đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc người bệnh sau chích áp xe vú điều trị tại khoa sản nhiễm khuẩn, bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013

52 341 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 17:32

     Mã sinh viên: B00206      -       Mã sinh viên: B00206       -  Thang Long University Library   hoƠn thƠnh đ tƠi nƠy: Tôi xin chân thành cm n Ban giám hiu, phòng đào to, khoa khoa hc sc khe,b môn điu dng Tng i hc Thng Long, Ban lãnh đo Bnh vin Da liu Trung ng đã ht lòng quan tâm, to mi điu kin thun li, giúp đ tôi trong sut quá trình hc tp, Tôi xin bày t lòng bit n kính trng sâu sc ti     , Phó Ch nhim b môn Y đc Trng i hc Y Hà Ni. ngi thy đã ht lòng tn tâm trc tip hng dn, tn tình ch bo cho tôi nhng kin thc, phng pháp quý báu trong sut qua trình hc tp, nghiên cu và hoàn thành đ tài này. Tôi xin bày t lòng bit n kính trong ti  Ch nhim b môn Khoa khoa hc sc khe Trng i hc Thng Long, ngi thy đã tn tình ch bo, giúp đ tôi trong sut quá trình hc tp, nghiên cu thc hin đ tài này. Tôi xin bày t lòng bit n kính trng ti các thy cô Khoa khoa hc sc khe, b môn điu dng Trng i hc Thng Long đã tn tình ch bo,giúp đ tôi trong sut quá trình hc tp. Tôi xin bày t lòng bit n kính trng ti các thy trong hi đng chm đ tài này. Tôi xin bày t lòng bit n ti các đng nghip, c quan liên quan đã to điu kin cho tôi hoàn thành đ tài này. Cui cùng , tôi bày t lòng bit n ti gia đình và bn bè thân thit đã ht lòng giúp  tôi, đng viên tôi trong sut quá trình hc tp và hoàn thành đ tài này. HƠ Ni, ngƠy tháng nm 2013   Tôi xin cam đoan kt qu nghiên cu ca tôi hoƠn toƠn trung thc vƠ không trùng lp vi bt k kt qu nghiên cu nƠo đc công b trc đó.   Thang Long University Library  BHYT Bo him y t BN Bnh nhơn CBYT Cán b y t TNC i tng nghiên cu TCYTTG T chc y t th gii KNGT K nng giao tip CBVC Cán b viên chc GT Giao tip BV Bnh vin TW Trung ng  T VN  1 CHNG 1: TNG QUAN 3 1. Khái nim giao tip 3 1.1. nh ngha giao tip 3 1.2. Thái đ: 3 1.3. Mc đích ca giao tip 4 1.4. Các phng thc giao tip 5 1.4.1. Giao tip bng li 5 1.4.2. Giao tip không li 5 1.5 Nhng yu t nh hng k nng giao tip 6 1.5.1. Phong tc tp quán 6 1.5.2.Tui 6 1.5.3. Gii tính 7 1.5.4. Ngh nghip 7 1.5.5. Yu t ngi bnh 7 1.6 S hƠi lòng ca ngi bnh đi vi cht lng dch v chm sóc sc khe 7 2. Các nghiên cu v giao tip ca nhơn viên y t 8 2.1 Trên th gii 8 2.2. Ti Vit Nam 9 CHNG 2: I TNG VÀ PHNG PHÁP NGHIÊN CU 10 2.1. a đim nghiên cu 10 2.2. i tng nghiên cu 10 2.2.1.Tiêu chun la chn đi tng: 10 2.2.2. Tiêu chun loi tr bnh nhơn ra khi nghiên cu: 10 2.3. Thi gian thu thp s liu 10 2.4. Phng pháp nghiên cu 10 2.4.1. Thit k nghiên cu 10 2.4.2 C mu: 10 2.4.3 K thut vƠ công c 11 2.5. X lý s liu 11 Thang Long University Library 2.6. Mt s sai s có th gp phi vƠ cách khc phc 12 2.7. o đc nghiên cu 12 2.8. Hn ch ca nghiên cu vƠ bin pháp khc phc 13 2.9. Bin s vƠ ch s nghiên cu chính 14 CHNG 3: KT QU NGHIÊN CU 16 3.1 Thông tin chung v đi tng nghiên cu 16 3.2 Mc đ hƠi lòng ca bnh nhơn vi các k nng giao tip ca điu dng 17 3.2.1 Mc đ hƠi lòng ca ngi bnh ngoi trú 17 3.2.2 Mc đ hƠi lòng ca ngi bnh điu tr ni trú 19 3.3. Mt s yu t liên quan ti mc đ hƠi lòng ca bnh nhơn 22 3.3.1. Mi liên quan gia mc đ hƠi lòng ca bnh nhơn vi thái đ giao tip ca điu dng theo gii tính ca bnh nhơn. 22 3.3.2. Mi liên quan gia mc đ hƠi lòng ca bnh nhơn ni trú vi thái đ giao tip ca điu dng theo ch đ BHYT ca bnh nhơn. 24 CHNG 4: BÀN LUN 28 4.1. i tng nghiên cu 28 4.2 Mc đ hƠi lòng ca bnh nhơn vi các k nng giao tip ca điu dng 29 4.2.1 Mc đ hƠi lòng ca ngi bnh ngoi trú 29 4.2.2 Mc đ hƠi lòng ca ngi bnh điu tr ni trú. 31 KT LUN 34 KIN NGH 35 TÀI LIU THAM KHO PH LC  Bng 3.1: c đim đi tng nghiên cu 16 Bng 3.2. Mc đ hƠi lòng ca BN ni trú vi thái đ giao tip ca điu dng theo gii tính ca BN 22 Bng 3.3. Mc đ hƠi lòng ca BN ngoi trú vi thái đ giao tip ca điu dng theo gii tính ca BN 23 Bng 3.4. Mc đ hƠi lòng ca BN ni trú vi thái đ giao tip ca điu dng theo ch đ BHYT 24 Bng 3.5. Mc đ hƠi lòng ca BN ngai trú vi thái đ giao tip ca điu dng theo ch đ BHYT ca BN 25 Bng 3.6. Mi liên quan gia s hƠi lòng chung ca bnh nhơn ngoi trú vi mt s yu t 26 Bng 3.7. Mi liên quan gia s hƠi lòng chung ca bnh nhơn ni trú vi mt s yu t 27 Thang Long University Library  Biu đ 3.1 Mc đ hƠi lòng ca BN ni trú vi thái đ vƠ s hng dn ca D 17 Biu đ 3.2 Mc đ hƠi lòng ca BN ngoi trú vi thái đ vƠ s hng dn ca D ti phòng khám vƠ các khoa cn lơm sƠng. 18 Biu đ 3.3 Mc đ hƠi lòng ca BN ni trú vi D v giao tip c bn, 19 Biu đ 3.4 Mc đ hƠi lòng ca BN vi giao tip ca D khi thc hin các k thut chm sóc vƠ điu tr 20 Biu đ 3.5 Mc đ hƠi lòng ca BN vi s hng dn vƠ t vn thông tin ca D . 21 1  Con ngi lƠ tng hòa các mi quan h xƣ hi. Trong đó giao tip lƠ mt yu t không th thiu đ duy trì các mi quan h hi đó. Nó giúp con ngi có th sng, lao đng, hc tp công tác tt hn. Giao tip chính lƠ đng lc thúc đy s hình thƠnh vƠ phát trin ca nhơn cách. Nh có giao tip con ngi s t hiu, hoƠn thin mình nhiu hn. ng thi cng hiu đc tơm t, tình cm, ý ngh nhu cu ca ngi khác[10]. Cùng vi s phát trin ca xƣ hi hin đi, giao tip cƠng tr nên quan trng. K nng giao tip tt s giúp con ngi gii quyt công vic nhanh gn hn, to ra tơm lý hng phn, gn bó vi nhau trong cuc sng thng ngƠy. Ngc li giao tip không tt, không đúng mc s đem li nhng tác hi không th tháo g đc. Giao tip trong ngƠnh y nói chung vƠ ca điu dng nói riêng. Không nhng lƠ hot đng mang tính xƣ hi mƠ còn lƠ quan h xƣ hi, giao tip gia con ngi vi con ngi. Vì vy giao tip không ch đóng vai trò quan trng đi vi vic hình thƠnh vƠ phát trin nhơn cách ngh nghip cho ngi cán b y t mƠ còn lƠ mt b phn cu thƠnh ca hot đng ngh nghip. Ngày nay có 3 yu t