nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng việt luận án ts. đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

146 602 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2015, 08:53

- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng việt luận án ts. đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng việt luận án ts. đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, nghiên cứu ứng dụng mạng neuron và mô hình markov ẩn trong nhận dạng tiếng việt luận án ts. đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán, CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI, 2 NGUYÊN TẮC CỦA HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI, 3 NGHIÊN CỨU HIỆN THỜI VỀ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI, 5 NGÔN NGỮ TIÊNG VIỆT, CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI LIÊN TỤC SỬ DỤNG HMN VÀ ANN, 1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ TÍN HIỆU TIÊNG NÓI, 2 MÔ HÌNH MARKOV ẨN, 3 MẠNG NEURON NHÂN TẠO, 4 HUẤN LUYỆN CÁC HỆ THỐNG NHẬN DẠNG, CHƯƠNG 3: CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GÁN NHÃN TIẾNG VIỆT, 2 GÁN MÃ BẰNG TAY, 3 GÁN NHÃN TỰ ĐỘNG, 4 XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU TIẾNG VIỆT, CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT LIÊN TỤC, 1 PHÂN TÍCH HAI PHƯƠNG PHÁP NHẬN DẠNG HMM LIÊN TỤC VÀ HMM/ANN, 2 HỆ THỐNG NHẬN DẠNG CHỮ SỐ TIẾNG VIỆT LIÊN TỤC SỬ DỤNG HMM/ANN, 3 HỆ THỐNG NHẬN DẠNG LIÊN TỤC TIẾNG VIỆT KHÔNG THANH ĐIỆU KÍCH THƯỚC TRUNG BÌNH, 4 CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm