cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004.doc

1 376 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2012, 11:06

cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004 CÂU HỎI THI TUYỂN (Phần của Ông Nguyễn Đức Dũng)I - LÝ THUYẾT (02 điểm) Thông qua điều lệ và đăng ký kinh doanh cho chúng ta biết những nội dung gì trong quan hệ vay vốn của doanh nghiệp với Ngân hàng.Anh (chị) hãy trình bày cách xác định hạn mức tín dụng vốn lưu động cần cấp cho một doanh nghiệp sản xuất.Anh (chị) hãy trình bày các hình thức bảo đảm tiền vay hiện nay, các nội dung cần lưu ý đối với mỗi hình thức bảo đảm.II- BÀI TẬP (04điểm)Bảng cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004 như sau:Đơn vị: TriệuđồngTài sản 31/12/03 31/12/04 Nguồn vốn 31/12/03 31/12/04I. Tài sản lưu động 5.700 8.900 I. Nợ phải trả 4.700 6.7001. Tiền 200 400 1. Nợ ngắn hạn 3.900 5.1002. Phải thu 1.500 2.200 - Vay ngắn hạn 1.200 16003. Hàng tồn kho 3.500 6.000 - Phải trả người bán 2.700 35004. TSLĐ khác 500 300 2. Nợ dài hạn 800 1600Tài sản cố định 2.500 2.600 II. Nguồn vốn KD 3.500 4.8001. Tài sản cố đinh 1.000 2.600 1. Nguồn vốn, quỹ 3.500 4.800 -Nguyên giá 1.200 3.000 -Vốn góp 3.000 4000 -Khấu hao -200 -400 -Lợi nhuận chưa PP 500 8002. Xây dựng CBDD 1.500 0 2. Nguồn kinh phí Tổng TS 8.200 11.500 Tổng NV 8.200 11.500Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 và đơn vị xây dựng kế hoach kinh doanh năm 2005 như sau: Đơn vị: TriệuđồngChỉ tiêu Năm 2004 KH 20051. Doanh thu thuần 20.000 30.0002. Giá vốn hàng bán 15.000 22.0003. Lợi nhuận gộp 5.000 8.0004. Doanh thu tài chính 50 605. Chi phí tài chính 150 2006. Chi phí bán hàng 1.200 1.5007. Chi phí quản lý 1.600 2.0008. Lợi nhuận trước thuế 2.100 4.3609. Thuế thu nhập DN 588 1.22110. Lợi nhuận sau thuế 1.512 3.1391/ Hãy tính toán các chỉ số phản ánh tình hình kinh doanh và tài chính của khách hàng năm 2004. Lập báo cáo lưu chuyển tiền tên năm 2004 cho đơn vị.2/ Hãy đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của khách hàng.3/ Hãy tính toán nhu cầu vốn lưu động cần vay của đơn vị trong năm kế hoạch 2005, biết rằng đơn vị vẫn duy trì chính sách bán hàng, tồn kho và khả năng mua trả chậm như năm 2004. . nay, các nội dung cần lưu ý đối với mỗi hình thức bảo đảm.II- BÀI TẬP (04điểm)Bảng cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004 như sau:Đơn vị: TriệuđồngTài. 8.200 11.500Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2004 và đơn vị xây dựng kế hoach kinh doanh năm 2005 như sau: Đơn vị: TriệuđồngChỉ tiêu Năm 2004 KH
- Xem thêm -

Xem thêm: cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004.doc, cân đối kế toán của Công ty Toàn Cầu năm 2004.doc

Từ khóa liên quan