quan trng lƠm tng hiu qu điu tr, chm sóc. ó lƠ s tin b khoa hc k thut, áp dng trang thit b hin đi vƠ ngh thut giao tip ng x [10]. K nng giao tip ca điu dng tt s giúp cho công vic chm sóc đc thc hin thun li vƠ đem li s hƠi lòng cho ngi bnh. Nó góp phn lƠm phc hi sc khe, giúp quá trình điu tr sm đt kt qu. Tuy nhiên vai trò giao tip trong bnh vin nói chung, điu dng nói riêng đc thc hin đn đơu thì vn cha có mt đ tƠi nƠo thng kê vai trò hiu qu ca giao tip vi ngi bnh. Vì vy chúng tôi tin hƠnh nghiên cu đ tƠi: “ ”. Thang Long University Library [...]... 20 không hài lòng là 33% 21 Thang Long University Library 22 2 Nam 1 Gi i thi u v b n thân m i khi ti p xúc v i b nh p khoa và làm XN > 0,05 3,54 ± 0,71 > 0,05 2,83 ± 0,89 < 0,05 3,58 ± 0,83 3,24 ± 0,83 < 0,05 2,78 ± 0,96 > 0,05 4,08 ± 0,75 h khám chuyên 3,49 ± 0,78 3,07 ± 0,96 quy khoa phòng > 0,05 3,20 ± 1,00 c s 3,29 ± 0,84 3,68 ± 1,02 nh > 0,05 3,63 ± 0,85 6 Th i gian ch 2,88 ± 0,98 3,33 ± 0,94... 0,64 > 0,05 3,13 ± 0,83 > 0,05 3,46 ± 0,89 3,33 ± 0,49 > 0,05 3,27 ± 0,88 > 0,05 3,60 ± 0,51 < 0,05 3,60 ± 0,83 > 0,05 3,20 ± 0,86 > 0,05 2,76 ± 0,90 lý trong quá < 0,05 3,29 ± 1,07 khoa và làm XN 3,07 ± 0,80 3,79 ± 0,80 quy khoa phòng > 0,05 4,07 ± 0,77 cs 3,07 ± 0,70 2,89 ± 0,97 nh > 0,05 3,03 ± 0,99 6 Th i gian ch 3,00 ± 0,85 3,60 ± 0,82 i b nh 2,85 ± 1,01 3,69 ± 0,93 xúc v p 3,36 ± 0,92 1 Gi i thi... khác - 2.8 - - - - - - Thang Long University Library 14 2.9 1 Thông tin - nghiên - - - - - - - - - - - - - - - - khám - 15 Thông tin - - - - - - - - - - - - - - các - - - - - - - Th i gian ch s nh c - m sóc c a -T - - - - - - - - - Thang Long University Library 16 i trú Thông tin n % n % 59 59,0 86 43,0 41 41,0 114 57,0 155 51,7 < 40 31 31,0 109 54,5 140 46,7 40-60 50 50,0 83 41,5 133 44,3 >60 19 19,0 . thc, phng pháp quý báu trong sut qua trình hc tp, nghiên cu và hoàn thành đ tài này. Tôi xin bày t lòng bit n kính trong ti  Ch nhim b môn Khoa khoa hc sc. tr, chm sóc. ó lƠ s tin b khoa hc k thut, áp dng trang thit b hin đi vƠ ngh thut giao tip ng x [10]. K nng giao tip ca điu dng tt s giúp cho công vic chm sóc đc. lòng bit n ti gia đình và bn bè thân thit đã ht lòng giúp  tôi, đng viên tôi trong sut quá trình hc tp và hoàn thành đ tài này. HƠ Ni, ngƠy tháng nm 2013 
- Xem thêm -

Xem thêm: đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc người bệnh sau chích áp xe vú điều trị tại khoa sản nhiễm khuẩn, bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013, đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc người bệnh sau chích áp xe vú điều trị tại khoa sản nhiễm khuẩn, bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013, đặc điểm lâm sàng và kết quả chăm sóc người bệnh sau chích áp xe vú điều trị tại khoa sản nhiễm khuẩn, bệnh viện phụ sản trung ương năm 2013

Từ khóa liên quan