Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá

113 626 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 12:57

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÂÒ TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðỖ THỊ HỒNG NHUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT HUYỆN ðÔNG SƠN, TỈNH THANH HÓA CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mà SỐ : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. NGUYỄN ðÌNH BỒNG Hà Nội, 2013 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực và chưa từng ñược ai công bố trong bất kì công trình nào khác. Tôi xin cam ñoan các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc./. Tác giả luận văn ðỗ Thị Hồng Nhung Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… ii LỜI CÁM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự giúp ñỡ, những ý kiến ñóng góp, chỉ bảo quý báu của các thầy giáo, cô giáo trong Bộ môn Quản lý ðất ñai, Khoa Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý ñào tạo trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. ðể ñạt kết quả nghiên cứu này, ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi nhận ñược sự hướng dẫn chu ñáo, tận tình của thầy giáo TS. Nguyễn ðình Bồng trong suốt thời gian nghiên cứu và viết luận văn. Tôi cũng nhận ñược sự giúp ñỡ của các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất, các phòng ban của UBND huyện ðông Sơn và UBND các xã nghiên cứu. ðồng thời sự ñộng viên, tạo mọi ñiều kiện của anh chị em, bạn bè ñồng nghiệp, gia ñình và sự nhiệt tình tham gia phỏng vấn của các hộ dân. Với tấm lòng biết ơn, tôi xin chân thành cám ơn mọi sự giúp ñỡ quý báu ñó! Tác giả luận văn ðỗ Thị Hồng Nhung Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iii MỤC LỤC Lời cam ñoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục bảng vi Danh mục hình vii Danh mục viết tắt viii MỞ ðẦU 1 Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. ðất ñai bất ñộng sản và thị trường bất ñộng sản 3 1.1.1. Khái niệm về ñất ñai, bất ñộng sản, thị trường bất ñộng sản 3 1.1.2. ðăng ký ñất ñai, bất ñộng sản 8 1.2 Hệ thống ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản và VPðKQSDð ở Việt Nam 11 1.2.1 Hệ thống ñăng ký ñất ñai 11 1.2.2. Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất 14 1.3. Mô hình tổ chức ñăng ký ñất ñai, bất ñộng sản ở một số nước 21 1.3.1. Australia: ðăng ký quyền (hệ thống Toren) 21 1.3.2. Cộng hòa Pháp 23 1.3.3. Thụy ðiển 25 1.4. Thực trạng hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất ở nước ta. 27 1.4.1. Tình hình thành lập 27 1.4.2. Tổ chức bộ máy và cán bộ của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 29 1.4.3 ðánh giá chung về tình hình hoạt ñộng của VPðKQSDð 34 1.4.4 Thực trạng hoạt ñộng của VPðKQSD ñất tỉnh Thanh Hoá 36 Chương 2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1. ðối tượng nghiên cứu 41 2.2. Phạm vi nghiên cứu 41 2.2.1. Không gian nghiên cứu 41 2.2.2. Thời gian nghiên cứu 41 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… iv 2.3. Nội dung nghiên cứu 41 2.3.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 41 2.3.2 Thực trạng hoạt ñộng của VPðKQSSð huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá 41 2.3.3 ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của VPðKQSDð. 41 2.4. Phương pháp nghiên cứu 41 2.4.1 Phương pháp ñiều tra, thu thập số liệu. 41 2.4.2. Phương pháp ñiều tra ngoại nghiệp và khảo sát thực ñịa 42 2.4.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu 42 2.4.4. Phương pháp so sánh 43 2.4.5 Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia 43 Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 44 3.1. ðiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của huyện ðông Sơn 44 3.1.1. ðặc ñiểm ñiều kiện tự nhiên 44 3.1.2. ðặc ñiểm kinh tế - xã hội 48 3.2. Tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai 55 3.2.1. Hiện trạng sử dụng ñất 55 3.2.2. Tình hình quản lý ñất ñai (từ khi có Luật ðất ñai 2003 ñến nay) 57 3.3. Thực trạng hoạt ñộng của VPðKQSDð huyện ðông Sơn. 60 3.3.1. Tổ chức bộ máy 60 3.3.2. Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất 63 3.4. ðánh giá hoạt ñộng của VPðK huyện ðông Sơn 76 3.4.1 Thông tin chung về các hộ gia ñình trên ñịa bàn nghiên cứu 76 3.4.2. Mức ñộ tiếp nhận các thủ tục hành chính công khai 79 3.4.2. Thời gian thực hiện các thủ tục 80 3.4.3. Mức ñộ hướng dẫn công dân lập hồ sơ của cán bộ 83 3.4.4. Các khoản lệ phí phải ñóng 84 3.4.5. Nhận xét 85 3.5. Nguyên nhân làm hạn chế hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 86 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… v 3.5.1. Chính sách pháp luật ñất ñai 86 3.5.2. Chức năng, nhiệm vụ 87 3.5.3. Tổ chức, cơ chế hoạt ñộng 88 3.5.4. ðối tượng giải quyết 88 3.6. ðề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất. 89 3.6.1. Giải pháp về chính sách pháp luật 89 3.6.2. Giải pháp về tổ chức 89 3.6.3. Giải pháp về nhân lực 90 3.6.4. Giải pháp về nghiệp vụ 90 3.6.5. Giải pháp về ñầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật 90 3.6.6. Giải pháp về cơ chế 91 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vi DANH MỤC BẢNG Stt Tên bảng Trang Bảng 1.1. Tình hình thành lập VPðKQSDð các cấp 28 Bảng 1.2. Nguồn nhân lực của VPðK theo chuyên môn. 30 Bảng 1.3. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSDð cả nước 34 Bảng 1.4. Nguồn nhân lực, thiết bị của VPðK trên ñịa bàn tỉnh Thanh Hoá 37 Bảng 3.1. Chỉ tiêu kinh tế xã hội huyện ðông Sơn giai ñoạn 2006 – 2012…….48 Bảng 3.2. Biến ñộng dân số huyện ðông Sơn giai ñoạn 2006 – 2012 52 Bảng 3.3. Hiện trạng sử dụng ñất của huyện ðông Sơn năm 2012…………….55 Bảng 3.4. Hồ sơ và thủ tục xử lý hồ sơ 65 Bảng 3.5. Hồ sơ chuyển quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất của hộ gia ñình, cá nhân 67 Bảng 3.6. Kết quả cấp giấy chứng nhận QSDð giai ñoạn 2006 - 2012 70 Bảng 3.7. Kết quả chỉnh lý biến ñộng sử dụng ñất năm 2012 72 Bảng 3.8. Tình hình quản lý hồ sơ ñịa chính của huyện ðông Sơn 74 Bảng 3.9. Thông tin chung về hộ gia ñình tại ñịa bàn ñiều tra. 77 Bảng 3.10. Tình hình cấp GCN của hộ gia ñình tại ñịa bàn ñiều tra 78 Bảng 3.11. Nhu cầu của hộ gia ñình ñến thực hiện các thủ tục hành chính về quản lý ñất ñai tại VPðK 79 Bảng 3.12. Mức ñộ tiếp nhận thủ tục hành chính công khai 80 Bảng 3.13. ðánh giá tiến ñộ giải quyết hồ sơ của VPðK 82 Bảng 3.14. ðánh giá mức ñộ hướng dẫn của cán bộ 83 Bảng 3.15. ðánh giá các khoản chi phí ngoài quy ñịnh. 85 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… vii DANH MỤC HÌNH Stt Tên hình Trang Hình 1.1 Sơ ñồ Vị trí VPðK trong hệ thống cơ quản lý nhà nước về ñất ñai 19 Hình 1.2 Sơ ñồ Mô hình tổ chức VPðKQSDð Thanh Hoá 37 Hình 3.1. Biến ñộng sử dụng ñất giai ñoạn 2006 - 2012 57 Hình 3.2. Sự phối hợp các bộ phận của VPðKQSDð huyện ðông Sơn. 63 Hình 3.3. Sơ ñồ Quy trình ñăng ký cấp GCNQSDð lần ñầu. 64 Hình 3.4. Sơ ñồ Quy trình thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng ñất. 66 Hình 3.5. Sơ ñồ Quy trình ñăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất. 67 Hình 3.6 Sơ ñồ quy trình xóa ñăng ký thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với ñất. 68 Hình 3.7. Biểu ñồ tỷ lệ % cấp GCNQSDð giai ñoạn 2006 - 2012 69 Hình 3.8. Công khai thủ tục hành chính quản lý ñất ñai. 82 Hình 3.9. Hướng dẫn công dân lập hồ sơ và trả kết quả 84 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Stt Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ 1 BðS Bất ñộng sản 2 BNV Bộ nội vụ 3 BTC Bộ tài chính 4 BTNMT Bộ tài nguyên và môi trường 5 BTP Bộ tư pháp 6 CNH-HðH Công nghiệp hóa - Hiện ñạị hóa 7 GCNQSDð Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 8 HSðC Hồ sơ ñịa chính 9 PTTH