hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHÍNH NHÁNH đà NẴNG

26 534 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 19:26

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGUYỄN XUÂN HUY HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM, CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng- Năm 2013 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. VÕ THỊ THÚY ANH Phản biện 1: PGS. TS. LÂM CHÍ DŨNG Phản biện 2: PGS. TS. ĐỖ TẤT NGỌC Luận văn đã được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 17 tháng 12 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn tại: Trung tâm Thông tin - H ọc liệu, Đại học Đà Nẵng Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) là một trong những hình thức cấp tín dụng truyền thống và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho ngân hàng, đồng thời nó cũng là hoạt động có rủi ro cao nhất. Trong quá trình cho vay, ngân hàng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro, trong đó rủi ro lớn nhất chính là rủi ro tín dụng. Trong những năm gần đây, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có nhiều rủi ro làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Chi nhánh. Do đó, việc hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay, đặc biệt là đối với khách hàng doanh nghiệp sẽ góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng nói riêng và hiệu quả kinh doanh nói chung của Chi nhánh. Chính vì lý do trên tôi quyết định chọn đề tài “Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu 3 vấn đề cơ bản sau: - Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. - Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. - Đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghi ệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 2 3. Câu hỏi nghiên cứu - Các ngân hàng thương mại có thể sử dụng những biện pháp nào để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp? Các tiêu chí để đánh giá kết quả của công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp? - Công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng có những ưu, nhược điểm gì? Do những nguyên nhân nào gây ra? - Để hoàn thiện công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp thì Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng cần thực hiện những giải pháp nào? 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Đề tài tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Nghiên cứu thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng và đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. - Về thời gian: nghiên cứu thực trạng giai đoạn 2010-2012 và đề xuất giải pháp trong những năm kế tiếp. 5. Phương pháp nghiên cứu - Luận văn đi từ lý luận đến thực tiễn dựa trên nền tảng lý luận h ạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay của ngân hàng thương mại và kế thừa những đề tài nghiên cứu có liên quan để vận dụng vào một chi 3 nhánh cụ thể. - Trong quá trình nghiên cứu, luận văn vận dụng kết hợp các phương pháp cụ thể như: thống kê, so sánh, tổng hợp để phân tích thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Một là, hệ thống hóa và khái quát hóa các lý luận cơ bản liên quan đến vấn đề hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp. - Hai là, từ việc phân tích, đánh giá để rút ra những nhận xét, kết luận về thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Nêu ra được những nguyên nhân và những vấn đề cần giải quyết. - Ba là, trên cơ sở các phân tích, đánh giá thực trạng đó đề xuất các giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đến mức thấp nhất. 7. Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu và kết luận thì luận văn gồm 3 chương Chương 1: Cơ sở lý luận về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Chương 3: Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. 8. Tổng quan tài liệu 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI [ 1.1. HOẠT ĐỘNG CHO VAY VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm về cho vay Để tìm hiểu khái niệm cho vay trước hết phải hiểu được khái niệm tín dụng là gì? Tín dụng là một phạm trù kinh tế đã tồn tại qua nhiều hình thái xã hội khác nhau. Nếu hiểu theo nghĩa hẹp thì tín dụng là sự vay mượn vốn trên nguyên tắc có hoàn trả, trong đó, hai chủ thể là người đi vay và người cho vay sẽ thoả thuận theo một thời hạn nợ và một mức lãi cụ thể. Nếu hiểu theo nghĩa rộng thì tín dụng là sự vận động của vốn từ nơi thừa đến nơi thiếu theo nguyên tắc hoàn trả. Tín dụng là mối quan hệ giao dịch giữa hai chủ thể, trong đó một bên chuyển giao tiền hoặc tài sản cho bên kia sử dụng trong một thời gian nhất định, đồng thời bên nhận tiền hoặc tài sản cam kết hoàn trả theo thời hạn đã thoả thuận. Với cách hiểu như trên, có các hình thức cấp tín dụng là cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác, trong đó: Cho vay là một hình thức cấp tín dụng, theo đó Tổ chức tín dụng giao cho khách hàng sử dụng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nh ất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi”. 