Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán

1 869 17
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/01/2015, 11:48

Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình. Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình.Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình.Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình.Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình.Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán trường THPT Nguyên Bình. SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CAO BẰNG TRƯỜNG THPT NGUYÊN BÌNH ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 Năm học: 2014-2015 Môn: Toán Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) Ngày thi: 6/1/2015 ĐỀ BÀI Câu I: (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 1 y x x     1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 2) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình: 4 2 2 1 0x x m    . Câu II: (2,0 điểm). 1) Giải phương trình: 2 1 5 7.5 2 0 x x    2) Giải phương trình sau: 2 2 log log ( 2) 3 x x    3) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số ( ) 3 2f x x  trên đoạn   1;1 Câu III: (1,0 điểm). Tính các nguyên hàm sau. 1) 4 3 ( 3 2 2)x x x dx     2) 2 4 2 ( 1)x x dx   Câu IV: (1,5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD có AB = a, góc giữa mặt bên và mặt đáy bằng 60 . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD theo a. Câu V: (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình mặt cầu biết đường kính AB với tọa độ điểm A(1;2;1) và B(0;5;1). Câu VI: (1,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy xét đường thẳng ( ): 2 1 2 0 d x my     và hai đường tròn: 2 2 2 2 1 2 ( ): 2 4 4 0, ( ): 4 4 56 0. C x y x y C x y x y           Gọi I là tâm đường tròn 1 ( ).C Tìm m sao cho (d) cắt 1 ( )C tại hai điểm A,B và diện tích tam giác IAB lớn nhất và tìm giá trị lớn nhất đó. Câu VII: (1,0 điểm). Cho các số dương a,b,c. Chứng minh rằng: 1 1 1 4( ) ( )( )( ) a b c ab ac bc ba ca cb a b b c c a            HẾT (Thí sinh không được sử dụng tài liệu, giám thị coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:………………………………………… Số báo danh:……………………… Họ tên, chữ ký của giám thị 1:……………………………. Giám thị 2:…………………………. ĐỀ THI CHÍNH THỨC . 1 Năm học: 2 014 -2 015 Môn: Toán Thời gian: 18 0 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề gồm 01 trang) Ngày thi: 6 /1/ 2 015 ĐỀ BÀI Câu I: (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2 2 1 y x x     1) . ) 3 2f x x  trên đoạn   1; 1 Câu III: (1, 0 điểm). Tính các nguyên hàm sau. 1) 4 3 ( 3 2 2)x x x dx     2) 2 4 2 ( 1) x x dx   Câu IV: (1, 5 điểm). Cho khối chóp đều S.ABCD. V: (1, 0 điểm). Trong không gian Oxyz . Viết phương trình mặt cầu biết đường kính AB với tọa độ điểm A (1; 2 ;1) và B(0;5 ;1) . Câu VI: (1, 5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy xét đường thẳng ( ): 2 1 2
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán, Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán, Đề thi thử THPT Quốc gia môn toán