nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch

48 303 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 17:31

BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăTHNGăLONG ============0============ KHịAăLUNăTTăNGHIP NGHIÊNăCUăHIUăQUăCAăKHÁNGăSINHăDăPHọNGă TRONGăCHNăOÁNăVẨăCANăTHIPăNIăMCH Sinhăviênăthcăhin:ăăThăHin Mã sinh viên: B00233 ChuyênăngƠnh:ăiuădngăđaăkhoa HƠăNiăă2013 BăGIÁOăDCăVẨăẨOăTO TRNGăIăHCăTHNGăLONG KHOAăKHOAăHCăSCăKHE BăMỌNăIUăDNG ====0==== ăTHăHIN Mã sinh viên : B00233 NGHIÊNăCUăHIUăQUăCAăKHÁNGăSINHăDăPHọNGă TRONGăCHNăOÁNăVẨăCANăTHIPăNIăMCH ăTẨIăTTăNGHIPă:ăCăNHÂNăHăVLVH NgiăHDKH:ăThcăs.ăBácăsăăngăVităc HƠăNiă- Thángă11ănmă2013 HƠăNiă Thngă11/2013 Thang Long University Library  hoàn thành khóa lun tt nghip này, tôi đã nhn đc s giúp đ và to điu kin ca các cp lãnh đo, các Thy Cô và các bn đng nghip. Tôi xin bày t lòng bit n sâu sc ti tp th và cá nhân đã to điu kin giúp đ tôi trong quá trình hc tp và nghiên cu. Li đu tiên, tôi xin bày t lòng bit n ti Ban giám hiu, Phòng ào to - Trng i hc Thng Long đã to điu kin giúp đ tôi trong quá trình hc tp. Cho phép tôi đc t lòng bit n sâu sc đn GS.TS. Phm Th Minh c. Trng khoa Khoa Hc Sc Khe - Trng i Hc Thng Long , cùng các Thy, Cô B môn iu dng - Trng i hc Thng Long là nhng ngi đã m ra cho tôi mt con đng mi, trang b cho tôi nhng kin thc quý báu trong sut quá trình hc tp. Giúp tôi có mt hành trang vng bc hn trong tng lai. Chc chn rng tôi s không có đ điu kin đ hc tp và thc hin khóa lun nu không nhn đc s đng viên, hp tác và to mi điu kin t Ban giám đc và tp th Bác s, iu dng khoa Ni Tim mch - Vin Tim mch Quân i - Bnh vin Trung ng Quân đi 108. Tôi xin bày t lòng tri ân sâu sc ti i tá . PGS.TS. Phm Nguyên Sn; Thiu tá. ThS. BS. ng Vit c đã đnh hng hc tp, nghiên cu và tn tình hng dn đ tôi hoàn thành khóa lun. Tôi xin trân trng bit n các Thy, Cô trong Hi đng đã đóng góp nhng ý kin quý báu giúp tôi hoàn thành khóa lun. Cui cùng tôi xin gi li cm n chân thành ti gia đình, bn bè, anh ch em, cùng tp th lp KTC4 - Trng i hc Thng Long đã luôn là đim ta vng chc giúp đ tôi rt nhiu trong quá trình hc tp và hoàn thành khóa lun này. Hà Ni, tháng 11 nm 2013 Tác gi  Th Hin THUTăNGăVITăTT Tênăđyăđ Ký hiu vit tt áiătháoăđng T ng mch vành MV Kháng sinh d phòng KSDP Khángăsinhăđiu tr KST Nhim khun bnh vin NKBV Nhim khun vt m NKVM Nhiămáuăcătim NMCT Tngăhuyt áp THA Thang Long University Library MC LC Trangăphăbìa Liăcmăn Danh mc vit tt Mc lc Danh mc bng Danh mc hình Trang T VN  1 CHNGă1:ăTNG QUAN TÀI LIU 3 1.1. Nhim khun vt m 3 1.1.1. Tng quan nhim khun vt m 3 1.1.2. Nhng yu t nguyăcăliênăquanăđn NKVM [2] 3 1.2. Kháng sinh d phòng 6 1.2.1. Khái nim kháng sinh d phòng 6 1.2.2. Thuc dùng trong kháng sinh d phòng 7 1.3. Các k thut chnăđoánăvƠăcanăthip ni mch trong nghiên cu 7 1.3.1. K thut chp và can thipăđng mch vành [9] 7 1.3.2. K thutăthmădòăđin sinh lý tim và trit phá bng sóng tn s Radio [6] 9 1.3.3. K thutăđiu tr bnh lý tim bm sinh bng dng c [6] 10 1.4. Các nghiên cu kháng sinh d phòng trong chnăđoánăvƠăcanăthip ni mch 11 1.4.1. Các nghiên cu trên th gii 11 1.4.2. Các nghiên cu  Vit Nam 12 CHNGă2:ăIăTNGăVÀăPHNGăPHÁPăNGHIÊNăCU 13 2.1.ăiătng nghiên cu 13 2.2.ăPhngăphápănghiênăcu 13 2.2.1. Thit k nghiên cu 13 2.2.2. Ni dung nghiên cu 13 2.2.3.ăQuyătrìnhăđiuădng chun b bnhănhơnătrc th thut 15 2.2.4. Quy trình dùng kháng sinh d phòng trong nghiên cu 16 2.4. X lý s liu 17 CHNGă3:ăKT QU NGHIÊN CU 18 3.1.ăcăđim chung ca bnh nhân nghiên cu 18 3.1.1. Phân b tui và gii ca bnh nhân nghiên cu 18 3.1.2.ăcăđim bnh lý kt hp ca bnh nhân nghiên cu 18 3.1.3.ăcăđim ch đnh k thut chnăđoánăvƠăcanăthip ni mch bnh nhân nghiên cu 19 3.1.4 căđimăđánhăgiáăbnhănhơnătrc th thutătheoăthangăđim ASA 19 3.1.5 căđim phân loi phu thut ca bnh nhân nghiên cu 20 3.1.6 căđim các yu t đánhăgiáătìnhătrng nhim khunătrc th thut 20 3.2.ăcăđim dùng kháng sinh d phòng trong nghiên cu 21 3.2.1.ăcăđim quy trình dùng kháng sinh d phòng trong nghiên cu 21 3.2.2. So sánh hiu qu điu tr KSDPăđng ungăvƠăđng tiêm trong nghiên cu . 22 3.2.3.ăánhăgiáăhiu qu ca KSDP sau theo dõi 30 ngày 23 CHNGă4:ăBÀNăLUN 24 4.1.ăcăđim chung ca nhóm bnh nhân nghiên cu 24 4.2.ăcăđim dùng kháng sinh d phòng trong nghiên cu 26 4.3. Hiu qu ca kháng sinh d phòngăđng ungăvƠăđng tiêm trong nghiên cu 27 KT LUN 29 1.ăánhăgiáăđcăđim s dng kháng sinh d phòng  bnh nhân nghiên cu 29 2.ăánhăgiáăhiu qu ca kháng sinh d phòng trên bnh nhân nghiên cu 30 KIN NGH 31 TÀI LIU THAM KHO Ph lc 1: Bnh án nghiên cu Ph lc 2: Danh sách bnh nhân nghiên cu Thang Long University Library DANH MC CÁC BNG Trang Bngă1:ăThangăđimăASAăđánhăgiáătìnhătrng bnhănhơnătrc phu thut …. 4 Bng 2: Phân loi phu thut theo Altemeier 5 DANH MC CÁC HÌNH Trang Hìnhă1:ăng mchăquayăvƠăđng mchăđùi 8 Hình 2: K thut chpăđng mch vành và can thipănongăđt stent 9 Hìnhă3:ăngăvƠoăđng,ătnhămchăđùiăvƠădng c ca k thut 10 Hình 4: K thutăthmădòăđinăsinhălýătimăvƠăđiu tr bngănngălng tn s Radio 10 Hình 5: K thutăbítădùăthôngăliênănhăbng dng c 11 Hình 6: Chun b bnh nhân 14 Hình 7: Chun b các v tríăđng vào ca th thut 14 Hình 8: K thut chp và can thipăđng mch vành 15 1 TăVNă NhimăkhunăBnhăvină(NKBV)ălƠămtătrongăcácănguyênănhơnăhƠngăđuăđeă daăscăkheăcaăngiăbnh;ăkhôngăchălƠmătngătălătăvong,ătălăbinăchngăvƠă ngƠyănmăđiuătr,ăNKBVăcònălƠmătngămcăsădngăkhángăsinh,ăsăkhángăthucăcaă viăsinhăvt,ăchiăphíădùngăthucăvƠăđcăbitălƠmătngăgánhănngăbnhăttăchoăcăngiă bnhă vƠă hă thngă yăt.ă Trongă NKBV,ănhimăkhună vtă mă (NKVM)ă lƠă loiă nhimă khunărtăhayăgp.ăTiăM,ăhƠngănmăcóăkhongă2-5%ăNKVMătrongă16ătriuăcaăphuă thut,ăchimătălăthăhaiătrongăcácăloiăNKBV [22].ăVităNamălƠămtăQucăgiaăđangă phátătrin,ătălăNKVMăcaoăhnărtănhiuăsoăviănhngăncăphátătrin.ăNghiênăcu nmă2008ătiă8ăBnhăvinăphíaăBcăchoăthy,ătălăNKVMăhinămcălƠă10,5% [4].ăiuă traă ctă ngangă thángă 06/2010ă tiă Bnhă vină TQă 108ă choă thyă NKVMă chimă tiă 23,5%ăcácăloiăNKBV [7]. NgnăngaăNKVMălƠăđiuăkinăcnăthităđăphuăthutăđtă ktăqu,ăbaoăgm nhiuămtătrongătăchcăvƠăđiuăhƠnhăbnhăvinătătrangăb,ăhună luyn,ăkimănhimăđnăápădngăcácăkăthutăvôătrùng, trongăđóăkhángăsinhădăphòngălƠă mtătrongăcácăbinăphápăkătrên.ă Khángă sinhă dă phòngă (KSDP)ă lƠ điuă tră ngnă hnă btă đuă ngayă trcă phu thut,ălƠămtăbinăphápătrăgiúpătrongăthiăđimăcăth,ănhm gimăbtăkhiălngăviă khunăxơmănhimătrongăthiăgianăphuăthut [14].ăCácănghiênăcuătrênăthăgiiăvƠăVită Namăchoăthy,ănuăchúngătaăápădngăđúng, KSDP rtăcóăhiuăqu,ătităkimăvƠăanătoƠn. Trongă nhngă thpă kă gnă đơy,ă cùngă viă să phátă trină caă kinhă tă xƣă hiă vƠă nhngăthayăđiătrongăliăsng,ăcăcuămôăhìnhăbnhăttăvƠătăvongăđƣăthayăđiăcnăbn.ă BnhătimămchăđƣătrăthƠnhănguyênănhơnăhƠngăđuădnătiătăvongăvƠăđangătrăthƠnhă điădchăcaăthiăđi.ăuăthăkă20, tăvongădoăbnhătimămchăchăchimă10%,ăđnă đuăthăkă21ăconăsănƠyălƠă50%ăăcácăncăphátătrinăvƠă25%ăăcácăncăđangăphátă trin [11].ă Viă să phátă trină caă khoaă hcă kă thut,ă să dngă ngă thôngăquaă đngă mchămáuăđangălƠăphngăphápăchimăuăthăvtătriătrongăchnăđoánăvƠăđiuătrăcácă bnhălýătimămch.ăTiăcácătrungătơmătimămchăln,ăsălngăbnhănhơnăcóăchăđnhăvƠă đcăthcăhinăkăthutăkhôngăngngăgiaătngăviăcácă kăthutăchă yuănh:ăchp đngămchăvƠnh,ăcanăthipănongăvƠăđtăstentăđngămchăvƠnh;ăthmădòăđinăsinhălýă Thang Long University Library 2 tim vƠăđiuătrăbngănngălngăsóngătnăsăRadio;ăthôngătimăvƠăđiuătrăcácăbnhălýă timăbmăsinh Tuyănhiên,ăvicănghiênăcuăvătìnhătrngănhimăkhunăvƠăđángăgiáăhiuăquăcaă khángăsinhădăphòngătrongăchnăđoánăvƠăđiuătrăcanăthipăniămchăvnăchaăđcă quanătơm.ăHinăti,ăăVitănamăchaăcóăbáoăcáoănƠoănghiênăcuăvăvnăđănƠy.ăVìăvyă chúngătôiătinăhƠnhănghiênăcuăđătƠi: "NghiênăcuăhiuăquăcaăkhángăsinhădăphòngătrongăchnăđoánăvƠăđiuă trăcanăthipăniămch"ănhmăhai mcătiêu: 1. Mô t đc đim ca đi tng nghiên cu s dng kháng sinh d phòng trong chn đoán và điu tr can thip ni mch. 2. So sánh hiu qu điu tr kháng sinh d phòng đng ung vi kháng sinh d phòng đng tiêm trong chn đoán và điu tr can thip ni mch 3 CHNGă1:ăTNGăQUANăTẨIăLIU 1.1. Nhim khun vt m 1.1.1.ăTngăquanănhimăkhunăvtăm Nhim khun vt m (NKVM) là nhng nhim khun ti vt m xut hin trong vòng 30 ngày sau phu thutăđi vi các phu thut không cy ghép và trong vòng mtă nmă sauă phu thut vi các phu thut có cy ghép. Hin nay, theo các nghiên cu trên th gii và  VităNamăđu cho thy, NKVM là loi nhim khun bnh vin (NKBV) hay gp nht. Thngă kêă hƠngă nmă ti M có khong 2 - 5% NKVM trong 16 triu phu thutăhƠngănmă[22]. Nhim khun vt m lƠmătngăchiăphíăđiu tr, kéo dài thi gian nm vin và tình trng bnh tt cho bnhănhơn.