè vào lớp 3

4 1,043 10
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2015, 01:00

KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013 TUẦN 1: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG MÔN NỘI DUNG 2 1 TĐ Đơn xin vào Đội (9) 2 CT Khi mẹ vắng nhà (viết khổ thơ 2) 3 TV Chữ hoa: C, L, S, E. Ê. G 3 1 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 2 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 3 T Ôn: Phép cộng, trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 4 1 TĐ Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (26) 2 LT&C Ôn: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 3 LT&C Ôn: Từ chỉ sự vật. Câu kiểu Ai là gì? 5 1 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ 2 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ 3 T Ôn: Tìm số hạng, số bị trừ, số trừ 6 1 TLV Ôn: Kể về gia đình 2 TLV Ôn: Kể về gia đình 3 CT Chú sẻ và bông hoa bằng lăng (viết đoạn Sẻ non rất yêu bằng lăng …. Đến hết) 7 1 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn 2 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn 3 T Ôn: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013 TUẦN 2: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG 1 MÔN NỘI DUNG 2 1 TĐ Mùa thu của em (42) 2 CT Mùa thu của em 3 TV Chữ hoa: B, R, D, Đ, P 3 1 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm 2 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm 3 T Ôn: Các đơn vị đo độ dài: km, m, dm, cm, mm 4 1 TĐ Lừa và ngựa (57) 2 LT&C Ôn: Từ chỉ hoạt động trạng thái. Câu kiểu Ai làm gì? 3 LT&C Ôn: Từ chỉ hoạt động trạng thái. Câu kiểu Ai làm gì? 5 1 T Luyện tập chung 2 T Luyện tập chung 3 T Luyện tập chung 6 1 TLV Ôn: Kể về người (người thân, bạn thân) 2 TLV Ôn: Kể về người (người thân, bạn thân) 3 CT Ngày khai trường (49) 7 1 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 2 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 3 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013 TUẦN 3: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG MÔN NỘI DUNG 2 1 TĐ Những chiếc chuông reo (67) 2 CT Những chiếc chuông reo (viết đoạn 2) 3 TV Chữ hoa: A, Ă, Â, N, M 3 1 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 2 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 3 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 4 1 TĐ Quê hương (79) 2 LT&C Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 3 LT&C Ôn: Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? 2 5 1 T Luyện tập chung 2 T Luyện tập chung 3 T Luyện tập chung 6 1 TLV Tả ngắn về con vật nuôi 2 TLV Tả ngắn về con vật nuôi 3 CT Quê hương 7 1 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia. 2 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia. 3 T Ôn: Tìm một thừa số của phép nhân, số bị chia, số chia. KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013 TUẦN 4: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG MÔN NỘI DUNG 2 1 TĐ Chõ bánh khúc của dì tôi (91) 2 CT Chõ bánh khúc của dì tôi 3 TV Chữ hoa: I, K, H, V 3 1 T Luyện tập 2 T Luyện tập 3 T Luyện tập 4 1 TĐ Vàm Cỏ Đông (106) 2 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy 3 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy 5 1 T Ôn: Chu vi hình tam giác 2 T Ôn: Chu vi hình tam giác 3 T Ôn: Chu vi hình tam giác 6 1 TLV Tả ngắn về bốn mùa 2 TLV Tả ngắn về bốn mùa 3 CT Vàm Cỏ Đông (viết khổ thơ 2+3) 7 1 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. 2 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. 3 T Ôn tập về các số trong phạm vi 1000. 3 KẾ HOẠCH DẠY HÈ 2013 TUẦN 5: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG MÔN NỘI DUNG 2 1 TĐ Ba điều ước (136) 2 CT Ba điều ước (viết từ Chỉ có điều ước cuối cùng …….đến hết bài) 3 TV Chữ hoa: U, Ư, Y, X 3 1 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000 2 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000 3 T Ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000 4 1 TĐ Âm thanh thành phố (146) 2 LT&C Ôn: Từ trái nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? Như thế nào? 3 LT&C Ôn: Từ trái nghĩa. Đặt và trả lời câu hỏi: Khi nào? Ở đâu? Vì sao? Để làm gì? Như thế nào? 5 1 T Luyện tập chung 2 T Luyện tập chung 3 T Luyện tập chung 6 1 TLV Tả ngắn về cây cối 2 TLV Tả ngắn về cây cối 3 CT Âm thanh thành phố (viết đoạn Rồi tất cả như im lặng … đến hết) 7 1 T Luyện tập chung 2 T Luyện tập chung 3 T Luyện tập chung 4 . thân) 3 CT Ngày khai trường (49) 7 1 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 2 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 3 T Ôn: Bảng nhân 2, 3, 4, 5 KẾ HOẠCH DẠY HÈ 20 13 TUẦN 3: (Từ ………… đến ………… ) THỨ TIẾT BUỔI SÁNG MÔN. Những chiếc chuông reo (67) 2 CT Những chiếc chuông reo (viết đoạn 2) 3 TV Chữ hoa: A, Ă, Â, N, M 3 1 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 2 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 3 T Ôn: Bảng chia 2, 3, 4, 5 4 1 TĐ. T Luyện tập 3 T Luyện tập 4 1 TĐ Vàm Cỏ Đông (106) 2 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy 3 LT&C Ôn tập về từ loại. Dấu chấm, dấu phẩy 5 1 T Ôn: Chu vi hình tam giác 2 T Ôn: Chu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế hoạch ôn tập kiến thức hè vào lớp 3, Kế hoạch ôn tập kiến thức hè vào lớp 3, Kế hoạch ôn tập kiến thức hè vào lớp 3