Phổ thông trung học 10 QSDð Quyền sử dụng ñất 11 SDð Sử dụng ñất 12 STNMT Sở Tài nguyên và môi trường 13 TN&MT Tài nguyên và môi trường 14 TTBðS Thị trường bất ñộng sản 15 TTLT Thông tư liên tịch 16 UBND Ủy ban nhân dân 17 VPðKðð Văn phòng ñăng ký ñất ñai 18 VPðKQSDð Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sỹ khoa học Nông nghiệp ……………………… 1 MỞ ðẦU * Tính cấp thiết của ñề tài ðất ñai là tài nguyên vô cùng quý giá là tư liệu sản xuất ñặc biệt, là thành phần quan trọng của của môi trường sống. Các Nhà nước ñều quan tâm tới ñất ñai và quản lý ñất ñai với mục ñích củng cố quyền thống trị, thu thuế, bảo vệ lợi ích hợp pháp của công dân. ðăng ký Nhà nước về ñất ñai (Sau ñây gọi tắt là ðKðð) là một trong những nội dung quan trọng của quản lý nhà nước về ñất ñai. Việc ðKðð có ý nghĩa: các quyền về ñất ñai ñược bảo ñảm bởi nhà nước, liên quan ñến tính tin cậy, sự nhất quán và tập trung, thống nhất của dữ liệu ñịa chính. ðKðð là một công cụ của nhà nước ñể bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích cộng ñồng cũng như lợi ích của người sử dụng ñất. Lợi ích ñối với nhà nước và xã hội: Phục vụ thu thuế sử dụng ñất, thuế tài sản, thuế sản xuất nông nghiệp, thuế chuyển nhượng; cung cấp tư liệu phục vụ các chương trình cải cách ñất ñai, bản thân việc triển khai một hệ thống ñăng ký ñất ñai cũng là một cải cách pháp luật; giám sát giao dịch ñất ñai; Phục vụ quy hoạch; Phục vụ quản lý trật tự trị an. Lợi ích ñối với công dân: Tăng cường sự an toàn về chủ quyền ñối với bất ñộng sản; Khuyến khích ñầu tư cá nhân; Mở rộng khả năng vay vốn (thế chấp); Hỗ trợ các giao dịch về bất ñộng sản; Giảm tranh chấp ñất ñai. Hệ thống ðKðð hiện tại của Việt Nam ñang chịu một sức ép ngày càng lớn, từ yêu cầu hỗ trợ sự phát triển của thị trường bất ñộng sản và cung cấp khuôn khổ pháp lý ñể tăng thu hút ñầu tư. Từ khi Luật ðất ñai năm 2003 có hiệu lực, với hệ thống Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất (sau ñây gọi tắt là VPðKQSDð) ñược thiết lập ở cấp tỉnh và cấp huyện, cùng với việc thực hiện cải cách hành chính chính theo cơ chế “một cửa”; các cấp, các ngành ñã có nhiều nỗ lực trong việc ñơn giản hóa các thủ tục hành chính trong công tác ñăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất (sau ñây gọi tắt là GCNQSDð) ñối với các ñối tượng sử dụng ñất: tổ chức, hộ gia ñình cá nhân, cộng ñồng dân cư, người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng ñất ở Việt Nam với tinh thần công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí cho tổ chức, công dân có nhu cầu giao dịch. Tuy nhiên, việc cung ứng các dịch vụ về ñăng ký, cấp GCNQSDð vẫn là một trong những vấn ñề [...]... ký văn t giao d ch là m t h th ng ñăng ký mà ñ i tư ng ñăng ký là b n thân các văn t giao d ch Khi ñăng ký, các văn t giao d ch có th ñư c sao chép nguyên văn ho c trích sao nh ng n i dung quan tr ng vào s ñăng ký Do tính ch t và giá tr pháp lý c a văn t giao d ch, dù ñư c ñăng ký hay không ñăng ký văn t giao d ch không th là ch ng c pháp lý kh ng ñ nh quy n h p pháp ñ i v i b t ñ ng s n ð ñ m b o an... ñăng ký, c p GCNQSDð v n g p nhi u khó khăn, b t c p Trư c tình hình trên, trong khuôn kh yêu c u th c hi n lu n văn t t nghi p cao h c ngành Qu n lý ñ t ñai, trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i, Em l a ch n th c hi n ñ tài: “Th c tr ng và gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá nh m nghiên c u, ñánh giá th c tr ng và ñ xu t các gi i pháp, ... gi i pháp nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá trong giai ño n t i - Yêu c u + ðánh giá ñư c ñúng th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t trong ph m vi nghiên c u; + Các s li u ñi u tra, thu th p ph i ñ m b o ñ chính xác, tin c y; + ð tài ph i ñ m b o tính khoa h c và th c ti n Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn. .. thành