ăNKVMăđnăthun làm kéo dài thi gian nm vin khong 7 - 10 ngày. Ti M,ăNKVMălƠmătng ngày nm vin trung bình là 7,4 ngày và giaă tngă chiă phíă trungă bìnhă t 400 - 26.000 USD/1 NKVM. Kt qu chi phí cho NKVM vào khong 130 - 845 triuăUSD/nmăvƠătng chi phí liên quan ti NKVM là hnă10ăt USD/ănm [22]. Ti Vit Nam, t l NKVMăcaoăhnăso vi nhngănc phát trin. Theo thngă kêănmă2010ăti Bnh vină Trungă ngă Quơnă đi 108, t l NKVM chim khong 23,5% các loiăNKBVăvƠăđng th 2 trong s các loi NKBV, sau nhim khună đng hô hp [7]. Kt qu nghiên cu ti Bnh vin Bch mai (2002), thi gian nm vinăvƠăchiăphíăđiu tr phát sinh do NKVM là 8,2 ngày và 2,0 triuăđng [1]. Tuy nhiên, vic áp dng tt các bin pháp phòng nga NKVM sau phu thut có th làm gim t 30 - 50%ăcácătrng hp NKVM. Các bin pháp bao gm: s dng đúngăkháng sinh d phòng; chun b phuătrng tt (co lông, tóc phù hpătrc phu thut, chun b da vùng phu thut: tm, sát trùng da); giám sát nhităđ,ăđng huyt, oxy trong sut cuc phu thut; thc hin tt quy trình vô trùng (ra tay, x lý dng c, k thutăgơyămê…);ăgiámăsátăvƠăphn hiăcácătrng hp NKVM sau phu thut choăbácăsăđiu tr;ăgiámăsátămôiătrng phòng m: v sinh, thông khí, nhân s [22]. 1.1.2.ăNhngăyuătănguyăcăliênăquanăđnăNKVM [2] 1.1.2.1. Yu t ngi bnh Thang Long University Library [...]... t ng lo i kháng sinh và m c c l a ch n theo kinh nghi m và t c a vi khu n nuôi c a theo k t qu ct v tm Theo khuy n cáo v i các ph u thu t s ch và s ch nhi m theo phân lo i c a Altemeier nên s d ng KSDP KSDP ph cs d dùng ph thu c t ng lo i kháng sinh sao cho n r ch da cao nh c lúc r ch da, th thu c kháng sinh ng ch c n duy nh t m t li u KSDP các ph u thu t kéo dài trên 4 gi ho ng máu m t trong ph u... Theo nghiên c u t i khoa ngo i th n kinh b nh vi n Ch R 2010, 100% các ph u thu t có s d c ph u thu t ti p t c s d ng kháng sinh này t 5 - 7 ngày sau ph u thu t m c dù không có NKVM và ph u thu t thu c lo i ph u thu t s ch và s ch nhi m [14], [15] dùng cephalosporin Aminoglycosides khô ancomycin kháng methicillin (MRSA), tuy nhiên không nên [14], [15] 1.3 Các k thu ch n oán và can thi n m trong nghiên. .. Kháng sinh d phòng S d ng kháng sinh trong ph u thu t luôn là v th gi th i s c quan tâm trên i Vi t Nam S d ng kháng sinh trong ph u thu t, th thu t nh m m u tr các nhi m khu n v t m d phòng các nhi m khu n v t m không x y ra khi qu [14], [15] V i các nhi m khu n v t m ho c v i các ph u thu t nhi m và b n (theo phân lo i c a Altemeier, b t bu c ph i s d u tr s u tr Thôn ng kháng c s d ng t i thi u... là 18,3% [9] 24 [18] a Mohamed Daabiss [18] Trong nghiên [16], [21] n, KSDP - ính C- 25 Thang Long University Library Ngh - [5] [5] kh nh nhân (3,3%) 26 2 h - : - - - máu CRP t c 7,69 ± 2,43 và 27 Thang Long University Library 8,34 ± 2,92 11,3 ± 8,76 và 14,3 ± 8,62; 14,7 ± 18,11 và 15,4 ± 14,41 0,042 ± 0,02 và 0,047 ± 0,05; 0,038 ± 0,03 và 0,046 ± 0,04)] Trong - 28 ng kê (p > 0,05) - - - i , - -T t... m ng m B nh nhân trong tình tr ng b nh n trong vòng 24 gi ng b dùng hóa ch t kh khu th i gian ho thu t, không c m không t t: không t m b ng xà phòng kh khu n, v sinh kh khu n vùng r - c ph u thu t [18] c bi t là không dùng ch ph m v sinh tay ch a c n - Chu n b b nh, th vong cao ng - Kh khu n tay ngo ch ng c ph u thu t B 1.1.2.2 Y u t nh o lông m và k thu t u ki n ph u thu ngo i khoa và b m t thi t b... 30 - 30 2.2 Ph ng pháp nghiên c t ngang, và có so sánh 2.2.2.1 * - âm - : eatinine, cholesterol, 4 - 10 g/l) g: < 10mm) + CRP: C- âm tính) 13 Thang Long University Library + PCT: 0 - 0,05 ng/ml) - Hình 6: Chu n b b nh nhân - Hình 7: Chu n b các v ng vào c a th thu t 14 - Hình 8: K thu t ch p và can thi ng m ch vành - - + CRP: C-Reactive Protein + PCT: Procalcitonin - n - Xà phòng sát khu n dùng cho... li u kháng sinh ngay sau ph u thu t KSDP hi và s ch nhi m còn r t h n ch th m c áp d ng i v i ph u thu t s ch Vi t Nam, h u h t t i các chuyên khoa t i các b nh u tr im phòng, t c là c s d ng sau ph u thu t t i 5 - 7 ngày sau m c dù không có nhi m khu n v t m v i m s d m khu n v t m x y ra, ho c có c lúc ph u thu 6 n kéo dài t i 5 - 7 ngày sau ph u thu t Vi c l m d ng kháng sinh này s d u tr sinh c... soát ch m b o vô khu ng bu ng k thu t b ô nhi m ho nh k 4 c v sinh tay c - D ng c y t : Khôn ho m b o vô khu n do ch , s d ng d ng c ng ti t khu n, kh khu n c vô khu n - Không tuân th nguyên t c vô khu n trong bu ng ph u thu vi sinh v t ô nhi m: ra vào bu ng k thu ng nh, không mang ho c mang n che ch nh, không v sinh tay/ không thay ng ch m vào b m ng 1.1.2.3 Y u t ph u thu t - Th i gian ph u thu t:... ti t ni u ho c trên da - p nát - ng: do n ng cao trong máu t u ki n thu n l vi khu n phát tri n khi xâm nh p vào v t m - Nghi n thu ch và thi - Suy gi m mi n d ng t i ch d ng các thu c c ch mi n d ch - Béo phì ho ng - B nh nhân n ng vi sinh v Tình tr ng b nh c ph u thu t càng n cao Theo phân lo i c a H i Gây mê M , b nh nhân ph u thu m ASA (Ameirican m có t l NKVM cao nh t m ASA Tiêu chu n phân lo... Thang Long University Library - vành p; am : Dùng qua ng m ng m 8 à Hình 2: K thu t ch ng m ch vành và can thi t stent n : - - - - ng, - 9 Thang Long University Library ng c c a k thu t Radio theo quy trình Hình 4: K thu u tr b 10 ng t n s Radio - nhau Hình 5: K thu ng d ng c 1 [21] [17] 11 Thang Long University Library [23] Leroy [19] kh [1], [2], [3], [4] : quá t 12 2.1 it nghiên c 60 - - tháng 4/ 2013 . tng nghiên cu s dng kháng sinh d phòng trong chn đoán và điu tr can thip ni mch. 2. So sánh hiu qu điu tr kháng sinh d phòng đng ung vi kháng sinh d phòng đng tiêm trong. [2] 3 1.2. Kháng sinh d phòng 6 1.2.1. Khái nim kháng sinh d phòng 6 1.2.2. Thuc dùng trong kháng sinh d phòng 7 1.3. Các k thut chn đoán vƠ can thip ni mch trong nghiên cu 7. chung ca nhóm bnh nhân nghiên cu 24 4.2.ăcăđim dùng kháng sinh d phòng trong nghiên cu 26 4.3. Hiu qu ca kháng sinh d phòng đng ungăvƠăđng tiêm trong nghiên cu 27 KT LUN
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch, nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch, nghiên cứu hiệu quả của kháng sinh dự phòng trong chẩn đoán và can thiệp nội mạch

Từ khóa liên quan