Nghiên cứu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

32 278 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 11:24

3PB 3PB TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU H oạt động truyền thông Khoa học và Công nghệ (KH&CN) là lĩnh vực khá mới mẻ, mới được xuất hiện trong mấy năm trở lại đây, nhất là từ khi Đảng và Nhà nước ta coi phát triển KH&CN là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững, điều này đã được khẳng định tại Nghị quyết 20- NQ/TW của BCHTW Đảng khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Luật KH&CN năm 2013 và Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011 – 2020. Tỉnh Lai Châu, hoạt động truyền thông KH&CN cũng mới được chú trọng và coi đây là một phần nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua hoạt động truyền thông KH&CN đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tăng cường tiềm lực, kinh phí phục vụ công tác, nhờ đó các ấn phẩm thông tin KH&CN ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng đáp ứng được nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân về KH&CN. Với nội dung tuyền truyền, phổ biến, truyền thông KH&CN đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, cụ thể các ấn phẩm đăng tải đầy đủ mọi chủ trương, chính sách về phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước, các thành tựu nổi bật về KH&CN trong nước và thế giới; tôn vinh điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học; giới thiệu các mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, nhà khoa học và người dân trên mọi lĩnh vực. Ngoài ra các ấn phẩm còn thực hiện nhiệm vụ trong việc thu thập, lưu giữ và tổ chức khai thác các nguồn thông tin tư liệu KH&CN một cách hiệu quả, giới thiệu về công tác quản lý, nghiên cứu khoa học; kết quả thực hiện các đề tài, dự án KH&CN đã được nghiệm thu và triển khai thực hiện đạt kết quả ở địa phương; thông tin về công nghệ mới; giới thiệu những thành tựu KH&CN trong nước và trên thế giới có khả năng áp dụng vào địa phương, các thông tin phục vụ cho phát triển nông nghiệp - nông thôn Có thể nói trong những năm qua, công tác truyền thông KH&CN cũng đã có nhiều MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH Ngọc Sơn Hội nghị CTV nâng cao chất lượng Thông tin KH&CN năm 2014. 54 54 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU đóng góp cho việc phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động này của Sở KH&CN Lai Châu được đẩy mạnh với ấn phẩm báo in là Thông tin KH&CN, Thông tin chọn lọc Kinh tế - xã hội, Thông tin công nghệ phục vụ doanh nghiệp, Thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp - nông thôn; Báo điện tử: trang thông tin điện tử KH&CN, Chuyên mục Khoa hoc và đời sống trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chất lượng các ấn phẩm và kênh truyền thông đang ngày càng được nâng cao đã góp phần đưa những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về KH&CN đến với bạn đọc, với mọi tầng lớp nhân dân, thông qua đó các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã chủ động trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách về KH&CN và quan trọng hơn là nhận thức về KH&CN của các cấp lãnh đạo, các nhà quản lý, cán bộ và nhân dân có sự chuyển biến rõ nét về vai trò KH&CN trong sản xuất và đời sống. Tuy nhiên hoạt động truyền thông vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập, cụ thể số lượng biên chế cho hoạt động truyền thông còn quá ít so với nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; trình độ chuyên môn đào tạo của một số viên chức chưa phù hợp nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, viên chức phải tự học tập, nghiên cứu để tiếp cận công việc; trang thiết bị mặc dù đã được đầu tư nhưng chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế; chế độ công tác phí và chi trả nhuận bút chưa phù hợp với một tỉnh miền núi, địa hình rộng, đi lại khó khăn, phức tạp; sự phối hợp giữa Ban biên tập và cộng tác viên chưa được gắn kết, thiếu tính chủ động; số lượng cộng tác viên còn quá mỏng và yếu, thiếu cộng tác viên ở cơ sở, của các sở, ban ngành, các trường chuyên nghiệp, các tổ chức KH&CN, thông tấn xã, các báo lớn ; Một số tin, bài gửi đăng tạp