Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương

34 612 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 18:04

11 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch đàm phán Giao dịch đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao Tâm lý trong giao dịch đàm phándịch đàm phán 33 Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao dịch Tâm lý trong giao dịch đàm phánđàm phán I.I. TâmTâm lýlý họchọc giaogiao dịchdịch đàmđàm phánphán II.II. NhữngNhững kiểukiểu ngườingười thườngthường gặpgặp trongtrong giaogiao dịchdịch đàmđàm phánphán III.III. GiaoGiao tiếptiếp vàvà đàmđàm phánphán vớivới ngườingười nướcnước ngoàingoài 44 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch m phỏn 1.1. CỏcCỏc quỏquỏ trỡnhtrỡnh tõmtõm lýlý:: aa CảmCảm giácgiác làlà quáquá trtrììnhnh tâmtâm lýlý phảnphản ánhánh nhnhữữngng tínhtính chấtchất kháckhác nhaunhau củacủa cáccác sựsự vậtvật vàvà hiệnhiện tợngtợng kháchkhách quanquan đangđang táctác độngđộng trựctrực tiếptiếp vàovào cáccác cơcơ quanquan cảmcảm giágiá bb TriTri giácgiác:: TriTri giácgiác làlà sựsự phảnphản ánhánh trọntrọn vẹnvẹn cáccác sựsự vậtvật vàvà hiệnhiện tợngtợng kháchkhách quanquan khikhi chúngchúng táctác độngđộng trựctrực tiếptiếp lênlên cáccác cơcơ quanquan cảmcảm giácgiác cc TríTrí nhớnhớ:: làlà quáquá trtrììnhnh tâmtâm lý,lý, trongtrong đóđó concon ngờingời ghighi nhớnhớ nhnhữữngng hiểuhiểu biếtbiết vàvà kinhkinh nghiệmnghiệm đãđã cócó vềvề cáccác sựsự vậtvật vàvà gigiữữ ggììn,n, táitái hiệnhiện lạilại hiệnhiện tợngtợng vớivới cáccác tínhtính chấtchất nhấtnhất địnhđịnh củacủa nónó màmà concon ngờingời cócó thểthể nhậnnhận biếtbiết 55 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch m phỏn 1.1. CỏcCỏc quỏquỏ trỡnhtrỡnh tõmtõm lýlý:: (tip)(tip) dd TởngTởng tợngtợng:: LàLà quáquá trtrììnhnh tâmtâm lýlý nhằmnhằm tạotạo rara nhnhữữngng hhììnhnh ảnhảnh mớimới trêntrên chấtchất liệuliệu củacủa nhnhữữngng cáicái tritri giácgiác trớctrớc đóđó ee TT duyduy vàvà ngônngôn ngngữữ:: TT duyduy đợcđợc biểubiểu hiệnhiện dớidới baba hhììnhnh thứcthức cơcơ bảnbản kháikhái niệm,niệm, phánphán đoánđoán vàvà suysuy lýlý NgônNgôn ngngữữ làlà hiệnhiện thựcthực trựctrực tiếptiếp củacủa tt tởngtởng vớivới tt cáchcách làlà vỏvỏ vậtvật chấtchất củacủa tt tởngtởng 66 I.Tõm lý hc giao dch m I.Tõm lý hc giao dch m phỏnphỏn 22 CỏcCỏc cc imim tõmtõm lýlý cỏcỏ nhõnnhõn 22 11 TínhTính khíkhí 22 11 11 KháiKhái niệmniệm vềvề tínhtính khíkhí TT ínhính khíkhí làlà toàntoàn bộbộ nhnhữữngng đặcđặc điểmđiểm tâmtâm lýlý riêngriêng thểthể hiệnhiện ởở tốctốc độđộ xuấtxuất hiện,hiện, cờngcờng độđộ củacủa ttììnhnh cảmcảm vàvà cửcử chỉ,chỉ, độngđộng táctác chungchung củacủa concon ngờingời TínhTính khíkhí concon ngờingời bộcbộc lộlộ rõrõ rệtrệt nhấtnhất trongtrong môimôi trờngtrờng cảmcảm xúc,xúc, ởở trongtrong độđộ nhanhnhanh củacủa sựsự xuấtxuất hiệnhiện vàvà sứcsức mạnhmạnh củacủa cảmcảm xúcxúc nónó ghighi dấudấu ấnấn nhấtnhất địnhđịnh ởở bấtbất kỳkỳ hoạthoạt độngđộng nàonào trongtrong toàntoàn bộbộ hoạthoạt độngđộng củacủa concon ngờingời 77 I.Tâm lý học giao dịch I.Tâm lý học giao dịch đàm phánđàm phán 22 CácCác đặcđặc điểmđiểm tâmtâm lýlý cácá nhânnhân 22 11 TÝnhTÝnh khÝkhÝ (ti(ti ếế p)p) 22 11 22 NhữngNhững tínhtính khíkhí chủchủ yếuyếu TrongTrong t©mt©m lýlý häc,häc, ®·®· ph©nph©n biÖtbiÖt bènbèn kiÓukiÓu tÝnhtÝnh khÝkhÝ chñchñ yÕuyÕu:: tÝnhtÝnh nãng,nãng, tÝnhtÝnh l¹nh,l¹nh, tÝnhtÝnh ho¹t,ho¹t, tÝnhtÝnh uu sÇusÇu 88 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch m phỏn 22 CỏcCỏc cc imim tõmtõm lýlý cỏcỏ nhõnnhõn 22 11 TínhTính khíkhí 22 11 22 NhngNhng tớnhtớnh khớkhớ chch yuyu (tip)(tip) TínhTính nóngnóng,, ngờingời cócó tínhtính khíkhí nàynày làlà loạiloại ngờingời nhanhnhanh nhẹn,nhẹn, xốcxốc nổi,nổi, cócó nhnhữữngng cảmcảm xúcxúc mạnhmạnh xuấtxuất hiệnhiện nhanh,nhanh, thểthể hiệnhiện rõrõ trongtrong câucâu nói,nói, nétnét mặtmặt vàvà nhnhữữngng cửcử độngđộng ởở ngờingời cócó tínhtính khíkhí nóng,nóng, ttììnhnh cảmcảm lấnlấn átát lýlý trí,trí, tínhtính phảnphản ứngứng mạnhmạnh độtđột ngộtngột thờngthờng lấnlấn átát tínhtính tíchtích cựccực vàvà kiênkiên nhẫnnhẫn c tớnh:c tớnh: NhNhữững ngời tính nóng thờng thờng nhanh chóng ham mê công ng ngời tính nóng thờng thờng nhanh chóng ham mê công việc, say sa nhanh chóng chán nản.việc, say sa nhanh chóng chán nản. Tính dễ nổi cáu không biết tự kiềm chế, Tính dễ nổi cáu không biết tự kiềm chế, Ngời đó sẽ làm tốt công việc có tính chu kỳ biểu hiện rõ rệt, thờng Ngời đó sẽ làm tốt công việc có tính chu kỳ biểu hiện rõ rệt, thờng xuyên có sự chuyển đổi tính cxuyên có sự chuyển đổi tính căăng thẳng về sức lựcng thẳng về sức lực Các yêu cầu đối với chất lợng công việc của bản thân thờng cao Các yêu cầu đối với chất lợng công việc của bản thân thờng cao hơn. Khi không đạt đợc chất lợng mong muốn thhơn. Khi không đạt đợc chất lợng mong muốn thìì nhanh nhanh chóng mất hứng thú với công việc, trở nên khó tính cáu gắt, chóng mất hứng thú với công việc, trở nên khó tính cáu gắt, dễ có hành vi thô bạo.dễ có hành vi thô bạo. 99 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch m phỏn 22 CỏcCỏc cc imim tõmtõm lýlý cỏcỏ nhõnnhõn 22 11 TínhTính khíkhí 22 11 22 NhngNhng tớnhtớnh khớkhớ chch yuyu (tip)(tip) TínhTính lạnhlạnh NgờiNgời cócó tínhtính lạnhlạnh làlà loạiloại ngờingời bbììnhnh tĩnh,tĩnh, điềmđiềm đạm,đạm, kiênkiên trtrìì vàvà bềnbền bỉbỉ trongtrong hànhhành động,động, nétnét mặtmặt ítít bộcbộc lộlộ ttììnhnh cảm,cảm, nóinói nnăăngng từtừ tốntốn cc tớnhtớnh Khi có sự ức chế mạnh, mạnh hơn cả hng phấn thKhi có sự ức chế mạnh, mạnh hơn cả hng phấn thìì ngời có tính lạnh, ngời có tính lạnh, đủng đỉnh, không nổi cáu, có nhđủng đỉnh, không nổi cáu, có nhữững tham vọng không thay đổi, ng tham vọng không thay đổi, kém biểu hiện các trạng thái tinh thần ra bên ngoài. kém biểu hiện các trạng thái tinh thần ra bên ngoài. Tính cần mẫn trong công việc Tính cần mẫn trong công việc Dễ dàng kDễ dàng kììm hãm cơn xúc cảm mạnh mẽ của mm hãm cơn xúc cảm mạnh mẽ của mìình nh Tính toán kỹ lỡng thực hiện công việc đến cùng. Họ đồng đều trong Tính toán kỹ lỡng thực hiện công việc đến cùng. Họ đồng đều trong quan hệ, giao tiếp có mức độ, không thích tán gẫu. Trong công quan hệ, giao tiếp có mức độ, không thích tán gẫu. Trong công tác, họ tỏ ra có lập luận suy nghĩ kỹ lỡng, kiên trtác, họ tỏ ra có lập luận suy nghĩ kỹ lỡng, kiên trìì. Khó có thể . Khó có thể trêu tức họ làm họ xúc động.trêu tức họ làm họ xúc động. Cần lu ý rằng ngời có tính lạnh thờng cần có thời gian để chuyển sự Cần lu ý rằng ngời có tính lạnh thờng cần có thời gian để chuyển sự chú ý sang công việc khác. Cần giúp đỡ thức tỉnh nhchú ý sang công việc khác. Cần giúp đỡ thức tỉnh nhữững ngời ng ngời có tính lạnh nhng không làm mất tính độc lập trong hành động có tính lạnh nhng không làm mất tính độc lập trong hành động của họ.của họ. 1010 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch m phỏn 22 CỏcCỏc cc imim tõmtõm lýlý cỏcỏ nhõnnhõn 22 11 TínhTính khíkhí 22 11 22 NhngNhng tớnhtớnh khớkhớ chch yuyu (tip)(tip) TínhTính hoạt,hoạt, ngờingời cócó tínhtính hoạthoạt làlà ngờingời nhanhnhanh nhẹn,nhẹn, hoạthoạt bát,bát, dễdễ xúcxúc cảmcảm trớctrớc mọimọi sựsự táctác động,động, nhnhữữngng cảmcảm xúcxúc củacủa họhọ trựctrực tiếptiếp biểubiểu hiệnhiện ởở tt cáchcách bềbề ngoàingoài nhngnhng khôngkhông mạnhmạnh vàvà dễdễ dàngdàng thaythay đổiđổi cc tớnhtớnh ĐĐây là loại ngời sôi nổi, rất có kết quả, nhng chỉ có kết quả khi ngời đó có nhiều ây là loại ngời sôi nổi, rất có kết quả, nhng chỉ có kết quả khi ngời đó có nhiều công việc thú vị tức là luôn luôn có sự kích thích. Còn khi không có công việc công việc thú vị tức là luôn luôn có sự kích thích. Còn khi không có công việc nh vậy thnh vậy thìì ngời đó trở nên buồn rầu, uể oải. ngời đó trở nên buồn rầu, uể oải. Luôn duy trLuôn duy trìì đợc sự mới mẻ sự thú vị của cảm giácđợc sự mới mẻ sự thú vị của cảm giác NhNhữững ngời này rất nng ngời này rất năăng động dễ thích nghi với các điều kiện hay thay ng động dễ thích nghi với các điều kiện hay thay đổi của lao động cuộc sống, dễ tiếp xúc với ngời khác, không cảm thấy đổi của lao động cuộc sống, dễ tiếp xúc với ngời khác, không cảm thấy gò bó khi giao thiệp với nhgò bó khi giao thiệp với nhữững ngời mới gặp, không phụ thuộc vào uy tín ng ngời mới gặp, không phụ thuộc vào uy tín của họ. của họ. Trong tập thể, ngời có tính hoạt là con ngời vui nhộn yêu đời, cảm xúc biểu Trong tập thể, ngời có tính hoạt là con ngời vui nhộn yêu đời, cảm xúc biểu hiện rõ ràng, thiện rõ ràng, tìình cảm thay đổi nhanh chóng:vui buồn, cảm tnh cảm thay đổi nhanh chóng:vui buồn, cảm tìình ác nh ác cảm, gắn bó thờ ơ. cảm, gắn bó thờ ơ. Con ngời có tính hoạt thích hợp hơn với hoạt động sôi nổi, đòi hỏi mu trí, linh Con ngời có tính hoạt thích hợp hơn với hoạt động sôi nổi, đòi hỏi mu trí, linh hoạt. Họ có thể trở thành đáng tin cậy trong mọi việc ngoài công việc đơn hoạt. Họ có thể trở thành đáng tin cậy trong mọi việc ngoài công việc đơn điệu kéo dài. điệu kéo dài. Trong tất cả mọi công việc họ đều kiềm chế bTrong tất cả mọi công việc họ đều kiềm chế bìình tĩnh có mức độ, nhng khó chịu nh tĩnh có mức độ, nhng khó chịu về sự quấy rối của ngời khác trong công tác. về sự quấy rối của ngời khác trong công tác. . 11 Giao dịch và đàm phán Giao dịch và đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh 22 Giao dịch và đàm phán Giao dịch và đàm phán trong kinh doanhtrong kinh doanh Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao. Tâm lý trong giao dịch đàm phándịch đàm phán 33 Chương 5Chương 5 Tâm lý trong giao dịch Tâm lý trong giao dịch đàm phán àm phán I.I. TâmTâm lýlý họchọc giaogiao dịchdịch đàm àm phánphán II.II thườngthường gặpgặp trongtrong giaogiao dịchdịch đàm àm phánphán III.III. GiaoGiao tiếptiếp v và đàm àm phánphán vớivới ngườingười nướcnước ngoàingoài 44 I.Tõm lý hc giao dch m phỏnI.Tõm lý hc giao dch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương, Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương, Bài giảng giao dịch và đàm phán trong kinh doanh chương 5 PGS TS nguyễn thị xuân hương

Từ khóa liên quan