5 1.1.2. Nguyên tắc cho vay của ngân hàng Hoạt động cho vay của NHTM dựa trên một số nguyên tắc nhất định nhằm đảm bảo tính an toàn và khả năng sinh lời. Các nguyên tắc đó là: • Khách hàng vay vốn phải cam kết sử dụng vốn vay theo đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. • Khách hàng vay vốn phải cam kết hoàn trả nợ gốc và lãi vốn vay đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng. • Khách hàng phải có bảo đảm theo quy định của ngân hàng. 1.1.3. Phân loại cho vay của ngân hàng thương mại Tuỳ theo tiêu chí phân loại mà cho vay có các hình thức như sau: a. Căn cứ theo phương thức cho vay Cho vay từng lần; Cho vay theo hạn mức tín dụng; Cho vay theo dự án đầu tư; Cho vay theo hạn mức thấu chi; Cho vay trả góp; Cho vay hợp vốn; Cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tín dụng; Các phương thức cho vay khác. b. Căn cứ vào thời hạn cho vay Cho vay ngắn hạn; trung hạn; dài hạn. c. Căn cứ vào mức độ tín nhiệm đối với khách hàng Cho vay có bảo đảm bằng tài sản; Cho vay không có bảo đảm bằng tài sản. 1.1.4. Rủi ro tín dụng trong cho vay a. Khái niệm rủi ro tín dụng trong cho vay Rủi ro tín dụng là loại rủi ro phát sinh trong quá trình cấp tín d ụng của ngân hàng, biểu hiện trên thực tế qua việc khách hàng không trả được nợ hoặc trả nợ không đúng hạn cho ngân hàng. 6 Rủi ro tín dụng trong cho vay là rủi ro về sự tổn thất tài chính xuất phát từ việc người đi vay không thực hiện nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn theo cam kết hoặc mất khả năng thanh toán. b. Phân loại rủi ro tín dụng trong cho vay - Nếu căn cứ vào nguồn gốc phát sinh rủi ro: Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro giao dịch, rủi ro danh mục. - Nếu phân loại theo tính khách quan, chủ quan của nguyên nhân gây ra rủi ro: Rủi ro tín dụng bao gồm rủi ro khách quan và rủi ro chủ quan. c. Hậu quả của rủi ro tín dụng trong cho vay Rủi ro tín dụng luôn đem đến hậu quả khó lường đối với nền kinh tế nói chung và đối với ngân hàng nói riêng. d. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng • Nguyên nhân khách quan • Nguyên nhân chủ quan 1.2. HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.2.1. Khách hàng doanh nghiệp của NHTM a. Khái niệm doanh nghiệp Có nhiều quan điểm khác nhau về doanh nghiệp tuỳ theo góc độ nghiên cứu. Tuy nhiên, xét một cách khái quát, doanh nghiệp được hiểu như sau: “Doanh nghiệp là một đơn vị sản xuất kinh doanh được tổ chức, nhằm tạo ra sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên thị trường, thông qua đó để tối đa hóa lợi nhuận trên cơ sở tôn tr ọng luật pháp của nhà nước và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng”. 7 Theo Luật doanh nghiệp 2005 “Doanh nghiệp là tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh”. b. Đặc điểm khách hàng doanh nghiệp c. Đặc điểm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp dễ phát sinh. - Hậu quả rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp thường lớn. - Khi phát sinh rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp, việc xử lý rủi ro thường khó khăn hơn. 1.2.2. Quan điểm và nội dung hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của NHTM Theo cách hiểu thông thường thì hạn chế là các hoạt động nhằm phòng ngừa để giảm thiểu khả năng xảy ra sự việc không mong muốn nào đó và đưa ra các biện pháp xử lý sự việc đó khi đã xảy ra nhằm giảm thiểu tổn thất. Với cách hiểu như trên, hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay là các hoạt động mà ngân hàng đưa ra nhằm phòng ngừa để giảm thiểu khả năng xuất hiện rủi ro tín dụng trong cho vay và đưa ra các biện pháp xử lý khi rủi ro tín dụng đã xảy ra nhằm giảm thiểu tổn thất. Với quan niệm đó, việc hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại các ngân hàng thương mại bao gồm các biện pháp nhằm phòng ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghi ệp. 8 a. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp, trước hết ngân hàng cần thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay, cụ thể: - Xây dựng chiến lược quản trị rủi ro tín dụng; - Xây dựng chính sách tín dụng hợp lý, khả thi; - Thực hiện tốt công tác phân tích tín dụng; - Thiết lập hợp đồng tín dụng hoàn chỉnh; - Xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp phù hợp; - Thực hiện chính sách bảo đảm tiền vay hợp lý, đảm bảo thu hồi nợ vay khi phát sinh rủi ro tín dụng; - Thực hiện tốt quy trình kiểm tra, giám sát tín dụng; - Phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro; b. Biện pháp xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Bên cạnh các biện pháp để phòng ngừa rủi ro, khi rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp xảy ra làm phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu, ngân hàng sẽ thực hiện các biện pháp xử lý nhằm đảm bảo thu hồi nợ như sau: - Cho vay duy trì hoạt động doanh nghiệp; - Tái cấu trúc các khoản nợ: - Xử lý tài sản bảo đảm tiền vay; - Khởi kiện ra tòa để thu hồi nợ; - S ử dụng dự phòng rủi ro để xử lý; - Bán các khoản nợ; [...]... kinh doanh của người đứng đầu doanh nghiệp; CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH... RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG TRONG THỜI GIAN ĐẾN 3.2 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.2.1 Tổ chức thực hiện tốt công tác nhận diện, cảnh báo rủi ro nhằm phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay một cách có hiệu quả Việc nhận diện, cảnh báo rủi. .. trong cho vay doanh nghiệp phân theo kỳ hạn Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh tăng lên ở cả ngắn hạn lẫn trung, dài hạn Tuy nhiên, cho vay trung, dài hạn có rủi ro cao hơn - Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp phân theo loại hình doanh nghiệp Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh khá cao, xảy ra ở cả DNNN và DNNQD Tuy nhiên, cho vay DNNN có mức độ rủi ro. .. Chi nhánh đã bán 2 khoản nợ cho Công ty 14 mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp - Bộ Tài chính với giá bán bằng 30% số dư nợ gốc 2.3 KẾT QUẢ CÔNG TÁC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.3.1 Đánh giá kết quả hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng a Tình hình rủi ro tín dụng trong cho. .. cao hơn - Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp phân theo ngành kinh tế 15 Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tập trung ở 3 ngành kinh tế, đó là thương mại dịch vụ, xây dựng và công nghiệp chế biến Trong đó, ngành xây dựng và công nghiệp chế biến có rủi ro tương đối cao b Mức giảm rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp - Mức giảm tỉ lệ nợ nhóm 2 trở lên trong cho vay doanh nghiệp Bảng... - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2.2.1 Bối cảnh kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng a Tình hình kinh tế - xã hội và hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng b Đặc điểm hoạt động của Vietinbank Chi nhánh Đà Nẵng 11 2.2.2 Thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng a Các biện... trong cho vay doanh nghiệp của NHTM 2- Luận văn đã nghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012, đi sâu phân tích, lý giải thực trạng công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng, qua đó đánh giá được những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trong công tác hạn chế rủi ro. .. trong cho vay doanh nghiệp Bảng 2.13 Mức giảm tỉ lệ nợ xấu trong cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng giai đoạn 2010- 2012 Đơn vị tính: % Chỉ tiêu 1 Tỉ lệ nợ xấu 2 Mức giảm tỷ lệ nợ xấu 2010 2011 2012 0,06 2,2 6,2 -0,03 + 2,14 +4,0 Tỷ lệ nợ xấu tăng lên qua các năm, cho thấy mức độ rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tăng lên, công tác hạn chế rủi ro 16 tín dụng trong cho vay doanh nghiệp. .. 114.101 17 Lãi treo cho vay doanh nghiệp tăng cao qua các năm, tuy nhiên doanh số thu được rất thấp Điều này cho thấy rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp là rất lớn 2.3.2 Đánh giá chung về công tác hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Vietinbank Đà Nẵng trong thời gian qua a Những kết quả đạt được - Chi nhánh đã bố trí, sắp xếp lại mô hình tổ chức theo mô hình tín dụng độc lập, đồng... động kinh doanh, tăng cường năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế Đây là một chủ trương lớn của Chính phủ đã và đang triển khai thực hiện Đề tài luận văn Hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - chi nhánh Đà Nẵng được chọn nghiên cứu để giải quyết một trong những . về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. - Đánh giá thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. về hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam. ngừa rủi ro và xử lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghi ệp. 8 a. Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp Để hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp,
- Xem thêm -

Xem thêm: hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHÍNH NHÁNH đà NẴNG, hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHÍNH NHÁNH đà NẴNG, hạn chế rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại ngân hàng tmcp CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHÍNH NHÁNH đà NẴNG

Từ khóa liên quan