hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên

125 781 6
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/01/2015, 13:21

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THÀNH LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÔ THÀNH LINH HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và các thông tin trích dẫn trong luận văn này đều đã đƣợc chỉ rõ nguồn gốc. Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Ngô Thành Linh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn, tôi đã dƣợc sự giúp đỡ của các tập thể và cá nhân. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ quý báu đó. Trƣớc hết tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Phòng đào tạo của trƣờng Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh, Khoa sau Đại học Đại học Thái Nguyên. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến sự giúp đỡ của các thầy cô giáo trong quá trình giảng dạy, đã trang bị cho tôi những kiến thức khoa học. Đặc biệt là PGS.TS NGÔ ĐỨC CÁT - ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ tôi trong suốt thời gian nghiên cứu và học tập. Tôi xin chân thành cám ơn các ban ngành nơi tôi công tác và nghiên cứu luận văn, cùng toàn thể các đồng nghiệp học viên lớp cao học quản lý kinh tế khóa 9, gia đình bạn bè đã tạo điều kiện, cung cấp tài liệu cho tôi hoàn thành chƣơng trình học của mình và góp phần thực hiện tốt hơn cho công tác thực tế sau này. Tôi xin chân thành cảm ơn ! . Thái nguyên, ngày tháng năm 2014 Tác giả luận văn Ngô Thành Linh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 3 5. Kết cấu của đề tài 4 Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 5 1.1. Một số vấn đề chung về vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 5 1.1.1. Một số khái niệm cơ bản 5 1.1.2. Đặc điểm vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản 8 1.1.3. Vai trò của vốn đầu tƣ XDCB từ ngân sách Nhà nƣớc 9 1.1.4. Phân loại vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN 11 1.1.5. Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nƣớc 12 1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng tới kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN qua KBNN 25 1.2.1. Nhân tố khách quan 25 1.2.2. Nhân tố chủ quan 28 1.3. Cơ sở thực tiễn kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN 29 1.3.1. Mục đích kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách Nhà nƣớc 29 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.3.2. Ý nghĩa của kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 29 1.3.3. Nguyên tắc kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN 31 1.3.4. Cam kết chi và kiểm soát cam kết chi 33 1.3.5. Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN 39 1.4. Kinh nghiệm của một số nƣớc trên thế giới về kiểm soát chi đầu tƣ XDCB 43 1.4.1. Kinh nghiệm của Trung Quốc 43 1.4.2. Kinh nghiệm của Cộng hoà Pháp 45 1.4.3. Bài học kinh nghiệm về kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN đối với Việt Nam 48 Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 2.1. Câu hỏi nghiên cứu 49 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu cụ thể 49 2.2.1. Thu thập số liệu thứ cấp 49 2.2.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp và xử lý thông tin. 49 2.2.3. Phƣơng pháp điều tra, phỏng vấn 51 2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu 51 2.3.1. Chỉ tiêu về hiệu quả kinh tế xã hội 51 2.3.2. 52 Chƣơng 3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 53 3.1. Khái quát chung về tình hình tự nhiên kinh tế - xã hội huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 53 3.1.1. Điều kiện tự nhiên huyện Phú Lƣơng 53 3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội huyện Phú Lƣơng 53 3.1.3. Quá trình hình thành và phát triển của KBNN huyện Phú Lƣơng 55 3.1.4. Tổ chức bộ máy 57 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của KBNN huyện Phú Lƣơng trong kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 58 3.2. Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 60 3.2.1. Nội dung kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 60 3.2.2. Về thực hiện Quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 60 3.2.3. Tiết kiệm chi cho NSNN 63 3.2.4. Về hƣớng dẫn chủ đầu tƣ mở tài khoản để tạm ứng vốn và công tác kế hoạch hoá nguồn vốn ứng trƣớc 65 3.2.5. Về việc thực hiện kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho dự án 68 3.2.6. Triển khai kiểm soát cam kết chi 73 3.3. Những Kết quả đạt đƣợc, hạn chế, nguyên nhân 73 3.3.1. Những kết quả đạt đƣợc 73 3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 75 3.3.3. Vai trò của KBNN huyện Phú Lƣơng trong kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 83 3.4. Kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 86 3.4.1. Quy định chung 86 3.5. Đánh giá về công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng 90 3.5.1. Một số khó khăn vƣớng mắc 90 Chƣơng 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 91 4.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 91 4.1.1. Định hƣớng hoạt động kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 91 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 92 4.