tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

4 402 3
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/01/2015, 00:44

VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN HỒ XUÂN THẮNG (*)  Trong bà   í  ABSTRACT In this article, the author emphasizes the necessity of training Law, especially business laws in the context of integrating into regional and world economy in Vietnam. By differentiating branches of business laws and commercial laws from economic laws in legal science, the author initiates a sketch of training program for Bachelor of Law in Saigon University. 1.   -         Thành   , v.v.                               2.     (*) TS, Khoa Lu                     ASEAN.                               nhà                         /     pháp lí    mô hình     cho  c   -                                             doanh (                   - - h; - pháp -   í   nhà    cách t    -    lí                       áp lí      Hoa  lí    ch                  3.     Thành   T    1.  (2001), ,    . 3. R.Robert Rosenberg,   4. T , Nxb. Công an nhân dân,   (2007),  ,  TP.HCM. .   T    1.  (2 001) , ,    .
- Xem thêm -

Xem thêm: tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN, tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN, tạp chí khoa học: VỀ VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH LUẬT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

Từ khóa liên quan