hạn chế lỗi chính tả trong môn ngữ văn của học sinh lớp 7 qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm

54 1,028 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/01/2015, 20:11

   Đ ti nghiên cu KHSPUD:   !"#$%&' !'()*+,#- ./01 203*4(  2 $         ! "#$%&'()&* + !,-&'./01 + 21 ./01 3 2!5!-!3 4/5./01 3   6  3 718./01 9 ! :;<=  2!6&$((/,#   *>/?@;1   A(;1B6 C1 2 2(,$ 2 2,/(,)7 + 2($, 3 2-!''*4( 9 DEDFGH/&I&'(./01 9 DEDFFG4 :/./016:J/$<K0?L M DEDFFFGA(65K<N//&#  DEDF,GA(65K$1/&#  DED,G*>/?@;1  DED,FG4 :/O(J/  DED,FFG%O(BP/( +3 Đ ti nghiên cu khoa hc sư phm ng dng:  89:;<=>?:;@9;ABACD9EFG99EHIJ9:KL;M:N?9;=OP "QRLI?S:NTUV9EWB9EP;VIXA;LYZ[?A;\]@ACD9EQR^ AC_9;A;BD=R`99;aF1 ?^DI?b99E;?b9:cRdCe9J9;<2 *f9IgdC\h9Ef9_9;i;RYS9,;^9;f9iAj9;,;^9;kL2 203*4(d <N/Q1 5R(#B:61RP/R(.KR:(/)1 &S&TU(:?L/&VKNK#//KKWX&YO#/KL/.1X #?1X<ZR(<Z?J//[<<Z& 65KJ/$&5/\5&(::;N<=;:&#KNK(QS#& /):&\R/&VKN<ZR(<Z?J/ $0/ /]^ %RNO#K_@R`X&TUa//bK6_@cKR@6 0/ /dR`OK(80/8O(K#O(R`/[R_/eC1J< /*1R`&]/*1]/@X//?ef&]gX&]:(/ : &h/O;(R &]/> <RBX&5/ ;i/>:O#K_@R`/dJ/$;N3jX &5//bK/\5&&<k/&5K/:R(0]Z&%RNO#K_(_&S &<;($l?LOLR(&V<6>:C18:;1B \K6J/O#K_@R`./01&<k/ (.J/$;N3j <=m4 C1/:-/&#&S/ n;i/>/dJ/ $'1&\/0KoR/$l?LOLR(&V<6>: C18:;1B\K/ &<k/;i/>:O#K_@R`/d J/$;N3j<=m ./01&<k/ (.\K<Z&<ZG;N3<= mG;N3jpJ/$q;(K;NP/KX;N3ApJ/$q;(K ;N&%/0ENP/K&<k/<N?r/:J/$&V<6> :C18:;1B\K4 C1/:-/&#&S/ n;i />/dJ/$5K1O8pI1O8qO(65K/d;N  P/K;(2X9s/d;N&%/0;(2XM!4 C165K/0tb$ /:-uXvX2/\g;(/\$P6/O;N@&5K1O8 /d;NP/KR(;N&%/0'1&\/0KoR/<N ?r/:J/$&V<6>:C18:;1B\K:O#K_ @R`;(K/ ;i/>/:J/$<=mm1%_ 2 $d l2?S9AC89Ed @R`;(K#:@O#K_C1J:(<=oKP/ KL/&>/:?L/5:(?*//J/$"L/&>//d ?K_@R`;(G/:J/$O $l?L_@&5: R( Ka#51O _C1//6g`bX&J/X\XR X_C1//= ?K_J/(/\KRL5`;P/X>1/dJ/$Xw;1 /://bK<Z$1gR(:?L//://bK@8/KKN J/&](:XR &](:/@,;(.1/)1/ZO-X J*K-:$1%C18J/B/dJ/$\/[;(.1/)1 ;1_Y$:$:RN1\&J/&](:KN]//bKR  &]<k/;C18R ;(C18]//bK<?1/>Q/;6> 1R'*KXR)X Xfx/[<6>1R'@*KX@:K_ @R`71&\6g`&J//d//bK&<k//d/%.KX\);NR(: R/@8$P:$/d ,P/)1 J/$ ?<=<R $;i/>&h/OJ/$6_/]^& 6(:. R :X6(:.R <=K();N//bKR -e4g` R &]/>/dJ/$;N3j<=m/TaK0/&#-X$a?g <RB;(?://1.*$1G t://*Kb:<Z@R8_<= ,*K< (:8R /@< - t:<=;r;#@///@*K&)1<G/yXQy$X?yRyX:y1X yy*X1y:X`Ky*KX`y*X1y.1XKy.Ky.KybKx t:<=*K$:h/)K;r//*K/1%<GyXy/X`y`X `y`/X*y*X*y*/yXbybXbyb/X.y.X.y.X.y./x t:)K;rX6_*OnUXS ! t:6_cK&<k/R(6_51&<k/g/df@$l?L"if @&'1O51&K#6K(:&\ 16_cK&<k/g/df8 6R $W$/> t:>&J/$/O:X/> t::R.6_/]J$l;i/>:(<=_<=X /z/\O#K_@R`/\.1/)1R'R &]/>R(:&O( 65K;1_/\.1/)1(</T;//K_J/6/X:R.)1 <OUC1XBK/>/z.1/)1J/$>:&]X6_;<1*K/> &]6_Z@XO(Ra8'1X={X;P//_ R/6;N.:R./<C1*K&]K0/.R/$l;i/> /[/<:(*K:(^X/</\1C1 t"h6/XK#O#B6_UJ/$/T;<=J/X6_/I1$1gX <?1:R/@8$P:$/d , t/bK/<cK&<k/C1c/R &]/> <RBX&5/ @;i/>K(J/$<=Kc/_/J 1.*G^:mF:;\L9nFZ\o:QRYAn:I?<AZp9E:;@9;AB12 q2?B?P;^PA;LYA;<d 56c/L/1.*.X_/\-'1<G tE1*K&]R8<.&S\X ,*K (:8R <  -1.X6*K/\5b:<Z@ <6R Rr&]/>:@<=k(X <=R ;1_51g/dfR(cK&<k///?-1|&*X &TU<=R cK/c/g/df@C1C18J/BX6: /01X&J/$/O:'1Xx tml?L//K{:;1B/>XRB?L;:R(:P/ &5R &] />/K{:;1B(?P./Z$aC1;1B/df@ ,Xf ,R(.1@C1c//1:R/R &]/> t}w;1\C1b&J/$/X;T$K.&J/$/)Q/&I$/;( <=O&<=/dKi/]m/;(1Y0/R_B/d*;: ;<11';NO*=R(KSKSR'$1:C18&J/X8K51X/K 2 L/~KR`J/XR%f@$W6_f&<k/>/;[X*/:f &\X6/)R XO51&K#R-&'8/];1_/\R%f@&5$l?L t\\C1b$l?L//;:$//_/L<f&5 ,Xf&5f R(@, !4hf6\X/<Q/ &I&<k/n(8.f&5&5cK.Kg/dfR(/ R/ R $/> t&V<6>:C18:;1B\K <RB/\-'1&56c/L/.X1. Ki&'1/\@ 1&5KR(/ -&I%RN/-mX R8:/<Z86_/\@ ;1R X;KiK_K#)? /:.6_/\=&5$lR(;1/@/:J/$R(6_C1$ <=Q1.;.L//@R /://bK:.R/;1/@R /:J/ $B;(6\6`/:@)/_:/],8 :-/// &\_/J•;LYZ[?A;\]@ACD9EQR^AC_9;A;BD=R`9 9;aF1,N<Z(XoKKL/&>// ;i/>/:/B 5J/$/d;N3j\.R(J/$::(<=\/1,N @;>;1BK(_.1.XK1%/ ;i/>/:J/$/)P/ //O<N/$1G ^:W\O::fWB9d 5P/&<k/^&I•/ ;i/>/:J/$;N3j <=mm1%_€/dK8_&SR/K#$%O/L5 f&)1`KJ/6Oc&)1B;N \O:ldH*?P\K •EN3j/\J/$X_/(!\KG\KX\KX \KR(\K!XKi\K/\9J/$ •"i\K&'1/\\K<aX\K\X/T<6>8_ &V;.L/:C18:;1B\K \O:qd:&#\K :K#1)K_@R`3/\! XKi _ (K#&  ;):;1B\K"i;):;1B\K_;&V<6>X/>R8 + RB//(R.:\K/[&<k/;(K<6>>-;(;): RTK# \O:rd ($l;i/>/:J/$  •m16:(-C18:;1B\KJ/$$Wb:O L\K;.O;N •_/:J/$@//\KBQ‚;r1R'#?1 :;1B&h/O;(;i/> •m16J/$@//\KBQ‚Q:X_ (B Q‚;#?1:;1BR($l@;i/>K(//bK6_  •%RN@bKR $_/://bKR'(/‚&/‚; ;);iOI$&\ r2 sANtZuAX?Ee9ZvYd tm6 6KG•^:;:;HL=>?:;@9;ABA;G9EA;\h9Etm 6 6KG•sANtW?S9P;^P;HR;?SRE?pP;M:N?9;=OPwI?<AZp9E :;@9;AB tm6 6KG•TL=>?:;@9;AB:;D;M:N?9;ACD9EE?B9EU8Y EHIJ9"€ /&'((&'1&'/B& @/L5<6_<= Q1.;.L/:O#K_@R`m A*_K1%/\K#./01/\5?L<=Q1.: // ?/dO#K_@R`mR(/ 1C1;i/>/dJ/ $&h/O;(//bKJ/&IO(1 w2x9Zu9E;?b9:cRd ,/&V<6>:C18:;1B\K/\;(K/ ;i/> /:J/$6_ƒ y2 ?BA;RY<A9E;?b9:cRd \,/&V<6>:C18:;1B\K/\;(K/ ;i />/:J/$ 2!;\f9EP;^Pd 3 l2,;^:;A;z9E;?b9:cRd 1.1. Kh"ch th# nghiên cu :  / ;i/>/dJ/$&%RNK_@R` 1.2. Đ%i tư&ng nghiên cu: "#$%<ZoK/ ;i/>/:J/$;N3j. &IO(<=m ;N&<k//JK./01/\'1&5K<Z&Y1 R'z;N>X?*#/L5<$1G "#$%N>R(()?*#//dJ/$;N3jR(3A <=m m%J/$//\K *#/ V$% K @ 4 }/; EN3j  9 ! ! 9 EN3A  ! 9 2 3 ,'(>/J/B/d`KJ/<N/X;N<Z&<Z1R' &5K$%/d-///K_J/ q2;?<A]<d J\K/d;NG\KJ/$;N3j;(\KP/K R(\KJ/$;N3A;(\K&%/0_?eO(65K&565K ;i/>/dJ/$<N//&#4 C165K/:-&5K1 O8/d\K/\$P6/1X?:&\_?e‚65K/0tb$&5 65K/0$P/.;/@&5K$%1O8/d\K<N/6/ &# ,<AQRBG "#&,?zF:;c9EZz{^:Zg9;:^:9;aFA\f9EZ\f9E  *t?:;c9E ;|:9E;?SF I1O8 2X+ 2X2+  X9M3 9 uX9M3„X2Xf&\6 ;1B$P/.;/&5K$%1O8/d\K P/KR(\K&%/0;(];G9E:a}9E;~LX\K&<k//:;( A\f9EZ\f9E ml?L 6 G45K<N/R($1/&#&%RN//\K <Z&<Zp&<k/K_aOqG "#';?<A]<9E;?b9:cR ;aF ,AC\O: * ^:Zs9E ,NLR * P/K p3jq … &V<6>:C18:;1B \K … %/0 p3Aq … 4_ …! r2#RYAC_9;9E;?b9:cRd r2l2CD9EQR^AC_9;A;BD=R`99;aFE?^DI?b99;n::;D:^:mFFsA NtQRYZg9;Iu:;R•9:;@9;ABd  3.1.1. V c"ch viết hoa tên riêng tiếng Việt: - .<=R(.JZ/%G, :-////@/&)1K( 6_?e/%,>?LG)71%/:X71A8X - .V/0/X/ZC1G, :/@/&)1:Vkf?e;(K .,>?LG/#$,KX<=1J//Z$am1%_X 3.1.2. Việc dùng dấu n%i: te?-1%://;.?:<G6:J/6g1BX71 K(†X te?-1%6/zNR'6_X=X$%;<k ,>?LG1 (1(#1 X=68M!2M2!X$;<k23-X t4*O(XX`K,>?LGt!tM32X 32q2CD9EQR^AC_9;A;BD=R`99;aF E?^DI?b9:;jCLFsANt=>?:;@9; ABA;\h9EE€P•;M:N?9;IXW?S9P;^PNTL:;HLd 3.2.1. Lỗi chính tả do sai nguyên tắc chính tả hiện hnh: tEi?:&$RI>?-1&1 M ,>?LG•C1^€8R ;(•C]€ tEi?:6_cK&<k/C1c/*O%//6>1/eO51IK# *K ,>?LG(p6_&<N/qs6/p66_&<N/f6;q tEi?:6_cK&<k/C1c/R : ,>?LG)O8JX4TX6mZx 56c/L/@;i(X/z/)/:J/$NR(1*d @&h/&5KR'1.c/6 kXC1c/R :/d/@R  3.2.2. Lỗi chính tả do viết sai với ph"t âm chuẩn. h/&5K*K&h/</:fRe6/RN*K/1~;( 1.*?r& @//R $/>\5C1@;i( (O?/d 1 3.2.2.1. Lỗi viết sai ph âm đầu: tEi?:6_*O&<k/R(/G://*K/dJ/$ 6_*O&<k//\5]//bKcKK#$%C1c/U&5 *O/ •6_6 kRN@R)Oc&)1OoG:X:`X:bX1.p/:X /:Xxq •f;L*K&)1);N;(/p@f;L*K&)1;(->G ZJX%Xxq tEi?:6_*O$R(QG <k(/[;(?:&h/&5K*K6_*OXa;i( /)/:J/$51R(NK#$%C1c/*O$R(Q<$1G •m6_6 kRNR):X:`X:bX1.pQ1'QTXQ:QaXQ:bQ:‚Xxq f;L*K&)1/\/$R(Qf;O#B<=;(QG;:`Q:`X ;TQTXx •,'g.0/`<=R ;(QGQ_XQ]/Q>/X;Q<aXx tEi?:6_*OXRN?G ]J/$NK#$%C1c/&5*OXRN?<$1G •}R(6_6 kRN@R)G:X:`X1*X:bX1.X1  [...]... bài Câu hỏi thảo luận nhóm : Em hãy viết đoạn mở bài và kết bài cho đề văn “Loài cây em yêu” Nhóm 1,2: Viết đoạn mở bài Nhóm 3,4: Viết đoạn kết bài Giáo viên tiếp tục cho học sinh thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 7 phút Sau... viên cho học sinh đọc và xác định yêu cầu bài tập 1 Câu hỏi thảo luận nhóm : Bài văn trong bài tập 1 biểu đạt tình cảm gì ? Đối với đối tượng nào ?Hãy đặt cho bài văn một nhan đề thích hợp và nêu lên dàn ý của bài ? Giáo viên cho học sinh tự chọn thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên... phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính sắc về phong tục tập Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi qua n VN chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 10 - Phần cuối thư : + Lời chào, lời chúc phút + Lời mời mọc bạn Sau đó giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi đến thăm đất nước chính tả VN + Phần đầu : Điạ... thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút Sau đó giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi chính tả Ví dụ: Nguyễn Trãi là người có công lớn trong việc phụ tá vua Lê Lợi cầm quân đánh thắng giặc... hỏi thảo luận nhóm : Hãy ghi lại những câu hát than thân đã học ở bài 4 (kể cả phần đọc thêm) bắt đầu bằng 2 từ “Thân em” Từ đó tìm mối liên quan trong cảm xúc giữa bài thơ “Bánh trôi nước” với các câu hát than thân thuộc ca dao, dân ca Giáo viên cho học sinh tự thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo viên lưu ý các em về lỗi. .. * Câu hỏi thảo luận nhóm : hai ta thôi nhưng tuy hai mà Cụm từ “ ta với ta” trong văn bản “Bạn đến chơi nhà” có gì một → Thể hiện sự đồng khác với “ta với ta” trong bài Qua Đèo Ngang” ? nhất trọn vẹn giữa chủ và Giáo viên tiếp tục cho học sinh thay đổi thư kí và trình bày khách lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính => Khẳng định tình bạn cao Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo... nào? thông qua những BPTT gì? (MT để biểu cảm: tả cảnh ngụ tình, sử dụng phép đối, đảo ngữ, điệp ngữ, ẩn dụ, chơi chữ)  Hoạt động 4 : Luyện tập IV - Luyện tập : Câu hỏi thảo luận nhóm : Em hãy chỉ ra hàm nghĩa của cụm từ “ ta với ta”? Giáo viên tiếp tục cho học sinh thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau đó treo lên bảng chính Trong quá trình thư kí các nhóm viết giáo... nhưng, của, nhưng, như thức dậy cho kịp giờ *) BT 2 : (Sgk/ 98) (?) Tìm các QHT có trong đoạn văn ? - với, và , với, với, nếu, thì, và (?) Điền các QHT thích hợp vào chỗ trống? Câu hỏi thảo luận nhóm : *) BT 4 : (Sgk/ 99) Em hãy viết một đoạn văn ngắn có dùng quan hệ từ ? Gạch dưới các quan hệ từ trong đoạn văn đó ? Giáo viên cho học sinh tự thay đổi thư kí và trình bày lên bảng phụ nhóm sau... Hiện trạng Hoạt động Học sinh lớp 7A viết sai lỗi chính tả 19 2 Giải pháp thay Hướng dẫn học sinh thay đổi thư kí trong qua trình thảo thế 3 Vấn đề nghiên luận nhóm Việc thay đổi thư kí trong qua trình thảo luận nhóm có làm cứu, giả thuyết hạn chế lỗi chính tả cho học sinh không? Có Việc thay đổi nghiên cứu thư kí trong qua trình thảo luận nhóm có làm... về lỗi chính tả Giáo viên tiến hành cho học sinh thảo luận nhóm trong thời gian 6 phút Sau đó giáo viên tiến hành hướng dẫn học sinh sửa bài và sửa lỗi chính tả Ở bài Qua Đèo Ngang thì ta được dùng với nghĩa chỉ số ít Trong Bạn đến chơi nhà được dùng với nghĩa chỉ số ít và số nhiều Đó chính là tác giả và người bạn của mình Do vậy“ ta với ta” ở đây là sự gắn bó Còn Qua . E?^DI?b9:;jCLFsANt=>?:;@9; ABA;h9EE€P•;M:N?9;IXW?S9P;^PNTL:;HLd 3.2.1. Lỗi chính tả do sai nguyên tắc chính tả hiện hnh: tEi?:&$RI>?-1&1 M ,>?LG•C1^€8R. 1. + w2q2LR;f9FsAA;^9E^PUV9EE?B?P;^PZ‚9bRACb9AG?A?<9;X9;]?zF ACL:;@9;AB;M:N?9;ƒ#?1O(65K8O(a)L;L/q 'G:R.&J/O(Z• 71 w:€/dA(1 71  /:J/$/‚ ()%*!+, /-0+12345 67  67 5) *8 7 9$*$:) Kết. (65KR(/-KO( w2l2G?A?<9;X9;WX?]?zFACL:;@9;AB:;D;M:N?9;ACO:];?A^: Zs9Ep#?1&8O(a)L;L/q 'G:R.&J/O(Z•A_<N/€/dYH1*<Z/:J/ $/‚ ()%*!+, /-0+12345 67  67 5) *8 7 9$*$:) Kết quả khảo s"t: EŠ3j EŠ3A m JR(.
- Xem thêm -

Xem thêm: hạn chế lỗi chính tả trong môn ngữ văn của học sinh lớp 7 qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm, hạn chế lỗi chính tả trong môn ngữ văn của học sinh lớp 7 qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm, hạn chế lỗi chính tả trong môn ngữ văn của học sinh lớp 7 qua việc sử dụng bảng phụ và thay đổi thư kí trong quá trình thảo luận nhóm

Từ khóa liên quan