ph tr c thu c Trung ương quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c S TN&MT và thành l p các chi nhánh c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t t i các ñ a bàn c n thi t; UBND huy n, th xã, thành ph thu c t nh căn c vào nhu c u ñăng ký quy n s d ng ñ t trên ñ a bàn quy t ñ nh thành l p Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t thu c Phòng TN&MT ( Chính ph , 2004) Như v y, Ngh ñ nh ñã... m t b ph n c a Văn phòng ñăng ký trung ương, nhi m v c a Văn phòng th c hi n ñăng ký quy n ñ t ñai theo H th ng Torrens bao g m c các phương ti n tra c u, h th ng thông tin ñ t ñai và các nhi m v ñăng ký khác Hi n nay, t t c b t ñ ng s n ñã ñăng ký t i Northern Territory ñ u thu c hình th c ñăng ký quy n theo Torrens Trong h th ng Torrens, s ñăng ký là t p h p c a các b n ghi ñăng ký và các b n ghi... Australia: ðăng ký quy n (h th ng Toren) T i Australia vi c ñăng ký BðS do các cơ quan chính ph các Bang th c hi n Các cơ quan này là các cơ quan ðKðð, Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai, cơ quan qu n lý ñ t ñai ho c cơ quan thông tin ñ t ñai Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 21 1.3.1.1 Văn phòng ñăng ký quy n ñ t ñai c a Northern Territory Văn phòng ñăng ký quy... pháp, nâng cao hi u qu ho t ñ ng c a VPðKQSDð, góp ph n gi i quy t tình tr ng b t c p, t n ñ ng h sơ ñăng ký ñ t ñai, c a ñ a bàn nghiên c u theo tinh th n c i cách th t c hành chính ñã và ñang ñư c các c p các ngành quan tâm th c hi n * M c ñích và yêu c u và ph m vi nghiên c u c a ñ tài - M c ñích + ðánh giá th c tr ng ho t ñ ng c a Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t huy n ðông Sơn, t nh Thanh Hoá. .. ñăng ký ñ t ñai “Cơ quan qu n lý ñ t ñai ñ a phương có Văn phòng ñăng ký quy n s d ng ñ t là cơ quan d ch v công th c hi n ch c năng qu n lý h sơ ñ a chính Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i – Lu n văn th c s khoa h c Nông nghi p ……………………… 13 g c, ch nh lý th ng nh t h sơ ñ a chính, ph c v ngư i s d ng ñ t th c hi n các quy n và nghĩa v ’’ 1.2.2 Văn phòng ðăng ký quy n s d ng ñ t 1.2.2.1 Cơ s pháp lý... giao d ch Văn t mua bán có th không có ngư i làm ch ng, có th có ngư i làm ch ng, có th do ngư i ñ i di n chính quy n xác nh n Tuy nhiên, văn t trên không th là b ng ch ng pháp lý v vi c bên bán có quy n s h u ho c s d ng h p pháp ñ i v i nhà và ñ t ñem ra mua bán - ðăng ký văn t giao d ch là hình th c ñăng ký v i m c ñích ph c v các giao d ch, ch y u là mua bán b t ñ ng s n H th ng ñăng ký văn t giao... h u nhà và các tài s n khác g n li n v i ñ t (B TNMT, 2009) d) Nh n xét chung v cơ s pháp lý vi c t ch c và ho t ñ ng c a VPðK V t ng th thì vi c Nhà nư c ban hành các quy ñ nh liên quan ñ n VPðK trong h th ng văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành tuy không nhi u nhưng ñư c xem là tương ñ i ñ y ñ ðây là căn c pháp lý ban ñ u ñ thành l p và ñưa các VPðK ñi vào ho t ñ ng Tuy nhiên, các văn b n pháp quy . chọn thực hiện ñề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá nhằm nghiên cứu, ñánh giá thực trạng và ñề. ñất huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá từ khi ñược thành lập ñến nay. + ðề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất huyện ðông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. DỤC VÀ ðÂÒ TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ðỖ THỊ HỒNG NHUNG THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ðỘNG CỦA VĂN PHÒNG ðĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT HUYỆN ðÔNG SƠN, TỈNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá, Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện đông sơn tỉnh thanh hoá, Chương 1.Tổng quan tài liệu, Chương 2.Nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3.Kết quả và thảo luận, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn