Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12

1 519 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2015, 11:00

MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1-HÓA HỌC 12-Thời gian 45 phút. Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn TN TN TN TN Este 1 1 1 1 4 Chất béo 1 1 Cacbohidrat 1 2 1 4 Amin 1 1 2 Aminoaxit 1 1 1 3 Polime 1 1 Peptit 1 1 Kim loại 1 2 1 4 Điều chế kim loại 1 1 1 3 Dãy điện hóa 2 1 3 Điện phân 1 1 TOÁN TỔNG HỢP 3 3 Tổng số câu Tổng số điểm 6 13 8 3 30 . TN Este 1 1 1 1 4 Chất béo 1 1 Cacbohidrat 1 2 1 4 Amin 1 1 2 Aminoaxit 1 1 1 3 Polime 1 1 Peptit 1 1 Kim loại 1 2 1 4 Điều chế kim loại 1 1 1 3 Dãy điện hóa 2 1 3 Điện phân 1 1 TOÁN TỔNG HỢP 3 3 Tổng. MA TRẬN VÀ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1- HÓA HỌC 12 -Thời gian 45 phút. Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn TN TN TN TN Este 1 1 1 1 4 Chất. kim loại 1 1 1 3 Dãy điện hóa 2 1 3 Điện phân 1 1 TOÁN TỔNG HỢP 3 3 Tổng số câu Tổng số điểm 6 13 8 3 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12, Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12, Ma trận đề kt học kì 1 hóa 12