Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm

89 2,525 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/01/2015, 13:56

Đô thị hóa là quá trình tất yếu đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, đặc biệt là các nước châu Á trong đó có Việt Nam.Nền kinh tế càng phát triển thì quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ càng nhanh.Đô thị hóa góp phần đẩy mạnh phát triển Kinh tế Xã hội của khu vực, nâng cao đời sống nhân dân trong đất nước.Thành phố Hà Nội được biết đến là thủ đô của đất nước, trung tâm Kinh tế Chính trị Văn hóa Xã hội của đất nước. Trong những năm gần đây, thành phố Hà Nội có tốc độ đô thị hóa vào bậc cao nhất trong cả nước. Với tốc độ đô thi hóa nhanh, Hà Nội mọc lên rất nhiều những khu đô thị, không chỉ sục sôi xây dựng nhà ở khu vưc phía Tây, các công ty bất động sản cũng nhanh chóng bê tông hóa các cửa ngõ còn lại bằng những dự án từ lớn đến bé, từ cao cấp đến trung bình.Thực hiện kế hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2010, trong những năm qua Nhà nước và Thành phố đã triển khai đầu tư phát triển xây dựng các khu đô thị mới theo quy hoạch đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng của nhân dân Thủ đô. Việc giao đất để thực hiện các dự án phát triển khu đô thị mới tập trung đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã phát huy rất tích cực, bằng chứng là Thủ đô đã có được nhiều khu đô thị mới văn minh hiện đại: Khu đô thị mới Bắc Linh Đàm, Khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở Bán đảo hồ Linh Đàm, Khu đô thị mới Định Công, Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính... 1   LI CM ƠN  !" #$%&'$(&)*+&,-& $,$.*/0123456&7% %489:;< =>?!@.1!>ABC=<D2E' 8)5F)$*B>=5GH 3*H/#$< I?B"AJKD<D<L8$D<2E8M+D< 2E$84N$(&)*+&,!O&'>*P" .Q+&,*%&N$!,MN>3Q!4 3< I?B"A!OB*13 45R&R7%+%489:;<+S!/.T +U8VLBW1X13450R& R7%+%489:;0N/.WAO .*/Y-*/4>*H./W .$>< I-?B"A$*4!0!Z$B WQ*< I?B"A[ 82O\]^;_`a Sinh viên thực hiện Ngô Thị Ngân   !"#$%&'()* 2   LI CAM ĐOAN    !" !#$%&'(!)* +$,-.'(/ 82O\a^;_`a Sinh viên     !"#$%&'()* 3   MỤC LỤC   !"#$%&'()* 4   DANH MỤC VIẾT TẮT 01 0* 23452!6#7 85-9:; <1-9<= 5>?9@5AB   !"#$%&'()* 5   DANH MỤC BNG BIỂU, SƠ ĐỒ   !"#$%&'()* C   LI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài 1*6A.DE;F.)G.H,I# ',J.66K-/-L!.MDA.D *6F.,N/1*66!!OP;)!.M 0QR&I(N.E',/ !N<-'S&&E',I.0Q TU.*QK%6QR&E',/.V%O;I!N< -6N*6$E.',/K,N6 I<-WH.ELV*IXY; Z'!U;I;E[6H6 \]^)7V_, I_E!.D/ )!.M&<-%`abaI.V%A- ',!N.MO'!.M;*,c A;)=LdZ)Oe$)O!fO Z;%&&/KEM! .M*,$!.=N)Oe$)O !;.EUI7f&6'SL*,% )g0*,5"?1I0*YhS!Z5 =?1I0*,1*TI0*.<Q- TU/// ;HIcV,ELDD\ YZ)N*,.H*!N<-E;^ .ELN'S'I**)I.E L.c.i/E;; &E!UA;L. A.DAB.I; .AB&& O'/1L;^jVABO';O6V !!MA;VEL=).A.D$/0 *,;-=?1,I6!!O.E,'S !.M&!N<-I'S.M .EN/1M.!VO"!A.DIAB   !"#$%&'()* k   *,;-=?1N"D. AB/ RE!_V;HO.HI,NfYVf WA;VELID.V)I'.V!! MABIcWLl< ABO';*,;-=?1m;H LN!&D/ 2. Mục tiêu nghiên cứu 1LHf7YUg QR;dZB$IWLABO';/ Q3UI.)&ABO') ;*,;-=?1/R*VA) 'S&ABIV; ^=)/ QR;V!!6dZ6WM6!! ABA*,;-=?1/ 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Q1N'SHfg n5A;)*,;-=?1/ n9*,;-=?1/ n5\YUUbao`abp&*, ;=?1/ Q3)Hfg.!)*,& *,;-=?1IA$<4I3/<-/ Q3)(g_%`abbQpo`abq 4. Phương pháp nghiên cứu 1L\Y!'d!!Hfg3'd!!!UIh S!!'d!!L.I!'d!!NHii   !"#$%&'()* r   • Phương pháp phân tích thống kê  3'd!!!UNH!'d!!=$!IhS!I .D;NIU#.'&N'SHf7!YY A.D!UI.A;*/ • Phương pháp tổng hợp 3'd!!hS!!'d!!$!N'ShS! A'd.DHfIU&',IsccI .',I%i//M_6h)I'SAD Hf/ • Phương pháp thống kê mô tả 3'd!!NH!'d!!6HA $!NI6".D;U#.'M! WhAN'SHf/ 5. Kết cấu bài nghiên cứu -!OZO$IM=p'dg T<tu-2vQTuwx?y?8z-T<8-2K{>8|-?y9}J-1~8t R•€9}-20<81•<‚4ƒv T<tu-2vvQ<}T„…-2T•-2JT>8|-?y9}J-1~8t R•€9}-20<81•<‚4ƒv•€-@4<†?v-<1‡4 T<tu-2vvvˆ<‰‡-<vŠ-T•-2JT>8|-?y9}J-1~8t R•€9}-20<81•<‚4ƒv•€-@4<†?v-<1‡4 9^L).jA.D$!\BNI[ 'M'O;&.A.DH&c^ L6/‹.E$'SVB66!&O; )W/ ‹dŒ   !"#$%&'()* •   CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.1 QUN LÝ DỰ ÁN VÀ QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.1.1 Khái niện Quản lý dự án >BA.D$!)IL!N(I= A.D!.M&7Ž()I .!)'S;)'S;HO*Le$ E'S!P*YI7V!'d!!LNE ! !/ >B=)&;/16$!)IL!N UAB(I!U 7)'SVYH*/ LN>0b1;);YHI*IU =OMA.D!.M) NEc.DI6MMF',)d=N #c!'d!!$!).;LN/ +H/5b1;A.D!!N==LNI *#A.WL!NAB(/ 2);6(I$!*.D_ •"OIŽ•I.HdZ6IN.ULNI *O6/ 2g?A.Dc]IM..DI!UDD I.)LE!!A;V',". A.D/T‘,)IV’ N’['S7h.ŽI*! &   !"#$%&'()* Lập kế hoạch Thiết lập mục êu Dự nh nguồn lực Xây dựng kế hoạch Giám sát Đo lường kết quả So sánh với mục êu Báo cáo Giải quyết các vấn đề Điều phối thực hiện Bố trí ến độ thời gian Phân phối nguồn lực Phối hợp các hoạt động Khuyến khích động viên ba   +,-./0&'(123 1.1.2 Khái niệm quản lý dự án đầu tư -'$;I6MMEIABO';.D A.&MAB$!)Ihf)IL !N(I=A.D!.M&;7 Ž()I.!)'S; )'S;HO*Le$E'S!PI*YI7 V!'d!!VLNE! !/ 1.1.3 Lựa chọn mô hình tổ chức quản lý dự án T6L)DAB/c$O';K-I 6pDU;g --4-5/6789.26#0&'(123 4D&O'.!ABDfhfAB &OEI#•EI;Ihf *..',!!$•#&O'$!.AB MABc&;A;L/ 4Dhf“&O'.!AB”.D;.D b/<Df&O''('S!Y.6   !"#$%&'()* [...]... lao đô ng của doanh nghiệp và ngoài doanh nghiệp, giảm thất nghiệp, bảo về môi trường vv SV: Ngô Thị Ngân Lớp: Kinh tế & Quản lý đô thị K52 29 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Kim Hoàng CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM 2.1 TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM 2.1.1 Vị trí và đặc điểm tự nhiên của khu đất xây. .. 1.2.3 Quản lý theo chu kỳ của dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Đối với một dự án đô thị,có thể quản lý dự án đô thị theo một chu kỳ gồm 3 giai đoạn: A Giai đoạn chuẩn bị đầu tư Giai đoạn này được xác định bắt đầu từ việc hình thành ý tư ng đầu tư khu đô thị cho đến khi được cấp giấy phép đầu tư (hoặc giấy chứng nhận đầu tư) - Nghiên cứu sự cần thiết phải đầu tư, quy mô đầu. .. năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như nội dung truyền thông 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.2.1 Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô đối với các dự án 1.2.1.1 Quản lý vĩ mô đối với dự án Quản lý vĩ mô hay quản lý của nhà nước đối với dự án bao gồm tổng thể các biện pháp vĩ mô tác đô ng đến các yếu tố của quá trình hình thành; thực hiện và kết thúc... lập dự án khu đô thị mới có quy mô dưới 50 ha nhưng không được nhỏ hơn 20 ha 1.5.1.2 Đặc điểm của công tác quản lý dự án khu đô thị mới Khi lập quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới; khảo sát, thiết kế, xây dựng công trình và quản lý chất lượng xây dựng trong khu đô thị mới phải tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng, quy chuẩn xây dựng Việt Nam Đối với... án do Tổng công ty triển khai thành công trong những năm vừa qua Việc chỉ định Tổng công ty là nhà đầu tư thực hiện dự án Tây Nam hồ Linh Đàm sẽ tạo điều kiện phát triển đồng bộ khu vực Hồ Linh Đàm, gắn kết với những dự án do Tổng công ty đã đầu tư trước đây; - Dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm là dự án do Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị đề xuất... công ty là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm Việc Tổng công ty đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ định Tổng công ty là nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị mới Tây Nam hồ Linh Đàm căn cứ các lý do sau: - Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị là doanh nghiệp Nhà nước, có đủ tư cách pháp nhân, đô c lập về tài chính, có đăng ký ngành... quản lý nhiều dự án khi có đủ năng lực và được chủ đầu tư cho phép, nhưng không được thành lập các ban quản lý dự án trực thuộc để thực hiện việc quản lý dự án Mô hình được mô tả dưới đây: Sơ đồ 2: Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Chủ đầu tư Có bộ máy đủ năng lực Chủ đầu tư lập ra Tự thực hiện Tổ chức thực hiện dự án I Ban quản lý dự án Tổ chức thực hiện dự án II... hiện một dựa án đầu tư xây dựng Nghiên cứu tìm kiếm cơ hội đầu tư Lập dự án tiền khả thi hoặc báo cáo sơ bộ Lập công văn xin chủ trương lập dự án đầu tư Giai đoạn Lập dự án khả thi và hồ tiền đầu tư sơ xin phép đầu tư Xin giới thiệu địa điểm cấp thuê đất Xin thỏa thuận môi trường Lập dự án đầu tư khả thi Hoàn tất các thủ tục liên quan hồ sơ xin phép đầu tư Xin quyết... dụng phương pháp quản lý dự án trong quá trình thực hiện dự án mới có thể tiến hành điều tiết, phối hợp, khống chế giám sát hệ thống mục tiêu tổng thể một cách có hiệu quả 1.1.5 Dự án đầu tư Khu đô thị mới 1.5.1.1 Khái niệm về Khu đô thị mới Khu đô thị mới là khu vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị, được giới hạn bởi các ranh giới tư nhiên, ranh giới nhân... Trong khu vực nghiên cứu có một số dự án đã và đang được triển khai: - Dự án thoát nước Hà Nội (giai đoạn I) - Dự án khu dịch vụ tổng hợp và nhà ở hồ Linh Đàm - Dự án khu nhà ở Bắc Linh Đàm mở rộng (điểm X2) SV: Ngô Thị Ngân Lớp: Kinh tế & Quản lý đô thị K52 35 Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: TS Nguyễn Kim Hoàng 2.1.3 Quy mô và tổng mức đầu tư dự án 2.1.3.1 Lý do đầu tư dự án Thực .  CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.1 QUN LÝ DỰ ÁN VÀ QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.1.1 Khái niện Quản lý dự án >BA.D$!)IL!N(I= A.D!.M&7Ž()I .!)'S;)'S;HO*Le$ E'S!P*YI7V!'d!!LNE !.  2@-*S!BEM &'/;‘;IVL. ’)!&/ TE.Ž&M=/ QTW.D;I('dfM_'S .D;.H.Y/ Q4˜)žM/1)ž/K* .U&)žMAf.',V/ --J< $!N6E'S.VN E'SAAB/4NNN AOLL$E[''(.d) &6/ QK$EO.*!'d);UN)I;ŸI )II)c.cINM)/// QT'(ON.UV;H6e%!f'S^j& N)/ QTd)O!*.]f%IYIA;L)[' .;L/ 1.2 NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC QUN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI 1.2.1 Quản lý vĩ mô và quản lý vi mô đối với các dự án -*--%&'(GPG"123 >B™;AB&',N,=hM !!™;N&A.DD Ž/ .A.D.MI',)dAA B',Lc]#GI*',!N)& 766!U!.MQ/ -VAB™U&',MAB= .  QJ!Y!'d!!ABG6MNILNY H/ -O'••6.ELYHN, .DIVYH;)NYH&/.6IN YH6M!U*'SIN)M!U*'S/ .A.DIŽ'(Ž.WNYH *'S›VYH*U/TX!Y!'d!! AB.A.D,6MLI!N S!INNYHhM6A/ 1.1.5 Dự án đầu tư Khu đô thị mới -)--3G" Khu đô thị mới ;;Lf%& *I'S,)Z.,HI.,)# '(U&*/0*=gd*ZI.D*Y *6I6M6.D*Y&* #E!‘/ TE.Ž*=)Oe$*)O*g Q<)Oe$*=g<N<NE!% 'S<NE!',I',<NABE .'(<N™.i Q<)O=gT.DZT.D* Y';I%6IYIMYMI'd)iT.D A.'(IHI;I#',T.DdAU *i Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm, Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới tây nam hồ Linh Đàm, CHƯƠNG I - CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI, * Mô hình tổ chức chuyên trách quản lý dự án, CHƯƠNG II - THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ MỚI TÂY NAM HỒ LINH ĐÀM, * Tình hình dân cư, + Đơn giá hỗ trợ:10.000 đồng/m2, Công tác này đã hoàn thành và đã có công văn:, + Thiết kế tổ chức giao thông, Cấp điện + thiết bị, - Kết hợp chặt chẽ mối quan hệ giữa ban quản lý; tổ chức tư vấn và nhà thầu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm