Luận văn thạc sĩ tâm lý học: Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1 học kém ở thành phố lạng sơn

183 1,124 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 22:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LÍP 1 HỌC KÉM Ở THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Chuyên ngành: Tâm lý học Mã sè: 60.31.80 LUẬN VĂN THẠC SỸ TÂM LÝ HỌC Người hướng dẫn khoa học: TS. Dương Thị Diệu Hoa Hà nội - 2005 Lời cảm ơn Với tình cảm trân trọng và lòng biết ơn sâu sắc, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn đến: Phòng quản lý khoa học, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà nội, các thầy, cô giáo đã tham gia quản lý, giảng dạy, tư vấn và giúp đỡ tôi trong suốt thời gian học tập và nghiên cứu. Cô giáo – Tiến sĩ Dương Thị Diệu Hoa, người trực tiếp hướng dẫn khoa học đã tận tình chỉ bảo và động viên tôi trong suốt quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn. Các thầy cô giáo trong Ban Giám Hiệu Nhà trường, các giáo viên chủ nhiệm, các em học sinh líp 1 cũng như các bậc cha mẹ học sinh ở 3 trường Tiểu học Chi Lăng, Tam Thanh, Quảng Lạc Thành phố Lạng Sơn cùng gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đã nhiệt tình cung cấp số liệu, tài liệu cũng như khích lệ, giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và nghiên cứu. Luận văn không tránh khỏi những thiếu sót, kính mong sự chỉ dẫn và góp ý của thầy cô, bạn bè, đồng nghiệp và bạn đọc để cho công trình nghiên cứu của tôi được hoàn thiện hơn. Hà Nội, tháng 10/2005. Nguyễn Thị Phương Loan Ký hiệu các chữ viết tắt Viết đầy đủ Viết tắt - Cao đẳng sư phạm CĐSP - Giáo dục tiểu học GDTH - Trung học cơ sở THCS - Phổ thông cơ sở PTCS - Trung học phổ thông THPT - Học sinh HS - Giáo viên GV - Sinh viên SV - Hoạt động HĐ - Hoạt động chủ đạo HĐCĐ - Hoạt động học tập/ Hoạt động học HĐHT/ HĐH - Hoạt động vui chơi HĐVC - Hoạt động xã hội HĐXH - Giáo dục học GDH - Tâm lí học TLH - Học sinh học kém/ Học sinh kém HSHK/ HSK - Tình trạng học kém TTHK - Điểm trung bình ĐTB - Thứ bậc TB MỤC LỤC M uởĐầ 1 1. LÝ do ch n t iọ đề à 1 1.1. C s lí lu nơ ở ậ 1 1.2. C s th c ti nơ ở ự ễ 2 2. M c ích nghiên c uụ đ ứ 3 3. i t ng v khách th nghiên c uĐố ượ à ể ứ 3 3.1. i t ng nghiên c uĐố ượ ứ 3 3.2. Khách th nghiên c uể ứ 3 4. Gi thuy t khoa h cả ế ọ 3 5. Nhi m v nghiên c uệ ụ ứ 4 5.1. H th ng hoá m t s v n lí lu n có liên quan n t i nghiên c u (h c t p, ệ ố ộ ố ấ đề ậ đế đề à ứ ọ ậ HSHK, khó kh n tâm lí trong H HT).ă Đ 4 5.2. Phát hi n th c tr ng khó kh n tâm lí trong H HT c a HS líp 1 h c kém t i th nhệ ự ạ ă Đ ủ ọ ạ à ph L ng S n v nguyên nhân n y sinh nh ng khó kh n ó.ố ạ ơ à ả ữ ă đ 4 5.3. Th nghi m bi n pháp tác ng nh m tháo g c m t s khó kh n tâm lí trong ử ệ ệ độ ằ ỡđượ ộ ố ă H HT c a HS líp 1 h c kém th nh ph L ng S n.Đ ủ ọ ở à ố ạ ơ 4 6. Gi i h n v ph m vi nghiên c uớ ạ à ạ ứ 4 6.1. Gi i h n v i t ng nghiên c uớ ạ ềđố ượ ứ 4 6.2. Gi i h n v khách th v a b n nghiên c uớ ạ ề ể àđị à ứ 4 7. Ph ng pháp nghiên c uươ ứ 4 Ch ng 1: C s lí lu n C a v n nghiên c uươ ơ ở ậ ủ ấ đề ứ 6 1.1. S l c v l ch s nghiên c u v n .ơ ượ ề ị ử ứ ấ đề 6 1.1.1. L ch s nghiên c u v v n HSHKị ử ứ ề ấ đề 6 1.1.2. L ch s nghiên c u v v n khó kh n tâm lí trong H HTị ử ứ ề ấ đề ă Đ 10 1.2. C s lí lu n c a v n nghiên c uơ ở ậ ủ ấ đề ứ 16 1.2.1 Ho t ng h c t pạ độ ọ ậ 16 1.2.2. Khó kh n tâm lý trong H HTă Đ 20 1.2.3. c i m H HT c a HS líp 1Đặ đ ể Đ ủ 32 1.2.4. H c sinh h c kém.ọ ọ 37 Ch ng 2 : T ch c v ph ng pháp nghiên c uươ ổ ứ à ươ ứ 43 2.1. V i nét v a b n v khách th nghiên c uà ềđị à à ể ứ 43 2.2. N i dung nghiên c uộ ứ 45 2.3. Ti n trình nghiên c u.ế ứ 46 2.3.1. Giai o n nghiên c u lý lu n.đ ạ ứ ậ 46 2.3.2. Giai o n nghiên c u th c ti n.đ ạ ứ ự ễ 46 2.3.2.1. Nghiên c u th c tr ng.ứ ự ạ 46 2.3.2.2. Th nghi m m t s bi n pháp tác ng s ph m m t s tr ng h p c thử ệ ộ ố ệ độ ư ạ ở ộ ố ườ ợ ụ ể 47 2.4. Các ph ng pháp nghiên c uươ ứ 48 2.4.1. Ph ng pháp nghiên c u t i li u:ươ ứ à ệ 48 2.3.2. Ph ng pháp quan sátươ 48 2.4.3. Ph ng pháp i u tra vi t (Anket).ươ đề ế 51 2.4.4. Ph ng pháp tr c nghi mươ ắ ệ 52 ch ng 3: K t qu nghiên c uươ ế ả ứ 58 3.1. Th c tr ng khó kh n tâm lí trong H HT c a HS líp 1 h c kém th nh ph L ng ự ạ ă Đ ủ ọ ở à ố ạ S n.ơ 58 3.1.1. Khó kh n tâm lí trong H HT c a HSHK qua vi c ánh giá c a các GV d y líp ă Đ ủ ệ đ ủ ạ 1 58 3.1.2. Khó kh n tâm lí trong H HT c a HSHK qua vi c nh n xét, ánh giá c a ă Đ ủ ệ ậ đ ủ GVCN i v i t ng HSHK.đố ớ ừ 62 3.1.3. Khó kh n tâm lí trong H HT c a HSHK qua vi c quan sát c a nghi m viên i ă Đ ủ ệ ủ ệ đố v i t ng HSHK.ớ ừ 74 Khách thể 78 3.1.4. Mét s bi u hi n v nhân cách HSHKố ể ệ ề 86 3.2. Nguyên nhân d n n khó kh n tâm lí trong H HT c a HS líp 1 h c kémẫ đế ă Đ ủ ọ 96 3.3. Các bi n pháp kh c ph c khó kh n tâm lí trong H HT c a HS líp 1 h c kém.ệ ắ ụ ă Đ ủ ọ 113 3.4. M t s chân dung tâm lí HSHK i n hình.ộ ố để 119 K t lu n v ki n nghế ậ à ế ị 137 1. K t lu nế ậ 137 2. Ki n nghế ị 139 Danh m c t i li u tham kh oụ à ệ ả 142 Ph l cụ ụ 146 Mở Đầu 1. LÝ do chọn đề tài 1.1. Cơ sở lí luận Giáo dục- Đào tạo có vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực cho đất nước. Tiểu học là bậc học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân đặt cơ sở quan trọng cho việc tiếp tục học ở các bậc học cao hơn. “GDTH nhằm giúp HS hình thành những cơ sở ban đầu cho việc phát triển đúng đắn, lâu dài về đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản để HS tiếp tục học lên bậc THCS ”[18, tr22]. Đặc biệt, líp 1 là líp đầu tiên trong cuộc đời của trẻ ở trường phổ thông. Việc đứa trẻ đi học là một bước ngoặt quan trọng để lại dấu Ên đậm nét, các em “thực hiện bước chuyển từ người mù chữ đến sáng chữ (từ chưa biết chữ đến biết chữ)” [10, tr5]. Trẻ phải tham gia vào một cuộc sống mới với môi trường mới, HĐ mới, yêu cầu mới, quan hệ mới. “Tập đọc, tập viết, làm toán phải nắm được ba chìa khoá Êy mới vào đời được, trong xã hội ngày nay không có thì chỉ xem như người bỏ đi” [23, tr3]. Vì vậy, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đều lo cho con em mình và mong các em vượt qua được “cửa ải” quan trọng này. Hàng năm, bên cạnh những HS hoàn thành được những yêu cầu của chương trình học tập còn có một số không nhỏ HS rơi vào TTHK, biểu hiện ở sức học yếu, kết quả học tập không đạt chuẩn tối thiểu do Nhà nước quy định. HS líp 1 học kém có thể dẫn đến lưu ban, tức là “mở đầu cuộc đời đi học với một thất bại đau đớn, ở líp thầy cô và bạn bè khinh rẻ, về nhà bị cha mẹ la mắng”[23, tr4]. HS lưu ban ở líp 1 thì sau này thường học kém và trong nhiều trường hợp dẫn đến bỏ học. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến TTHK của HS líp 1: trẻ em đến trường với sự “sẵn sàng đi học” chưa đầy đủ dễ bị “choáng học đường”, không có sự quan tâm đúng mực của cha mẹ với con cái, trẻ đau ốm phải nghỉ học luôn, rối loạn chức năng não Vì vậy, việc tìm hiểu những nguyên nhân dẫn đến TTHK của 1 HS lớp 1 l mt vn cn thit. Theo s liu ca nc ngoi, t l tr em hc kộm ngay t u mi n trng ngy cng cao, t l ny thng chim t 25- 30% trong tng s tr nhp trng[36, tr173-174]. c bit Phỏp qua my chc nm, s HS lớp 1 hc kộm chim t 20- 25% mc dự cú y sỏch v, lớp hc khụng ụng lm, GV c o to tt v mt s phm[23, tr4]. 1.2. C s thc tin Hin nay Vit Nam, tỡnh trng b hc cú gim nhng t l HS s hc, chỏn hc dn n hc kộm l khỏ ln. Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ó xỏc nhn rng: bc tiu hc cỏc vn hc kộm, lu ban, b hc cú quan h vi nhau, do hc kộm nờn lu ban, b lu ban nờn b hc. iu ny dn n khụng t c ph cp GDTH, cú nh hng xu n s phỏt trin kinh t v an ton xó hi. Lng Sn l mt tnh min nỳi phớa ụng Bc Vit Nam, giỏp biờn gii Trung Quc, chu nh hng rt nhiu ca nn kinh t th trng t nhng nm u thp k 90 ca th k XX, do ú, nn tht hc v b hc khỏ cao. Ngy nay, cú s quan tõm ỳng n ca ng, Nh nc v chớnh quyn a phng, nn tht hc v b hc ó gim nhiu. Tuy nhiờn, TTHK ca HSTH l khỏ ph bin c bit l HS lớp 1. Cú nhiu nguyờn nhõn dn n TTHK ca HS lớp 1 Lng Sn: cha cú s chun b chớn mui n trng, cha cú s quan tõm ỳng n ca cha m n vic hc tp ca con cỏi, s bt ng v ngụn ng, trỡnh ca cha m cũn hn ch dn n s choỏng hc ng ca HS lớp 1. Xut phỏt t nhng c s trờn, chỳng tụi chn ti: Xuất phát từ những cơ sở trên, chúng tôi chọn đề tài: Mt s khú khn tõm lớ trong HHT ca HS lớp 1 hc kộm thnh ph Lng Sn lm ti nghiờn cu ca mỡnh. Chỳng tụi thc hin ti ny vi mong mun tỡm hiu mt s khú khn tõm lớ ca HS lớp 1 hc kộm, nguyờn nhõn gõy nờn nhng khú khn ny, ng thi th nghim một 2 số biện pháp tác động nhằm giúp HSHK ở địa phương vượt qua “cửa ải” quan trọng này. 2. Mục đích nghiên cứu Phát hiện một số khó khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém, tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn tâm lí đó. Đồng thời, thử nghiệm một số biện pháp tác động nhằm khắc phục được TTHK của HS líp 1 hiện nay ở thành phố Lạng Sơn. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3.1. Đối tượng nghiên cứu Một số khó khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém ở thành phố Lạng Sơn. 3.2. Khách thể nghiên cứu * Khách thể trực tiếp là 45 HSHK ở líp 1 (chúng tôi chọn những HS đã được GV đánh giá là học kém theo quyết định số 29/ 2004 / QĐ- BGD- ĐT ngày 1/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tạm thời về việc đánh giá, xếp loại HS líp 1, líp 2, líp 3). * Khách thể gián tiếp: +HSBT (những em có học lực từ trung bình trở lên): 65 + GV + GV dạy líp 1: 32 + Cha mẹ của 45 HSHK được nghiên cứu ở trên.+ Cha mÑ cña 45 HSHK ®îc nghiªn cøu ë trªn. 4. Giả thuyết khoa học Khó khăn tâm lí trong HĐHT là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng HSHK ở líp 1. Nếu có biện pháp tác động phù hợp sẽ giảm bớt những khó khăn tâm lý của HS, khắc phục được TTHK ở líp 1. 3 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1. Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu (học tập, HSHK, khó khăn tâm lí trong HĐHT). 5.2. Phát hiện thực trạng khó khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém tại thành phố Lạng Sơn và nguyên nhân nảy sinh những khó khăn đó. 5.3. Thử nghiệm biện pháp tác động nhằm tháo gỡ được một số khó khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém ở thành phố Lạng Sơn. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu 6.1. Giới hạn về đối tượng nghiên cứu Đề tài chỉ hướng vào việc nghiên cứu thực trạng khó khăn tâm lí trong HĐHT môn Toán và Tiếng Việt của HS líp 1 học kém, đồng thời thử nghiệm biện pháp tác động nhằm tháo gỡ một số khó khăn tâm lí cho một số HS líp 1 học kém ở thành phố Lạng Sơn. 6.2. Giới hạn về khách thể và địa bàn nghiên cứu Đề tài hướng vào việc nghiên cứu chủ yếu HS líp 1 học kém, GV dạy líp 1 ở trường tiểu học Chi Lăng, Tam Thanh và Quảng Lạc và cha mẹ của những HSHK ở 3 trường trên tại thành phố Lạng Sơn. 7. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp quan sát - Phương pháp điều tra viết (Ankét) - Phương pháp trắc nghiệm - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm của HĐ - Phương pháp trò chuyện và phỏng vấn sâu 4 - Phương pháp mô tả chân dung - Phương pháp thử nghiệm tác động sư phạm - Phương pháp thống kê toán học (Chúng tôi sẽ trình bày kĩ các phương pháp này ở chương 2 của đề tài) 5 [...]... vọng học tập ban đầu và chán học Nguyễn Thị Thanh Bình (19 96), luận án Phó tiến sĩ: Một số trở ngại tâm lí trong giao tiếp của SV với HS khi thực tập tốt nghiệp” Những năm gần đây có một số luận văn Thạc sĩ nghiên cứu khó khăn tâm lí trong quá trình học tập của HS và SV, tiêu biểu là: Nguyễn Thị Nhân Ái (20 01) : “Tìm hiểu những khó khăn tâm lí trong quá trình giải bài tập hình học của HS líp 11 THPT”... hệ - Khó khăn khi phải đến trường [6, tr50-53] Tác giả Nguyễn Xuân Thức với các bài viết “ Khó khăn tâm lí của trẻ em đi học líp 1 [37, tr18-20], “Thực trạng khó khăn tâm lí và biểu hiện của chúng ở HS líp 1 tiểu học [38, tr52-56] và “ Các nguyên nhân dẫn đến khó khăn tâm 14 lí của HS khi đi học líp 1 [39, tr32-35] đã cho rằng “ trẻ em mẫu giáo lớn khi bước vào học líp 1 gặp nhiều khó khăn tâm lí mà... “Thực trạng khó khăn tâm lí trong quá trình giải bài tập thực hành các thao tác kỹ thuật của SV trờng CĐSP kỹ thuật Vinh” Nguyễn Văn Diệp (2004): “Những khó khăn tâm lí trong quá trình học tập của SV năm thứ nhất trường CĐSP Điện Biên” Nhìn chung khó khăn tâm lí trong học tập là một hiện tượng tâm lí phức tạp còn Ýt được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu Mặc dù trong một số công... HĐHT của HS líp 1 Giai đoạn líp 1 là giai đoạn chông gai và thử thách trong cuộc đời HS của mỗi người Việc hiểu các khó khăn tâm lý, đặc biệt là khó khăn tâm lý trong học tập của trẻ sẽ góp phần nhìn đúng, hiểu kỹ để có biện pháp tháo gỡ những khó khăn cho trẻ, giúp các em thích thó đi học và đạt được kết quả cao trong học tập Khó khăn tâm lý là một hiện tượng tâm lý phức tạp được thể hiện trong nhận thức,... đến líp 1 với hoàn cảnh của mỗi cá nhân HS cũng như điều kiện học tập là rất khác nhau [10 , tr5] Vì vậy, nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lý trong học tập của mỗi HS là khác nhau 1. 2.2.6 Ảnh hưởng của khó khăn tâm lý đến kết quả học tập, sự hình thành và phát triển tâm lí, nhân cách HS líp 1 30 “Con người sinh ra vốn chưa có nhân cách Nhân cách là mới do mỗi người tự hình thành nên và phát triển trong. .. ra một số khó khăn tâm lí trong quá trình học tập của HS líp 1 được thể hiện một cách cụ thể như sau: - Khó thích ứng với nề nếp sinh hoạt của nhà trường - Khả năng điều khiển các HĐ của bản thân còn kém - Có tâm lý lo lắng, sợ hãi khi đến trường - Khó khăn khi giao tiếp với GV - Chán học - Khả năng ngôn ngữ hạn chế - Khó khăn khi phải làm những công việc đòi hỏi sự tập trung cao - Thụ động trong học. .. nhất định trong việc phát hiện và chỉ ra một số khó khăn tâm lí, đồng thời cũng nêu ra được các nguyên nhân gây nên những khó khăn tâm lí Êy Tuy nhiên, các tác giả chưa vạch được bản chất của những khó khăn tâm lí đó cũng như chưa nhấn mạnh được khó khăn tâm lí chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến 15 TTHK của HS nói chung và HS líp 1 nói riêng Đặc biệt, đối với HS líp 1 miền núi như Lạng Sơn thì... này gây ra ở HS tâm lý lo lắng, sợ hãi đối với việc học, xấu hổ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè Khó khăn tâm lý đã cản trở đến quá trình và kết quả của HĐHT, ảnh hưởng tiêu cực đến việc hình thành và phát triển những phẩm chất tâm 22 lí cá nhân Chúng tôi cho rằng, khó khăn tâm lý trong học tập là một hiện tượng tâm lý phức tạp cần được nghiên cứu và được định nghĩa như sau: Khó khăn tâm lý trong HĐHT... động trong học tập - Chưa thích ứng với việc dạy học ở trường tiểu học, với việc tiếp thu kiến thức mới - Trí tuệ kém phát triển, trình độ nhận thức yếu 1. 2.2.5 Nguyên nhân gây nên khó khăn tâm lý trong học tập ở HS líp 1 Xuất phát từ những khó khăn mà trẻ gặp phải và ảnh hưởng tiêu cực của khó khăn tâm lý gây ra cho trẻ khi đi học nên việc tìm hiểu các nguyên nhân gây ra khó khăn tâm lý để từ đó đề... nâng tầm văn hoá, phải mở rộng tầm hiểu biết cuộc sống, xã hội cho các em, đồng thời tổ chức những HĐ bổ Ých cho HS như: ngoại khoá, thăm quan du lịch, câu lạc bộ văn học Trong bài viết Một số trở ngại tâm lí của trẻ khi vào học líp 1 , tác giả Vũ Ngọc Hà đã chỉ ra một số trở ngại tâm lí mà trẻ thường gặp khi vào học líp 1 đó là: - Khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới - Khó khăn trong các . TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI  NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN MỘT SỐ KHÓ KHĂN TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA HỌC SINH LÍP 1 HỌC KÉM Ở THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Chuyên ngành: Tâm lý học Mã sè: 60. 31. 80 LUẬN. của HS líp 1 hiện nay ở thành phố Lạng Sơn. 3. Đối tượng và khách thể nghiên cứu 3 .1. Đối tượng nghiên cứu Một số khó khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém ở thành phố Lạng Sơn. 3.2 khăn tâm lí trong HĐHT của HS líp 1 học kém tại thành phố Lạng Sơn và nguyên nhân nảy sinh những khó khăn đó. 5.3. Thử nghiệm biện pháp tác động nhằm tháo gỡ được một số khó khăn tâm lí trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ tâm lý học: Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1 học kém ở thành phố lạng sơn, Luận văn thạc sĩ tâm lý học: Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1 học kém ở thành phố lạng sơn, Luận văn thạc sĩ tâm lý học: Một số khó khăn tâm lí trong hoạt động học tập của học sinh lớp 1 học kém ở thành phố lạng sơn, Chương 1: Cơ sở lí luận Của vấn đề nghiên cứu, a. Đặc điểm về sự phát triển trí tuệ, Tiểu học Quảng Lạc, chương 3: Kết quả nghiên cứu, Tính cách của trẻ, GV chưa có sự đối xử cá biệt, Trau dồi ngôn ngữ cho HS, GV cần quan tâm đến việc dạy học và giáo dục cá biệt, Kết luận và kiến nghị, Danh mục tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm