Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT số I Sapa

23 1,208 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/02/2015, 21:14

Một số giải pháp Chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THPT số i sa pa. Mục lục Tran g Phần mở đầu 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Nhiệm vụ nghiên cứu 3 4. Đối tợng nghiên cứu 3 5. Phơng pháp nghiên cứu 3 Phần nội dung 4 Chơng 1. Cơ sở khoa học và cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai. 4 1.1. Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo 5 1.2. Một số cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo 9 Chơng 2. Thực trạng của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THPT số I huyện Sa Pa. 11 2.1. Một số nét về trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 11 2.2. Một số kết quả đã đạt đợc 12 2.3. Những tồn tại, khó khăn 13 2.4. Một số vấn đề đặt ra trong chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 14 Chơng 3. Những biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh ở trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 15 3.1. Tăng cờng sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong trờng học 15 3.2. Tăng cờng vai trò, trách nhiệm của ngời cán bộ quản lý trong việc giáo dục đạo 15 3.3. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục 17 3.4. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm 20 3.5. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên 21 3.6. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống 23 3.7. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể học sinh 24 3.8. Kết hợp giữa nhà trờng - Gia đình - xã hội để giáo dục đạo đức học sinh 25 Phần kết luận và kiến nghị 27 1. Một số kết luận 27 2. Một số kiến nghị - đề xuất 28 Phần tài liệu tham khảo 29 phần mở đầu 1. Lý do chọn đề Bớc sang thế kỷ XXI, Giáo dục Việt Nam đi vào thiên niên kỷ mới, theo hớng xã hội hoá, hiện đại hoá, chuẩn hoá, đa dạng hoá, dân chủ hoá theo con đ- ờng đổi mới mà Đảng và Nhà nớc ta đã đề ra. Thực hiện ham muốn tột bậc của Bác Hồ là mọi ngời đều đợc học hành, làm cho dân tộc ta trở thành một dân tộc thông thái, sánh vai với các nớc trên thế giới, cùng nhân loại đi vào thiên niên kỷ mới trên cơ sở phát huy, phát triển nền văn hoá Việt Nam dậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta cùng nhau thực hiện sứ mệnh "Trồng ngời" Ngang tầm với thời đại, nhằm đẩy mạnh CNH - HĐH đất nớc, đa nớc ta trở thành một nớc công nghiệp, dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Ngay từ thủa sơ khai của đất nớc, các bậc tiền nhân đã nói : "Thiên tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì đất nớc thịnh, nguyên khí suy thì đất nớc suy". Có thể nói lịch s phát triển của hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thấy rằng: Giáo dục và Đào tạo có vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc xây dựng đất nớc, trong chiến lợc phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Trong văn kiện Hội ghị lần 2 Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá VIII khẳng định rằng: "Muốn tiến hành công nghiệp hoá - Hiện đại hoá thắng lợi phải phát triển mạnh Giáo dục và Đào tạo, phát huy nguồn lực con ngời, yếu tố cơ bản của sự phát triển nhanh và bền vững, để thực hiện mục tiêu dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh. Phát triển nguồn lực con ngời là phát triển đức và tài" "Vì lợi ích mời năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng ngời" ta thấy sự nghiệp trồng ngời luôn đợc Hồ Chủ Tịch quan tâm. Bác thờng xuyên nhắc nhở và căn dặn Đảng ta: "Bồi dỡng đạo đức cách mạng cho đời sau là một việc làm hết sức quan trọng và cần thiết" và ".thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 2 đều hăng hái xung phong không ngại khó khăn, có chí tiến thủ, Đảng cần bồi d- ỡng họ thành những ngời kế tục sự nghiệp cách mạng vừa Hồng vừa Chuyên". Con ngời ở thời đại nào, ở xã hội nào cũng là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, con ngời là động lực của mọi sự phát triển xã hội. Con ngời càng có nhân cách cao đẹp thì sự tác động của con ngời đến xã hội đó càng to lớn. Do đó không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục trong sự phát triển của xã hội. Trong các mặt Đức, Trí, Thể, Mỹ của giáo dục, giáo dục Đạo đức có vai trò vô cùng quan trọng "Đợc xem là nền tảng, gốc rễ để tạo ra nội lực tiềm tàng vững chắc cho các mặt giáo dục khác". Nh Bác Hồ đã nói "Có tài mà không có đức là ngời vô dụng" Trong điều kiện đời sống hiện nay, xã hội có những bớc chuyển biến không ngừng, sâu rộng và to lớn về mọi mặt. Tuy nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó, mặt trái của cơ chế thị trờng đang tác động rất mạnh đến t tởng và lối sống của một bộ dân c, trong đó số lợng thanh niên, thiếu niên là rất lớn, các tệ nạn xã hội đang xâm nhập vào các trờng học. Vấn đề đặt ra là giáo dục thế hệ trẻ một cách toàn diện, ngoài việc trang bị kiến thức ra còn đặc biệt là tăng cờng giáo dục đạo đức, giáo dục những giá trị nhân văn, giá trị đạo đức để thực hiện nhiệm vụ. Trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung ơng Đảng lần thứ 2 khoá VIII đã nêu rõ: "Xây dựng những con ngời và thế hệ trẻ thiết tha, gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, chúng ta đã đạt đợc nhiều những thành tựu to lớn, bên cạnh đó bộc lộ ra những mặt yếu kém cả về kinh tế - xã hội. Đặc biệt là thế hệ trẻ, một số bộ phận thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên sống không có lý tởng, không có mục đích, sống chạy theo các nhu cầu tầm thờng, ngại cống hiến, ngại khó khăn, sống thích hởng thụ, sống không có niềm tin, hoang mang, sống buông thả. Đánh giá thực trạng này, trong văn kiện Hội nghị Ban chấp hành Trung - ơng Đảng 2 khóa VIII nhấn mạnh: "Đặc biệt đáng lo ngại là trong một bộ phận học sinh, sinh viên có tình trạng suy thoái về đạo đức, mờ nhạt về lý tởng, theo lối sống thực dụng, thiếu hoài bão lập thân, lập nghiệp vì tơng lai bản thân và đất nớc" Sa Pa là một điểm du lịch, hàng năm thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nớc đến thăm quan, học sinh của nhà trờng đợc tiếp cận với nhiều phong tục tập quán của nhiều quốc gia trên thế giới cũng nh những nét văn hoá riêng của nhiều địa phơng trên mọi miền đất nớc, đợc học tập nhiều điều bổ ích thông qua giao tiếp song bên cạnh đó học sinh cũng rễ mắc phải những thói h tật xấu nh các tệ nạn xã hội, ăn chơi đua dòi Vì vậy vấn đề giaó dục đạo đức cho học sinh trong nhà trờng là vấn đề cấp thiết đặt ra. Trớc tình hình và thực trạng này trong những năm qua đã đợc các cấp các ngành, đăc biệt là những ngời làm giáo dục quan tâm, đầu t nhng cha coi trọng giáo dục toàn diện, nhất là giáo dục đạo đức. Với cơng vị là Hiệu trởng của tr- ờng tôi tự thấy bản thân cần phải định hớng, tìm tòi các biện pháp tốt nhất việc giáo dục đạo đức cho các Đoàn viên thanh niên học sinh, giáo viên ở trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai. Xuất phát từ những lý do khách quan và lý do chủ quan nh đã phân tích ở trên, tôi mạnh dạn lựa chọn đề tài: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THPT số 1 Sa Pa- Tỉnh Lào Cai. Trong giai đoạn hiện nay, nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh của trờng lên một bớc mới, tạo bớc đột phá trong chiến lợc phát triển giáo dục từ năm 2007 - 2010, đáp ứng việc nâng cao chất lợng giáo dục của trờng THPT số 1 huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai, góp phần tạo ra những con ngời có kiến thức, có đạo đức để phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội cho địa phơng và đất nớc. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu: Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 3 2.1. Xác định cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý của một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức của học sinh trong nhà trờng 2.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh của nhà trờng trong giai đoạn hiện nay. 3. Mục đích nghiên cứu: Đa ra một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh cho học sinh tr- ờng THPT số I Sa Pa, để đáp ứng với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc đổi mới của đất nớc ta giai đoạn hiện nay. 4. Đối tợng nghiên cứu: 4.1 Nghiên cứu thực tế đối tợng học sinh của trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 4.2 Từ thực trạng, nghiên cứu những biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lợng giáo dục đạo đức học sinh ở trờng THPT huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai 5. Phơng pháp nghiên cứu: 5.1 Nghiên cứu các tài liệu của Đảng về Giáo dục - Đào tạo, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các ngành có liên quan. 5.2 Nghiên cứu các giáo trình, tài liệu, các kinh nghiệm thực tiễn về giáo dục đạo đức học sinh đợc tiếp thu trong quá trình học tập tại trờng cán bộ quản lý Giáo dục và Đào tạo. 5.3 Khảo sát thực tế, điều tra thực tế, so sánh, thống kê chất lợng giáo dục đạo đức trong 3 năm học 2004 - 2005; 2005 - 2006; 2006 - 2007 của trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 4 phần nội dung Ch ơng I Cơ sở khoa học của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT 1. Một số cơ sở lý luận của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT. Xét về góc độ tâm lý lứa tuổi: Theo tổ chức Y tế thế giới WHO độ tuổi vị thành niên có từ 10 đến 19 tuổi, ở Việt Nam quy định độ tuổi vị thành niên từ 10 đến 18 tuổi, theo điều tra tỷ lệ thanh niên ở nớc ta năm 1999 chiếm 23% dân số, trong đó 81% đang theo học. Nh vậy học sinh THPT là lứa tuổi vị thành niên, giai đoạn này các em phát triển mạnh về thể chất, sinh lý. Là thời kỳ chuyển tiếp từ trẻ em sang ngời lớn, các em luôn có xu hớng tự khẳng định mình, có ý thức vơn lên làm chủ bản thân. ở giai đoạn phát triển này sự chỉ bảo hớng dẫn, kiểm tra, giám sát của ngời lớn làm các em cảm thấy rất khó chịu, bực bội và rất dễ nổi nóng. Trong lứa tuổi này các em mới tìm tòi, phát hiện tìm hiểu những điều cha biết của thế giới, muốn khám phá, tìm tòi những cái mới mẻ của cuộc sống, các em muốn tự khẳng định trong các công việc và việc làm của mình muốn không bị sự ràng buộc của gia đình, bố mẹ và ngời lớn tuổi. Xét về góc độ xã hội: ở lứa tuổi này sự giao tiếp với bạn bè là một nhu cầu rất lớn. Các em có xu hớng tụ tập thành từng nhóm có cùng sở thích, phù hợp với tình tình để vui chơi, đùa nghịch, có những lúc, những nơi các em có các hành động không đúng, không phù hợp với lứa tuổi của mình. Trong gia đoạn này quá trình phát triển sinh lý ảnh hởng đến rất nhiều tính cách của các em, các em rất dễ bị xúc động khi có một tác động nào đó, bản thân các em dễ bị lôi kéo, kích động, lòng kiên trì và khả năng tự kiềm chế yếu. ở lứa tuổi này tính tình không ổn định, dễ nổi cáu, khi thì quá sôi nổi nhiệt tình nhng có trở ngại lại dễ buông xuôi, chán nản. Đối với các em ở lứa tuổi này, cái gì cũng dễ dàng, đơn giản, các em luôn ở trạng thái hiếu thắng hoặc tự ti vì thế dễ dàng đi đến những hành động thiếu suy nghĩ chín chắn, nhiều lúc vi phạm mà vẫn không biết. Chính vì vậy, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh,các tổ chức trong xã hội phải có trách nhiệm quan tâm sát sao, động viên kịp thời để hớng các em có những suy nghĩ và hành động đúng. Để chỉ đạo và quản lý tốt quá trình giáo dục đạo đức trong trờng THPT, do đó ngời cán bộ quản lý cần nắm vững vấn đề cụ thể nh sau: 1.1. Đạo đức Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về khái niệm đạo đức. Tuy nhiên có thể hiểu khái niệm này dới 2 góc độ. a. Góc độ xã hội: Đạo đức là một hình thái xã hội đặc biệt đợc phản ánh dới dạng nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực điều chỉnh (hoặc chi phối) hành vi của con ngời trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, giữa con ngời với xã hội, giữa con ngời với nhau và với chính bản thân mình. b. Góc độ cá nhân: Đạo đức chính là những sản phẩm, nhân cách của con ngời, phản ánh ý thức, tình cảm, ý chí, hành vi, thói quen và cách ứng xử của họ trong các mối Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 5 quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội, giữa bản thân họ với ngời khác và với chính bản thân mình. 1.2. Quá trình hình thành và phát triển đạo đức của cá nhân, của con ngời là quá trình tác động qua lại giữa xã hội và cá nhân để chuyển hoá những nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức - xã hội thành những phẩm chất đạo đức cá nhân, làm cho cá nhân đó trởng thành về mặt đạo đức, công dân và đáp ứng các yêu cầu của xã hội. 1.3. Quá trình giáo dục đạo đức là một hoạt động có tổ chức, có mục đích, có kế hoạch nhằm biến những nhu cầu, chuẩn mực, giá trị đạo đức theo yêu cầu của xã hội thành những phẩm chất, giá trị đạo đức của cá nhân, nhằm góp phần phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và thúc đẩy sự phát triển, tiến bộ của xã hội. 1.4. Các đặc điểm của quá trình giáo dục đạo đức - Có sự gắn kết chặt chẽ với quá trình dạy học trên lớp và dạy học giáo dục ngoài giờ lên lớp. - Có định hớng thống nhất các yêu cầu, mục đích giáo dục giữa các tổ chức giáo dục trong và ngoài nhà trờng. - Tính biện chứng, phức tạp trong quá trình phát triển, biến đổi về nhân cách của học sinh về mặt đạo đức. - Tính lâu dài của quá trình hình thành, phát triển các phẩm chất đạo đức - Tính đột biến và khả năng tự biến đổi - Phát triển thông qua hoạt động và giao lu tập thể - Tính cá thể hoá cao - Chứa nhiều mâu thuẫn - Có sự tơng tác hai chiều giữa nhà giáo dục và đối tợng đợc giáo dục - Tính khó khăn trong việc đánh giá kết quả, sự phát triển đạo đức của cá nhân. 1.5. Chức năng, nhiệm vụ của quá trình giáo dục đạo đức - Quá trình giáo dục đạo đức là một bộ phận cấu thành quá trình giáo dục trong trờng THPT. Tạo ra nhịp cầu gắn kết giữa nhà trờng và xã hội, con ngời với cuộc sống. - Giáo dục đạo đức đợc xem là nền tảng, gốc rễ tạo ra nội lực tiềm năng vững chắc cho các mặt giáo dục khác. - Giáo dục đạo đức phải làm cho học sinh thấm nhuần sâu sắc thế giới quan Mác - LêNin, t tởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh, tính chân lý khách quan của các giá trị đạo đức, nhân văn, nhân bản của các t tởng đó, coi đó là kim chỉ nam cho hành động của mình. - Giáo dục đạo đức phải thấm nhuần các chủ trơng, chính sách của Đảng, biết sống và làm việc theo pháp luật, sống có kỷ cơng nền nếp, có văn hoá trong các mối quan hệ giữa con ngời với tự nhiên, với xã hội và giữa con ngời. - Trên cơ sở thông qua việc tiếp cận với cuộc đấu tranh cách mạng của dân tộc và hoạt động của cá nhân để củng cố niềm tin và lẽ sống, lý tởng sống, lối sống theo con đờng CNXH. - Giáo dục đạo đức phải làm cho nhận thức ngày càng sâu sắc nguyên tắc, yêu cầu, chuẩn mực và các giá trị đạo đức xã hội XHCN. Biến các giá trị đó Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 6 thành ý thức, tình cảm, hành vi, thói quen và cách ứng xử trong đời sống hàng ngày. - Quá trình giáo dục đạo đức cần phải theo đặc điểm của từng loại đối t- ợng trong giáo dục. - Quá trình giáo dục đạo đức có nhiệm vụ: Phát triển nhu cầu đạo đức cá nhân, hình thành và phát triển ý thức đạo đức, rèn luyện ý chí, hành vi, hình thành thói quen ứng xử đạo đức, phát triển các giá trị đạo đức cá nhân theo những định hớng giá trị mang tính đặc thù dân tộc và thời đại. - Quá trình giáo dục đạo đức không chỉ định hớng cho các hoạt động giáo dục đạo đức mà còn định hớng cho hoạt động dạy học nói chung, dạy môn học đạo đức nói riêng (môn GDCD, Địa lý và một số môn học khác).Với t cách là ngời quản lý giáo dục, trớc hết cần phải hiểu biết một cách sâu sắc những vấn đề chung của quá trình giáo dục đạo đức. Từ đó mới có những định hớng, mục tiêu sát thực, xây dựng đợc những chơng trình, kế hoạch khả thi và có những biện pháp tổ chức chỉ đạo thích hợp để nâng cao chất lợng và hiệu quả của quản lý giáo dục nói chung, quá trình giáo dục đạo đức nói riêng. 1.6. Nội dung giáo dục đạo đức Trong giai đoạn hiện nay, ở nớc ta đang diễn ra công cuộc đổi mới sâu sắc trong phạm vi toàn xã hội. Sự nghiệp giáo dục đang đợc coi trọng, là "Quốc sách hàng đầu". Công tác giáo dục chính trị t tởng, đạo đức cho học sinh cần đợc coi trọng và cần thiết. Giáo dục chính trị, t tởng đạo đức cần phải tăng cờng giáo dục thế giới quan khoa học. Trên cơ sở tăng cờng thế giới quan khoa học cần tăng cờng giáo dục t tởng cách mạng XHCN cho học sinh. Qua giáo dục đạo đức nâng cao lòng yêu nớc, tăng cờng ý thức lao động và tự lao động (động cơ, thái độ đúng đắn, chăm chỉ, nỗ lực vơn lên làm chủ khoa học xã hội). Bên cạnh đó cũng phải đồng thời tăng cờng giáo dục pháp luật, giáo dục lòng thơng yêu con ngời và hành vi ứng xử có văn hoá (không ăn nói cục cằn, thô lỗ, thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng ngời khác biết ứng xử lễ phép tế nhị, lịch sự) Trong nhà trờng phổ thông, các phẩm chất đạo đức cần trau dồi cho học sinh một cách liên tục, khoa học, hợp lý, và đợc phân thành từng nhóm theo từng quan hệ xã hội: quan hệ cá nhân với xã hội, cộng đồng (trung thành với lý tởng CNXH và CNCS, yêu nớc XHCN, yêu hoà bình, tự hào dân tộc, tin yêu Đảng và kính yêu Bác Hồ) quan hệ cá nhân với lao động (chăm chỉ học tập, say mê khoa học kỹ thuật, quý trọng lao động) quan hệ cá nhân với bản thân, với ngời đúng mực, nh bạn bè, đồng chí) đồng thời cũng phải giáo dục đạo đức gia đình, quan hệ bạn bè, tình yêu. 2. Một số cơ sở pháp lý của việc chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh trong trờng THPT Trong văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành TW Đảng khoá VIII đã nêu rõ: "Nhiệm vụ mục tiêu cơ bản của giáo dục là nhằm xây dựng những con ngời và thế hệ thiết tha gắn bó với lý tởng độc lập dân tộc và CNXH, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cờng xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, CNH-HĐH đất nớc, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc, có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá của nhân loại, phát huy tiềm năng của dân tộc và con ngời Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, có t duy sáng tạo, có tính tổ chức kỷ luật cao là những con ngời kế thừa và xây dựng CNXH vừa Hồng vừa Chuyên". Quan điểm của Đảng về phát triển giáo dục trong chiến lợc phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 đã khẳng định: "Giáo dục con ngời Việt Nam phát triển Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 7 toàn diện có đạo đức, có tri thức, có sức khoẻ và thẩm mỹ góp phần làm cho dân giàu, nớc mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Điều 2 chơng I của Luật Giáo dục nêu rõ: "Mục tiêu giáo dục là đào tạo con ngời Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung thành với lý tởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, hình thành và bồi dỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực của công dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Trong Điều 23 mục 2 chơng II Luật Giáo dục cũng khẳng định: "Mục tiêu của giáo dục phổ thông là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản nhằm hình thành nhân cách con ngời Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng t cách và trách nhiệm công dân, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". Giáo dục đạo đức học sinh phải đợc tiến hành bằng nhiều biện pháp, có mục tiêu phù hợp. Phải đợc xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể và đợc làm th- ờng xuyên liên tục, có hệ thống mới đạt kết quả cao. Giáo dục đạo đức cho học sinh đợc tiến hành bằng nhiều hình thức phong phú linh hoạt phù hợp với lứa tuổi học sinh. Thông qua các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trờng. Đồng thời phải biết kết hợp nhà trờng - gia đình - xã hội để tạo nên sức mạnh tổng hợp. Huy động mọi nguồn lực, mọi sự hỗ trợ của tất cả các tổ chức, các cơ quan ban ngành, các đoàn thể cùng phối hợp để thực hiện tốt xã hội hoá giáo dục, góp phần nâng cao đạo đức lối sống học sinh Nghị quyết chi bộ giáo dục huyện Sa Pa nhiệm kỳ 2005-2008 đề ra các mục tiêu, phơng hớng nhiệm vụ cụ thể cho công tác giáo dục, rèn luyện cho học sinh các cấp học trong ngành của huyện nói chung và học sinh THPT số 1 Sa Pa nói riêng cụ thể: - Tham gia công tác phổ cập giáo dục ở địa phơng - Rèn luyện đạo đức, học tập văn hoá, bồi dỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lợng, hiệu quả giáo dục - Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tợng, nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 8 Ch ơng 2 Thực trạng về việc Chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trờng THPT số i sa pa. Huyện Sa Pa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai chủ yếu là đồi núi, trình độ dân trí thấp, kinh tế cha phát triển, hạ tầng cơ sở cha đầy đủ thu nhập chủ yếu bằng trồng nông nghiệp, các cây chính: Ngô, Lúa nhng chỉ trồng đợc một vụ, cây dợc liệu: Đỗ trọng xuyên khung, thảo quả và một số cây khác. Sản xuất lơng thực cung cha đủ cầu, phần lớn ngân sách còn dựa vào Nhà nớc. 1. Một số nét về trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai Trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai là trờng nằm ở trung tâm thị trấn Sa Pa thành lập từ 1966 và 2 lần chuyển vị trí, 2 lần nhập và tách cấp THCS .Cho đến năm 2004 mở thêm phân hiệu tại trung tâm cụm xã Bản Dền xã Bản Hồ huyện Sa Pa cách điểm trờng chính 18 km đờng đi lại rất khó khăn do đó có nhiều ảnh hởng đến công tác quản lý dạy và học của nhà trờng. Địa bàn tuyển sinh của trờng gồm tất cả các xã trong huyện , ngoài ra nhà trờng còn tiếp nhận các em của các gia đình làm dịch vụ du lịch từ nơi khác tới. Cho nên việc quản lý học sinh ngoài giờ học và việc liên lạc giữa nhà trờng với gia đình học sinh gặp rất nhiều hạn chế. Hiện nay trờng có 12 lớp với 462 học sinh trong đó 2/5 là học sinh dân tộc (chủ yếu là dân tộc Mông,Dao,Tày ) đại đa số các em là con nông dân . Nhìn chung các em dễ bảo, ngoan, hiền, thật thà. Tuy nhiên trong trờng vẫn còn có học sinh gia đình buôn bán, gia đình làm dịch vụ du lịch thờng xuyên các em tiếp xúc với thị trờng kinh doanh, dịch vụ, mải chơi, đua đòi nên đã ảnh hởng không nhỏ tới mặt đạo đức của học sinh. 2. Một số kết quả đã đạt đợc - Trờng có 1 tổ Đảng với 6 đảng viên ghép với chi bộ phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí hiệu trởng làm phó bí th, nhiều năm đạt tổ Đảng trong sạch vững mạnh. - Công đoàn trờng liên tục là công đoàn vững mạnh - Đoàn trờng đợc huyện đoàn, tỉnh đoàn tặng nhiều giấy khen và nhiều thành tích khác. - Ban giám hiệu gồm 2 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, nhiệt tình công tác. - Đội ngũ nhà trờng gồm 31 cán bộ, giáo viên, nhân viên hầu hết đã đạt chuẩn (còn 01 giáo viên tốt nghiệp cao đẳng KTCN) . Phần lớn giáo viên của tr- ờng là giáo viên trẻ nên rất nhiệt tình, năng nổ, đoàn kết, tính gắn bó cao. - Chi đoàn giáo viên có 14 đồng chí trong đó có 1 Đảng viên, năm học 2006 - 2007 chi đoàn có 2 giáo viên giỏi, 2 đoàn viên u tú giới thiệu cho chi bộ xem xét kết nạp, 1 có đồng chí đang đi học trình độ thạc sĩ, 1 đồng chí GV đang theo học tiến sĩ. - Chất lợng giảng dạy năm sau cao hơn năm trớc, tỷ lệ học sinh chuyển lớp 89 - 95%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp năm 2006-2007 đứng thứ 5 trong tỉnh, tỷ lệ thu hút học sinh năm sau cao hơn năm trớc. Chất lợng giáo dục đạo đức ngày càng có sự chuyển biến rõ rệt, tỷ lệ học sinh bị kỷ luật giảm, không có học sinh sử dụng ma tuý, không mắc vào các tệ nạn xã hội khác (tính từ năm học 2002 - 2003 đến nay). Cụ thể xếp loại đạo đức 3 năm học: Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 9 Năm học Số học sinh Xếp loại đạo đức Tốt Khá TB Yếu Kém Kỷ luật Đuổi học 2004 - 2005 300 120 40,0% 145 49,3% 14 4,7% 15 5,1% 15 6 2005 - 2006 326 139 43,1% 151 46,8% 22 6,8% 10 3,1% 10 4 2006 - 2007 404 164 40,5% 194 48,0% 31 7,6% 15 3,7% 0 0 0 3. Những tồn tại, khó khăn + Công tác xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh cha khoa học + Sự phối hợp giữa các tổ chức bộ phận trong nhà trờng đôi khi còn cha ăn khớp, nhịp nhàng + Đội ngũ GV trẻ làm GVCN lớp còn ít kinh nghiệm + Nhiều gia đình học sinh còn cha quan tâm đến con em mình mà chủ yếu dựa vào việc quản lý của nhà trờng. + Cơ sở vật chất trờng lớp không đợc ổn định, thiếu sân chơi, bãi tập, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập còn thiếu + Kinh phí phục vụ các hoạt động còn hạn chế, chủ yếu từ nguồn đóng góp của nhân dân Qua những năm công tác tại trờng, tôi nhận thấy do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan học sinh ở trờng chúng tôi còn một số hạn chế về mặt đạo đức nh sau: - Do các em cha xác định mục tiêu học để làm cái gì, quan niệm đến tr- ờng chỉ là để học chữ nên việc chấp hành các nội quy, quy định của nhà trờng cha đợc tốt, các em đến trờng với động cơ học tập cha cao. - Các giờ lên lớp của 1 số giáo viên đặc biệt là giáo viên trẻ, còn nặng về truyền đạt kiến thức chú ý đến rèn luyện đạo đức cho học sinh. - Do phần lớn các em là học sinh dân tộc thiểu số, sống ở nơi vùng sâu các em ít đợc giao tiếp nên trong giao tiếp các em rất vụng về, hay nói trống không hoặc nói năng còn cục cằn không suy nghĩ, nhiều lúc còn phát ngôn bừa bãi. - Một số em ở trung tâm thị trấn còn mải chơi, đua đòi, thiếu trung thực trong học tập, thậm chí có em còn uống rợu khi đến lớp, đặc biệt có em chơi bời lêu lổng cho nên tác động lớn đến phong trào học tập và rèn luyện. - ý thức bảo vệ của công, ý thức tập thể cha cao, có một số em vi pham Luật giao thông: đi xe hàng 2, hàng 3, đi xe máy đi học khi cha đủ tuổi, ý thức bảo vệ môi trờng còn hạn chế. Có những em nói dối bố mẹ, thầy cô giáo bỏ nhà đi chơi - Do địa bàn là một huyện du lịch, cho nên đã tác động rất lớn tới tâm lý lứa tuổi của các em. Nhất là các tệ nạn xã hội , nhiều học sinh còn bỏ học đi chơi tác động xấu đến nhận thức của các em. Do vậy ảnh hởng đến thời gian học tập của các em. 4. Một số vấn đề đặt ra trong chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh ở trờng THPT số I huyện Sa Pa Tỉnh Lào Cai Ph ạm Văn D oanh - Trờng THPT số I Sa Pa - Lào Cai 10 [...]... tởng cho cán bộ giáo viên thông qua các bu i sinh hoạt chuyên môn họp h i đồng, các bu i học tập chính trị - Tổ chức các bu i h i thảo, học tập chính trị để từ đó giáo viên thấy vai trò của mình và nhiệt tình cùng v i Ban giám hiệu tham gia vào hoạt động giáo dục đạo đức học sinh thông qua các b i học trên lớp Nh h i thảo v i chuyên đề "Các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh trong giai đoạn hiện nay"... giáo viên chủ nhiệm là: "Cộng tác chặt chẽ v i phụ huynh học sinh, chủ động ph i hợp v i các giáo viên bộ môn trong quá trình giảng dạy và giáo dục học sinh" - Thành lập tổ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức h i nghị giáo viên chủ nhiệm để trao đ i và học tập lẫn nhau Chú trọng công tác học tập kinh nghiệm bằng cách cho các giáo viên chủ nhiệm i giao lu v i các giáo viên chủ nhiệm của trờng bạn, để học h i. .. của học sinh trong việc thực hiện những n i quy, quy chế nhà trờng Biện pháp này có tác động tích cực trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh i u 29 chơng IV i u lệ trờng Trung học nêu rõ: "Giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gơng mẫu trớc học sinh, thơng yêu, tôn trọng học sinh, đ i xử công bằng v i học sinh " Nh vậy vai trò của giáo viên rất quan trọng trong việc giáo dục đạo đức học. .. Tăng cờng vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác giáo dục đạo đức học sinh Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm c Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đ i ngũ giáo viên trong việc giáo dục đạo đức học sinh d Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm e Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và H i liên hiệp thanh niên g Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống... cực - Giữa giáo viên chủ nhiệm và ng i cán bộ quản lý luôn ph i có thông tin 2 chiều v i nhau để có biện pháp khắc phục trong quá trình giáo dục đạo đức học sinh nhất là các em học sinh cá biệt về đạo đức Thông qua sổ liên lạc hàng tuần, hàng tháng để tạo m i lên hệ giữa nhà trờng và gia đình - Cu i m i đợt thi đua, Ban giám hiệu có trách nhiệm đánh giá, xếp lo i để động viên kịp th i những giáo viên... không nghỉ, giáo dục m i lúc, m i n i, giáo dục suốt đ i Theo i u 24 của i u lệ trờng Trung học nhấn mạnh: "Hoạt động giáo dục ngo i giờ lên lớp do nhà trờng ph i hợp v i các lực lợng giáo dục ngo i nhà trờng tổ chức, bao gồm hoạt động ngo i khoá về khoa học, văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao nhằm phát triển năng lực toàn diện của học sinh phù hợp v i đặc i m sinh lý lứa tu i học sinh" Cho nên... cảm về cuộc sống, bạn bè, để có kế hoạch giúp đỡ, chia sẻ, tơng thân tơng i, động viên khuyến khích bạn vợt qua hoàn cảnh, tin yêu bạn bè vợt lên số phận 8 Kết hợp giữa nhà trờng - xã h i - gia đình để giáo dục đạo đức học sinh Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã h i, đạo đức học sinh l i càng cần sự ph i kết hợp của toàn xã h i B i vì, giáo dục đạo đức ph i thờng xuyên, liên tục, không... đợc m i quan hệ tốt giữa các thầy cô giáo và học sinh, và giữa học sinh v i học sinh Tạo đợc cảm giác cho các em ở trờng cũng nh ở nhà, từ đó hình thành trong các em một niềm tin vào nhà trờng vào thầy cô giáo, một ý thức tập thể có những hành động thiết thực bảo vệ m i trờng cảnh quan nhà trờng 3 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đ i ngũ giáo viên trong việc giáo dục đạo đức học sinh Trong chỉ thị... Lào Cai - Các giáo viên chủ nhiệm ph i có trách nhiệm thông tin đầy đủ, thờng xuyên, kịp th i về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh đến Ban giám hiệu, đặc biệt là v i phụ huynh học sinh Đồng th i ph i nắm chắc, tìm hiểu cụ thể những thông tin phản h i từ phía phụ huynh học sinh Từ đó ph i hợp v i gia đình để uốn nắn, giáo dục học sinh khi sự việc còn ở trứng nớc, tránh trờng hợp xảy ra m i xử... khăn, học sinh có hoàn cảnh biệt Từ đó đề ra các biện pháp phù hợp để giáo dục kịp th i Cụ thể ng i cán bộ quản lý ph i luôn luôn có sự thông tin 2 chiều v i giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh, địa phơng để kết hợp v i đ i ngũ giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức trong và ngo i nhà trờng, tìm hiểu thật kỹ hoàn cảnh của học sinh để có sự động viên kịp th i về vật chất và tinh thần v i học sinh có hoàn . sở pháp lý của một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh 2.2. Phân tích, đánh giá thực trạng đạo đức của học sinh trong nhà trờng 2.3. Đề xuất một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo. giáo dục đạo đức học sinh Hoạt động giáo dục học sinh là nhiệm vụ của toàn xã h i, đạo đức học sinh l i càng cần sự ph i kết hợp của toàn xã h i. B i vì, giáo dục đạo đức ph i thờng xuyên, liên. đạo đức cho học sinh của nhà trờng trong giai đoạn hiện nay. 3. Mục đích nghiên cứu: Đa ra một số biện pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức học sinh cho học sinh tr- ờng THPT số I Sa Pa, để đáp ứng với
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT số I Sapa, Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT số I Sapa, Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức cho học sinh trường THPT số I Sapa

Từ khóa liên quan