chí KH&CN, bản tin, báo điện tử chất lượng chưa đạt yêu cầu, viết chung chung, chưa rõ nội dung, chủ đề; một số bài viết chưa nêu bật được vấn đề và cách giải quyết vấn đề; thiếu các bài nghiên cứu chuyên sâu về khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học xã hội và nhân văn Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông KH&CN, trong thời gian tới, hoạt động truyền thông cần tập trung thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau: Nội dung công tác truyền thông KH&CN cần tiếp tục bám sát và tuyên truyền các chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực KH&CN; những kiến thức khoa học kỹ thuật hữu ích phục vụ đời sống và sản xuất, phục vụ quá trình CNH, HĐH đất nước; đồng thời chú ý suy tôn những thành tựu KH&CN ứng dụng thiết thực vào đời sống và biểu dương, cổ vũ các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong lĩnh vực KH&CN và nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác dụng của KH&CN trong phát triển KT- XH. Hoạt động truyền thông KH&CN cần tiếp tục nâng cao chất lượng các bài viết bảo đảm tính khoa học; phản ánh kịp thời những vấn đề người dân đang quan tâm; nâng cao tính phản biện khoa học; tổ chức lại các chuyên mục của các ẩn phẩm, trang thông tin điện tử; tăng cường số chuyên mục Khoa học và đời sống trên đài phát thanh - truyền hình tỉnh. Nâng cao trình độ lực lượng tham gia 54 54 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU truyền thông KH&CN: Tổ chức cho cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN tham gia các lớp tập huấn về truyền thông KH&CN và các lĩnh vực KH&CN để có nhận thức đúng, đầy đủ và am hiểu sâu về KH&CN, nhằm viết đúng, viết đủ và viết tốt; đặc biệt tập huấn về công tác truyền thông cho cộng tác viên của ngành để tăng cường nguồn lực cho hoạt động truyền thông KH&CN; hỗ trợ phương tiện làm việc; bồi dưỡng kiến thức chuyên môn KH&CN, tình yêu nghề, yêu khoa học. Phải xác định truyền thông KH&CN không chỉ là nhiệm vụ của nhà báo, phóng viên, chính các nhà khoa học, nhà quản lý…cũng cần phải tham gia, ủng hộ nhiệt tình hoạt động truyền thông KH&CN. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban biên tập và cộng tác viên để thống nhất nội dung, chủ đề cho từng loại ấn phẩm; khuyến khích cộng tác viên tham gia, đóng góp các bài viết chất lượng, tham gia về nội dung, hình thức các loại ấn phẩm để hoàn thiện đáp ứng được nhu cầu độc giả; tiếp tục mở rộng thêm mạng lưới cộng tác viên ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại các trường chuyên nghiệp, trung tâm, đơn vị nghiên cứu ứng dụng và triển khai, là nhà khoa học chuyên sâu, đầu ngành, là cán bộ khoa học kỹ thuật và cán bộ quản lý ở hầu hết các sở, ban, ngành, ở 8 huyện, thành phố và một số cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh , đây là một lực lượng nòng cốt vừa tham gia viết tin, bài, vừa tuyên truyền phổ biến và cung cấp thông tin KH&CN đến với người dân. Bên cạnh đó, thường xuyên đổi mới nội dung và phương pháp truyền thông về KH&CN. Trong đó, đẩy mạnh mô hình phối hợp giữa các viện, trung tâm nghiên cứu của Trung ương, với các trường phổ thông, trường chuyên nghiệp, các sở, ban ngành, các huyện, thành phố nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các nhà khoa học với học sinh, sinh viên, nhà quản lý, cán bộ làm công tác khoa học. Đặc biệt, hình thành các mô hình nơi sinh hoạt, giao lưu giữa các nhà khoa học với công chúng, họ đến để trao đổi các thông tin KH&CN hoặc dự các buổi nói chuyện về lĩnh vực KH&CN chuyên sâu. Hàng năm, tổ chức Hội nghị cộng tác viên để đánh giá kết quả truyền thông KH&CN, tổng kết, khen thưởng các bài báo được đăng trên các báo, tạp chí có nội dung về KH&CN điển hình, tiên tiến, đồng thời định hướng hoạt động trong giai đoạn tiếp theo cho các cộng tác viên. Phối hợp với các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyển chọn các tác phẩm báo chí về KH&CN địa phương tham gia “Giải thưởng Báo chí về khoa học và công nghệ”, nhằm ghi nhận, tôn vinh những người làm công tác truyền thông KH&CN tạo điều kiện cho các cán bộ quản lý và cán bộ làm công tác truyền thông KH&CN của sở nói riêng và các nhà báo tỉnh Lai Châu nói chung có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm tuyên truyền về KH&CN. Đẩy mạnh và đa dạng hóa hình thức, nội dung, đối tượng, lực lượng tham gia truyền thông KH&CN. Trong một thế giới truyền thông cạnh tranh gay gắt hiện nay, truyền thông KH&CN phải tìm cho mình cách đến được với công chúng nhiều hơn, nhất là giới (Xem tiếp trang 21) 76 76 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU T rong những năm qua Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh là nội dung quan trọng, luôn chiếm 60% ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hằng năm, được thực hiện dưới dạng các đề tài, dự án. Trung bình hàng năm trên địa bàn tỉnh thực hiện trên 30 đề tài, dự án (gồm thực hiện mới và thực hiện từ những năm trước) ở tất cả các lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn 20%; nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản chiếm 60%; y dược và các lĩnh vực kỹ thuật chiếm 20% với tổng mức kinh phí dao động 5,5 - 6 tỷ, con số này so với các ngành, lĩnh vực khác trên địa bàn tỉnh còn khá khiêm tốn. Tuy nhiên, kết quả của các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều kiện khó khăn cũng đã có những đóng góp nhất định: Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên đã cung cấp các luận cứ khoa học cho hoạch định chính sách ở một số ngành, lĩnh vực của tỉnh; Lĩnh vực Nông lâm nghiệp đã ứng dụng chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật đối với cây trồng (lúa tẻ râu Phong Thổ, lúa khẩu ký, nếp tan ở Tân Uyên), vật nuôi (cá tầm, lợn lạc Tam Đường) những tiến bộ về giống, kỹ thuật thâm canh được chuyển giao góp phần không nhỏ làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm nông sản đã đóng góp thiết thực cho các mục tiêu kinh tế - xã hội của các huyện, thành phố. Để không ngừng nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong thời gian tới ngoài việc bám sát mục tiêu chiến lược khoa học và công nghệ của tỉnh đến năm 2020; Mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp thì cần hiểu đúng vai trò của huyện, thành phố trong hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Vì huyện, thành phố là nơi giải quyết những vấn đề như: Nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gì? Nghiên cứu, chuyển giao cho cá nhân, tổ chức và thời gian nào? Ai là người nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật? Đây cũng là những vấn đề căn bản quyết định đến hiệu quả của hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ của tỉnh. VAI TRÒ CỦA HUYỆN, THÀNH PHỐ TRONG VIỆC ĐỀ XUẤT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KH&CN Vũ Cương Giao ban KH&CN cấp huyện năm 2014. 76 76 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU Vấn đề xác định nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật gì? Trả lời câu hỏi này mọi tổ chức cá nhân quan tâm đến kinh tế - xã hội của tỉnh, trong ngành, lĩnh vực quản lý đều đưa ra được câu trả lời. Tuy nhiên, tính “Cấp thiết” là tiêu chí quan trọng quyết định đến lựa chọn vấn đề nghiên cứu cũng như những công nghệ, quy trình kỹ thuật cần chuyển giao. Trong hệ thống chính trị, cấp huyện có thể coi là cấp trực tiếp chỉ đạo thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, là cấp tiếp xúc trực tiếp với người dân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội nên đây là cấp hiểu rõ được những khó khăn trong sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, chăn nuôi và nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội khác. Cho dù đã thực thi đầy đủ các quy định của nhà nước cũng không thể giải quyết được những khó khăn trong thực tiễn, khi đó những khó khăn đó trở thành những vấn đề của khoa học. Chẳng hạn việc xác định các giống lúa bản địa có giá trị kinh tế cao đang dần bị thoái hóa, dần mất đi đặc tính di truyền ban đầu, như Khẩu Ký, Nếp Tan, Tẻ Râu cần phải phục tráng bảo tồn, vấn đề này chỉ có huyện mới phát hiện được. Như vậy, việc xác định vấn đề nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật người dân đang cần được chuyển giao thì lãnh đạo huyện, phòng chuyên môn của huyện sẽ nắm rõ hơn và đưa ra các đề xuất nhiệm vụ KH&CN với UBND tỉnh thông qua Sở Khoa học và Công nghệ. Cách làm này đúng với tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 nhằm tối ưu gắn mục tiêu nghiên cứu ứng dụng chuyển giao với thực tiễn cuộc sống tránh tình trạng kết quả sau khi nghiệm thu không đến được nơi cần ứng dụng. Vấn đề cá nhân, tổ chức nào đang cần kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật, và cần vào thời gian nào? Khi một vấn đề nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật, công nghệ được xác định việc chọn địa điểm, đối tượng để triển khai cũng như thời điểm thực hiện là những yếu tố quan trọng tác động đến thành công của hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Như đã đề cập ở nội dung trên cấp huyện là cấp tiếp xúc trực tiếp cơ sở nên nắm vững địa bàn, nắm vững những nơi có điều kiện đáp ứng với nội dung nghiên cứu, có điều kiện tiếp nhận được tiến bộ kỹ thuật và thời điểm để triển khai đạt hiệu quả cao nhất. Để giảm tác động bất lợi của những yếu tố này trong điều kiện giới hạn về thời gian, kinh phí của các đề tài, dự án thì các lãnh đạo huyện, phòng chuyên cũng là người làm tốt hơn các tổ chức khoa học ngoài tỉnh, các cán bộ của sở, ngành. Chẳng hạn việc phục tráng giống lúa Khẩu Ký, Nếp Tan thì lãnh đạo huyện, phòng nông nghiệp Tân Uyên biết rõ hơn là xã nào có diện tích gieo trồng lớn, triển khai mô hình dự án ở xã nào thì hiệu quả; tương tự như việc điều tra bảo tồn cây Tam Thất thì lãnh đạo huyện, phòng nông nghiệp huyện Mường Tè là người nắm rõ nên tìm kiếm, điều tra ở xã nào. Cuối cùng ai là người nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật? Để trả lời cho câu hỏi này thì Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước sẽ tổ chức các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ xác định đơn vị, tổ chức có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện nội dung nghiên cứu, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã được xác định. Điểm đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2014 là cơ chế đặt (Xem tiếp trang 10) 98 98 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU N gười xưa thường có câu “buôn có bạn, bán có phường”, quả thực khi chúng ta xây dựng vùng chuyên canh thì sẽ tạo thế cạnh tranh rất cao, vì ở đó hội tụ đầy đủ những thế mạnh như tạo dựng được thương hiệu sản phẩm, chất lượng sản phẩm, chuỗi giá trị khép kín tránh lãng phí, qua đó công nghệ cũng được áp dụng có hệ thống hiệu quả hơn, tạo ra nhiều sản phẩm hơn so với nơi khác, vì vậy tất yếu giá thành sẽ thấp hơn, nên có sức cạnh tranh cao hơn, dành lợi thế thị trường cho sản phẩm. HTX Đốm lửa: là loại hình kinh tế tập thể kiểu mới, do những người lao động và các tổ chức có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện góp vốn, góp sức lập ra theo quy định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu sản phẩm nhằm giúp nhau thực hiện hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đó là tổ chức lại các hợp tác xã theo hình thức vừa làm dịch vụ, vừa kinh doanh để có lợi nhuận cho xã viên và hợp tác xã. Xây dựng các hợp tác xã có khả năng mở rộng sản xuất và tự nó phải chủ động liên kết với thị trường, liên kết với các doanh nghiệp, liên kết với tư thương, ứng dụng KH&CN tiên tiến, xây dựng thương hiệu thì khi đó mới bảo vệ được quyền lợi của nông dân, tạo điều kiện cho nền sản xuất hàng hoá lớn và khi đó mới có nền nông nghiệp phát triển ổn định gắn với thị trường. Căn cứ quy hoạch phát triển vùng, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, căn cứ vào nhu cầu hàng hóa trên thị trường, căn cứ vào điều kiện tự nhiên và xã hội chúng ta cần thành lập các loại hình hợp tác xã “Đốm lửa” sau: Hợp tác xã trồng cây công nghiệp: Mắc ca; cây ăn quả: cam, thanh long, trồng dược liệu (quế, đẳng sâm, tam thất, acstiso); HTX chăn nuôi: đại gia súc (lợn, trâu, dê); HTX du lịch (du lịch chữa bệnh, du lịch sinh thái, văn hóa). Mỗi huyện thí điểm một mô hình chuyên canh khác nhau Phương án sản xuất và kinh doanh Nhiệm vụ HTX, xã viên: Các HTX sẽ quyết định việc mình sẽ kinh doanh, sản xuất theo hướng nào trên cơ sở Nhà nước cung cấp, tư vấn thông tin đầy đủ (mỗi loại hình sẽ có phương án riêng). Dựa vào thị trường để điều chỉnh cơ cấu nuôi trồng, hình thành các vùng phát triển nông sản đặc sản, phát triển nông nghiệp đặt hàng. Phương án góp vốn và góp sức: Tất cả các hộ gia đình trong xã đều được cử 01 đại diện tham gia theo tiêu chí (nhiệt tình, yêu lao động, đủ sức khỏe). Góp sở hữu về tư liệu sản xuất tự nguyện góp vốn, góp sức lao động, trí tuệ, kinh nghiệm kinh doanh tham gia vào hợp tác xã. Theo mô hình này, kinh tế tập thể hợp tác Hợp tác xã kiểu mới Dương Đình Đức Đốm lửa - 98 98 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU xã không đối lập với kinh tế tư nhân mà là sự liên kết, hợp tác giữa các hình thức sở hữu, các quyền sử dụng đất đai, tài sản, vốn, sức lao động với hình thức tổ chức thích hợp, sản xuất tập trung; làm dịch vụ đầu vào, đầu ra, gia công một số công đoạn trong quy trình sản xuất và canh tác, giúp hộ xã viên giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực, tạo việc làm. Hỗ trợ của Nhà nước: Những năm gần đây cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, nhà nước Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm khuyến khích mô hình hợp tác xã, trong đó chính sách quan trọng nhất đó là hỗ trợ vay vốn, cho vay vốn thông qua hệ thống Ngân hàng chính sách, giao đất có thời hạn. Bên cạnh đó Nhà nước hỗ trợ các HTX đầu tư trang thiết bị phục vụ sản xuất kinh doanh; thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm; các chính sách đãi ngộ cán bộ về làm chủ nhiệm hợp tác xã. Đặc biệt Nhà nước hỗ trợ KHCN, bao tiêu sản phẩm của các doanh nghiệp, phát triển thị trường, đào tạo kiến thức kinh tế, KH&CN, đào tạo kỹ năng tuyên truyền vận động Phân chia lợi nhuận: Xã viên là người đồng sở hữu, quản lý hợp tác xã theo nguyên tắc dân chủ và là người sử dụng dịch vụ của hợp tác xã. Hợp tác xã được thành lập để đáp ứng một số nhu cầu đặc biệt của xã viên. Mục tiêu tối thượng của hợp tác xã là cung cấp dịch vụ tốt nhất nhằm đáp ứng được nhu cầu của xã viên. Nói cách khác, chức năng của hợp tác xã là đáp ứng nhu cầu chung của xã viên; xã viên chính là khách hàng của hợp tác xã. Việc hợp tác xã cung cấp dịch vụ cho xã viên đi đôi với việc xã viên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã. Đây là bản chất kinh tế rất quan trọng làm cho hợp tác xã phát triển bền vững. Trong mối quan hệ giao dịch với hợp tác xã, xã viên cần nhận thấy được những lợi ích, những ưu điểm tích cực từ việc tham gia hợp tác xã. Thất bại trong việc nhận diện các lợi ích khi tham gia hợp tác xã sẽ dẫn tới hiện tượng xã viên thiếu niềm tin và thiếu trung thành khi giao dịch với hợp tác xã. Chất lượng hoạt động của hợp tác xã và thành công về mặt kinh tế đều phụ thuộc vào mối quan hệ giao dịch giữa xã viên và hợp tác xã. Việc phân phối lợi nhuận của hợp tác xã cho xã viên thuần túy theo vốn góp có thể làm xói mòn tinh thần hợp tác, đề cao tư tưởng lợi nhuận, dễ biến hợp tác xã thành mô hình doanh nghiệp, công ty cổ phần. Lúc này, hợp tác xã không còn có lợi thế riêng trong việc khuyến khích tinh thần hợp tác trong cộng đồng. Một phần lợi nhuận trong hợp tác xã dùng để trích lập các quỹ, được phân chia cho việc đáp ứng nhu cầu giáo dục, huấn luyện, thông tin cho xã viên, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa - xã hội chung của cộng đồng dân cư địa phương … Một phần lợi nhuận khác cần được phân phối lại cho xã viên theo mức độ sử dụng dịch vụ. Đây là bản chất nhân văn và mang đậm màu sắc văn hóa của hợp tác xã. Nói cách khác, tất cả thành quả của hợp tác xã được phân phối một cách công bằng (không phải cào bằng) cho mọi xã viên. Theo đó tất cả xã viên hợp tác xã cùng chia sẻ khó khăn, trách nhiệm, nghĩa vụ và lợi ích, từ đó khuyến khích phát triển tinh thần hợp tác, tính cộng đồng, tinh thần đoàn kết, 1110 1110 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau …. HTX được khẳng định là mô hình kinh tế, đương nhiên sẽ phải có các quy định liên quan đến phân chia lợi nhuận, lợi nhuận chính là mấu chốt thu hút xã viên, tạo sự gắn bó giữa xã viên với HTX. Chính vì vậy, cơ sở để phân chia lợi nhuận cho xã viên phải căn cứ theo phần vốn mà họ góp vào HTX; hoặc chia theo doanh số sản phẩm, dịch vụ mà xã viên giao dịch với HTX; hoặc dựa trên cả 2 cách thức này. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng, nếu đặt mục tiêu lợi nhuận lên trên mục tiêu hỗ trợ xã viên của mô hình HTX thì hoạt động của mô hình kinh tế này không khác gì doanh nghiệp. Song chúng ta cũng cần nhìn nhận ở cấp độ thực hiện các chính sách hỗ trợ có hiệu quả nhất, chứ không hoàn toàn là hỗ trợ, hay hoạch toán kinh tế đối với loại hình này. Kinh tế hợp tác, bước đầu tạo dựng sản phẩm ở những nơi còn gặp nhiều khó khăn về tài chính, giao thông và thị trường, là bước đệm để các cá nhân cùng phát triển. Một thực tế cho chúng ta thấy do không có người đứng ra làm tổ chức và cam kết các thành viên với nhau mà mô hình thường gọi là “phường, hội, hụi” vẫn tồn tại trong dân, họ tự nguyện đóng góp tài chính để phục vụ cá nhân cần và chịu khoản phí lãi suất. Tuy nhiên loại hình này không được xã hội thừa nhận do không có tính pháp lí, nên thường xẩy ra vụ “vỡ hội, hụi”. Chính lẽ đó loại hình kinh tế hợp tác là bước kiến tạo năng lực cho các thành viên sử dụng hiệu quả nguồn lực, san sẻ trách nhiệm cộng đồng, cùng nhau phát triển, ở đó nó thể hiện đầy đủ vai trò của nhà nước, tổ chức và các xã viên. Với việc đầu tư phát huy mô hình hợp tác xã “Đốm lửa” gắn với việc ứng dụng tiến bộ KH&CN tạo vùng chuyên canh, xây dựng thương hiệu tại Lai Châu phù hợp trong giai đoạn phát triển mới. Mô hình hợp tác xã chắc chắn sẽ đảm đương vai trò tốt hơn, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn trong tỉnh. hàng nên trong Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ không thể thiếu được tiếng nói ở cơ sở (đơn vị đặt hàng) đó là các huyện, thành phố. Như vậy trong 3 yếu tố quan trọng quyết định đến hiệu quả hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của tỉnh đều có đóng góp của huyện, thành phố. Điều này đã khẳng định rõ vai trò của cấp huyện, thành phố trong việc xác định: Các vấn đề nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật cần chuyển giao; tổ chức cá nhân tiếp nhận kết quả nghiên cứu, tiến bộ kỹ thuật và thời điểm thực hiện; lựa chọn các tổ chức khoa học chủ trì nhiệm vụ. Vai trò này theo đúng tinh thần đổi mới của Luật Khoa học và Công nghệ 2013. Để hoạt động KH&CN của tỉnh được nâng cao và đạt hiệu quả thì huyện, thành phố cần phát huy tốt vai trò, tính tích cực, chủ động của mình trong việc đề xuất và triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Sự thiếu quan tâm và thiếu tích cực của lãnh đạo huyện và các phòng chuyên môn đối khoa học và công nghệ thì các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt được khó bền vững, cũng như hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ sẽ còn gặp nhiều khó khăn. VAI TRÒ CỦA HUYỆN (Tiếp theo trang 7) 1110 1110 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU Thông tin KH&CN là một nhu cầu thiết yếu trong đời sống xã hội, là công cụ để điều hành quản lý giúp các cá nhân, tổ chức đưa ra quyết định phù hợp và đúng lúc. Thông tin KH&CN cũng là phương tiện hữu hiệu để mở rộng giao lưu hiểu biết giữa các quốc gia, dân tộc, là nguồn cung cấp tri thức mọi lĩnh vực cho công chúng, là nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Thông tin KH&CN được xem là một dạng nguồn lực quan trọng mang tính chiến lược trong xã hội hiện đại. Việc phát hiện và vận dụng nguồn lực thông tin KH&CN sẽ trở thành sức mạnh quan trọng thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế, xã hội. Hiện nay, nguồn thông tin KH&CN không chỉ cung cấp cho chúng ta tri thức để nhận biết và nắm bắt quy luật phát triển kinh tế, xã hội mà còn khơi dậy khả năng sáng tạo của con người. Thông tin KH&CN là một hoạt động quan trọng và thiết yếu không chỉ đối với nghiên cứu khoa học, vai trò, chức năng và tác dụng của nó ngày càng được thể hiện rõ trong tất cả các mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực phát triển kinh tế, quản lý giáo dục. Nguồn thông tin KH&CN là một nguồn tri thức không bị hao mòn, tổn thất khi sử dụng, khi chuyển giao tri thức cho người khác, người sở hữu tri thức vẫn còn giữ nguyên tri thức của mình. Khi chuyển giao nguồn thông tin KH&CN cho nhiều người thì vốn tri thức đó nhân lên gấp bội. Nguồn thông tin KH&CN tạo ra sự khởi nguồn cho tư duy mới, sáng tạo mới, đó là sự bổ sung thường xuyên kiến thức mới, đó là nền tảng để xây dựng nên một hệ thống tri thức, đó là nhờ thông tin KH&CN giải quyết những vấn đề đặt ra. Thông tin KH&CN không phải là tài sản vật chất và nó cũng không đóng vai trò trực tiếp tạo ra của cải vật chất, bản thân nó chỉ là phương tiện, nếu được đem ra ứng dụng một cách hữu hiệu, nó sẽ đem lại hiệu quả vô cùng to lớn. Ngày nay, người ta liên tục kêu gọi hãy ứng dụng KH&CN vào sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, giúp phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để sử dụng thông tin KH&CN một cách hiệu quả, cũng cần phải lưu ý: Giải pháp ứng dụng: Thông tin ứng dụng phải thật sự gắn bó chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn của sản xuất, kinh doanh để hoạt động khoa học trở thành động lực mạnh mẽ trong NHỮNG GÓC ĐỘ CỦA THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Lý Duy 1312 1312 TRAO ĐỔI - NGHIÊN CỨU sự phát triển kinh tế, tránh lãng phí, nhằm tạo ra của cải vật chất mới, nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội. Trình độ công nghệ phải thích hợp, ví dụ như chúng ta không thể đem những công trình nghiên cứu không gian ra ứng dụng trong môi trường sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Xác định thông tin KH&CN là chìa khóa của mọi hoạt động sáng tạo, là yếu tố thiết yếu của năng lực đổi mới, cạnh tranh và phát triển của mỗi cá nhân, tập thể và của toàn xã hội, nên nguồn thông tin KH&CN có những nhiệm vụ chủ yếu sau: Phục vụ hoạt động lãnh đạo quản lý gắn liền với thông tin. Thông tin được các nhà lãnh đạo quản lý xem như là hệ thần kinh của hệ thống quản lý. Thông tin cung cấp tin tức để ra quyết định quản lý, thông tin được truyền đi như các thông điệp để thực hiện quyết định quản lý. Thông tin có mặt và tác động đến tất cả các khâu của quá trình lãnh đạo quản lý. Vấn đề thu thập thông tin là một trong những công cụ cơ bản để mở rộng tầm nhìn cho nhà lãnh đạo. Vì vậy, việc thu thập, xử lý, đánh giá, sử dụng thông tin có hiệu quả là một trong những đặc điểm chủ yếu của công tác lãnh đạo, quản lý. Nguồn thông tin KH&CN được thu thập, xử lý, tổng hợp chính xác, đúng lúc đúng đối tượng giúp nhà lãnh đạo quản lý tốt một doanh nghiệp, để công việc được chạy đều thuận lợi, tránh được các rủi ro, và nguồn thông tin đó buộc các doanh nghiệp phải nhanh nhẹn, nhạy bén. Biên soạn các tài liệu chuyên đề; tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu thông tin KH&CN; Tiến hành dịch vụ tra cứu, xử lý, tổng hợp và cung cấp thông tin theo yêu cầu; Xuất bản bản tin KH&CN phục vụ các cán bộ lãnh đạo và quản lý là điều rất cần thiết trong nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển như hiện nay. Nguồn thông tin KH&CN phải có tính kịp thời, tính cô đọng, tính logic, tính thiết thực, yêu cầu về tính đầy đủ của thông tin KH&CN nhằm đảm bảo cung cấp cho lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp giúp họ ra quyết định đúng, để tác động quản lý có hiệu quả do đó họ cần nhận biết những tin tức chính xác trong khối lượng thông tin lớn. Những sự kiện có thể đem lại cơ hội tốt hay sự đe dọa đối với hoạt động của các doanh nghiệp. Thông tin KH&CN giúp các nhà lãnh đạo quản lý đánh giá đúng trạng thái hoạt động của cơ quan mình ở mọi thời điểm cũng như tiên đoán được tương lai của cơ quan, doanh nghiệp và hoạch định chiến lược tốt. Thông tin là năng lượng, là chất liệu của hoạt động khoa học. Chất lượng công trình nghiên cứu khoa học phụ thuộc rất lớn vào số lượng và chất lượng thông tin mà nhà khoa học sở hữu và sử dụng. Thu thập thông tin về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ từ các tổ chức nghiên cứu và phát triển, các đơn vị khoa học để phục vụ các nhà khoa học trong công tác nghiên cứu triển khai, nó giúp các nhà nghiên cứu tránh trường hợp nghiên cứu trùng lặp hoặc kế thừa được thành quả nghiên cứu của người khác để phát triển ở tầm mức cao hơn. Để phục vụ hoạt động nghiên cứu triển khai cần phải xây dựng được hệ thống các cơ sở dữ liệu thông tin KH&CN bao gồm đầy đủ các đầu sách, báo, tạp chí, báo cáo kết quả nghiên cứu, công trình nghiên cứu khoa học. Do vậy hệ thống thông tin cần được cập nhật có hệ thống và duy trì lâu dài. [...]