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên 95 4.2.1. Hoàn thiện quy trình kiểm soát chi đầu tƣ XDCB 95 4.2.2. Hoàn thiện mô hình tổ chức phân cấp và phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN 99 4.2.3. Triển khai xây dựng quy trình kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN 101 4.2.4. Nâng cao năng lực, chất lƣợng của đội ngũ cán bộ 103 4.3. Kiến nghị 105 4.3.1. Kiến nghị với Quốc Hội 105 4.3.2. Kiến nghị với Chính Phủ 105 4.3.3. Kiến nghị với Bộ Tài chính 106 4.3.4. Kiến nghị với chủ đầu tƣ, đơn vị tƣ vấn nhà thầu 107 KẾT LUẬN 108 TÀI LIỆU THAM KHẢO 110 PHỤ LỤC 111 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT BQLDA : Ban quản lý dự án ĐTXDCB : Đầu tƣ xây dựng cơ bản KBNN : Kho bạc nhà nƣớc NSNN : Ngân sách nhà nƣớc QĐ : Quyết định XDCB : Xây dựng cơ bản Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Tình hình từ chối chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN giai đoạn 2011-2013 63 Bảng 3.2. Tình hình giải ngân vốn trong KH và vốn ứng trƣớc KH giai đoạn 2011-2013 67 Bảng 3.3. Giải ngân vốn đầu tƣ XDCB tập trung qua KBNN giai đoạn 2011-2013 69 Bảng 3.4. Giải ngân vốn đầu tƣ qua các nguồn vốn 71 [...]... soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên làm đề tài Luận văn của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung - Nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua Kho bạc Nhà nƣớc, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tƣ công trên địa bàn huyện Phú Lƣơng - Hệ thống những vấn đề cơ bản về vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản và kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản. .. 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản và kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nƣớc Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng tỉnh Thái Nguyên Chương 4: Giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú. .. yếu tố chủ yếu ảnh hƣởng đến hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Phú Lƣơng trong mối quan hệ với các nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản qua KBNN huyện Phú Lƣơng 4 Ý nghĩa khoa học của luận văn - Làm rõ thêm về cơ sở lý luận và thực tiễn về hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Số hóa bởi Trung tâm... khách quan áp dụng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN qua hệ thống KBNN Do vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống Kho bạc Nhà nƣớc nói chung và Kho bạc Nhà nƣớc huyện Phú Lƣơng nói riêng nhằm hƣớng tới mục tiêu phát triển của ngành Từ những vấn đề nói trên tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu: Hoàn thiện công tác kiểm soát. .. kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN qua KBNN Xuất phát từ lý thuyết và thực tiễn của công tác kiểm soát chi đầu tƣ, có thể thấy rằng công tác kiểm soát chi đầu tƣ chịu ảnh hƣởng bởi các nhân tố sau: 1.2.1 Nhân tố khách quan Một là: Chủ trƣơng và chi n lƣợc quy hoạch đầu tƣ xây dựng cơ bản Chủ trƣơng, chi n lƣợc và quy hoạch đầu tƣ có vai trò định hƣớng đầu tƣ rất quan trọng, tác động đến đầu. .. vai trò kiểm soát chi NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng -Đề tài đi sâu nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng trong công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng trong giai đoạn hiện nay - Trên cơ sở đó tác giả đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN huyện Phú Lƣơng 3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tư ng nghiên... các công trình phúc lợi công cộng, điện chi u sang, cấp thoát nƣớc, giao thông nội thị, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị - Ngân sách xã, phƣờng, thị trấn (gọi chung là ngân sách cấp xã): Đầu tƣ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo sự phân cấp của tỉnh 1.1.5 Nội dung kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước 1.1.5.1 Cơ sở pháp lý cho công tác kiểm soát chi đầu. .. nguồn vốn ngân sách nhà nƣớc 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm rõ những vấn đề lý luận chung kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Đặc biệt dƣới góc độ quản lý kinh tế Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3 - Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN huyện Phú Lƣơng - Đề xuất phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển... Lƣơng tỉnh Thái Nguyên Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 1.1 Một số vấn đề chung về vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản 1.1.1.1 Khái niệm NSNN Theo điều 01 của luật ngân sách số 01/2002/QH ngày 16/12/2012 đã nêu rõ: “Ngân sách Nhà nƣớc... giá thực trạng công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN Phú Lƣơng - Đề xuất quan điểm, phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ phát triển qua KBNN ở Huyện Phú Lƣơng nhằm sử dụng NSNN có hiệu quả hơn, nâng cao trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH và tăng cƣờng hội nhập quốc tế 5 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận, . dụng công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản từ NSNN qua hệ thống KBNN. Do vậy, việc hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ xây dựng cơ bản là một yêu cầu cấp thiết đối với hệ thống Kho. công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua Kho bạc Nhà nước huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên làm đề tài Luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu 2.1. Mục tiêu chung - Nhằm hoàn thiện. PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT CHI ĐẦU TƢ XDCB TỪ NSNN QUA KBNN HUYỆN PHÚ LƢƠNG TỈNH THÁI NGUYÊN 91 4.1. Phƣơng hƣớng hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tƣ XDCB từ NSNN qua KBNN 91
- Xem thêm -

Xem thêm: hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên, hoàn thiện công tác kiểm soát chi đầu tư xây dựng cơ bản qua kho bạc nhà nước huyện phú lương tỉnh thái nguyên

Từ khóa liên quan