... + Kết quả nghiên cứu khoa học, các công trình nghiên cứu khác, thông báo khoa học ngắn gọn của các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ v.v + Nội dung khoa học mới hoặc có giá trị thực tiễn hoặc được đúc kết từ thực tiễn, kinh nghiệm của chính tác giả + Tên tác giả: ghi rõ học hàm, học vị, đơn vị công tác,... Chúc thành công Hiệu ứng sau khi chỉnh 32 Hiệu ứng trước khi chỉnh TIN HỌC VÀ ỨNG DỤNG QUY ĐỊNH VỀ BÀI VIẾT ĐĂNG TẢI TRÊN THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LAI CHÂU Thông tin Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lai Châu là ấn phẩm có chức năng thu thập, xử lý và truyền, đưa thông tin về tất cả các lĩnh vực; thông tin KH&CN nhận đăng tải các bài viết như: nghiên cứu, trao đổi, phản ánh, giới thiệu, phổ... giới thiệu, phổ biến, tuyên truyền thuộc 5 lĩnh vực KH&CN: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội và nhân văn Sau đây là những yêu cầu đối với bài viết đăng tải trên Thông tin Khoa học và Công nghệ I Yêu cầu chung - Bài viết gửi đăng trên Thông tin KH&CN phải là bài viết chưa được đăng trên các báo, tạp chí, thông tin trước đó - Bài viết... nghệ hiện đại đã được các doanh nghiệp trong tỉnh áp dụng mang lại hiệu quả cao đặc biệt trong ngành công nghiệp chế biến nông sản đã trực tiếp và đóng vai trò thúc đẩy góp phần làm cho sản xuất Công nghệ tách màu trà được áp dụng tại công nghiệp của tỉnh phát triển Cty TNHH Chè Lai Châu Khoa học và công nghệ hỗ trợ Doanh nghiệp đổi mới công nghệ camera phân biệt màu sắc và các van khí để Để nâng cao. .. triển sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng bằng cơ học và thủ công, rút ngắn công đoạn chế biến, đảm bảo chất lượng sản phẩm xuất một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Trong những năm qua, việc đầu tư đổi bán Nhờ áp dụng công nghệ máy tách màu mới công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp chè vào sản xuất mà doanh nghiệp đã nâng trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến cao hiệu quả kinh doanh, doanh thu... Sao cho hoạt động KH&CN không chỉ là công việc của những nhà khoa học mà phải lôi cuốn, thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, nông dân và đông đảo người dân tham gia Một trong những việc cần làm là tuyên truyền về những điển hình có hoạt động nghiên cứu, ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực Hoạt động truyền thông cần có tính đại chúng, chủ yếu được thực hiện qua các phương tiện ấn phẩm, kênh truyền hình... khai áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, quản lý điều hành doanh nghiệp nhờ việc chuẩn hóa tổ chức bộ máy và các quá trình nghiệp vụ quản lý Tuy nhiên Khoa học và công nghệ cũng chưa phát huy hết vai trò của mình đối với sự phát triển của doanh nghiệp của tỉnh do tỉnh đã có chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ đến 30% giá trị nhưng số lượng doanh nghiệp... ngang bằng với các cơ quan báo chí khác trong tỉnh và một số tỉnh bạn để thu hút đông đảo lực lượng cộng tác viên; đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng in ấn cho Thông tin KH&CN; đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động truyền thông KH&CN để đạt được hiệu quả và đáp ứng nhu cầu cho mọi tầng lớp nhân dân về KH&CN 21 KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KẾT QUẢ TRỒNG THỬ NGHIỆM GIỐNG LÚA THUẦN, LÚA... hiện chức năng phản ánh, đánh giá một cách khoa học về hoạt động 16 Thanh Huyền KH&CN của đất nước theo yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý một nền KH&CN tiên tiến và hiện đại Để làm được điều này, hoạt động thống kê KH&CN cần phải được tổ chức một cách bài bản, khoa học bên cạnh hoạt động thống kê KT-XH quốc gia Ở Lai Châu, thời gian qua, hoạt động thống kê KH&CN của tỉnh đã cơ bản thực hiện đúng các... biệt quan tâm đến phản hồi xã hội về KH&CN Một trong những giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động truyền thông KH&CN là sự kết hợp chặt chẽ giữa các nhà khoa học có tinh thần báo chí và các nhà báo có tinh thần khoa học để chuyển hóa các thông tin KH&CN vốn khô khan, thiếu tính hấp dẫn đến với công chúng (Tiếp theo trang 5) trẻ Muốn vậy, hình thức, nội dung truyền thông phải phong phú, hấp dẫn, dễ tiếp cận;
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH, Nghiên cứu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH, Nghiên cứu: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG TỈNH

Từ khóa liên quan